CYRYL NOWAK

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.09 R.23 Nr3

Czas czytania: ok. 4 min.

POKOj ZWYCIĘŹY

Dzisiejszy światowy ruch obrońców pokoju przekroczył szczupłe kręgi intelektualistów. Podstawą tego ruchu stały się wielkie międzynarodówce organizacje masowe: zawodowe, kobiece i młodzieżowe.

Delegaci na I Kongres Obrońców Pokoju w Paryżu i Pradze reprezentowali juz wówczas z górą 600 milionów ludzi. W ciągu ostatniego roku zasięg obrońców pokoju rozszerzył się jeszcze bardziej, a przede wszystkim przybrał na aktywności. Dziś już ruch ten stanowi siłę, zdolną do skutecznego oporu wobec wszelkich prób narzucenia światu nowej wojny. Wiedzą o tym dobrze sztaby wojskowe i polityczne imperialistów. Stad w niektórych krajach ich wściekłość i nieprzytomna nagonka ]la ludzi i organizacje uczestniczące w ruchu pokoju. Ilia Erenburg - pisarz radziecki - powiedział na III Sesji Slalego Światowego Komitetu Obrońców Pokoju w Sztokholmie:

" Wchodzimy w decydujące stadium naszej wielkiej bitwy c pokój. Nasze dzieci albo będą błogosławiły naszą pomyślną walkę, albo przeklinać będą nasze wysiłki. Wynik walki o pokój zależY od nas samych."

N ad obradami Stałego Komitetu Światowego Kongresu Obrońców Pokoju w Sztokholmie dominowało to jedno pragnienie: wygrać bitwę o pokój, wytrącić straszliwą broń z rąk obłąkanych ludobójców. Ostatnie wypadki, jakie zaszły na arenie międzynarodowej, świadczą niewątpliwie o tym, że imperializm amerykański od przygotowań do wojny przeszedł do jawnej agresji, a pierwszą oliarą jego drapieżnej polityki stał się naród koreański. Napastnicy amekańscy dają zupełnie wyraźnie do zrozumienia, że stawiają sobie za cel - zagarnięcie Korei. Opracowuje się plany wzmożenia przygotowań wojennych poprzez montowanie sojuszniczych bloków o charakterze agresywnym. Dalsza faszyzacja wewnętrznych stosunków v / krajach kapitalistycznych, próby ujarzmienia klasy robotniczej v / tych krajach za pomocą terroru policyjnego, podporządkowanie Organizacji N arodów Zjednoczonych polityce monopoli amerykańskich, odbudowa militaryzmu faszystowskiego ciwko bojownikom o pokój - oto niezbite dowody, że kapitał monopolistyczny czyni intensywne przygotowania do wszczęcia nowej trzeciej woj ny światowej. Dlatego też na całym świecie zabrzmiał potężny głos milionów uczciwych, łudzi, którzy w odpowiedzi na szaleńcze plany podżegaczy wojennych zjednoczyli się w potężnym ruchu obrońców pokoju. W pierwszej połowie bieżącego roku odbyła się historyczna trzecia Sesja Światowego Komitetu Obrońców Pokoju w SztokholmIe. U czestnicy tej Sesji zwrócili się do wszystkich ludzi, którzy niezależnie od poglądów politycznych, filozoficznych i religijnych odczuwają niepokój z naprężonej w obecnej chwili sytuacji międzynarodowej i pragną przywrócenia slosunków pokojowych między narodami.

W apelu czYtamy: "żądamy bezwarunkowego zakazu broni atomowej jako oręza zastraszenia i masowej zagłady ludzi, wprowadzenia surowej kontroli międzYnarodowej nad wykonaniem tej uchwały, uznania rządu, który pierwszY zastosuje broń atomową, za zbrodniarza wOJennego, winnego zbrodni przeciwko ludzkości. " W pierwszych, dniach maja rozpoczęło SIę na terenie miasta Poznania powszechne głosowanie. Społeczeństwo Poznania składając swe podpisy pod tym ogólnoświatowym apelem wypowiedziało się zdecydowanie za pokojem. 12 maja br. zostało zorganizowanych na terenie miasta 768 blokowych Komitetów Obrońców Pokoju. W skład Komitetów wchodzili przedstawiciele wszystkich warstw społecznych, Partii, stronnictw politycznych i organizacji społecznych. Komitety miały za zadanie przygotowanie społeczeństwa miasta naszego do akcji zbierania podpisów pod apelem sztokholmskim Po raz pierwszy w historii naszego miasta w jednym tylko dniu odbyło się 768 zebrań, w czasie których dokonano wyboru Blokowych Komitetów Obrońców Pokoju. W olbrzymiej większości zebrania te odbywały się na wolnym powietrzu. Blokowe Komitety Obrońców Pokoju wyłoniły spośród siebie "trójki", które obchodziły mieszkańców danego bloku i zbierały podpisy pod Apelem Sztokholmskim. Zarazem, z ludźmi wahającymi się i nie mogącymi zdecydować się na podpisanie apelu, "trójki" przeprowadzały rozmowy wyjaśniające znaczenie tego Apelu. Również przy wszystkich zakładach pracy Pokoju. Ogółem na terenie miasta Poznania powstało 1923 Komitetów. Wszystkie te Komitety przeprowadziły w ciągu miesiąca mają 2100 zebrań, na których obecnych było 123.000 ludności. Ta wielka ilość obecnych na zebraniach jest dowodem, jak głęboko przeniknęła do naszego społeczeństwa idea walki o pokój. Blokowe Komitety Obrońców Pokoju wyłoniły spośród członków 7200 trójek, które zbierały podpisy pod Apelem Sztokholmskim.

Podpisy zbierano również w szkołach wśród młodzieży starszej.

Trzychodzące trójki pokoju były przyjmowane serdecznie, a w wielu domach, wiadomość o tym, że trójka przyszła zbierać podpisy, rozchodziła się lotem błyskawicy i mieszkańcy oczekiwali jej przybycia przed drzwiami. Trójki dotarły do każdego domu, do każdego mieszkania. Ogółem na terenie miasta trójki zebrały 255.199 podpisów pod Apelem Sztokholmskim (podpisy składali tylko dorośli). Olbrzymia większość mieszkańców złożyła swoje podpisy pod Apelem. Niestety znalazły się również takie jednostki, które Apelu Sztokholmskiego nie podpisały. Najliczniejszą grupę spośród nich, stanowią wyznawcy sekty Jehowy. Akcję zbierania podpisów pod Apelem Sztokholmskim zakończono na terenie Poznania w dniu 30 maja. Po tej akcji K. O. P. przeprowadzały na swoich terenach nowe wybory. W pierwszej połowie miesiąca sierpnia odbyły się 772 zebrania wyborcze do blokowych, dzielnicowych i obwodowych Komitetów Obrońców Pokoju. W zebraniach tych wzięło udział 92.340 mieszkańców, w tym 29.856 kobiet. Ta poważna liczba kobiet, uczestniczących w zebraniach wyborczych, świadczy najlepiej, jak bardzo nasze kobiety uświadomiły sobie, że Pokój i szczęście obecnego i przyszłych pokoleń mogą być zapewnione tylko przez aktywną i skuteczną walkę. Następnie odbyła się Miejska Konferencja Obrońców Pokoju w Auli U niwersytetu Poznańskiego, w czasie której dokonano podsumowania pracy terenowych komitetów oraz dokonano wyboru nowego składu Komitetu Miejskiego wraz z delegatami na Ogólnokrajowy Kongres Obrońców Pokoju. Po Kongresie Ogólnokrajowym Komitety Terenowe rozpoczęły przygotowania do uczczenia II Światowego Kongresu Obrońców Pokoju. Z inicjatywy tych komitetów pracownicy poznańskich zakładów pracy podjęli dodatkowe zobowiązania produkcyjne. Ogółem załogi naszych fabryk złotych. Zakończony przed paru dniami II Światowy Kongres Obrońców Pokoju w Warszawie był zarazem przeglądem potężnych sił pokojowych, pokazał, że wojna nie jest nieuchronna, że siły pokoju są zjednoczone, że istnieje możliwość pokojowego uregulowania rozbieżności - że możliwe jest współistnienie w świecie różnych systemów politycznych. Rzut oka na mapę świata daje nam obraz tego, co reprezentuje, jako siła moralna I ludzka, Światowy Front Obrońców Pokoju.

Jeśli niektórzy zwolennicy wojny uwazaJą, że mogą panować nad światem, że posiadają najskuteczniejsze środki zagłady, to niechaj wiedzą i czują, że: STALE ROSNĄCE SZEREGI OBROŃCÓW POKOJU UDAREMNIAJĄ ICH PRZESTĘPCZE PLANY. POKÓJ ZWYCIĘŻY!

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.09 R.23 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry