MARIAN J. MIKA OPIS POZNANIA Z ROKU 1728

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.09 R.23 Nr3

Czas czytania: ok. 55 min.

Znany plan miasta Poznania z f. 17281) wykonany przez ławnika poznańskiego i geometrę Jana Rzepeckiego różni się od wszystkich innych planów czy widoków miasta swoim specjalnym charakterem. Przede wszystkim jego głównym zadaniem było wykazanie smutnego położenia miasta w tymże okresie czasu. Plan jest nadzwyczaj doikładny , gdyż nie tylko zaznaczone zostały ulice i najważniejsze budynki, ale również poszczególne domy, a przez to ich obszar. Ponadto każda parcelka na planie ma specjalne znakii i zaznaczona odrębnym kolorem. Znaki umieszczono w tym celu, aby wykazać - który dom jest zdatny do zamieszkania, podniszczony lub całkiem "rudera", oraz czy poszczególne posesje obciążone są hipoteką, głównie kościelną. Posiadłości w rękach szlachty, duchowieństwa i kościoła, oraz mieszczaństwa zaznaczone są różnymi kolorami. 2) Rzepeckiego plan Poznania z r. 1728 nadzwyczaj bogaty w treści i oparty na bardzo szczegółowych pomiarach, musiał posiadać specjalne materiały rękopiśmienne, aby wszystkie szczegóły móc na nim wykazać. Istotnie taka praca przygotowawcza oraz zestawienie, a raczej opis zostały wykonane na kilka miesięcy przed wręczeniem tegoż planu staroście generalnemu Wielkopolski, Janowi Przebendowskiemu. N a zlecenie bowiem Magistratu materiał ten został przygotowany w marcu 1728 roku przez Michała Potarzyńskiego i samego Jana Rzepeckiego, a opis pomieszczopy w księdze rachunkowej ni- 870 ), znaji) Plan ten nie zachował się do naszych czasów, jedyny egzemplarz tejże ryciny, odbitej ma papierze znajdował się w zbiorach Biblioteki Berlińskiej (por. A. Brosig: Poznań i miasta Polski Zachodniej w grafice, Poznań, 1929, atr. 17, 31; Zeitschrift der Hist. Ges. f. d. Prov. Posen, IX (r. 1894), sfcr. 468.

2) Plan został wręczony dnia 16 lipca 1728 staroście generalnemu Janowi Przebendowskiemu z okazji jego uroczystego wjazdu do miasta. (A. Brosig: 1. c str. 17).

3) "Regestra Percept y Expens Kassey Miasta JKMci Poznania ab anno 1719 a die l-ma X-bris poczynaiace się za Prezydencyi ślachetnych y zacnie sławnych Ichmciów P P. Karola Belma, Stanisława Pleśniewicza, trzymane przeK exaktorow to jest śiachetnego y zacnie sławnego JMci Pana Macieia Florkoskiego ex Consulatu, zacnie sławnego P. Stanisława Pełczyńskiego ex Scabinatu, sławetnych P P . Michała Potarzyńskiego y przez mnie Jana Rzepeckiego ex Collegio 20-virorum, pisane y wyrachowane w czasach kontinujących się iako dalsze następuiące remonstruią rachunki". 235-291 w księdze rachunkowej) zawiera właśnie wszystkie szczegóły, zaznaczone na planie, jak własność, oboiążenia hipoteczne, stan zachowania poszczególnych objektów oraz ich wielkość (w krokach). Księga rachunkowa, w której opis został przez samego Rzepeckiego wciągnięty, zawiera rejestry dochodów z tzw. tygodniowego podatku, podatku od nawiezionego wina, gorzałek i win, oraz podatku "dymowego" (kominowe), jak również rejestry wydatków. Obejmuje lata 1717 do 30 września 1726.

Plan Rzepeckiego z roku 1728 (wycinek).

Fot j. PeJZ Jan Rzepecki, jako kasjer miejski, podaje "sumariusz kamienic i dymów w mieście Jk. Mci Poznaniu i jego attinencjach przez deces pp. Mieszczan ów, Z których rąk major et melior pars kamienic poszła w posesję IchMciów Duchownych, także i w szlacheckie ręce, a te wSzYstkie kamienice ruznze podpadają, jako już wiele funditus są zrujnowane ". ) W tymże roku jak również w następnych latach wszystkich domów (bez własności gminy żydowskiej, która jak później wynika posiadała 150 domów) ze zniszczonymi ("cum ruderibus") było 343, z czego: miejskich 146 zdatnych do zamieszkania i 84 pustych, rażeni 230; na Garbarachi było 34 domostw; w rękach szlachty znajdowało się 39 (5 osiadłe i 34 puste), a duchowieństwo posiadało 40 (5 osiadłe i 35 pustych). W kościoły i klasztory poszły 32 domy5). Wszystkich natomiast domów, należących do jurysdykcji miejskiej, powinno być 525. Do roku 1729 zaszła już pewna zmiana, mianowicie domów w rękach szlachty było już 47 (wobec 39 z lat poprzednich), duchowieństwa 48 (poprzednio 40).

Miasto, opisane przez Rzepeckiego, podzielone zostało na 5 kwater, każda natomiast kwatera na kwadraty. Cztery kwatery znajdowały się w obrębie murów miejskich, piąta obejmowała Garbary , W opisie tym znajdujemy całe mnóstwo szczegółów dzisiaj nieznanych. Znamy z opisu położenie poznańskich sukiennic i arsenału, oraz całego szeregu innych zabytków, dziś nieistniejących. Wiemy z całą dokładnością jak nazywała się dzisiejsza ul. Klasztorna: mianowicie odcinek od ul. Wielkiej do Woźnej nosił nazwę ul. Międzynożnej albo Miodowej, dalszy odcinek od ul. Woźnej do Wielkiej - ul. Tylnej.

Dom każdy ma dokładne wymiary jak długość i szerokość obliczone w krokach, bliższe dane, czy jest zdatny do zamieszkania (habitabiłis), zniszczony (desolata, albo pustki), lub rudera, oraz czyją jest własnością i jak wysoką obciążony hipoteką.

Opis ten podaję w dosłownym brzmieniu, w zmodernizowanej

. .

pISOWnI.

4) Dalc. Posn. nr. 870. - Archiwum Miejskie.

5) Rzepecki zanotował w tejże samej księdze, że do r. 1726 znalazło się dalszych 6 kamienic w Rynku w rękach szlacheckich, i to Pleśnlewiczowska, Ludynkowska, Będkowskiej, Eiberlego, Łopackiego i Różyckiego, i jak dalej zaznacza, że "zamOSI się jeszcze i innym na podobne kontrakty".

2* chetnego i zacnie sławnego Magistratu Poznańskiego uczyniona przez zacnie sławnych PP. Michała Potarzyńskiego, Jana Rzepeckiego ławrników tegoż Miasta, gdzie remonstruje Się kamienice w czyich ad praesens zostają posesjach i jako wiełe sum kapitalnych kościelnych etc. na nich jest zapisanych, także w jakiej dobie każda kamienica a osobliwie wyraża Się szerokość i długość całego Miasta, i obszerność gruntów, które są in p osseSSi on e Spiritualium, Nobilium, Civium, na ostatek Judaeorum inłidelium, jako w liniach wyrazona jest specyfif kacja skompendiowana Anno 1728 diebus Marti, to jest na kroki naturalne wyrachowana pro sola prima infirm a tion e nobilis Magistratus, lecz pofym stąd wziąwszY assumpt moze być reassumpcja urzędowna na łokcie i co Się krokiem omyliło, to łokciem acura tissim e będzie melioracja. Cokolwiek zaś non repetitur wypisanego, to dla niemożnej wiadomości, częścią też dla niebędących posesorów i też dla rewitencjl innych dziedziców, lecz zostawują się spaeia, że może notować, potym i kompendiować z, niniejSzą rewiZJą, a zgoła JP. pisarz Z ksiąg radzieckich i wójtowskich niech residuum o czYnszach wykon o tuje, ponieważ wiełe jest kamienic a raczej wszystkie, o których sumy kapitalne tamże reperiuntur. A że pomieszane kwatery cztery, są według dawnych regestrów, według których trudno jest remonstrować positionem Miasta tego, więc dla łatwościej zaczYna Się od Wodnej Bramy l-ma kwatera, a skończy się na Podgórczu. Zaś 2-ga kwatera od Podgórcza ciągnie się do Masztala i srzodek Rynku. A 3-cia kwatera od rogu uliczki Zamkowej do Wielkiej Bramy. 4-ta kwatera od Wielkiej Bramy na kwadrat do Wodnej Bramy. In residuo kwadratami sub No cale Miasto remonstruje Się. Swiętosławska, Fara, część Rynku od południa, ulica Wrocławska, Psia i Podgórcze.

Kwadrat No 1 wszerz kroków 45, wdłuż 90 kroków. 2) Wodnej ulicy strona lewa.

l. Przy Wodnej Bramie zaczyna się uliczka ku Ogrójcowi Farnemu, wszerz kroków-,4. Domostwo quondaim Lorkoskiego bednarza wszerz 10, wdłuż 27, rudera, (wł. mieszce.) 2. Kamienica quondam Michałowiczów browarna wszerz 15 kroków, wzdłuż 45, wielce zrujnowana, opasuje sypaniem pustki Lorkoskiego bednarza.

3. Rudera quondam bednarza N. wszerz 14 kroków, wzdłuż 29, (wł. mieszcz.).

Resztę tyłu do X. Farnego altarysty S. Nicolai kroków 16.

4. Kamieniczka Pani Krawani wszerz 6 krok., wdłuż 13, (zniszcz., wł. m.).

Reszta do xx. Farskich kroków 32.

Debet JP Kołaczkoskiemu zł 400,-. Dominikanom zł 200.

5. Kamieniczka P. Gruchały rzeźnika - pustki - wszerz 8 krok., wdłuż 11, (wł. mieszcz.). Reszta do XX Farskich kroków 28.

Debet do Fairy Pozn. zł 700,-, lP. L. Grodzickiemu zł 200,-.

6. Kamienica JXX. Lęndzkich wszerz 11, wdłuż 21, habitalibis. Reszta do xx.

Farskich kroków 24.

7. Kamienica quondam Dunkla, wielkie pustki, wszerz.krok. 12, wdłuż 26.

Reszta do xx. Farskich kroków 19.

8. Rudera narożne wszerz 14 krok., wdłuż 26. (wł. mieszcz.). Reszta do xx.

Farskich kroków 19.

Kwadrat Nr 2 do 3) ma wdłuż ku Rynkowi idąc kroków 70, wszerz kroków 45 od Cmentarza, a zaś od ulicy Farskiej podle Hełmianek 52. Na Wodnej ulicy strona lewa idąc do miasta albo do Rynku.

Uliczka z Wodnej ulicy na przeciw kruchcie wszerz kroków 8, publiczna. 4 ) 9. Rudera narożne nunc na szpital darowane przez J P. Rzepeckiego wszerz kroków 15, wdłuż 45. (wl. duch.). 10. Kamienica pusta quondam P. Jabłońskiego, też darowana na szpital S.

Giertrudy, wszerz k. 8, wdłuż 45.

I) Kwatera pierwsza - to część południowa miasta w murach. Sięga na południe do murów miejskich, a linię północną stanowią: południowa strona ul. Wodnej, południowa część St. Rynku i ul. Paderewskiego. - Fara - to nieistniejący dziś zabytek znajdujący się niegdyś na dzisiejszym Placu Kolegiackim.

Ul. Psia, to dzisiejsza ul. Szkolna.

"-) Kwadrat l-szy - to południowa część ul. Wodnej od Bramy Wodnej do ul. Ślusarskiej.

') Kwadrat 2-gi obejmuje połudn. część ul. Wodnej (od narożnika ul. Ślusarskiej), wschodnią część ul. Klasztornej (od narożnika ul. Wodnej do narożnika uł. Koziej). «) Odcinek ul. dzisiejszej Ślusarskiej od ul. Wodnej do Pi. Kolegiackiego.

Ma do Fary Poznańskiej zł 1.600,- PP. Kościelnym.

Tył Konwencianek i X. Potarzyńsikiego, wdłuż 26.

12. Kamienica 00. Dominikanów Poznańskich, pusta, wszerz 14, wdłuż 26.

13. Kamienica quondam Berenta szewca, wszerz 10, wdłuż 26, rudera.

14. Kamienica J areckich narożna, wdłuż 26 kroków, X. Kapelanów tyłem do Panien Hełmionek wszerz tył 10.

Kwadrat sub No 3tioJ) wszerz od ulicy Wodnej jest kroków 57, wdłuż 56 ku Kościołowi 00. Jezuitów.

Uliczka przed Partą Panien Hełmionek, publiczna, szerz 8 kroków.«) Kościół i Klasztor Monialium S. Bemedicti wszerz 30, wdłuż 56.?) 15. Kamienica P. Brombachera tokarza, wdłuż 30 krok., wszerz 13. Reparacji potrzebuje znacznej, habitabilis. Debet do Pary ad Altare Matris Dolorosae zł tysiąc. 16. Kamienica P. J akwicza narożna (dach nowy tizeba dać) wszerz 14 kroków, wdłuż 36, habitabilis. Debet do Fary Pozn. zł. 500,-. Za tą kamienicą jest kamieniczka tylna między gmachami klasztoru JPanien Hełmionek, która quondam jednego Pana była, a teraz oddzielona, bo kupiona przez Panią Tymową od P. Watsona 'dziedzica tej narożnej Wielkiej nunc P. Jakwicza kamienicy i tej małej nunc Pani Tymowej, która kamieniczka jest szeroka 8 kroków, a wdłuż 20 kroków, nie kładzie się w linii, bo tę szerz zastępuje już kamienica P. Jakwicza. Czynszów nie ma ta kamieniczka. Dymensją miarkując tego kwadratu 3, ponieważ klasztor IchMciów Panien Benedyktynek (albo Hełmionek) zachodzi trzema stronami będąc położony linea diagonali seu angulari biorąc od ulicy gwiętosławskiej 11 kroków, od ulicy Farskiej 57, od ulicy Wodnej 30 kroków, zaczym wychodzi dimenisio na szerz klasztora i kościoła IchMPanien kroków 30, wdłuż 29. A za kamienicę PP. Brombachera i Jakwicza i Tymowej przyjdzie rachować na dłuż kroków 27.

Kwadrat sub No 4to») łączy się z kwadratem sub No Sto.

Collegiata Eoolesiae Parochlalis D. M. Magdalenae Posnaniensis.

Zaczynając ab origente za kościołem Fary Pozn. jest Altaria (a blisko niej baszta, w której rezydencja X. Kapelana ołtarza kaplicy WinMeroskiej) . Ta zaś Altaria od muru miejsikego jest wszerz ku kościołowi kroków 9. Cmentarz od Altarii do kościoła Farskiego kroków 20. Kościół Fary

') Kwadrat 3-d obejmuje południową stronę ul. Wodnej od ul. Klasztornej do ul. Sto-Sławskiej, zachodnią stroną ul. Klasztornej do ul. Koziej, północną część ul. Koziej do ul. StcrSławskiej i wschodnią stronę ul. Sto-Sławskiej od narożnika ul. Koziej do ul. Wodnej. ") Dzisiejsza ul. Klasztorna od ul. Wodnej do ul. Koziej.

') Dawny pałac Górków, zamieniony w XVII wieku na kościół i klasztor Benedyktynek zwanych również Chełmiankami. ") Kwadrat 4-ty obejmował nieistniejący dziś kościół farny Marii Magdaleny.

między kościołem i rezydencją X. kapelara Kuśnierskiego 10. Cmentarz tenże od ulicy Wodnej między kościołem i rezydencją xx. - 12. Cmentarz tenże od Forty Miejskiej między kościołem 22. Szkoła Farska w linii z Psałterią, Altaną i rezydencjami JXX. est in latitudiine kroków 16: Kwadrat suto No 4to facit wszerz kroków 105, wdłuż 150.

Kwadrat sub N o Sto zabiera 17. Probostwo Farskie, 18. Rezydencja JX kapelana kuśnierskiego, i 19. Kamienicę Siedmiu Wdów, Insimul facit z dwu stron circum circa wszerz krok. 35, wdłuż 88.

Kwadrat sub N o 6to na ulicy świętosławsklej przed Jezuity,s) 20. zabiera kamienicę narożną, do której idzie ganek nad ulicą Farska z klasztoru Wielebnych Panien Benedyktynek (zwanych Hełmionki), która kamienica narożna jest szeroka kroków N o 16, a wdłuż 55 krok., do tychże Panien Zakonnych należąca.

21. W tymże kwadracie podle tejże narożnej kamienicy jest kamienica IPP, Kierskich, wszerz kroków 12, wdłuż 55, desolata, (wł. szlach.).

22. 23, 24. Trzy kamienice 00. Jezuitów podle szkół, wszerz krok. 30, wdłuż 55.

Szkoły ku Rynkowi wszerz kroków 30, wdłuż 55.i°) Faciunt te gmachy z dwojga stron vel kwadrat 6 wszerz 55, wdłuż 88.

Hwadrat sub JNo 7mo zabiera Kościół i Kollegium 00. Jezuitów.

Kościół 00. Jezuitów jest długi 75 kroków, szeroki 45 kroków.

Kollegium nowe, które ad praesens budują, wszerz od rogu kościoła 54 kroki, wdłuż 136. Spatium między długością kollegium i murem tylnym kroków wszerz 12. Komput długości szerz tego Kollegium mierząc od ściany mtelcueha P. Sztorkoskiego, inkludując '25. kamienicę quondam P. Pleśniewicza kroić. 141. Facjatę i starego Kollegium ściany, kongregacją i drukarnię jest kroków 196. Zaś tyłem mierząc jest więcej z offleynami, podwórzem, stajniami etc. Facit to szerz kroków 246, a to nad ostatniem murem, który to Kollegium opasuje za kościołem.

Kwatera pierwsza na ulicy Wrocławskiej idąc od Bramy.

Kwadrat sub No 8voii) od jezuickiej kamienicy podle kościoła stojącej aż do ulicy Wrocławskiej wdłuż rachując kroków 50, a do Bramy Wrocławskiej kroków 76 szerz;. 26. Rudera przy Bramie Wrocławskiej idąc do Rynku po prawej ręce wszerz 11, wdłuż - (wł. szlach.).

"} Obejmuje części ulic Sto-Sławskiej, Koziej, Klasztornej i Gołębiej.

10) Dawna szkoła jezuicka.

H) Kwadrat 8-my obejmuje części ul. Gołębiej od kościoła dzisiejszego farnego, wschodnia stionę ul. Wrocławskiej od narożnika ul. Gołębiej do Bramy Wrocławskiej. 28. Kamienica J P. Bałdzeskiego rudera, wszerz 6. (wł. szlach.) 29. Kamienica J P. Czermińskiego z dwóch jedna, wszerz 20, habitatoilis. Ma różnych czynszów 5, faciunt zł. 1.057,- (wł. mieszcz.) 30. Kamienica JP Sztorkoskiego rudera, za nią jest mielcuch opasując kamienicę P. Szperny i Helwingoską, aż do uliczki poprzecznej, Gołębiej, wszerz kroków 13. - Debet różnych sum kościelnych zł. 1.194 gr. 12. Item do Bractwa Miłosierdzia zł. 1.000,- (wł. mieszcz.).

31. Kamienica quondaim Helwingoską, nunc 00. Franciszkanów, wszerz krok. 6.

32. Kamienica narożna P. Józefa Szperny stojąca po prawej ręce z ulicy Wrocławskiej do kościoła 00 . Jezuitów, wszerz 10, wdłuż 34 krok. Ma czynsz ad Altare Trium Regum do Fary Pozn. zł. 300,-; Coofraternitas Pauperum Sacertoduni zł. 200,-; PP. Domincanoruim Poisnan. zł. 100,-; ad Eccle siam Paroehialem D. M. M. Posn. zł. 100,-. (wł. mieszcz.).

Kwadrat sub N o 9no J2 ) na Wrocławskiej ulicy w srzodku po prawej ręce idąc od Bramy do Rynku jest rachowany szerz od ulicy Wrocławskiej facjaty kroków 86, a wdłuż do ulicy świętosłaskiej kroków 86. Od ulicy Wrocławskiej do ulicy świętosłaskiej 2 strony, drugie dwie strony uliczki poprzeczne dzielą. 34. Kamienica narożna!3) piwowarna P. Sztorkoskiego przy uliczce idąc do 00 . Jezuitów z Wrocławskiej ulicy po lewej ręce, wszerz 12, wdłuż 58, habitabilis, (wł. mieszcz.). Za tą kamienicą jest od ulicy ś-Sławskiej kamienica Bractwa Miłosierdzia, habitabills, wszerz 9, wdłuż 27. 35. Kamienica P. Walentego Mosińskiego rzeźnika, habitatoilis, wszerz 9 kroków, wdłuż 63, (wł. mieszcz.). 42. Za tą kamienicą kamieniczka od ulicy S-Słaskiej J P P Koszuckicb, rudera, wszerz 9, wdłuż 23. (wł. szlach.). 36. Kamienica JP Małczyńskiego na wylot do ulicy świętosławskiej , habitabilis, wszerz 10, wdłuż 80, (wł. szlach.). 37. Kamienica P. Marcina Merkiera, d esolata, wszerz 8, wdłuż 46, (wł.

mieszcz.). Ma czynsz do 00. Dominikanów Pozn. zł. 1.000,-. 43. Za tą kamienicą kamienica 00. Jezuitów od ulicy świętosłaskiej wszerz 11, wdłuż 39.

38. Kamienica P. Adamczyka rzeźnika, habitabilis, wszerz 8, wdłuż 44.

44. Za tą kamienicą plac pusty do ulicy świętosłaskiej, wszerz 9, (wł. duch.).

39. Kamienica WJP Chłaposkiego z podwórkiem, desolata, wszerz 9, wdłuż 40, (wł. salach.).

l) Kwadrat 9 -t y- to część obejmująca wschodnią stronę ul. Wrocławskiej od narożnika ul Gołębiej. I:J) Ul. Wrocławska nr 9.

(wł. duch.).

40. Kamienica Wielebnych 00. Jezuitów narożna na wylot do ulicy świętosłaskiej ciągnie się, lubo podwórek między tyłami jest, a to kamienica większa jest od ulicy Wrocławskiej podle jatek drewnianych, za nią podwórek, zaś od ulicy świętoisłaskiej nunc Bursza dla kapelli 00. Jezuitów, habitabilis, wszerz 11, wdłuż 80. Jatki rzeźnicze drewniane" ) totaliter ad praesens zrujnowane exceptis tribus, wszerz 19, wdłuż 88.

Pierwsza kwatera w Rynku a meridie, tyły ku południowi, przodek kamienic w Rynek ku północy.

Kwadrat sub No 10 zabiera część Rynku od ulicy Wodnej i świętosławskiej do ulicy Wrocławskiej. 46. Kamienica narożna w) idąc z Rynku do dwóch ulic Wodnej albo świętosłaskiej, która kamienica jest na dwoje dziedziców dzieląca się, to jest połowa od przodu należy do P. Vergussona, na której ma czynszu do ołtaiza S. Mikołaja zł. 1.000,- druga połowa kamienicy tejże należy do sukcesorów P. Kwecza, gdzie także do tegoż ołtarza w kościele Pary Pozna, będącego należy zł. 1.000, habitabilis, wszerz 13, wdłuż 60, (wł. mieszcz.). 47. Kamienica P. Kiellera, habitabilis, wszerz 11, wdłuż 60 (wł. mieszcz.). Ta kamienica wierzchem pogorzała potrzebuje wielkiej reparacji. Ma sumy do Tomu Poznano Prześw. Kapitule zł. 1.000,-; do Fary Pozn. do Anioła Stróża zł. 1.000,-; tamże do Coinfraternii Pauperum Sacerdotum zł. 1.500,-; JMci Pani Skorzeskiej szlachciance zł. 1.000,-.

48. Kamienica P. Krafta (bez czynszów) dla sąsiedztwa z obojga stron podległa ruinie, haibitatoilis, wszerz 10, wdłuż 60. (wł. mieszcz.). 49. Kamienica WJPP Czarnkoskich i») totaliter zrujnowana, wszerz 13, wdłuż 60, (wł. szlach.).

50. Kamienica JP. Meierera ławnika pozn. zrujnowana, wszerz 11, wdłuż 60.

(wł. mieszcz.).

51. Kamienica JP Macieja Florkoskiego radcy pozn., habitabilis, wszerz 11, wdłuż 60. (wł. mieszcz.). 52. Kamienica Jmci Pani Stroińskiej druga od rogu, habitabilis, wszerz 10, wdłuż 60. (wł. mieszcz.). 53. Kamienica tejże Jmci Pani Stroińskiej narożna >') idąc na ulicę Wrocławską z Rynku po lewej ręce, habitabilis, wszerz 11, wdłuż 30, (wł. mieszcz.). śrzodek tej kamienicy należy do PP. Prowizorów Lazareckich, wdł. 13. Trzecia część tej kamienicy albo tył należy do J P. Lugostowicza, ac post Bedauwa, i terum postea Tyla, wdł. 17.

U) Jatki rzeźnicze drewniane, wspominane JUZ w aktach z XV wieku, znajdowały się wzdłuż dzisiejszej ulicy Koziej (odcinek. Wrocławska do Sto-Sławska). 15) Obecnie St. Rynek nr 53.

lf1) St. Rynek nr 56. Dom nosił dawniej nazwę ,.kamienicy złocistej". ") Obecnie St. Rynek nr 60.

ralnego chodu.

Pierwsza kwatera w Rynku zaczynając od ulicy Wrocławskiej ciągnie się kwadrat do Psiej ulicy, tyły na południe, przodek ku północy.

Kwadrat sub N o 11 jest wszerz od Rynku kroków 90, wdłuż ulicy kroków 60.

54. Kamienica quondam Szwertmanoska narożna 1 «) wiela kredytorów obciążona, tył do P. Lustkowicza; desolata, wszerz 15, wdłuż 60. (wł. mieszcz.). 55. Kamienica druga od rogu nunc P. Retta (bez czynszów), habitabilis, wszerz 13, wdłuż 60. (wł. mieszcz.). 56. Kamienica J P. Macieja Czochrana wielkiej reparacji potrzebuje, osobliwie w tyłach; habitabilis, wszerz 10, wdł. 60. (wł. mieszcz.). Ma czynszu do Lazarethu zł. 1.000,-.

57. Kamienica Pary Pozn. quondam Kwaśniewskich, desolata, wszerz 9, wdłuż 60, (wł. duch.). Ma czynszu do fundacji Sierakoskiej zł. 100,-.

58. Kamienica Kozłowskich nunc P. Kwaśniewicza zabiera tyłem kamieniczkę podle P. Retta wąską. Reparacji wielkiej potrzebuje; haibitabilis, wszerz 13, wdłuż 60. (wł. mieszcz.). Ma czynsz ad Ecclesiam PP. Carmelitarum Corporis Christi zł. 1.000,JPP. Miaskoskim zł. 2.000,-.

59. Kamienica P. Retta druga bez czynszów, habitabilis, wszerz, 8, wdłuż 44.

(wł. mieszcz.).

60. Kamienica Pani Jurgiewiczowej dr,uga od rogu, habitabilis, wszerz, 9, -A dłuż 60. (wł. mieszcz.). Ta kamienica wielkiej reparacji potrzebuje mając długu in summa zł. 2.574,- .Ma czynszu do Panien Hełmionek zł. 1.000,-; JXX kanonikom BMV in Summo przy Tamie Pozn. zł. 500,-; do Kościana do S. Ducha zł. 500,-; do Pary Poznańskiej zł. 200,-; do Bractwa Miłosierdzia w Poznaniu zł. 100,-; do kaplicy krawieckiej zł. 200,- do Pary Pozn. jeszcze 44 grzywien - zł. 74 gr. 18.

61. Kamienica narożna") quondam Szwertmanoska przy Psiej ulicy, nunc JPP. Garczyńskich, habitabilis, wszerz 15, wdłuż 60, (wł. szlach.). Na tej kamienicy jest sum kościelnych zł. 4.000,-. JPP. Garczyńscy mają długu na niej tynfów 6/M facit zł. 7.800,-.

Kwadrat sub No 12 20) na ulicy Wrocławskiej w śrzodku po prawej ręce idąc z Rynku.

18) Obecnie St. Rynek nr 61.

»») Si. Rynek nr 68.

20) Kwadrat l2-ty, to zachodnia strona ni. Wrocławskiej od narożnika ul. Koziej do narożnika ul. Gołębiej, południowa strona ul. Koziej i północna strona ul . Gołębiej, i ul. Szkolna od narożnika ul. Gołębiej do Koziej. 74) kogo innego od ulicy Psiej, wszerz 22, wdłuż 90.

63. Kamienica P. Pieczończyka reparacji wielkiej potrzebuje, desolata, wszerz 9, wdłuź 30. (wł. mieszcz.).

Tył od Psiej ulicy (71) jest J P P Rogoskich, rudera, wdłuż 50 (wł. szlach.).

64. Kamienica J P P. Kierskich, desolata, wszerz 9, wdł. 30, (wł. szlach.). Tył (70) od Psiej ulicy jest sukcessorów Latosich, desolata, wszerz 12, wdł. 46.

(wł. mieszcz.).

65. Kamienica Bulczykoska idzie na wylot do Psiej ulicy, wielkiej reparacji potrzebuje, rudera, wdłuż 90, wszerz 12. (wł. mieszcz.). 66. Kamienica J P P Tulibosklich podle J P P Kierskich, rudera, wszerz 15, wdłuż 46 (wł. szlach.). Za tą kamienicą jest (69) kamienica JPP Krzyckich, rudera, wdłuż 44. (wł. szlach.). Tu następuje Bulczykoska supra posila. 67. Kamienica P. Kupiszeskiego narożna, reparacji potrzebuje w tyłach, habitabilis, wszerz 15, wdłuż 46. (wł. mieszcz.). Ma sum do Fary PP. Kościelnym zł. 160,-; do kościoła ś. Wojciecha zł. 1.000,-; JXX Kanonikom Fary Pozn. zł. 460,-; JXX Pauperum Sacerdotum zł. 100,- do 00. Dominikanów Poznań, zł. 100,-; do P. Marji in Summo zł. 100,-; facit 1.860,- zł.

Tej kamienicy tyły (68) do JP. Topińskiego należą, desolata, wdłuż 44.

(wł. mieszcz,).

Pierwsza kwatera na ulicy Wrocławskiej wychodzi na Psią uli c ę .

Kwadrat sub No 13 od rogu kamienicy JP Topińskiego 21) ku Bramie Wrocławskiej z pustkami narożnymi kroków 76. 75. Kamienica narożna JP Tqpinskiego Prezydenta, totaliter reparowana na wylot do Psiej ulicy, habitabilis, wszerz 15, wdł. 90. Ma sum <TQ Fary zł. 500,-; do 00. Bosych Karmelitów zł. 300,-; do Szpitala S. Ducha zł 200,-. 76. Kamienica P. Brukwiokiego reparacji potrzebuje, habitabilis, wszerz 11, wdł. 90. (wł. mieszcz.). Ma sum kościelnych różnych 'zł. 2.550,-, z których o zł. 1.000,- litigo pendet do Wilkowa. 77. Kamienica P. Herboskiego reparacji wielkiej potrzebuje, habitaibiiis, wszerz 11, wzdłuż 90. (wł. mieszcz.) 78. Kamienica P. Hakiewicza reparacji potrzebuje, haibitabilis, wszerz 11, wzdłuż 90. (wł. mieszcz.). Ma czynsz do Fary zł 300,- do ołtarza Piwowarskiego. 79. Kamienica P. Suchorskiego, opasuje je mielcuchem i sypaniem pustki narożne, habitabilis, wszerz 10, wzdłuż 90. (wł.) mieszcz.)

*)j Obejmuje części ul. Wrocławskiej, Gołębiej, Szkolnej i Jaskółczej (dawniej międzymurze). wzdłuż 50. (wł. duch.)

Kwadrat sub No 14 na Psiej ulicysa) w kącie od murów miejskich Wielebne Panny Matki Tereski possident, klinem od muru miejskiego do baszty kroków 72. Zaś od ulicy Psiej wszerz rachuje się kroków (za dwiema kwadratami idzie w tryanguł) 150, z tych jest kościół długi 41 kroków, szerz 13 kroków. A ku zachodowi od Psiej ulicy im summa kroków 130, d'ico wszerz 150, wzdłuż 130.

Kwadrat sub No 15 vel Podgórcze od Psiej ulicy zaczynając.

82. Kamienica P. Fudarskiego narożna, habitabilis., wszerz 12, wdł. 30. (wł.

mieszcz,). Debet do kościoła 00. SS. Posn. zł. 200,-; do Mosiny zł. 100,-; do Szamotuł 15 grzywien. Za tą kamienicą jest plac pusty P. Szperny Józefa, wdłuż 18.

83. Kamienioa P. Ignacego Mosińskiego reparacji potrzebuje, habitabilis, wszerz 11, wdłuż 40. (wł. mieszcz.) Debet do Fary JX Rudnickiemu zł. 1.000,-; ubogim XX. zł. 250,-; do bazarethu zł 100,-. 84. Domostwo quondam Szwertmanoskie, desolatia, wszerz, 13, wdł. 15. (wł.

mieszcz.). 85. Rudera kamienica quondam Kaliczkoskich, wszerz 16, wdł. 40 (wł. szlach.).

Bokiem po lewej stronie- idąc na Podgórcze, tuż przy ruderach kamienica Kaliczkoskich.

Domostwo P. Malickiego puste bez czynszów wszerz 7 kroków, wdł. 30.

Domostwo P. Zbierkiewicza drewniane z podwórkiem puste, wszerz 8 krok., wdł. 36. - Debet do Lazarethu zł 200, -; do Fary zł. 3 gr. 6. Domostwo P. Szemberga stolarza jest wszerz 8 kroków, wdł. 34. Debet do Fary zł. 200,-. Domostwo P. N adallńskiego z stajnią wszerz 8 krok., wdł. 45.

Tu uliczka od muru Panien Teresek ku Grodzkiej ulicy.

.1 Kwadrat sub Nr 16. ( Reszta Podgóreza jest w równej linii jak klasztor z podwórzem 00. Franciszkanów. Na tym Podgórczu są puste place cztery, domostwo szlacheckie. Item 00. Franciszkanów, item P. Kałużewicza rzeźnika, bleich do wosku JP Florkoskiego, domostwo P. Szymanka szewca, na którym debet do Fary zł. 200,-; to jest place dwa od uttczki poprzecznej ku murowi idąc miejskiemu 18 kroków szerz, 57 dłuż. Domostwo puste JP. Gerzykoskiego, szlachcica, wszerz krok. 12, wdłuż 20. Za tym plac 37 krok. Plac pusty narratorum XX. 12 kroków szerz, wdłuż 57. Item domek 00.

Franciszkanów 15 kroków wszerz, 11 wdłuż. Między tym domkiem a do

22) Mniejwiecej dzisiejsze zabudowania szpitala miejskiego.

grunt jest tejże szerokości dom P. Kałużewieza. Uliczka mała tu ma dzielić, którą 'zagrodził parkanem JP. Florkoski od blechu ' swego, te wistystko facit wszerz 23, wdłuż 68. Remonstratio pierwszej części miasta Poznania. !»)

Kościoły 1 klasztory 1 Kollegia gruntu apiritualium lapideae Nobilium lapideaezabierająwszerz krok. wszerz krok. wszerz krok.

615, wdłuż 626 251, wdłuż 166 170, wdłuż 168wszerz facit krok. 1036, wdłuż 969 Computando latitudinem in longitudine facit kroków 1996.

Teraz pokazuje się, iż miasto possidet tylko wszerz kroków 529, wdłuż 379, co facit 908.

Generaliter evldentissime wychodzi, iż miasto Poznań w pierwszej części miasta tylko trzecią część nłe zupełnie posiada, a kościoły, IchM. duchowni, szlachta dwie części, ineuper jeszcze mają nad dwie części kroków 180. I.

Wtóra kwatera.

Tyły idą ku zachodowi, przodek zaś ku wschodowi kamienic rynkowych. ]lp_ Kwadrat No 17 w Rynku w samym srzodiku. 1 ) Waga Miejska albo Stary Ratusza) jest w odległości od kamienic drugiej kwatery kroków 50. Ten gmach jest wdłuż ku Ratuszowi idąc kroków 35, wszerz 24. Spatium zaś między Ratuszem l Wagą jest kroków 20. R a t u s z W i e l k i (z którego Wlezę in Anno 1725 die 18 junii fala straszna zwaliła) od facjaty swojej szeroki kroków 30, wdłuż ku Wadze wspomnianej kroków 50. Przed Ratuszem kamienice stojące są odległe kroków 45; tenże Ratusz odległy jest od kamienic rynkowych pobocznych (ku południowi faciaty mających) kroków 30. Uliczka albo Wlncziarski Targ jest wszerz kroków 10.

Budki śledziowe,3) których jest in No 17, biorą in simul kroków 75, wgłąb 14 wchodząc.

r3) Rzepecki wylicza pod koniec ilość domów w pierwszej kwaterze, mianowicie: duchowieństwo posiada U domów mieszkalnych, 3 zniszczone (desolatae) i 7 domów zw. rudeia, w ręku szlachty znajdują się: 2 domy mieszkalne 4 zniszczone, i 11 ruder; mieszczanie natomiast 25 domów mieszkalnych, 11 zniszczonych, i 7 ruder. l) Kwadrat l7-sty obejmuje wewnętrzną zabudowę St. Rynku. 2) Patrz opis Wagi Miejskiej z r. 1750 - aneks nr l.

3) Dzisiaj tzw. "domki budnicze" od strony wschodniej. Było ich 17. Numeracja dzisiejsza od 11-26 pochodzi z r. 1787; wówczas już przed ich numeracją dwa domki, mianowicie Kiellera i Grocholskich (u Rzepeckiego 3-d i 4-ty) połączono w jedną całość. - Opis wszystkich domków z r. 1788 wymienia ich właścicieli, wartość jak również ich stan zachowania (patrz aneks nr 2) Debet 00. Karmelitom ad aedes Corporis Christi zł. 400,-; ciż praetendunt zł. 1.000,-; do Panien Teresek zł. 150,-; do ołtarza Anioła Stróża.

2. Buda JP. Macieja Rzepeckiego.

3. Buda P. Kiellera.

4. Buda PP. Grocholskich nunc.

wszerz 4. Debet do Fazy zł. 300,-; zł. 1.000,-; 00. Franciszkanom 80 zł. 2.740,-.

00. Franciszkanów, habitabilis, XX Mansjonarystam S. Adalberti aureos = 1.440,- zł.( in summa

5. Buda PP. Hertlów.

6. Buda JP. Mroezyńskiego. 5 ) Debet JXX kanonikom farskim pozn.

zł. 200,--; Confraternitati Pauperum Sacerdotum zł. 100,-; do szpitala Lazareckiego zł. 200,-; do szpitala S Walentego zł. 100,-, faeit 600,- zł. 7. Buda P. Karpińskiego.

8. Buda JP. Belma.

Tu publiczne przejście do sukiennic l krok wszerz.«).

9. Buda quondam Sekulińskich.

10. Buda JP CZałczyńskiego.

11. Buda Bractwa Budniczego.

12. Buda P. Karszewicza.

13. Buda JP N adalińskiego.

14. Buda JP Winkiera.

15. Buda quoindam JP Kociałkowicza.

16. Buda quondam Różyckich, nnuc. medietas Fary Pozn., medietas altera 00. Karmelitom Bosym, habitabilis, wszerz 4.

37. Buda JP. Michała Czenpińskiego Prezydenta Poznańskiego. '). Debet do kaplicy Winkleroskiej zł. 1.200,-. f '

S6. Kancelaria Radziecka Poznańska 8), wszerz 8 kroków, wdłuż 26, bez czynszów. Za nią były quondam szewskie jatki. 87. Kamienica P. Endemana (występuje dłużej w Rynek nad kancelarię ),»> jest wszerz kroków 13, wdłuż 30. Debet do Fary JXX kanonikom zł. 1.000,-.

St. Rynek nr 26.

i) Opis tegoż domku - patrz aneks nr 3. *) Między domkami nr 19 i 20 było małe przejście, później zamurowane.

') Obecnie St. Rynek nr 11.

.) St. Rynek nr 10.

.) St. Rynek nr 3.

idąc ku Rynkowi jest kramów pustych 5 po prawej ręce, to jest pod kamieniczkami, a nad tymi kramami są kamieniczki i to 00. Dominikanów Poznań, dwie kamieniczki 15 kroków od facjatów, idą ku śledziowym 9 kroków.

Przejście publiczne ut supra l krok wszerz.

Kamieniczka 00. Jezuitów 8 kroków od facjaty. Kamieniczka JP. Pleśniewicza 13 kroków szerz. 88. Kamieniczka P. Pełezyńskiego ") wchodzi mi dzy kramy kroków 13, a od Targu Wlinczarskiego kroków 9 wszerz, habitabilis. (wł. mieszcz.). 89. Kamienica Bractwa Szewskiego I2 ) wszerz kroków 6, wdł. 16, za, nią puste jatki szewskie, habitabilis. (wł. mieszcz.). Sukiennych kramów totaliter pustych kontynuacja obraca się cofnieniem przez przerzeczone kramy sukienne do kamienicy quondam Rozmanoskiej, nunc. JP. Michała Czenpińskiego Prezydenta. 90. Kamienica 13) JP Michała Czempińskiego Prezydenta m i e d z i ą nakryta przy sukiennicach po stronie lewej wchodząc do Sukiennic ku Ratuszowi idąc jest wszerz kroków 18, wdł. 28, habitabilis. Od tej kamienicy idąc ku Ratuszowi jest pustych kramów ośm po lewej stronie.

10) Opis zaniedbanych kromów sukiennych z r. 1755: "Connotatio kramów czyli sklepów zdawna sukienne nazwanych.

Idąc z Rynku do tychże kramów sukiennych po prawej stronie kamienica narożna quondam Hakiewiczów, post Krojewska, teraz zaś sławetnego ImP. Marcina Endemana jubilera mieszczanina poznańskiego. Za tąż kamienicą w tyle kamieniczka zdawna Hakiewiczowska, teraz pomienionego p Endemana jubilera. Kamieniczka Wielebnych 00. Dominikanów Konwentu Poznańskiego, pod którą sklep sukienny quondam był - Kamieniczki dwie 00. Jezuitów Collegii Calissiensis.

Kamieniczka quondam Pleśniewiczów, ad praesens Imci P. Prolewicza pisarza radzieckiego, pod którą sklep sukienny był. Kamienica narożna quondam Pełczyńskich, expost Nicińskich teraz zaś Grzymalskich małżonków, pod którą sklep sukienny zdawna był. Po drugiej stronie idąc z Winczarskiego Targu do tychże kramów, sukienne zdawna nazwanych po prawej ręce. Kamienica narożna quondam Hakiewiczów, ad praesens sukcesorów śp. sławetnego P, Bartłomieja Zołądkiewicza viginuwira poznańskiego. Za tąż kamienicą sklep quondam sukienny, teraz tychże sukcessorów 2ołądkiewiczów.

Sklep quondam sukienny teraz pusto stojący szlachetnego ImciP. Eyberlego dziedziczny.

Sklepy dwa quodam były sukienne, jeden krojerski, drugi Kociałkowiczów, teraz zaś szlachetnego ImciP. Lugostowicza radcy poznańskiego, z których izby do pomieszkania wyreperował Kramy dwa... ImciP Michała Czenpińskiego, nad któremi Izby przez tegoż śp. ImciP.

Czenpińskiego restaurowane, ad praesens też kramy quondam na stajenki obrócone.

Kamienica narożna z Rynku antiquitus Rozmanowska, teraz sukcessorów śp. ImriP. Michała Czenpińskiego radcy poznańskiego wyżej rzeczonego, pod którą sklepy i kramy sukienne jak» przedtym były, znajdują się". (Archiwum Miejskie - Miscel. XVj127.), ") Dziś St. Runek nr 27b.

lS) St. Rynek nr 27a. .) St. Rynek nr 8. - Patrz opis tegoż domu z r. 1755 (aneks nr 4).

Targ-, wszerz 13 kroków, a wóZ 12, i sklep dołem jeszcze 9 kroków, między kramy sukienne wchodzi, habitabilis. Ta kamienica debet do S. Marcina III suburbio Posn. zł. 1.200,-; do ołtarza N. P. Bolesnej w kościele farnym pozn. zł 1.000,-; Tamże do ołtarza S. Wawrzyńca zł 700,-.

J e d wab n e «) kramy puste z gmachami różnemi 18 kroków wszerz, a wdłuż 80. Kamieniczka JPani Będkoskiej 1 PP Pleśniewićzów i«) spoina 4 kroki wszerz, a 22 wdłuż. Między kramami idąc ku ulicy Wrocławskiej jest po stronie albo lewej ręce: sklep na dwa podzielony, dirzwi w srzodku mający, sklep JP Wentlanta, > sklepów ditto dwa podle siebie, nie wieda kogo, .j sklep quondam Krzymuskich, sklepy dwa podle siebie, allegat P* Sztuart, że jego mają być ad praesens, sklepów cztery JP Michała Oaeropińskiego, zachodzą pod jego kamienicę wyżej wspomnioną sub Nr 90 stojącą w końcu sukiennic i jedwabnych kramów pustych.

III') St. Rynek nr 30.

U) Opis kramów jedwabnych z r. 1755: "Wchodząc do tyćbże kramów z rynku naprzeciwko ulicy Wrocławskiej za statuą S. Jana N epomucena kamienica narożna po prawej ręce stojąca quondam Rozmanowska, ad praesens Ichmciów sukcessorów śp. ImcP. Michała Czenpińskiego radcy poznańskiego.

Pod' tylnemi tejże kamienicy gmachami nowo przez tegoż ImciP. Czenpińskiego nowo wybudowanymi były quondam dwa kramy, ad praesens na sklepiki, w których drzewo składają, obrócone. Kram quondam Miodyńskich l post Staneckich, ad praesens sławnego P. Wimera mieszczanina poznańskiego. Kramy dwa quondam Helbingowskie, expost Went1antowskie, nad któremi wyżej wspomniany P. Wimer posesor teraźniejszy i dziedzic izby wybudował.

Kamieniczka narożna quondam Winkle rów , post Pleśniewićzów, ad praesens wyżej rzeczonego P. Wimera dziedziczne. Po drugiej zaś stronie idąc z Winczarskiego Targu do tychże' kramów od Cekauzu Miejskiego po prawej stronie kamieniczka zdawna Rotowska, potym Waśniewiczowska", teraz zaś szlachetnego ImciP. Tomasza Czenpińskiego 1. K. Mci Pisarza Komory Warszawskiej, pod którą kramy dwa jedwabne były, teraz zaś na izby obrócone do mieszkania. Kram zdezolowany zdawna Watsonowski, teraz zaś sukcessorów Gieblowskich.

Kramy dwa zrujnowane quondam Farchera, post Watsona, teraz zaś szlachetnego ImciP.

Macieja Rzepeckiego radcy poznańskiego.

Sklep, na którym kamieniczka zdawna Mroczyńskich, potym Przepiorczyńskich, teraz zaś Ichmciów wyżej wspomnianych sukcessorów śp. ImciP. Michała Czenpińskiego.

Kramy dwa quondam Sztuartowskie pustkami stojące tychże Ichmciów Panów sukcessorów śp. Michała Czenpińskiego dziedziczne. Kamienica narożna z Rynku za Statuą S. Jana N epomucena z dawna Sztuartowska, teraz zaś sławetnego Szymona lciaszkiewicza krawca mieszczanina poznańskiego, pod nią quondam dwa kramy jedwabne były.

(Archiwum Miejskie, - Miscel. xv. 127) r. 1755.

") St. Rynek nr 31.

92. Kamienica P. Sztuairta 9 kroków wszerz, 18 wdłuż bez czynszów i«). Spoderii są sklepy i za nią z następujących łączących z sobą, allegat P. Sztuart, że do niego należą sklepów N o pięć i z piwnicami pod niemi będącemi. Szósty zaś sklep pusty totaliter .rudera jest JP Grądkoskiego, Siódmy JP Mroczyńsikiego z izdebką na górze.

Ósmy też allegat P. Sztuart, że jego jest, (loco 9no ingres do Ceiehhauzu) pisze. A Dziewiąty od ingresu Ceichhauzu jest sklep P. Macieja Rzepeckiego.

Dziesiąty P. Klingberga.

Jedenasty JP Michała Czermińskiego.

Dwunasty JP Czeszkiewicza Trzynasty przy samych wrotach P. Wierzejskiego.

Facit wszystkich kramów jedwabnych pustych No 24.

C e i i c I h h a u z» ), nad którym dach ciągnie się od Wagi Miejskiej, jest wszerz kroków 11, a zaś od ulicy Wrocławskiej z kamieniczką dla postrzygacza jest wszerz jkroków 21, wdłuż 80. J a t kir z e ź n i c z e z gmachami swymi wszerz kroków 21, a wdluż 72 kroków. Przy wrotach jatek tych jest kram drewniany JP Cenpinskiego, zaś bokiem przy ścianie H a u p t w a c h u dalej b u d k i g a r n c a r s k i e aż pod Wagą kończą się.

Ten kwadrat N o 17 lubo zabiera gruntu notabilibem quantitatem, na którym, są gmachy pro commodo publico wystawione, jednak dla uchronienia się disquizycji rachuje się jako jest cireum circa ten kwadrat z uliczką Winczarskiego Targu wdłuż 130 kroków, lecz wyjąwszy uliczkę przychodzi na rachunek JchM XX iza kamienicę Hawiczowską, item 00. Dominikanów, item 00. Jezuitów, Karmelitów, Franciszkanów, za budy śledziowe, 3 kamienice między kramami, eomputando facit wszerz 49, dłuż 35. (wł. duch).

Kwadrat sub No 18 idąc z ulicy Psiej albo od Podgórcza 2<) połać Rynkowa po lewej ręce wchodząc w Rynek, wszerz; 90 kroków, wdłuż 65. Kamienica Waśntewiczowska 21) nunc JMci X proboszcza Fary Pozo., habitatoilis, wszerz 11, wdłuż 7. - Debet do Skrzynki Balwierskiej zł 100,-; do szpitala S. Krzyża zł. 200,-; X kapelanowi krawieckiemu zł. 100,-; do proboszcza S. Krzyża 100,- zł.; do szpitala S. Ducha zł. 200,-; do Lezarethu zł 300,--; prowizorom farskim zł 100,-; X altaryśoie kaplicy Ecle

") Patrz przypis nr 13 i opis kamienicy Czenpinskiego (aneks nr 4.) [u Rzepeckiego pod H 90].

III) St. Rynek nr 7 (patrz również opis kramów jedwabnych). - ") St. Rynek nr 6.

M) Kwadrat 18-ty obejmuje zachodnią część kamienic St. Rynku od dzisiejszej ui, Paderewskiego do ul Franciszkańskiej. ,><) Zburzona w początkach XIX w., stała na miejscu wylotu dzisięjsjej ul. Paderewskiego.

jest wdłuż 65 kroków, jednak dywidując w tym kwadracie 9 kamienic, to przychodzi na jedną, kamienicę longitudo kroków 7. Kamienica JP Michała Czermińskiego Prezydenta druga od rogu IIl" habitabilis, wszerz 9 kroków. - Debet do różańca 00. Dominikanów pozn. zł 200,-; do Bractwa Budniczego zł 200,-; do szpitala pniewskiego zł. 800,-; X. Stawierowiczowi zł. 1.000,-; facit zł. 2.200,-. Kamienica Patuoosfca, habitabilis, wszerz 9, wdł. 7. (wł. szlach.).

Debet do fary zł. 100,Kamienica Rutikoska, habitabils, wszerz 8. (wł. mieszcz.).

Debet do S. Wojciecha zł. 600,-; 00. Jezuitom Poznań, zł. 1.100,-; do Bractwa Poznańskiego Literackiego zł 400,-.

Kamienica Bractwa krawieckiego IIl" habitabilis, wszerz 13. - Do różnych kościołów ma czynszów zł 5.466,-. Kamienica P. Dublańskiego, habitabilis, wszerz 8, (wł. mieszcz.).

Kamienica P. Nadalińskiego, habitabilis, wszerz 10, (wł mieszcz.). - Debet do Czempinia zł 400,-; do Lazarethu zł 500,-; item pewnemu kościołowi, o czym dyskwlzycja na zł 100,-; co facit zł 1.000,-. Kamienica JP Mroczyńskiega, habitabilis, wszerz 8, żyr!. mieszcz».).

Debet do szpitala S. Krzyża dwie sumy 60 grzywien, 60 grzywien JX proboszczowi Pary Pozn., 30 Konwentowi Panien S. Katarzyny, 40 grzywien psałterystom tomskim. Do kaplicy Tylowskiej altaryście 24 grzywien, JXX kanonikom P. Marji przy Tomie Pozn. 12 grzywien. Item XX wikaryiom tomskim Pozn. zł 100,- Item dziewiąta suma zł 300,-; in Anno 1708 przeniesiona z innej kamienicy. Computando facit kapitału zł 761 gr. 18. Czynsz na rok zł 54 gr. 3. Kamienica P. Kieyzera 24), habitabilis, wszerz 14, (wł. mieszcz.). Tylko debet szlacheckich sum zł 4.000,-. Za siedm kamienic miejskich teraz pisze się longitudo kroków 51.

Kwadrat sub No 19 zabiera kościół i klasztor 00. Franciszkanów wszerz 90, wdłuż 100 Na ulicy publicznej od Podgóreza stajenkę 00. Franciszkanie postawili, co videtatur.

Kwadrat sub No 20.

Plac wolny między kościołem 00. Franciszkanów 1 Grodem vel Zamkiem od kościoła ku Zamkowi jest kroków 72. Z a m e k Generalski, gdzie jest gród poznański, ma gmachu zamkowego wdłuż od dziedzińca ku zachodowi za mur miejski kroków 24, a wszerz jako były 4 kamienice i z poboczną kuchnią piątą, jest kroków 96.

") St. Rynek nr 70, stanowi obecnie dom narożnikowy M) St. Rynek nr 73.

") St. Rynek nr 77.

Od zamkowego muru plac vel podwórek do domostwa JPP Janoskich wszerz, 30, (wł. szlach.). Domostwo J P P Janoskich tęż szerz od sC1any zamkowej mierząc do proga ingresu wdłuż nie pisząc podwórka, tylko dom 22 wdłuż, szerz 14. Stajnia podle pusto 6 kroków wszerz.

Narożna kamieniczka rudera pusta wszerz 11 kroków, 12 wdłuż.

Zamek i Podzamcze mierząc krokami zwyczajnego chodu facit wszerz 96, wdłuż 113.

Kwadrat sub No 21 w Rynku 33) in linea z kwadratem 18, wszerz 18, wdłuż 65 Kamienica narożna Ludynkoska pusta wielce 2 «), wszerz 12, wdłuż 65, (wł. mieszcz.). - Debet JX Kołudzkiemu tynfów 1.000,-; facit zł 1.266 gr. 20; Pannom Heknionkom zł 500,-; JPP zakonnicom srzemskim zł 500,--; JP Pleśniewiczowi według procesu tynfów 500,-; facit zł 633 gr. 10. Computando facit zł 3.300,-; JP Nossowiczowi tynfów 1.000,-; facit zł. 1.266 gr. 20. - Item ma być suma z czynszu do S. Krzyża. Ta kamienica opasuje tył kamienicy podle stojącej, to jest quondam Drożyńskich 17 kroków wdłuż. Kamienica JP Grądkoskiego quondam Drużyńskich, opasuje połowę tyłu kamienicy P. Kossowicza tyłem, wszerz 10, wdłuż 65, (wł. mieszcz.), zdesolowana. - Debet do Grodziska zł 2.000,-. Kamienica P. Kossowicza"), habitabilis, wszerz 13, wdłuż 65. (wł. mieszcz.).

Exsolvit danych długów zł. 7.000,- jeszcze in collacatione oreditorum reperiuntur, o które proces; 200,- grzywien ad fundationem Sieracovianam. Kamienica .quondam PP. Kozłowskich, desoiata, wszetrz 8, wdłuż 65. - (wł. mieszcz.).

Kamienica 00. Karmelitów Bosych dwie części, a trzecia część JPP Arcemberskich, desoiata, wszerz 7, wdłuż 65. (wł. duch.). Kamienica P P. Tuczyńskich, habitabilis, wszerz 15, wdłuż 65, (wł. szlach.).

Kamienica P. Macieja Rzepeckiego opasuje kamienicę narożną J P P Krzyckich, habitabilis, wszerz 8, wdłuż 65. (wł. mieszcz.). Kamienica nairożna J P P Krzyckich, habitabilis, wszerz 12, wdłuż 32.

(wł. szlach.) «e).

Kwadrat sub No 22 29 ). Tu dwie ulice idą w węgielnicę, jedna ku forcie Zamkowej, druga do Masztala po 10 kroków wszerz.

S5) Kwadrat 21-szy obejmuje zachodnią część kamienic St. Rynku od ul. Franciszkańskiej do ul. Zamkowej. M) Kamienica ta i następna Grądkowskiego - to późniejszy paląc Dzia1yńskich. Dziś St. Rynek nr 78. Parcele te wykupiono w r. 1766.

") St. Rynek nr 79.

") St. Rynek nr 83.

8,( Kwadrat 22-gi obejmuje mniejwięcej dzisiejszą część ul. Zamkowej, Rynkowej or#q »1 Kramarskiej.

sztelana poznańskiego radomskiego, habitabilis, wszerz 13, wdłuż 42 Debet do Prześw. Kapituły Pozn. zł 1.000,-; do Fary Pozn. zł 200,-.

Mielcuch z podwórkiem JP Mroozyńskiego, postea Lamparskiego, wszerz 25, wdłuż 33. (wł. mieszcz.).

M ł y n B o g d a n k a jest szeroki 22 kroki, długi 30 kroków, parkanik przed pogródkami 6 kpoków. Podwórze od młyna do wrót Panien Katarzynek długie 96, wszerz od muru do drogi z klasztoru przed młynem idącej kroków 45. Z .którego młyna miasto tylko na konserwację, czeladzi, duktus wody i na konie, ma lichy prowent. A zaś Jaśnie Wielmożny JP Generał miary od P P. piwowarów bierze, więc respektem prowentu Generalskiego rachuje się do posesji szlacheckiej. Latitudo 122, longiitudo 45. · Tylne mielcuchy ex opposito Masztala należą do ulicy Wronieckiej do kwatery trzeciej, zaczym o nich niżej będzie wyrażone przy Wronieckicl« kamienicach.

Kwatera trzecia.

Kwadrat sub No 23 w Rynku wszerz kroków 90, wdłuż 60 ') · Kamienica narożna 2 ) idąc od forty zamkowej w Rynek quondam Kościańskich, nunc JRP Lipskich, rudera, wszerz 13, wdłuż 60. (wł. sziach.). Kamienica PP. Rydów rudera, wszerz 8, wdłuż 60. (wł. mieszcz.).

Kamienica quondam Wentlantów, nunc JX Proboszcza Fairskiego Poznańskiego, habitabilis, wszerz 11, wdłuż 60, (wł. duch.). Kamienica quondam Borkowiczów, habitabilis, wszerz 11, wdłuż 60.

(wł. mieszcz.).

Kamienica quondam Kuszewskich desolata, wszerz 12, wdłuż 60, (wł.

mieszcz.). Debet do Lwówka zł 1.000,-; do Skrzynki Balwiers ' . ej zł 200,-. Kamienica JP Mroczyńskiego znacznej reparacji potrzebuje, habitabilis, wszerz 10, wdłuż 60, (wł. mieszcz.). - Debet Konwentowi S. Katarzyny zł 3.200,-; 4 sumy. Rem do ołtarza S. Benona w kościele Farsikim P05III. zł 500,-. Kamienica P. Kossowicza wielce spustoszona, wszerz 8, wdłuż 60.

Kamienica Jaśnie Wielm. JP Generała Wielkopolskiego, narożna », może być za dwie rachowana, habitabilis, wszerz 17, wdłuż 60. Ulica Wroniecka dzieli kroków wszerz 13, wdłuż 300, a skończywszy polać Rynku, dopiero pisać się będą kamienice na Wronieckiej ulicy.

_*1) Kwadrat 23-ci obejmuje półnccną stronę kamienic St. Rynku od ul. Rynkowej a* ul. Wronieekiej. -) SI. Rynek nr 84.

;) St. Rynek nr 91.

Kwadrat sub No 34*), Kamienica narożna quondam Różyckich 3), zrujnowana, wszerz 12, wdł. 60, (wł. mieszcz.). - Debet do różnych kościołów zł 2.342 gr. 12. PP. GroII cholskdni zł 4.000,'-.

Kamienica P. Klingberga«), stłuczona wieżą większa połowa, to jest - I gdy fala burzliwa in Amino 1725 die 18 junii Ratuszową wieżę zwaliła, która na tę kamienicę upadła, jest bez czynszów. Desolata, wszerz 12, wdłuż 60. (wł. mieszce.).

Kamienica Pani Helbingowej, reparacji potrzebuje, habitabilis, wszerz 10, wdłuż 60. (wł. mieszcz.). - Debet do Panien Katarzynek zł 1.000,-; do Fary Pozn. zł 1.500,-, Kamienlica JP Grądkoskiego potrzebuje w tyłach za kamienicą P. Macieja Rzepeckiego reparacji prędkiej, habitabilis, wszerz 13, wdłuż 60. (wł.

mieszcz.). - Debet do kościoła Farskiego zł 1.500,-. Kamienica JP Macieja Rzepeckiego, habitabilis, wszerz 7, wdłuż 40, (wł. mieszce.).

Kamienica PP. Haiów. małżonków, habitabilis, wszerz 7, wdłuż 60. (wł.

mieszcz.). - Debet do Fary Pozn. zł 1.500,-. > Kamienica P. Zygierta, habitabilis, wszerz 9, wdłuż 60, (wł. mieszcz.).

Kamienica Pani Tymowej, valde onerata na zł 40.000,-, habitabilis, wszeiz 8, wdłuż 60. (wł. mieszcz.).

Kamienica J P P Czeszkiewiczów 7), reparacji potrzebuje, habitabilis, wszerz 12, wdłuż 60. (wł. mieszcz.).

Tu sequitur ulica Żydowska, ale dirigitur conscriptio na ulicę Wroniecką po skończonym Rynku trzeciej kwatery.

Kwadrat sub N o 35 8 ), na Wronieckiej ulicy po lewej ręce idąc do Bramy Wronieckiej od facjat wszerz 120 kroków. Kamienica narożna JP . Czałceyńskiego, przodek reparowany, a w tyle rudera, wszerz 10, wdłuż 45. (wł. mieszcz.). Rudera tegoż JP CzałczjjJjskiego, wszerz 10, wdłuż 45. (wł. mieszcz.). - Do obu kamienic o czynszach nie wie, do Szamotuł 105 grzywien.

Za tymi kamienicami idzie flisa od młyna Bogdanki, zabiera wszerz z brzegami nad nią 7 kroków. Za flisa jest gmach aIII3 Dworek pusty murem obwiedziony, który ad praesens jest JWJP Raczyńskiego kasztelana kaliskiego, quondam łaź n i a . Desolata, wszerz 30, wdłuż 30, (wł. szlach.).

Kamienica pusta PP. Hakiewiozów z mielcuchem w tyle pustym, desolata, wszerz 13, wdłuż 45. (wł. mieszcz.).

*) Kwadrat 24-ty - to północna strona kamienic St. Rynku od ul. Wronieckiej do ul. Żydowskiej. ') St. Rynek nr B2.

.) St. Rynek nr 93.

') St. Rynek nr 100 (narożnik ul. Zydoskiej).

8) Obejmuje zachodnią stronę ul. Wronieekiej.

wdłuż 45. (wł. salach.). - Debet do Pary Pozn. zł 550,-. Kamienica JPP Bork oskich szlachecka pusta, desolata, wszerz 9, wdł. 45.

Za temi kamienicami w linii podle dworka wspomnionego JWP Raczyńskiego jest mielcuch J. Jana Szperny, na którym jest do Fary Pozn. 30 grzywien.

A że w tej linii są puste place albo podwórki do drew i mielcuszki J P P Czeszkiewiieza, Florkoskiego, Gąsaskiego i rudera mielcucha P. Szperny, te ad latitudinem kamienic na ulicy Wronieckiej przy nich leżących należą, zaczym II tego miejsca tylko longitudo rachuje się kroków 35. In ruderibus mielcucha P. Szperny jest z czynszu do Lazarethu zł 700,-.

N o t a n d u m. W tej połaci trzeba dywidować jak wiele kroków ex longitudine przyjdzie na kamienicę, to jest zacząwszy od P. Czałczyńskiego aż do PP. Pleśniewiczów, których jest dziesięć, to przychodzi na każdą kamienicę kroków cztery i pół longitudinls, gdzie iż są trzy kamienice szlacheckie, to się rachuje ich longitudinis 14 kroków. Za miejskich 7 przychodzi 31 kroków addendo aa mieleuchy 35 kroków, to faeit longitudo miejskich kamienic 66, a to ku flisie mierząc, a latitudo facjata wedle facjaty rozumieć się ma. Teraz wraca się dukt na Wronieeką ulicę per consequens. Kamienica ailbo rudera JP Krąkoskiego, wszerz 13, wdł. 46, (wł. szlaeh.).

Kamienica JP Mroczynskiego nunc Smitów, zrujnowana, wszerz 12, wdł. 45.

(wł. miestzcz.). - Debet do S. Wojciecha zł 400,-; do Fary Pozn. zł 330,- ; JP Małachoskiemu łowczemu kaliskiemu zł 2.000,-.

KamicnicaP. Jana Szperny, reparacji dach potrzebuje i balkonów i kozłów nowych, hafoitabiłis, wszerz 12, wdłuż 45, (wł. mieszcz.). - Debet do 00. Dominikanów Pozn. zł 1.000,-; JXX kanonikom tamże zł 300,-; do Lazarethu zł 572,'-.

Kamienica JP Floriana Pleśniewicza pusta dużo, desolata, wszeirz 14, wdł. 45, (wł. mieszcz.).

Kamienica JP Stanisława Pleśniewicza potrzebuje reparacji, habitabilis, (wł. mlieszicz.).

U l i c z k a, dzieli między kamienicą narożną i klasztorem Panien Katarzynek szeroka 4 kroki.

Kwadrat sub No 26.

K l a s z t o r JchM. Panien Katarzynek od maszitala do ulicy Wronieckiej 110 kroków, a ku Bramie 80.

Między klasztorem tym a murem miejskim jest plac pusty miejski wdłuż klinem 47 krok., wszerz 20, to jest przy samej Bramie Wronieckiej.

Kwadrat sub No 27 idąc od Bramy Wronieckiej po lewej ręoe wszerz 98, dłuż 45.

Idzie uliczka nad murem obalonym ku Żydowskiej ulicy 5 kroków wszerz. Plac pusty sukcesorów Pani Lamparskiej od Bramy 14 kroków idzie klinem ku mydłami nad uliczką wdłuż 53 kroki, przy mydłami szerszy, bo znajduje się 24 kroki. wspomniony plac 24. żydzi resztę zabierają insimul gmachami do ulicy żydowskiej kroków.... Wróciwszy się na Wroraiecką ulicę zaczyna się: Kamienica quondam Pani Lamparskiej zrujnowana, 2 razy spalona etc, desolata, wszerz 11, wdłuż 45. (wł. mieszez.). Debet do Lazarethu zł. 200,-; Fraternitati Pauperum Saoerdotum zł. 100,-. Rudera quondam Krauzoskie, wszerz 8, wdłuż 45. (wł. mieszez.).

Rudera quondam Kanarka, wszerz 8, wdłuż 45. (wł. mieszez.).

Rudera quondam Poklękoskiego, wszerz 13, wdłuż 45. (wł. mieszez.).

Kamieniczka quondam Drzewieckiego reparacji wielkiej potrzebuje, desolata, wszerz 7, wdłuż 45. (wł. mieszez.). Debet 00. Jezuitom do Kongregacji Niativitatiis BMV. Miejskiej zł .100,-; do Pary Pozn. 15 czerwonych zł, płaci od nich po zł. 2 gr. 12. Kamienica X. Gieczeskego totaliter pusta ma przyległego placu podle siebie, pod którym jest i piwniczka 'zawalona, plac wszerz kroków 9, kamienica 10, insimul wszerz 19, wdłuż 45 (wł. duch.). Plac pusty Pani Trelaskiej szeroki 6 kroków i kamienica narożna zrujnowana wszerz 13 kroków, insimul wszerz 19, wdłuż 45. (wł. mieszez.). Debet 00. Dominikanom zł. 100,-; X. Grzybińsklemu proboszczowi de Dziewierzewa zł. 1.000,- per 10 a centum.

Za tą kamienicą jest jeszcze kamienica P. Treleskiego in possessione żydów, w długu ma 2 piętra, 4 drzwi, po 6 okien w każdem piętrze, pod dachem 3 okna. Jest od uliczki 20 kroków ku żydom ciągnie się, teraz imposiibilitas wykupić ją. Tego kwadratu połowę żydzi posiedli i Bóżnice tam mają najprycypalniejsze trzy i miejsce swoich sądów, rachuje się tedy na żydy w ich ulicy od facjat latitudo 120 kroków, longitudo 45 kroków, gdzie mają o dwóch kondygnacjach kamienic No 25, dico facit wszerz 120, wdłuż 45.

Kwadrat sub No 28 w srzodku Wronieckiej ulicy od facjat szerz kroków 115.

Kamienica J P. Florkoskiego piwowarna reparacji potrzebuje dla sąsiedzkich pustek, habitabihs, wszerz 11, wdłuż 36. (wł. mieszez.). Za tą kamienicą żydzi posiedli do swojej uUcy mając wszerz 10, wdłuż 54. Kamienica JPP. Kąsinoskich z Iwna, desolate, wszerz 10 ' , wdłuż 33. (wł.

szlach.) JX. Adamski ma notitiam o czynszach. Tyłem żydy.

Kamienica P. Zielmikiewicza quondam Sadowieza, desolata, wszerz 10, wdłuż 35. (wł. mieszez.). Debet do różnych kościołów zł. 1.600,-. żydy na tyłach w ulicy żydoskiej mają graniczny pal, do którego jeszcze za tą kamienicą posiadają wszerz 8, wdłuż 55. Kamienica P. Domagalicza rzeźnika wielce ruinę mająca, desolata, wszerz 13, wdłuż 45 (wł. mieszez.). Debet do Fary zł. 600,-; do Bractwa Literackiego Pozn. zł. 120,-.

Kamienica JP. Gąsaskiego pusta, wszerz 7, wdłuż 45. (wł. mieszcz.).

Zydy tyłem w kamienicy królikoskiej wdłuż 45.

Kamienica Pani Haikowej kowalki (bez czynszów), desolata, wszerz 8, wdłuż 55. (wł. mieszcz.). Zydy tyłem w kamienicy Barszcaeskich wdłuż 35.

Kamienica N. in protectione JX. Adamskiego, desolata, wszerz 7, wdłuż 24.

(wł. mieszcz.).

Kamienica P. Silińskiego quondam Wardęskich, reparacji trzeba, habitabilis, wszerz 7, wdłuż 33. (wł. mieszcz.) Debet do Tomu zł. 100,-; do Fary zł. 100,-; JPP. exekutorom Wardęskich Zł. 500,-.

Kamienica P. scisleskiego pusta, desolata, wszerz 7, wdł. 44. (wł.

mieszcz.). Rudera JPP. Rogalińskich, wszerz 8, wdłuż 44. (wł. szlach.) Rudera PP. Godleskiich sukcesorów, wszerz 12, wdłuż 44 (wł. mieszcz.) Rudera Pani Kreikowej z Skoków, wszerz 6, wdłuż 30. (wł. mieszcz.).

Debet do Fary zł. 1.000,-.

Rudera Pani Dobieżyńskiej wszerz 9, wdłuż 30. (wł. mieszcz.). Debet do Fary Pozn. czerwonych złotych sto = zł. 1.800,-. Kamieniczka mała JP. Czeszkiewicza reparacji potrzebuje, 7 kroków szerz, 13 wdłuż. Kamieniczka JP. Gąsaskiego noviter wyreparowana 15 kroków szerz, 14 wdłuż.

Tych dwóch kamieniczków latitudo et longitudo zamknie divisio pod linią sumując kwadrat ten 28. Ż y d o w s k a ulica.

Kamienica narożna P. Daniela Hermana, habiitabilis, wszerz 12, wdłuż 33.

(wł. mieszcz.). Debet do Tomu Pozn. 1 Akademij zł. 2.000,-; do S. Wawrzyńca ubogim XX. zł. 600,-, facit zł.- 2.600,-.

Rudera tegoż P. Hermana, wszerz 9, wdłuż 37. (wł. mieszcz.). Debet 00.

Karmelitom trzewiczkowym Pozn. zł. 400,-.

Kamienica quondam P. Kostrzeskiego nowo wyreperowana, habitabilis, wszerz 9,wdłuż 37 (wł. mieszcz.). Debet do Bożego Ciała 00. Karmelitom zł. 400,-; do Fary zł. 200,-; do Dominikanów zł. 200«,-. Kamienica druga tegoż P. Kostrzeskiego mniejsza, habitabilis, wszerz 7, wdłuż 48. (wł. mieszcz.). - Debet do Kollegiaity śrzedzkitej zł. 1.000,-. Kamienica P. Ochabskiego znacznie reparowana, a jeszcze wiele reparacji potrzebuje, habitabilis, wszerz 7, wdłuż 45. (wł. mieszcz.). Debet do Lutomyśla zł. 600,-; do Fary Pozn. zł. 200,-; do kaplicy krawieckiej zł. 150,-; do Tomu Pozna. zł. 200,-. Kamienica P ana Andrzeja Merkiera, habitabilis, wszerz 8, wdłuż 51. (wł.

mieszcz.). Debet do Fary Pozn. zł. 300,-; 00. Dominikanów Pozn. 25 grzywien.

kiej potrzebuje, desolata, wszerz 10, wdłuż 45. (wł. mieszcz.). Debet do różnych kościołów zł. 1.500,-. Kamienica Kroiikoska in possessione żydów, reparacji potrzebuje wielkiej, desolata, wszerz 7, wdłuż 45. (wł. mieszcz.). Debet do Lazarethu zł. 800,- a 50,- zł. na rok. Kamienica Farskich Pozn. Oekonomów i 00. Karmelitów ad aedes Corporis Christi, desolata, wszerz 8, wdłuż 45. (wł. duch.). N o 3, żydoskie kamienice aż do uliczki, poprzecznej od palika granicznego żydom termin (ut non plus ultra) znaczącego, zabierają od ulicy żydosklej ich facjaty i gmachy latitudo 26. A że żydzi w tym kwadracie 28 mają kamienic swoich własnych tylko trzy, w całym zaś kwadracie że się insimul z chrześcijańskiemi pokazują 24 kamienic, więc z tych trzech żydoskich przychodzi rachować in longitudinem ad oomplementum 45 kroków, ponieważ więcej niż 45 mają, przecięć tylko rachuje się wszerz 15. Zaś za trzy kamienice chrześcijańskie, w których mieszkają żydzi i nie łatwo wykupić się dadzą chrześcijanom, rachować się też musi na posesją żydaską w tym kwadracie będące 35, wdłuż 15.

Kwadrat sub No 29, na żydowskiej ulicy.

Kamienica vel rudera narożne podle pustych quondam Pruszkoskie (uliczka dzieli) podle Oratorium quondam kaplicy Swidwińskiej, wszerz 15, wdłuż 24. (wł. mieszcz.). żydzi in possessione mają spodem sklepów cztery. Rudera J P. Czałczyńskiego, także żydzi possident w sklepach dolnych.

Kamienica Pani Skokoskiej, quondam Wulfowiczów, desolata, wszerz 15, wdłuż 30. (wł. mieszcz.). Debet do Pary Pozn. dwieście czerwonych ziotych, płaci od nich na rok po zł. 90.-. item tamże zł. 900- płaci po zł. 54.-. Kamienica PP. Szufficów, habitabilis, wszerz 14, wdłuż 35. (wł. mieszcz.).

Debet 00. Dominikanom Pozn. zł. 350,-; do Fary Pozn. do kaplicy Tyloskiej grzywien 12. Kamienica quonidam Szetulskich nunc Smitów, postea Ziembecki, desolata, wszerz 8, wdłuż 35. (wł. mieszcz.). Debet do Tomu Pozn. zł. 300,-; do Bożego Ciała zł. 100,-; do Bractwa Literackiego Pozn. Zł. 300,- ; X. Danielewiczowi zł. 100,-; Confratermtati Pauperum Sacerdotum zł. 52,-; do Szamotuł zł. 76,-; Collegio Canonicorum N.... Kamienica P. Kostrzewy rzeźnika, desolata, wszerz 11, wdłuż 30. (wł.

mieszcz.). Do różnych kościołów debet zł. 1.800,-. Kamienica p. Regulskiego, 'desolata, wszerz 8, wdłuż 20. (wł. mieszcz.).

Kamienica Turzyńskich in possessione vidcrkiem żyd Ber trzyma. Debet do kościoła zł. 800,-, wszerz 8, wdłuż 45. (wł. żyd.). wało się jemu dopłacać po 50,- zł. prowizji co rok. Kamienica qoundam Latosich numic in possessione połowa JP. Łebińskiego, druga połowa Pani Kunickiej, w których gmachach żydzi mieszkają, respektem żydów mieszkających zawsze piszę i to na żydowską posesją, wszerz 7, wdłuż 30. Tu przy tej kamienicy jest palik albo granica żydom położona, ażeby non plus ultra występowali ku Rynkowi, czego żydy nie obserwują, o czym notandum est. Od tej granicy żydowskiej idąc od Rynku ku murom miejskim są po prawej ręce (w tymże kwadracie 29) dwie kamienice żydoskie do rogu albo do uliczki ku 00. Dominikanom obróciwszy się w bok, mają wszerz 20, wdłuż 23. W tejże uliczce poprzecznej idąc do 00. Dominikanów z ulicy Wielkiej żydowskiej po prawej ręce jest domów i kamienic żydowskich No 7, i ósme pustki, mając od wsipomnionych kamienic dwóch jeszcze kroków wszerz 67. Obróciwszy się zaś twarzą ku południowi w uliczkę na krzyż idącą ku placowi pustemu albo ku górze quondam żydoskiej, jest w tym kwadracie po prawej ręce dom l w dwa piętra, dom drugi pod trzema dachami, zgoła są 4 domy - 40 wszerz kroków, a ku górze 12. Gór a gnojami wyniesiona, żydowska zwana, idzie w pół cerkla 95 kroków od końca do końca, szeroka od drogi do kamienicy P. Regulskiego kroków 50. Domek P. Meisnera z pruska, desolata, wszerz 14, wdłuż 12. (wł. mieszcz.).

Kwadrat sub No 30.

Żydy wszystek in possessione mają i domów circum circa z kamienicami (krom Bóżnic w śrzodku) No 54, to jest w Szerokiej ulicy 19 kamienic, od murów (miejskich 11, na ulicy Drewnianej 15 i szesnasty ingres do Bóżnic, na Poprzecznej 9, facit dico wszerz 125, wdłuż 95.

Kwadrat sub No 31 Ulica żydowska drewniana druga połowa mająca tyły ku klasztorowi 00. Dominikanów, wszerz domy 110 kroków, wdłuż 35 Ku Dominikanom.

Lecz excipiunitur 3 place, jeden podle szpitala żydowskiego do Fary Pozn.

należący wszerz kroków 11, wdłuż 35. Domek z wystawą 00. Dominikanów w sraodku domów żydowskich od strony Konwentu Dominikan, stojący wszerz 10 kroków, wdłuż 9. Item domostwo 00. Dominikanów stare blisko figury na rogu ex opposilto kamieniczki J P. Topińskiego stojące mające wdłuż z podwórkiem kroków 20, wszerz 12. Reszta żydowski ustęp vel plac od muru 00. Dominikanów do domostw żydowskich 15 kroków.

Kwadrat sub No 32.

Kamieniczka J P. Topińskiego Prezydenta narożna reparacji potrzebuje, jest wdłuż 24 kroki, idąc od żydów do 00. Dominikanów po prawej ręce, pinski zł. 200,-, które żyd Pinkies otrzymał, (wł. mieszcz.). Podle tej kamieniczki jest podwórek wszerz 9 kroków, w pół podwórka jest stajnia, nad którą jest izdebka. 2 domy żydowskie i dwie kamiendice, to jest ostatnia kamienica narożna wysoka, jak baszta w trzy piętra, za którą ku 00. Dominikanom łączą się 2 kamianiice szlacheckie nunc in poesessione żydów, które gmachy mają ze czterech stron uliczki: naprzód od pustej góry idą dwie uliczki - jedna na ulicę Żydowską Drewnianą, druga w prawą rękę ku kościołwi 00. Dominikanów, trzecia ulica Szewska, czwarta od figury ku żydom, rachuje się mierząc i'aeit wszerz 50, wdłuż 30. Ex opposito tejże Góry pustej na rogu za kamienicą P P. Eszkauwa i Jana Rzepeckiego, to jest za dwiema kamieni carni, a zgoła za kamienicą quondam Kanadoską, która jest na Wielkiej ulicy druga od rogu od uliczki pierwszej poprzecznej od uliczki Między Nożnej zwanej idącej po prawej ręce podle narożnej kamienicy P. Eszkauwa, która kamienica ad praesens Jana Rzepeckiego opasuje kamienicę narożną tegoż P. Eszkauwa i tylne gmachy wychodzą między domem jednym żydowskim a kamienicą Eszkawoską nunc Rzepeckiego, który dom jest linea recta wprzeeiw kamienicy Kanadowskiej nunc Rzepeckich, który dom jest quondam J P P Jezioroskich szlachty przez fortele żydowskie nabyty nie przedany nie rezygnowany, o który dom i wysokości jego wybudowanie i o okna tylne żydy mieli wielką molestią od posesora Rzepeckiego Jana in Anno 1724. Tandem zgodzili się żydzi z Rzepeckim i małżonką jego Barbarą zZatorskich Rzepecką, że za pozwolenie okien szklanych tylnych do dwu piętrów i trzeciej okiennicy bez szkła pod dach ich i spodem do sklepiku kratka, o czym obloquemcia in Actis Consulariibus Posn. edocet tej zgody oblata in Anno 1727, według której perpetuis temporibus tenebuntur żydzi płacić za pozwolenie okien co rok po zł dwadzieścia na S. Jana posesorom kamienicy Kanadoskiej, gdy się budynkiem albo inszym sposobem naprzykrzy kto żydom, zapłacą więcej, o czym krótko nadmieniwszy regestruje się, iż żydzi posisident tu wszerz 15, wdłuż 12.

Kwadrat sub No 33.

Konwent i kościół 00. D o m i n i k a n ó w na ustroniu przy murach mIeJskich leżący nad rzeką Wartą, jest od domostw żydowskich 160 kroków, a ku rzece 155. Ex opposito kościoła 00. Dominikanów są Panny zakonne Dominikanki 3tii habitus, których klasztor klinem idzie, bo od kościoła 00. Dominikanów ma dłuż 40 kroków, a ku Wielkiej ulicy 58 kroków. Podwórek tyłem obmurowany (lubo na około mur) tylko od ulicy Wielkiej jest 25 kroków, więc per divisionem rachuje się tylko wszerz 38, wdłuż 58. Uliczka wdłuż do Wielkiej ulicy od szpitala 96 kroków vel od rogu klasztoru Panien. Szpital 26 dłuż, 13 szerz.

Skwadrat sub N o 34 i) . Zaczyna się Wielka ulica.

Kamienica narożna Wielka quondam Bliwerni ezów 2 ), habitabilis, wszerz 19, wdł. 42. (wł. mieszcz.). - Debet do Fary Pozn. do ołtarza S. Mikołaja zł 300,-. Za tą kamienicą była kamienica quondam Swidwińskich szlachecka »-) a tam teraz jest kaplica albo oratorium in possessione 00. Karmelitów Trzewiczkowych, który gmach zabiera od ulicy żydowskiej, gdzie jest ingres do kaplicy wszerz kroków 13, bokiem ku 00. Dominikanom wdluż kroków 55, wszerz tyłem ex opposiito kamieniczki tylnej mojej Jana Rzepeckiego i domku żydowskiego narożnego także i trochę ex opiposito tylnego gmachu kamienicy P. Eszkauwa, zabiera kroków 25. Lecz że przodem węższa kaplica jako się napisało kroków 13, a tyłem od połowy większej szersza 25, zaczym pisze się wszerz 20, wdłuż 55. Kamienica P. Kopki mydlarza, habitabilis,'" wszerz 6, wdł. 27, (wł. mieszcz.).

Kamienica P. Białeckiego rymarza, habit., wszerz 5, wdł. 27. (wł. mieszcz.).

N Debet do 00. Jezuitów do S. Barbary i do Pary zł 1.200,-.

Kamienica P. Szpańskiej, habitab., wszerz 6, wdł. 27, (wł. mieszcz.). - Debet do 00. Jezuitów, item do S. Mikołaja, item do Lazarethu zł 2.500,-.

Kamienica Meleroska nunc P. Wernaide widerkarz, habitab., wszerz 11, wdłuż 27, (wł. mieszcz.). - Debet do Lendu zł 1.000,-; do Lazarethu zł 500,-; do Panien Dominikanek 3tii habitus zł 300,-. Reparacji trzeba. Kamienica narożna P. Bemera, habitab., wszerz 8, wdłuż 27. (wł. mieszcz.).

Debet do Fary Pozn. zł 600,-.

Kwadrat sub No 35.

Kamienica narożna P. Eszkauwa, którą opasuje kamienica posesora Rzepeckiego Jana, habitab., wszerz 12, wd.uż 42, (wł. mieszcz.). - Debet do Fary Pozn. JPP Ekonomom zł 300,-.

Kamienica nunc Jana Rzepeckiego quondam Kanadowska, habitabilis, wszerz 8, wdłuż 45. (wł. mieszcz.). Debet do 00. Dominikanów zł 1.300,-; do Bractwa Literackiego Pozn. zł 1.000,- (vrdeatur w kwadracie 32 opasanie tej kamienicy do której żydzi perpetuis temporibus płacić mają co rok po zł 20, - według zgody in Actis Consula.ribus Posnan. oblatowanej in Anno 1727). Item do Szamotuł do S. Anioła stróża i JXX kanonikom Fary Pozn., facit zł 2.300,-. Tył tej kamienicy jest według szerokości P. Eszkauwa kamienicy mając od ingresu za kaplicą 00. Karmelitów kroków 7. Kamienica P. Libabera na wylot 60 kroków, za nią podwórze od P. Nawrockiego ukupione, habitabilis, wszerz 12, wdłuż 71. (wł. mieszcz.).

') Kwadrat 34-ty obejmuje lewą stronę ul. Wielkiej idąc ze Starego Rynku.

') Obecnie ul. Wielka nr 1. Dom narożnikowy przy ul. Wielkiej - Żydowskiej.

') Barokowy kościółek P. Jezusa przy ul Żydowskiej.

(wł. duch.). Temuż JMci podobno debet zł 5.000,-.

Kamienica P. Hakiewicza reparacji potrzebuje, z stajenką i podwórkiem jest, habitabilie, wszerz 7, wduż 60. (wł. mieszcz.). - Debet zł 800,_. Kamienica P. Koprą z stajenką, zrujnowana, wszerz 6, wdłuż 40. (wł.

mieszcz.). - Debet do 00. Dominikanów zł 200,-; do Fary 12 grzywien Kamienica Bractwa Szewskiego wielce zrujnowana, upadnie niem grozi, wszerz 6, wdłuż 12. (wł. mieszcz.). - Debet do Fary zł 300,-; JX kapelanowi kaplicy szewskiej zł 900,-. Kamienica narożna przy Szewskiej ulicy idąc do 00. Dominikanów pe lewej, habdtabilis, wszerz 7, wdłuż 12. (wł. mieszcz.). - Debet do Fary zł 1.000,- PP. kościelnym.

Kwadrat sub No 35 w czwartej kwaterze.

N a Wielkiej ulicy zaczętej w srzodku a ciągnie się na Szewską ulicę.

l strona ulicy Szewskiej. Kamieniczka za narożną Smltoską P. Kozuborskiego, habitab., wszerz 8, wdłuż 12. (wł. mieszcz.). - Debet do Lazarethu zł. 100,-; X. Hadyko zł 100,-. Kamienica quondam Marlikiewiczów, habitab., wszerz 7, wdłuż 14, (wł.

mieszcz.). - Debet do Miłosierdzia zł 100,-; dla kapelli farskiej zł 100, do Tomu Pozn. zł 50,-; do S. Mikołaja zł 50,-. Kamienica quondam Balcerkowiczów nunc 00. Dominikanów, desolata, wszerz 7, wdłuż 14, (wł. duch.). - Debet do Dominikanek 3tii hafoitus zł. 300,-; 00. Dominikanom Pozn. zł. 200,-; do szpitala S. Małgorzaty zł 100,-. Kamienica pusta Pani Maslerowej, desolata, wszerz 4, wdłuż 19. (wł.

mieszcz.). - Debet 00. Dominikanom do Kościana.......; do ołtarza Budniczego Pozln. zł 400,-; do Fary l grzywna. Kamienice dwie P. Fisiera, ad praesens noviter wyreparowane, habitab., wszerz 14, wdłuż 24, (wł. mieszcz.). - Debet do 00. Dominikanów Pozn. zl 100,-; do B"ary zł 150,-; do S. Marcina zł 50,-. Kamieniczka quondam Wolniewiczów (ruina tam) nunc Pani Hainowej, desolata, wszerz 6, wdłuż 24. (wł. mieszcz.). Debet do S. Marcina zł 70,Pustki P. Waisowicza szewca, wszerz 5, wdłuż 24, (wł. mieszcz.). - Debet do 00. Dominikanów zł 80,-; do Panien Dominikanek tercjanek zł 100,-; do Lazarethu zł 50,-; do S. Mikołaja na Chwaliszew, do Psałterii, da Fary Pozn., do Tomu Pozn., item do którejś wsi zł. 250,-.

Rudera quondam Kozaneckiego, sąsiedzi allegant, że tam ma być długów kościelnych zł 1.800,-; wszerz 10, wdłuż 30. (wł. mieszcz.). Kamienica P. Fichtego nowo ad praesens wyreparowana z tylnym w drzewo budynkiem, wszerz 7, wdłuż 30. (wł. mieszcz.). Kamienica narożna P. Trypla, wszerz 12, wdłuż 15, (wł. mieszcz.). - Debet do Lazarethu zł 500,-; do Fary . . . . .

/ bardzo małe, summis nobabilibus onerowane, wchodzą tylko in longitudinem dimensji kwadratu, który długi tylko jest kroków 60, tylko dwie kamienice P. Fichtego i Trypla przyczyniają 19 kroków, zaczyni per divisionem facit duchowne wszerz 10, wdłuż 14, mieszczańskie wszerz 60, wdłuż 54.

Kwadrat sub No 36 w czwartej kwaterze.

N a Wielkiej ulicy od Bramy Wielkiej krążąc przez ulicę Szewską przed kościół 00. Dominikanów. Przy kościele blisko 00. Dominikanów albo przy Bramie do młyna za Dominikany idąc jest przy samym murze miejskim d o m e k z pruska JX. Konezeskiego wszerz 6 kroków, wdłuż na ukos.

Klasztor Panien D o m i n i k a n e k 3tii habitus już pisany w kwadracie 33 przy kościele 00. Dominikamów szerz 40, dłuż 58. Tamże i szpital notowany. Uliczka 14 kroków podle kościoła Dominkanów szeroka.

Podle klasztoru Panien Tercjanek jest domek 00. Dominkanów, rudera, wszerz 6, wdłuż 24. Druga strona ulicy Szewskiej.

Plac pusty ex opposito kościelnej ściany podle tego domku, wszerz 17, wdłuż 24. (wł. duch.). Kamieniczka narożna 00. Dominikanów prosto w kruchtę ingres kościoła Dominikańskiego na ukos, desolata, wszerz 9, wdłuż 10, (wł. duch.).

Kamieniczka druga 00. Dominikanów, ingres od Szewskiej ulicy, desolata, wszerz 13, wdłuż 10. Kamienica P. Macieja Rzepeckiego, quondam Regulskiego - piekarza - habitab., wszerz 9, wdłuż 25. (wł. mieszcz.). Kamienica JMc Panien Owińskiego Konwentu (dwie), wszerz 18, wdł. 25.

Za tą kamienicą podwórek do muru Panien Tercjanek 21 kroków.

Kamienica JX. opata Lubińskiego na wylot, od tej ulicy aż do uliczki pod murem miejskim idącej za Celstatem, kamieniczka wdłuż 28 kroków, a podwórek 48 kroków, wszerz 8 (za murem Tercjanek), desolata, wszerz 8, wdłuż 76. (wł. duch.). Kamieniczka quondam Szwarca nunc P. Muroskiego, desolata, wszerz 6, wdłuż 24. (wł. mieszcz.). Kamienica druga quondam Gołuchowiczów nunc tegoż P. Muroskiego, idzie za mą podwórek, habitab., wszerz 7, wdłuż 28. (wł. mieszcz.). Za tą kamienicą stajnia i podwórek na wylot, wdłuż 45.

Kamienica trzecia quondam Helwingoska vel Debloska nunc tegoż P. Muroskiego, desolata, wszerz 5, wdłuż 24. Za tą kamienicą jest maleńki podwórek 4 kroki wdłuż.

Plac miejski podle kamienicy P. Muroskiego, wszerz 8, wdłuż 27.

Plac P. Wernaidego, wezerz 5, wdłuż 22. (wł. mieszcz.).

Kamieniczka PP. Kubkowiczów, habitab, wszerz 7, wdłuż 22. wł. mieszcz.).

Debet 00. Dominikanom Pozn. zł 100,-; Pauper. Sacerdot zł 100,-; do zł 60,-; do kościółka S. Krzyża zł 50,-. Kamienica quondam Baleerkowiczów nunc P. Benedykta Rzepeckiego, habitab., wszerz 10, wdłuż 10. (wł. mieszcz.). - bebet do 00. Dominikanów zł 20,-; do Fary zł 300,-.

Kamieniczka quondjam Rudowiezów nuinc Langa possidet, desolata, wszerz 7, wdłuż 10, (wł. mieszcz.). - Debet do Konwencjanek zł_ Kamienica za narożną pierwsza quondam Kossego, nunc P. Hennik arendarz, desolata, wszerz 7, wdłuż 20. Kamienica narożna na Wielkiej ulicy idąc do 00. Dominikanów przez Szewską ulicę po prawej ręce, nunc Rudkowskoego, desolata, wszerz 10, wdłuż 10, (wł. mieszcz.). Debet PP. kościelnym farskim Pozn. 24 grzywny, 00. Dominikanom Pozn. 90 grzywien; do szpitala S. Walentego 12 grzywien; do S. Łazarza zł. 50,-; JXX. ołtarzystom farskim Pozn. 12 grzywien; JXX. kanonikom farskim Pozn. 18 grzywien; Pannom Dominikankom 3tii habitus grzywien 12, tymże 280,-; do szpitala S. Krzyża zł. 50,-; do tegoż szpitala 12 grzywien; item w kontrakcie zł 300,-. Co facit grzywien suma 180,-; facilunt zł 280,-; addendo zł 280,- i zł 50,-; summa zł 610,-. Na rok wypłacić czynsz tenetur zł 50,-.

Czwarta kwatera kwadratu N o 36 kontynuacja.

N a Wielkiej ulicy blisko Wielkiej Bramy po lewej ręce idąc do Celstatu albo ku Bramie. Kamienica Pani Niziołkoskiej bez długów, habit., wszerz 5, wdłuż 10.

Kamienica P. Rurerera bez długów, habitab., wszerz 5, wdłuż 31.

Kamienica P. Gruchatokiego, desolata, wszerz 5, wdłuż 17. (wł. mieszcz.).

Debet do Bractwa Literackiego Pozn. zł. 200,-; JX. proboszczowi Fary Pozn. zł 100,-; do 00. Dominikanów 24 grzywny.

Kamienica X. Piotra Hertla z stajenką, habitab., wrzesz 5, wdluż 52.

Kamienica P. Wernaidego wdłuż z podwórkiem 59 kroków, łączy się z podwórkiem swoim na Szewską ulicę wychodzącym i za kamienicą II P . Muroskiego narożną plac bierze i opasuje te wszystkie kamienice począwszy od P. Kubkowicza, zaś sama kamienica ma wszerz 6 kroków, wdłuż 30. (wł mieszcz.). Kamienica Pani Białej, która ad praesens jest mieszczką na Srzódce za Tomem, desolata, wszerz 6, wdłuż 30. (wł. mieszcz.).

Kamienica P. Federa ku murowi miejskiemu opasuje dwie kamienice, desolata, wszerz 12, wdluż 26. (wł. mieszcz.). - Debet zł 800,- do Panien Katarzynek a 40 zł; szlachcicowi zł 1.000,-.

Podwórek za kamienicą wdłuż 21 kroków, stajnia zachodzi jeszcze 9 kroków, a obraca się ku murowi miasta na dłuż 28 kroków. Domostwo tegoż P. Federa zaczyna się z podwórka wspomnionego za « kamienicą 9 kroków szerz, a ku murowi 15 kroków dłuż.

rudera, desolata, wszerz 6, wdłuż 36. Rudera quondam Klemy ślusarza, wszerz 8, wdłuż 24. (wł. mieszcz.).

q Ten kwadrat 36 ma przy kościele 00. Dominikanów kroków 72, od ulicy Szewskiej 130, od ulicy Wielkiej 66.

Kwadrat sub No 37.

B r a m a Wielka, przy której jest z jednej strony C e l s t a t Bractwa Strzeleckiego, wszerz 10 kroków, krom między murami aż do G a r b u z a podwórza ciągnącego się, długi jest ten Celstat 18 kroków. Rezydencja dla JP. Pisarza Wójtowskiego, dla kancelarii, wszerz kroków 8, dłuż 14. Mostek 21 kroków długi, Brama 10 długa, szenoka 5 kroków.

l. Kamienica narożna quondam Janoskich przy Bramie wchodząc do miasta po lewej ręce, nunc JP. Gąsaskiego, pusta, z mielcuchem (ac past Herboiskich kredytorów), wszerz 6, wdłuż 85. 2. Kamienica Pani Kunickiej, habitab., wszerz 8, wdłuż 85 (wł. mieszcz.).

Debet do baziarethu zł 1.000,-; do Bractwa Literackiego Pozn.

i zł 900,-; do ołtarza S. Stanisława zł 100,-. 3. Kamienica szlachecka J P P Suchorskich, desolata, wszerz 9, wdłuż 85.

4. Kamienica P. Hedelhofera mydlarza, habitaib., wszerz 9, wdłuż 85. - Debet do Fary zł 1.000,- i grzywien 18; sukcesorom Hedelhofera zł 1.000,-. 5. Kamienica PP. Hertlów, habitab., wszerz 10, wdłuż 60. Debet zł. 200,-.

6. Kamienica Pani Janowiczowej nunc dzieci, opiekuni dysponują, habitabilis, wszerz 11, wdłuż 50. (wł. mieszcz.). 7. Kamienica Pani Niziołkoskiej, nunc Gronaiski, habitab., wszerz 14, wdłuż 18, (wł. mieszcz.). - Debet do Pary Pozn. zł 400,-; do S. Marcina zł 300,-.

Z Wielkiej ulicy idąc na ślusarską ulicę.

Kamieniczka Pani Niziołkoskiej łączy się z kamienicą narożną od Wielkiej ulicy ciągnącą się, habitab., wszerz 8, wdłuż 13. Kamieniczka P. Oberlendera, habit., wszerz 8, wdłuż 15. (wł. mieszcz.).

Kamieniczka P. Kinosowicza, habit., wszerz 6, wdłuż 15, (wł. mieszcz.).

Tam stajnia podle wszerz 6, wdłuż 15.

Kamieniczka druga nowo wybudowana tegoż P. Kinosowicza, habitafoilis, wszerz 7, wdłuż 15. (wł. mieszcz.). - Debet do Czepienia zł 350, ; do Pary Pozn. zł 150,-.

Kamieniczka quondam P. Dytryeha wielkiej reparacji potrzebuje, desolata, wszerz 9, wdłuż 26. - Debet 00. Dominikanom zł. 100,-. Kamieniczka P. Siwelbeina ślusarza, deso!., wszerz 6, wdłuż 26.

Kamieniczka P. Rydla, desolata, wszerz 8, wdłuż 28. (wł. mieszcz.). - Debet na świece do obrazu zł 400,-. < Potarzynskiego, wielkiej reparacji potrzebuje, desolate. , wszerz 7, wdł. 26.

Debet do Fary Pozn. zł 200,-; do S. Marcina zł 100,-; do Sierakowskiej fundacji zł 160,-.

Kwadrat sub N o 38 4 ), na Ślusarskiej ulicy zaczyna się na rogu ex opposito kamienicy P. Michała Potarzynskiego. Domostwo z pruska narożne, desolata, wszerz 12, wdłuż 15. (wł. mieszcz.).

Kamieniczka quandam Glinkiewiczów, desolata, wszerz 8, wdłuż 13.

(wł. mieszcz.).

Kamieniczka P. Pniewskiego, desolata, wszerz 10, wdłuż 27, (wł. mieszcz.).

Kamieniczka P. Hampla nunc Bruk, habiłabiiis, wszerz 7, wdłuż 13.

(wł. mieszcz.)j Kamienica druga tegoż Hampla, wszerz 10, wdłuż 13.

N a Wielkiej ulicy: Kamienica narożna P. Mrowińskiego wychodząc z ulicy Ślusarskiej na Wielką ulicę po lewej ręce, habitab., wszerz 9, wdłuż 24. (wł. mieszcz.), reparacji potrzebuje, - Debet 6 grzywien kapitału. Kamieniczka P. Dytmera bez czynszów, reparacji potrzebuje, habitabilis, wszerz 7, wdł. 40. (wł. mieszcz.). Kamieniczka quohdam Grafa mularza, P. Fichte tutor., habitab., wszerz 6, wdłuż 43. (wł. mieszcz.). Kamieniczka P. Sznaidra, habitab., wszerz 7, wdłuż 43. (wł. mieszcz.).

Kamieniczka P. Bruncla bez czynszów, habitabilis, wszerz 9, wdłuż 43.

(wł. mieszcz.").

Kamieniczka P. Meisnera, ta kamieniczka wielkiej reparacji potrzebuje, habitab., wszerz 9, wdłuż 43 (wł. mieszcz.). Debet ubogim XX. 24 grzywny; JX. kustoszowi Fary Pozn. zł. 300,-; do 00. Karmelitów Bosych zł 150,-; do Panien Dominikanek 3tii habitus zł 1.000,-. Item ubogim XX zł 350,-. Kamieniczka P. Szalmeiera, habitab., wszerz 9, wdłuż 43. (wł. mieszcz.).

Debet 50 czerwonych złotych, od których na rok płaci Xdzu Danielewiczowi zł 4,-. Kamieniczka P. Szyca narożna, habitab., wszerz 13, wdł. 40. (wł. mieszcz.).

Debet 9 grzywien a · zł 3,-.

Kamieniczka tegoż P. Szyca na ulicy Międzynożnej bez. czynszów, habitab., wszerz 9, wdłuż 14. Kamienica J P. Beima na ulicy M i ę d z y n o ż n e j vel M i o d o we j, habitabilis, wszerz 15, wdłuż 30. (wł. mieszcz.).

<) Kwadrat 38-my obejmuje część ul. Ślusarskiej, ul. Wielkiej, ul. dziś Klasztornej zw.

dawniej Międzynożną albo Miodową, i ul. Woźną. Kamienica narożna na ButeLską ulicę wychodząc z Międzynożnej ulicy JP Beima, habitab., wszerz 12, wdłuż 24, (wł. mieszcz.).

Kamienica P. Mellera bez czynszów, habitabilis, wszerz 6, wdłuż 34.

(wł. mieszcz.).

Kamienica quondam Łanikoskich, rudera, wszerz 6, wdł. 34. (wł. mieszcz.).

Kamienica P. Hawiecza, desolata, wszerz 6, wdłuż 34. (wł. mieszcz.).

Kamienica quondam JPP. Ciświckich, nunc przez JMPanią Stroińską kościołowi farskiemu dana, rudera, wszerz 12, wdłuż 34. (wł. duch.).

Kwadrat 39 zaczyna się na rogu w Wielkiej ulicy idąc z Miodowej w RynekS).

Kamienica narożna quondam. Szaców, idąc z W i e l k i e j u l i c y na Miodową vel Międzynożną, habitab., wszerz 9, wdłuż 17.

(wł. mieszcz.).

Debet do 00. Jezuitów Pozn. zł 300,-; do Fary zł 500,-; do Bractwa Kuśnierskiego zł 1.000,-.

Kamienica P. Przepiorczyńskiego bez czynszów, habit., wszerz 10, wdł. 24.

Kamienica P. Paifra, habitab., wszerz 9, wdłużrl4. (wł. mieszcz.).

Debet do Fary do Ołtarza Winklerowskiego zł 250,-; do kościoła S. Mikołaja na Chwaliszew zł 118,-; do kościoła S. Marcina zł 100,-; do szpitala S. Walentego zł 150,-. Kamienica quondam Koczanowiczów, postea Hoffmanowi cza, habitabliis, wszerz 8, wdłuż 20, (wł. mieszcz.). - Debet do Fary zł 400,-; do Tomu Pozn. zł. 100,-.

Kamienica P. Hipsiera za kamienicą P. Zaupy, habitabilis, wszerz 8, wdłuż 12. (wł. mieszcz.). - Debet do S. Stanisława zł 500,-; do Fary PP. kościelnym zł. 450,-.

W Rynku.

Kamienica narożna w Rynku e), (ex opposłto Ratusza faciaty) P. Zaupy habitabilis, wszerz 18, wdłuż 16, (wł. mieszcz.). - Debet do kościoła S. Mikołaja na Chwaliszew zł 1.000,-.

Kamienica quondam Tyloska, nunc P. Macieja Rzepeckiego rajcy, habitab., wszerz 9, wdłuż 32, (wł. mieszcz.). Kamienica quondam Kleinoska, nunc sukcesorów JP Michała Wentlanta, habitabilis, wszerz 10, wdłuż 60, (wł. mieszcz.). - Debet do Fary zł 2.000. Kamienica quondam Hakiewiczów, nunc P. Macieja Rzepeckiego rajcy, habitabilis, wszerz 11, wdłuż 60. Kamienica quondam Gąsawskich, nunc JP Beima, habitabilis, wszerz 10, wdłuż 60.

5) UL Miodowa albo Międzynożną - to odcinek ul. dzisiejszej Klasztornej od ul. Wielkiej do Woźnej. ') Dziś St. Rynek nr 37 - narożnik ul. Wielkiej (kamienica Czerwona).

a postico altera medietas JP Florkoskiego rajcy, habiitabilis, wszerz 10, wdłuż 60.

Kamienica quondam P. Eiberlego, nunc JP Niedżwiecki, habit., wszerz 11, wdłuż 60, (wł. szlach.). Kamienica narożna quondam Będkoskich ?), nunc J. W. JP Szołdrskiego wojewody kaliskiego, habitabilis, wszerz 11, wdłuż 60, (wł. szlach.). j Kwadrat sub No 40, w tejże części Rynku, zaczyna się od ulicy Butelskiej «).

Kamienica narożna J P. Winkiera, habitab., wszerz 10, wdłuż 60»).

Kamienica P. KUngberga bez czynszów, habitab., wszerz 11, wdłuż 60.

Kamienica quondam Barszczeskich in possessione P. Kunoskiej, habitab., wszerz 14, wdłuż 60. Debet do Fary Pozn. zł 300,-; do Bractwa Miłosierdzia zł 1.700,Kamienica P P . Grocholskich, nunc in possessione nobilium Staneckich, habitab., wszerz 10, wdłuż 60. (wł. mieszcz.) Kamienica P. Wolnskiego, habitab., wszerz 11, wdłuż 60. (wł. mieszcz.) Debet do Fary Pozn. zł 2.000,-; do 00. Karmelitów Bożego Ciała zł 2.000,-Kamienica P. Retta, wszerz 11, wdłuż 60, habitabilis. (wł. mieszcz.) Debet do 00. Dominikanów Pozn. zł 1.000,Kamienica JP. Tomasza Cerpsa rajcy, habitab., wszerz 10, wdłuż 60. (wł.

mieszcz.). Kamienica JPP. Działyńskich M), habitab., wszerz 13, wdłuż 60. (wł. szlach.)

Kwadrat sub No 41 zabiera środek ulicy Wodnej i Butelsikiej ").. Na Wodnej ulicy: Ma Kamienicą JPP. Działyńskich, jest na Wodnej ulicy stajnia w węgielnicę wszerz 23, wdłuż 28. (wł. szlach.). Kamienica pusta JPP. Rogalińskich, rudera, wszerz 10, wdł. 25. (wł. szlach.) Kamienica pusta P. Raciborowicza, rudera, wszerz 10, wdłuż 30. (wł.

mieszcz.). Debet do Lazarethu zł 400,-; do s. Krzyża zł 200,-; do Fary zł 100,Kamienica quondam Fawełkowiczow pusta, rudera, wszerz 11, wdł. 52.

(wł. mieszcz.). Debet do Fary zł. 1200,-; do 00. Dominikanów zł. 300,Kamienica narożna quondam Cieszyńskich browarna, habitab., wszerz 11, wdłuż 52. (wł. mieszcz.). Debet do Lazarethu zł. 100fy-; do S. Krzyża zł. -100,-. N a ulicy Butelskiej: Za tą kamienicą rudera xx. Lędzkich, wszerz 12, wdł. 30. (wł. duch.).

') Dziś St. Rynek nr 44 (narożnik ul. Woźnej].

*) Kwadrat 40-sty obejmuje wschodnia stronę St. Rynku od ul. Woźnej do ul. Wodnej.

· ') St. Rynek nr 45.

>-) St. Rynek m 52.

") Kwadrat 41-szy - to cześć ul. Wodnej, ul. Ślusarskiej ul. Woźnej i ul. Klasztornej.

«* Kamienica quondam PP. Kinów, desolata, wszerz 9, wdł. 36. (wł. szlach.).

Debet do Fary zł. 1.000,-; tamże do ołtarza S. Jakuba 24 grzywny.

Kamienica JP. Obiezierskiego, haJbitab., wszerz 6, wdł. 36. (wł. szlach.).

Kamienica J P P. Brondkoskich, desolata, wszerz 7, wdł. 25. (wł. szlach.).

Kamienica quondam Helwmgowska, habitab., wszerz 7, wdł. 36. (wł.

mieszcz.). Rudera narożna quondam Gzałczyńskich, wszerz 11, wdł. 24. (wł. mieszcz.) Ulica tylna i2) przeciw ulicy Międzynożnej i Wodnej: Kamienica quondam J aworowiczów, nunc P. Gasasikiego, habitabilis, wszerz 17, wdłuż 24. (wł. mieszcz.).

Ogródek P. Cerpsa, wszerz 12, wdłuż 24. (wł. mieszcz.).

Kwadrat sub No 42, zaczyna się od Butelskiej ulicy, to jest od łaźni, od ulicy Wodnej 115 kroków, a na Butelskiej 90, bo przed mistrzem plac wolny. Łaź n i a niegdy, pusta, rudera, wszerz 14, wdłuż 38. (wł. mieszcz.).

Kamieniczka miejska dla zegarmistrza, desolata, wszerz 8, wdł. 24.

Podwórek opasuje i tę kamieniczkę i łaźnię, wszerz 9, wdł. 38.

Wodna ulica: Kamienica narożna Pani Miodyńskiej piwowarna zmielcuchem, habitab., wszerz 14, wdłuż 54. (wł. mieszcz.). Rudera dwóch kamienic, wszerz 25, wdłuż 42. (wł. szlach.).

Kamienica P. Duszyńskiego, habiHib., wszerz 9, wdłuż 35. (wł. mieszcz.).

Kamienica JP. Piotra Szulca, desolata, wszerz 10, wdł. 35. (wł. mieszoz.).

Rudera quondam, Krzywińskich, wszerz 10, wdł. 35. (wł. mieszcz.).

Kamienica piwowarna P. Libabera z mielcuchem, bez czynszów, wszerz 9, wdłuż 80, habitabilis. (wł. mieszcz.). Domostwo P. Jana Kietnera stolarza i z podwórzem pobocznem, habitab., wszerz 22, wdłuż 40. (wł. mieszcz.). Debet do Fary zł. 100,-; do kościoła S. Wojciecha zł. 110,-; X. Kapelanowi do 3 Króli zł. 100,-.

5 kwatera. ')

Nb. Positio Garbar figurę ryby remonstruje.

Między Mosty: Wyszedłszy z Bramy za Celstat, dwa place puste klinem idą ku młynowi, wszerz 25, wdł. 80.

12) Ul. Tylna - to odcinek dzisiejszej ul. Klasztornej od narożnika ul. Woźnej do ul. Wodnej ') Kwatera 5-ta obejmuje część wschodnią miasta leżącąj poza murami, tj. odcinek za Bramą Wielką i Bramą Wodną. Odcinek od Bramy Wielkiej do mostu na Warcie (dzisiejszy most thwaiiszewski) , to tzw. Międzymoście. za Dominikany ku Garbarom jest pustego placu publicznego kawalee klinem nad samą rzeką. Domostwo Pana Tybermana wszerz 25, wdłuż 35.

Domostwo P ani Helbingoskiej i z stajnią wszerz, 38, wdłuż 44.

Domostwo P. Rurera opasuje pustki katpelusznika P. Rubiokiego, 1 zaś między Mostami zaczyna się kamieniczka kowalskiej robocie wygodna tegoż P. Rurera wszerz 22, wdłuż 45. Domostwo P. Rybickiego bez czynszów wszerz 6, wdłuż 13.

Domostwa dwa P. Pusz nera szewca przy Bramie Wielkiej, wszerz 20, wdłuż 13. Debet do Fary zł. 200,-. B r a m a W i e l k a nad rzeką Wartą wszerz 26, wdłuż 30.

Ta brama stoi od Celstatu 124 kroki, ma taką plan tę, to jest po obydwu stronach miesakania są. Idąc od Bramy po lewej ręce domostwo P. Kiernera Piotra, wszerz 8, wdłuż 18. Domostwo quondam Borawskich, nunc JP. Orłoskiego wszerz 12, wdł. 20.

Rudera P. Kleiny puszkarza, wszerz 4, wdl. I 18. Debet X. Hipsiorowi zł. 500,-. Rudera 00. Franciszkanów wszerz 4, wdłuż 18.

Rudera Szpitala S. Walentego wszerz 6, wdłuż 24.

Kamieniczka quondam P. Dytrycha, wszerz 10, wdłuż 18. Debet do Tomu zł. 800,-.

Kamieniczka narożna P. Saxa kotlarza, bez czynszów, wszerz 13, wdł. 10.

Zgoła facit od rogu tegoż aż za Bramę ku rzece 85 kroków.

Domostwo tegoż P. Saxa wszerz 14, wdłuż 13.

Domostwo P. Szwarca z podwórkiem 15 kroków długim, wszerz 9, wdł. 33.

Debet 12 grzywien do Fary.

Domostwo P. Filipa J ągiermana z podwórkiem, wszerz 8, wdłuż 54.

Debet do Fary 20 grzywjen i zł. 200,-. Temuż na msre zł. 200,-.

Domostwo P. Saxa wszerz 7, wdłuż 74.

Domostwo P. Szaimeira wszerz 6, wdł. 74.

Domostwo P. Rychtera, wszerz 7, wdł. 74.

Domostwo P. Gordana wszerz 9, wdłuż 74.

Domostwo P. Zeiwerta wszerz 8, wdłuż 74.

Ulica publiczna do rzeki wszerz 9, wdłuż 74.

Kamienica narożna P. Pepera wszerz 13, wdłuż 74.

Domostwo P. Maciejewskiego wszerz 9, wdłuż 70.

Domostwo P. Hirsza wszerz 12, wdłuż 68. Debet do F ary 20 grzywien; do Borku zł. 150,-; do Dominikanów zł. 32. Domostwo P. Hełmy wszerz 11, wdłuż 65. Debet do Fary do ołtarza S. Krzyża zł. 400,-.

Domostwo P. Bucierowej wszerz 12, wdłuż 62.

Domostwo P. Porzelskiej puste wszerz 8, wdłuż 60.

Domostwo P. Hipsiera wszerz 7, wdłuż 58.

Domostwo P. Skałowicza wszerz 12, wdłuż 55.

Kamienica z przodu a tył drewniany P. Tybermana wszerz 11, wdłuż 53.

Ta połać długa kroków 183.

B r a m a W o d n a wszerz 9, wdłuż 8.

Kamieniczka narożna P. Gietlicha, nunc P. Derberga kowala ukupiona, wszerz 9, wdłuż 44. Podle drugie gmachy drewniane a faciata murowana tegoż wszerz 9.

Trzeci plac pusty tejże Pani Gletlichowej wszerz 9, wdłuż 40.

Na tym placu debet do S. Mikołaja na Chwaliszew zł. 200,-; do Fary 18 grzywien.

Plac pusty P. Gruchały, allegat, że tam jest dług' kościelny zł. 500,wszerz 15, wdłuż 39. Plac pusty P. Helbingowej wszerz 19, wdłuż ' 39.

Plac pusty Pani Pszczelilaskiej wszerz 18, wdłuż 39.

Plac pusty quondam Latocich wszerz 12, wdłuż 39.

Plac pusty miejski, gdzie był kutlof nad rzeką, wszerz 15, wdłuż 39.

S z a n i e c długi do Bramy 65 krojów.

B r a m a 14 kroków.

Skrzydła szańcowe ad noenam pół rybiego ogona jedna strona mając od Bramy w bok ku rzece 8 kroków, druga strona ku farze similiter jako pół ogona rybiego od Bramy ku Farze 8 kroków, facit 160. Domostwo Pani Jeremiaszowej ogrodowej bez czynszów wszerz 15, wdłuż 23. Place puste 3, wszerz 38, wdłuż 23.

Rudera kamienicy miejskiej wszerz 6.

Rudera kościoła Farskiego wszerz 7. v Rudera szlacheckie J P P. Garczyńskich wszerz 8.

Kamienica quondam Grota mularza pusta, wszerz 8, wdłuż 17.

Kamieiniczlka JP. Czempińskiego, wszerz 6, wdłuż 17. Debet do Fary zł. 100 - Kamieniczka JP. Topińskiego narożna wszerz 6, wdłuż 17.

Ulica publiczna z Wodnej ulicy do Bramy ku rzece druga poprzeg G a r b a r s k a alias na krzyż idzie kroków 20.

Domostwo z pruska nowo wystawione P. Werncharda kotlarza ma od ulicy Garbarskiej 33 kroki, od ulicy Wodnej przy drodze 27 kroków. Domostwo quondam Kleblatów wszerz 11, wdłuż 27.

Domostwo P P. Haików wszerz 11, wdłuż 27.

Domostwo P. Gotfrida Langnera bez czynszów wszerz 12, wdłuż 27.

Domostwo Pani Fulmanowej wszerz 10, wdłuż 27. Debet do Panny Marii na Tom zł. 140,-; item dług sierocy zł. 300,-. Domostwo P. Piotra Kiernera bez długu, wszerz 10, wdłuż 27.

Plac pusty P. Kostrzewej wszerz 9, wdłuż 27.

Domostwo P. Wizy wszerz 9, wdłuż 27.

Plac pusty podle tegoż wszerz 9, wdłuż 27. Debet do ś. Jana zł. 100,-.

Domostwo Pani Szkudlarki wszerz 10, wdłuż 26. Debet 00. Jezuitom zł. 100,-. Domostwo PP. Libeków wszerz 9, wdłuż 26. Debet do 00. Karmelitów Bosych zł. 30.-.

Domostwo Pani Hansdorfowej wszerz 7, wdłuż 26. Debet do Fary grzywien 100,-; tamże zł. 150,-. Plac pusty P. Filipa Libeka wszerz 8, wdłuż 26.

Domostwo P. Szmukaidego wszerz 9, wdłuż 26, bez długu kościelnego, tylko szlachcicowi 40 czerwonych zł. Kamieniczka Latoisich wszerz 8, wdłuż 24.

Kamieniczka P. Huberta wszerz 11, wdłuż 26. Debet do S. Izydora u S. Wojciecha zł. 400,-. Kamieniczka Zeiwertoska narożna wszerz 10, wdłuż 19.

Debet JX. Potarzyńskiemu zł. 100,-; JX. Rudnicki upomina się zł. 400,-; P. Wernaidemu zł. 300,-; P. Heimie zł. 100,-.

M o s t idąc w miasto na Wielką ulicę podle Celstatu wszerz 10, wdłuż 21.

Brama W i e l k a przy Celstacie wdłuż 10.

ANEKSY.

I.

VISIO LIBRIPENDII SEU STATERAE CIVILIS PUBLICAE DIE 4. 2. 1750.

Wchodząc na Wagę schody pomurszałe, dalej dobre, ale przykre, na których wschodach zaraz od wejścia są drzwi drewniane z zamknięciem nie złe. Ze schodów po prawej stronie jest izdebka z sionką dobrą. W sionce złe okna. Za tą izdebką pod dachem nad sklepami i izbą waźnikowską - kozły, łaty, podciągi i murłaty pogniłe, dachówka miejscami dużo popękana. N a przeciwko tej izdebki jest sionka, do której drzwi dobre. W tej sionce po prawej ręce jest izdebka mała z pruska przybudowana, okno jedno szyb 9 w nim potłuczonych, podłoga dobra, kominek kapturowy, do tej izdebki drzwi i z zamkiem dobre. N a przeciwko izdebki tej po kilku schodach idąc jest sionka także mała, 7. której sionki są drzwi do izby dobre, piec dobry, kominek kapturowy także dobra.

Z tej izdebki jest alkierz, do którego drzwi niemasz, tylko firanki. W alkierzu tym okien 3, w których jest szyb 20 stłuczonych, w rogu tego alkierza jest rysa od samego dołu, w drugim także rogu od wagi jest rysa pomniejsza, przy balce posowa dobra lubo stara, podłoga z desek dobra.

Z tej izdebki idąc na górę, nad tąż izdebką i sionką jest sionka maleńka. Z tej sionki są drzwi, drewniane do izdebki czyli komórki, w której jest ściana od Wagi murowana i od Rynku dwie zaś poprzeczne, z desek posowa i podłoga dobra. Za tą komórką jest altanka zrujnowana... nad tą komórką dachówka nie zła.

Wyżej idąc pod dach nad Pańską izbą naprzód pod przylapą dachówka jakakolwiek, kozły, murłaty, krzyż-bunty pomurszałe, podłoga zgnojona dla chowania tam drobiazgów...

Dach nad Pańską bardzo niebezpieczny. W facjacie nad oknami Pańskiej izby iysy dwie wielkie, że w jedną rękę może włożyć.

Zszedłszy z pod tego dachu do sionki, a przeszedłszy kuchenkę, w której komin jest niebezpieczny, ponieważ się na dół ciągnie. Za kuchenką izba o 3 oknach bardzo złych, kominek szafiasty, piec przestawienia i szczytu potrzebuje, podłoga częścią z cegły, częścią z astrychu, miejscami zła i pognojona. Z tej izby jest komora, do której drzwi bez zamku stare na zawiasach... Za tą komorą jest druga komora deskami przepierzona, w której balka spękana. Za tymi komorami jest rejtorałka, do której drzwi z klamką, w oknie tylko kra tka drewniana, podłoga z cegieł, posowa dobra.

Z tamtąd zszedłszy idąc do Pańskiej izby drzwi na salę stare z zaporą drewnianą na zawiasach żelaznych z zaimkiem dobrym. Do samej zaś Pańskiej izby drzwi podwójne żelazne okute z wrzeciądzem żelaznym i ryglem i drewnianą zaporą.

W Pańskiej izbie okien wielkich 4, małych 2, w tych oknach wszystkich są po 4 kwatery, szyb potłuczonych 41, rysy nad wszystkimi oknami są, tylko nie tak wielkie jak pod dachem, przez który dach, że ma około do tejże izby zacieka, są tego widoczne znaki po murach, komin porysowany, podłoga oprócz przy kominie zła, dalej wszędzie z desek dofora, posowa z desek niezła. Sień idąc na salę nad C e k a u s e m z trynku obszarpana.

Przeszedłszy zaś do sklepu wielkiego, gdzie szale są i gdzie towary ważą, całe sklepienie dużo porysowane, tylko się na filarze wiesza, reszta posowy drewnianej dobrej. W izbie, w której ważnifc mieszka, sklepienie poopadane, ściany dwie porysowane, nad kominem ściany rysa znaczna. Z tamtąd powróciwszy do sklepu tego, w którym sługa miejski mieszka, ściany z trynku obszarpane i podrysowane.

(Archiwum Miejskie - A. 4. nr 297, str. 18-20).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.09 R.23 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry