W ALKA O ZADANIEM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.09 R.23 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

POKÓJ JEST NAJSZCZYTNIEJSZYM KAżDEGO CZŁOWIEKA

Wojna budzi lęk, trwogę i powszechne przerażenie.

Mesie zagładę milionom istnień ludzkich i jest przyczyna A najpotworniejszych zbrodni. Powoduje nieobliczalne straty dla całej ludzkości. Praca cywilizacyjna i kulturalna całych pokoleń ulega zupełnemu zniszczeniu. Nieśmiertelne dzieła sztuki, widomy znak najgenialniejszych twórców, giną w ogólnej zagładzie i są niepowetowaną stratą, bo nigdy już nie uradują oczu ludzkich, nie wzruszą i nie zapłodnią do nowych rzeczy. Dlatego też wszyscy musimy wyrazić gotowość i WZląC udział we współpracy, zmierzającej do realizacji trwałego pokoju, poti zebnego do budowy i organizowania lepszego jutra, budzenia i wyzwalania utajonych sił twórczych w najszerszych masach diu powszechnego dobra. HIPOLIT POLAŃSKI Rektor Państw. Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych

/ / Światowy Kongres Pokoju w Warszaivie, to po prostu manifestacja za życiem, a przeciwko śmierci. Jak bowiem wyglądałaby cała Europa, co zostałoby Z jej starej, ale WCląZ żywej i żywotnej kultury, gdyby przez jej drogi przewalił się raz jeszcze ognisty potop wojny? Śmierć zapanowałaby wszechwładnie na ziemi, z której początek wzięło wszystko niemal, co dziś określa kształt i treść współczesnego życia. A to, co powiedzieć można o Europie, odnosi się do innych krajów, o kulturze również starej jak nasza, choć nie tak powszechnej. Dlatego wypowiedzi ostatniego Światowego Kongresu Pokoju w Warszawie, to może najdonioślejsze i najważniejsze słowa, jakie padły od ivielu lat, słowa, które głoszą życie, bijąc w pierś owej strachliwej zmory wojny i śmierci, jaka nas straszy w naszych pracach i naszych spoczynkach. Nie podobna, aby rząd jakiegokolwiek kraju, choćby najpotężniejszego, mógł przeJsc do porządku nad tą manifestacją, świadczącą, iż jest na świecie dość sił, by obronić pokój!

WILIAM HORZYCA Dyr. Państw. Teatrów Dramatycznych w Poznaniu nawet państwa. Jest to głęboki problem ogólno-ludzki, ogólnoświatowy. Wszelkie wartości społeczne czy kulturalne mogą rozwijać się normalnie tylko w atmosferze pokoju, gdyż wojna przynosi zniszczenie i zagładę. Warszawski Kongres Pokoju jest odbiciem tęsknoty za pokojem całej rozumnej ludzkości. Dla polskiego świata artystycznego, który tyle strat poniósł w ostatniej wojnie, ten wielki manifest pokojowy jest niewątpliwie silnym bodźcem do pracy nad podniesieniem dobrobytu, kultury i szczęścia naszego kraju. "

STEFAN PORADOWSKI Kompozytor Laureat nagrody m. Poznania

Pokój - oto słowo, które jest dziś na ustach, w myślach, poczynaniach każdego uczciwie myślącego człowieka! Mamy już dość zniszczeń, dość spustoszeń, dość ofiar, jakich od nas ostatnia wojna wymagała!

Mówię nie tylko jako człowiek, lecz także jako artysta, który jasno zdaje sobie sprawę Z lego, że tylko w okresie spokojnym myśl tivorcza może się swobodnie rozwijać.

Jestem dumny, że właśnie w naszej drogiej Warszawie, która grozę wojny krwaiva okupiła ofiarą, obecnie obradował II Kongres Pokoju. Tam, gdzie przed sześciu zaledwie laty rozbrzmiewały okrzyki grozy i bólu, tam dziś, powtarzany przez przedstawicieli wszystkich narodów, brzmi jeden potężny okrzyk MY CHCEMY POKOJU!

Powtarzam ten okrzyk Z mocnym przekonaniem, że Pokój będzie panował, bo chcą go miliony ludzi!

ZYGMUNT SZPINGIER Artysta - malarz Laureat nagrody m. Poznania zdań radiowych ze Światowego Kongresu Pokoju w Warszawie, wypowiedzi najivybitniejszych przedstawicieli wszystkich krajów, takich jak pro! Joliot-Curie, llia Erenburg i innych, ludzi, którzy sprawie pokoju i prawdy oddają wszystkie 4we siły, poświęcają całą swą pracę i wiedzę.

I wierzę głęboko, że pokój będzie uratowany, że musi zapanować na całym świecie. Z najgłębszym przekonaniem dołączam swój głos do wielkiego głosu wszystkich ludzi na świecie miłujących pokój, bo czyż może być piękniejsze hasło, jak hasło pokoju, hasło braterstwa ivszyslkich narodów na ziemi. BRONISŁAWA FREJTAŻANKA Artystka Państw. Teatru Polskiego

/ / Światowy Kongres Pokoju odbywający się w Warszawie jest wyrazem wysiłku całej ludzkości w dążeniu do utrzymania powszechnego pokoju. W tym doniosłym dziele biorą oczywiście udział artyści całego świata, wśród których nie brak również artystów polskich zdających sobie dobrze sprawę Z faktu, że nie ma rozwoju sztuki bez pierwszego i najważniejszego warunku, jakim jest pokój. Dobrze się siało, że II Światowy Kongres Pokoju odbył się iv naszej Stolicy, która powstając Z ruin ostatniej wojny, staje się symbolem odbudowy oraz przykładem osiągnięć narodu miłującego pokój. STANISŁAW WiSŁOCKi Dyrygent Filharmonii Robotniczej w Poznaniu

Odbudowująca się Warszawa jest dowodem tego, co może zdziałać wysiłek ludzi, natchnionych wiarą w ideę pokojowej odbudowy siviata. Dobrze się więc stało, że II Kongres Pokoju odbywał się wśród huku kic In i polskich murarzy' wśród lasu rusztowań, w mieście, które zmarło pod pięścią wojny, a powstało do życia iv promieniach pokojowej pracy. Odbudowująca się Warszawa jest żywą ilustracją haseł, które padały Z mównic II Kongresu Pokoju, jest urzeczywistnieniem tej idei, która głosi, że wojna odczłowiecza człowieka, natomiast pokój łączy ludzi, ich dłonie i serca. ROMAN BRANDSTAETTER Literat

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.09 R.23 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry