SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania 1951/1956 R.24

Czas czytania: ok. 3 min.

Franciszek Frąckowiak Od Redakcji.

Zamiast przedmowy 7

ARTYKUŁY

F lor i a n B a r c i ń s k i Poznań 20-lecia i Poznań w Polsce Ludowej. .9 S t a n i s l a w Was z a k Powojenne zagadnienia demograficzne miasta Poznania .31 L e o n D i e t z d'A r m a - Aktualne problemy przeobrażenia przestrzeni miejskiej współczesnego Poznania .7 5 E d m u n d K r z y m i e ń - Poznański problem mieszkaniowy. A l e k s a n d e r K r z y m i ń s k i - XXIV i XXV dzynarodowe Targi Poznańskie. E u g e n i u s z P a u k s z t a - O rangę Poznania ośrodka kulturotwórczego.

.89 Mię.106 jako .124

MATERIAŁY

Jer z y Ł a n g o w s k i i J a n Z a u s - Rozwój gospodarczo-społeczny Poznania w świetle programu wyborczego Frontu Narodowego. .141 F r a n c i s z e k S t e f a ń s ki 35-lecie Targów Poznańskich (1921-1956). .146 F r a n c i s z e k Jaś k o w i a k Z działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Poznaniu .155 M i e c z y s ł a w P r z e d p e ł s k i - Z historii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu .160

ŻYCIE KULTURALNE

Zbigniew Pędziński 1951-1956.

Poznańliteracki

.165

Leszek Prorok

Sześciolecie teatrów poznańskich

(1951-1956) .179 Jer z y M ł o d z i e j o w s k i Sześć lat poznańskiej muzyki. .200 S t a n i s ł a w Kro k o w s k i - Wyższe uczelnie miasta Poznania (1951-1956) 207 An i e l a S ł a w s k a - Muzeum Narodowe w Poznaniu w latach 1951-1956. .216 bytków na terenie miasta Poznania w latach 1951-1596. 223 H a n n a Z i ó ł k o w s k a - Sekcja Historii miasta Poznania Polskiego Towarzystwa Historycznego 239 J a d w i g a E i c h l e r o w a Plastyka poznańska w lalach 1951-1956. .243 S t e f a n Z i e l e ś k i e w i c z Czy Poznań będzie miał pomnik Adama Mickiewicza? .248 H e l e n a S z a fr a n - Działalność Towarzystwa Miłośników miasta Poznania w latach powojennych 254 Z y g m u n t O b r ą p a l s ki - Oddział poznański Polskiego Towarzystwa Fotograficznego 258

KRONIKA

Kronika wydarzeń spoleczno-kulturalnych w Poznaniu ( 1951-1955).

Konkursy zorganizowane przez Prezydium MRN Nagrody Miasia Poznania.

Odznaka honorowa miasta Poznania Skład Prezydium MRN.

Skład Prezydium Miejskiego Komitetu Frontu N arodowego. Wykaz członków MRN w Poznaniu

.261 270 .2 7 » .280 .. 2 8 2

.283 .284

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY M a r i a S z y m a ń s k a Bibliografia miasta Poznania za lata 1950-1955 (wybór). .287

DZIAŁ

STATYSTYCZNY

Urszula Przestacka, Bogumił Ziółek N ajważniejsze dane statystyczne dotyczące miasta Poznania .301

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1951/1956 R.24 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry