STUDENTÓW POZNANIA 1400-1600 Wyd.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.06 R.23 Nr2

Czas czytania: ok. 16 min.

e) SPIS studiujących w uniwersytecie krakowskim w 1. "Album Studiesorum U niversitatis Cracoviensis".

1403 19 Mathias Stefan! de Poznania 1403 19 Paulu s Petri de Poznania 1404 20 Petrus Pauli de Po snania 1406 24 Johannes Cleyze de Poznania 1407 25 Nieolaus de Poznonia 1411 30 Jaeobus Georgy de Poznania 1411 30 Johannes Franeonis de Posnania 1411 30 Nieolaus Zizarka de Posnania 1411 30 Conradus Petri de Poznania 1411 31 Johannes Albertl de Poznania d.

1414 35 Stanislaus de Poznania 1415 36 J ohanne s Furman Canonieus Posnaniensis d. 6 gr I 1417 40 Nieolaus Strosberg de Pozorna d. 2 gr 1420 47 Nieolaus Pfelkonis de Posnania d. 6 gr 1420 49 Nieolaus junior Strosberg de Poznan to tum soluit 1421 50 Paulu s Pesehell de Poznania de totum 1421 51 Jaeobus Pritzlay de Poznania 1421 51 Nieolaus Johannis Wayner de Poznania 1421 51 Nieolaus Nicolai Jawer de Poeanonieus Posnaniensis soloit totum Lueas Henriei de Poznania 3gr Nieolaus Johannis de Poznania d 2gr Johannes Cristofori de Poznania d. t.

Georgias Mathie de Poznania Nieolaus Cropidło Nicolai de Poznania 76 Martinus 76 Johannes 76 Georgius 78 Nieolaus 79 Baltasar

Rok Str.

znania 1421 52 Nieolaus Lanthman 1426 1429 1430 1430 61 71 75 76 1430 1430 1431 1432

Mathie de Poznania Nicolai de Poznania Paezkonis de Poznania Geldener de Poznania Petri Zorgye de Poznania 1432 79 Thomas Pauli de Poznania 1432 79 Nieolaus Miehae1is Jaor de Po jnania i432 80 Johannes Grzimale de Poznania 1433 81 Johannes J ohannis Clyze de Poznania 1434 83 Johannes Nicolai de Poznania 1436 87 Paulus Mathie de Poznania 1436 88 Johannes Mathie de Posnania 1438 93 Johannes Mathie de Poznanya 1440 96 Stanislaus Viti de Poznania 1440 98 Johannes Laurenzy de Poznania 1442 101 Paul us V ene e slai de Po znania 1442 101 Andreas Grzimala J ohannis de Poznania 1442 101 Mathie Miehae1is de Poznania 1442 101 Johannes Viti de Poznania 1442 103 Andreas Nicolai ie Poznania 1445 110 N ieolaus J ohanne s Tye e de Posnania 1446 113 Nieolaus Folker de Poznaniad. 1 gr 3 gr 3 gr p. p. pp. p. sd. 4 grd. 2 grd. 2 gr

1 grd. td. t. d. 4 grd. 3gr d. 1 grd. t. d. td. 6 gr d. fi gr 4 gr s. n. s. d. t. d. 5 gr 4 gr

4 gr d. t. d. 4 gr d 3gttotum totumna podstawie Kraków 1887

Tom I

Rok Str.

1446 113 Stanislaus Alberti Gerlin de Poznania d. t 1447 117 Lueas Mathie pellificis de Poznania niehil d. 1449 122 Nieolaus Zigismund 1 de Poznania 8 gr soluit totum

1449 124 Nieolaus Krziszan de Poznania 1449124 Nieolaus Johannis Phaffko de Poznania 1450 126 Johannes Adree Gloszna de Poznania 1450 127 Marke1 Nieolaas Georgy de Poznania xh gr detit totum 1450 127 Frater Martinus Johannis de Poznania Andreas Augustini de Poznania s. t Ma thias Mathie de Poznania s. 3 g r Johannes aurifabri Andree de Poznania 1 gr 1451 131 Venezeslaus Petri de Poznania 3gr 1451 131 Johannes Johannis de Poznania 3 gr 1453 137 Johannes J ohannis de Poznania s. t.

1453 137 Johannes Petri de Poznania 3 gr totum 1453 137 Vineencius Vineeneii de Pod. t.

2gr

145Ó 128 1450 128 1450 130znaniat. d

1454 142 Petrus J ohannis de Poznania Bederman 1455 143 Andreas Pyesehe! d,- Posjnanid 5 gr 1455 143 J o hanne s Adree de Poznania 2 gr 1455 144 J o hanne s Nic olai de Poznania 1 gr 1456 146 Albertus Sigismundi de Poznania 2 gr 1456 149 Wladislaus Alberti de Poznania eanonieus Posnaniensis 1458 153 Simon Jaeobi Cristofori de Poznania d. t.

1458 153 Johannes Nicolai Geez de Pod. t. 1458 154 Johannes Cristofori de Poznania 2gi 1458 154 Nieole.us J ohannis Geez de Poznania 1458 15G Lueas Petri de Poznan'a 1459 156 Johannes Petri de Poznania 1459 158 Johannes Georv c'e Poznania 1459 158 Johannes Alberti de Poznania d.

1459 159 Frater Albertus ordinus Calmeliterum de Poznania 1460 162 Andreas Nicolai de Poznania 1460 163 Mathias J ohaanls de Poznaznania

2g> s. t d. 2gr 3 rr 2grs. t d. tniad 11 -* gr d. 2gr d. 2gr 1460 163 1460 163

Johannes Stephani de Poznania CIem e n s Nicolai de Poznania Nieolaus Johannis Naramowsky de Poznania Frater Stanislaus sutoris Capusta rum s. Marie ded. 2 grde Poznania ordinis fratMonte Card. 1 gr de Poznania

(s. U d. tmeli 1464177 Johannes Andree florenum Frater Mathias de Posnania ordinus pretracti Frater Michael de Poznania ordinus presciipti Johannes J ohannis de Poznania Nico1aus Nicolai de Poznania Michael Thome de Poznania Nico1aus Nicolai de Posznania Johannes Nicolai de Posnania Stanis1aus A1bejrt1 Smigie1sky canonicus Poznaniensis Johannes Nicolai de Poznania d. 4 gr Stanis1aus Thome de Poznania d. 1'.

Vincencius Andree de Poznania t.

Stanis1aus Petri de Poznania Martinus Petri de Poznania Stephanus Nicolai de Poznania Nico1aus Luce de Poznania Gregorius Petri de Poznania s. t.

Stanis1aus Nicolai de Poznania s.

Caspar Jacobi de Poznania Nico1aus Gregory de Poznania Swyatos1aus Nicolai de Poznania s.2Y-- gr Jacobus Stanis1ai de Poznania s. t.

Ma thias J ac obi Grodzyczky de Poznania (Canonicus Posnaniensis Cracoviensis medkus) Allexius Johannis Josth de Poznania Mathias Jahannis de Poznania J ohanne s J ac obi de Poznania Johannes Mathie de Poznania Petru A1berti de Poznania

Rok Str.

1465 180 1467 189 1470 198 1470 199 1470 199 1470 202 1470 202 1471 204 1471 205 1472 207 1473 209 1473 209 1473 209 1473 210 1473 210 1474 215 1474 216 1474 218 1476 227 1476 228 1477 229

Rok Str.

1490 2 Caspar J ohannis de Poznania 1490 3 Nico1aus Johannis Va1kier de Poznania 4 Martinus Jacobi de Poznania 9 Stanis1aus J ohannis de Posna1491 1492 1493 1494 1494 1494 1499 1499 1499 1500 1500 1500 1500 1500 1500s. t. d. 5 gr 2 gr d- t. d. 6 gr d- 5 gr

2 gr d. 2 gr s. 4 gr s. t. 8 gr 2 gr s. t. d. 4 grets. ts. 4 gr s t. s. 2 gr s. t d. 5 grds. t.

Rok Str.

1477 1478 1478 1479 1480

229 Georgius Georgy de Poznania 230 Franciscus Mathie de Poznania 234 Stephanus Johannis de Pozonio 236 Nico1aus Johannis de Poznania 237 Mathias Petri de Posznania 242 Franciscus Francis Ci de Poszd. 5 gr s. 4 gr s. 2 gr s', t. s. tnania 1480 243 Gregorius Nicolai de 1480 244 Nico1aus Petri raaior

Posznania de Pos. 4.gr s. tznania 2 gr 1480 246 Nico1aus A1berti Grambyna de Poznania 5 gr s.

1483 251 Martin us A1berti de Poznania s. t. gr 4 lat 1483 257 Phabianus Nicolai de Poznania s. t.

1483259 Casper Johannes fratres de Poznania Ordinus Carmelitarum soluerunt totuai 1483 259 Nico1aus Mathie de Poznania s. 4 1atoś 1483 259 Johannes Felix Nicolai de Poznania s. t. 1484 262 Conradus Simonis de Pozonio s. 4 gr 1484 263 Johannes Nicolai de Poznania s. t1484 264 Vicencius J ohannis de Poznania s. t.

1485 269 B1asius Martini de Poznania s. 3 gr 1485 270 Thomas Petri de Poznania s. 3 gr 1485 271 Johannes Mathie de Poznania s. 4 er 1486 273 Mathias Michae1is de Poznania s. t.

148b 275 Johannes Casparis de Poznania s. 1.

1486 275 Mathias Mathie de Poznania s. t.

1486 275 Johannes Casparia de Poznania s. t.

1486 276 Marcus Petri de Poznania s. 2 lat 1487 279 Jacobus Ada1berti de Posnania d. 2 gr 1488 285 Petrus Petri de Posnania s. 2 lat.

1488 285 Pau1us Pauli de Posnania s. 2 lat.

1488 286 Matinus Mathie de Poznania s. 2 lat.

1488 287 Jacobus Nicolai de Poznania s. 4 gr

Tom II.

s. 4 grs. 4 gr s. 2 grnia d. 5 gr 9 Stanis1aus Va1entin! de Posnania d. 5 gr 9 Benedictus Gregory de Posnania d. 4 gr 18 Mathias A1berti de Poznania s. t.

23 Lucas J ohannis de Poznania d. 3 gr 34 Leonardus U1ric1 de 1 cznania s. t-, 34 Va1entinus Stephaai de Poznania s. t.

35 A1bertus A1b"'rtii de Poznania s. t ordinis Heremitarum s. Augustini Fra ter J ohanne s de Poznania Petrus Gregory de Poznania J ohannis Martini de Poznania Gregorius Jacobi de Poznania Thomas Andree de Poznania Petrus J ohannis de Posznanya Jacobus Mathie de Poznania A1bertus Nicolai de Pozonia Ladis1aus Petri de Pozonia Va1entinus Mathie de Pozonia s. 2 er 49 49 51 58 60 60 62 62 64 3 t. s. 4 gr s. 3 gr s. 2 gr d. 3 gr d. 3 gr

Rok 1500 1501 1501 1501 1502

65 B1asius' Nicolai de Poznania 69 Stanis1aus Mathie de Posnaya 71 Johannes Burcha1di de Posnania 72 Ambrosius Jeronimi de Posnania 76 A1bertus Lodovic1 de Poznas. 2 grs. 4 gr 4 grnia s. 3*fi gr 1502 76 Nico1aus Prusymowsky de Poznania t. S1502 1503 1503 1503 1503 1504 1504 1504 1504 1504 1505

76 Johannes Martini de Poznania t. s.

79 Franciscus A1berti de Posnania s. t.

82 A1bertus J ohannis de Poznania s. 2 gr 82 Andreas J ohannis de Poznania s. t.

86 Mathias Mathie de Poznanya s. 3 gr 86 Stanis1aus J ohannis de Poszs. 4 gr d. 4 g d. 4 gr d. 4 gr d. 3nanya 87 Mathia: Andree de Posznania 87 Lucas Luce de Posznania 87 Jacobus Johannis de Posznania 87 Caspar J ohannis de Posznania 89 Laurencius Michae1is de Posznania s- 6 gr 91 Johannes A1berti de Poznania 3 gr 91 Bernhardus Bernhardi de Poznania O 93 Jacobus Jacobi K1yza de Posnania

4 gr 1505 94 A1bertus Nicolai de Posnania 2gr 1505 96 Bartho10meus Nicolai de Posnania 3 gr 1506 101 Johannes Matnie de Poznania s 2 gr 1506 102 Frater Antonius A1berti de Poznania s. t. professus ordinis sancti Francisci et predicator Polonorum ad sanctum Franciscum in Cracouia 1507 106 Jacobus Andree de Poznania B. 4 gr 1507 108 Gregorius Stanis1ai de Posznania d. 4 gr 1507 110 Iheron1mus Jacobi de Poznan i a s. 2 er 1509 114 J ohanne s Michae1is de Pozna1510 124 1510 125 1510 124nia F10rianus U1rici Lucas Aleksy de Martines Martini Poznania A1bertus Johannes de Poznania Johannes Szeylluck de Poznade Poznania Poznania Rykossa denia 1510 127 Johannes Simonis de Poznania 1510 128 Stephanus Lamperti de Pozonio 1511 129 Pau1us Mathie de Poznania 1512 142 Johannes Johannis de Poznania Andreas Henrici de Poznania Anthonius Andree de Poznania Mathias Ade de Poznania Johannes Pauli Walkier de Poznania Leonardus J ohannis de Pozna1513 146 1513 146 1513 146nia 1513 149 Va1entinus A1berti 1513 150 Johannes Michae1is 1514 152 1514 1514 1514 1514 1514de de

Po snania Posnania Georgius Va1entini Peterphy de Paznan Johannes Leonardi de Posnania Sigistnundus Stanis1ai de Posnania 153 153 153 154 154

Nico1aus Petri de Poznania B enedictus Ade de Po snania Seuerinus Nicolai de Poznania Nico1aus Martini de Posnania Andreas Stephani de Poznania Bartho10meus Stanis1ai de Poznania 1514 155 Johannes Nicolai de Posnania 1514 156 Johannes Petri de Posnania 1514 156 BarthoSomeus J ohannis de Po1514 1516 1517 157 167 172znania Mathias Zachei de Posnania Simon Vincency de Posnania Simon Mathei de Posnania Sebastianus Mathie de Poznas. 2gr s. 6 gr s. 3grs. L s. 3grs. t. s. ts. 3 gr s 2grt. s. s. 4 gr t. s. s. 4 gis. 4 grs. 4 gr s. ts. 2 grs. 4 gr s. 4 grs. ts 4 gr s- 4 gr s. 4 gr s. 4 er s. 4 grs. 4 gr 6 gr s. 4 grs. 4 gr s. 3 gr s. 4 gl s. 2grnia s. 4 gr 1517 172 Ma thias Gregory de Poznania s- 4 gr 1517 173 Sebastianus Andree de Poznania s. t.

1517 175 Laurecius Jacobi de Poznania s. t.

1517 176 Simon Andree de Poznania s. t.

1517 176 Franciseus Pauli de Poznania s. 4 gr 151? 177 Johannes Stanis1ai de Poznania s. 6 gr

Rok Str.

1517 177 Frater Stanis1aus de Poznania sutoris . Capusta ordini-s fratrum s. Marie de Monte Carmen 1517 178 Mathias Mathie Oracz de Poznaniasnania 1521 210 Johannes nia 1521 210 Andreas 1522 214 Georgius nia 1517 179 1518 184 1518 185 1518 188 1519 193 1519 193 1519 194 1519 194 1519 195 1520 203 1521 210

A1bertus B1asy de Poznania Andreas Conradi de Poznania s.

Mathias Johannis de Posnania s Petrus Simonis de Posnania s.

A1bertus Groraj de Posnania s Nico1aus Johannis de Posnania F10rianus J ohannis de Posnania Johannes J ohannis de Posnania s Jacobus Jacobi de Posnania B1asius Petri de Po snania

Johannes Stanis1aus

Andree de Posnania s M a t h i e fili u s d e P 0s. t. s. t. 4 gr 2gr 2gr 2 gili 2gr 2 er 2gr s i gi3 g

4 grs.

2gr s. 2gr s. 5 grs. t.

1522 216 A1exius Stanis1ai de Poznania s. t.

1522 216 Franciseus Martini de Poznania s. t 1522 218 Petrus Simonis Kyorski de Po1522 218 1523 219 1523 220 1523 220 1523 220 1523 221 1523 221 1523 221 1524 224 1524 224 1524 224 1524 224 1524 226 1525 229 1525 229 1527237 1529 244 1529 244

Petri fi1ius de Posna

Nicolai de Michae1is

Po snania de Posnas. li gt A1bertus Michae1is de Poznania s. t.

Caspar Casparis de Poznania s. 6 gr Adam J ohannis de Poznania s. 5 gr Nico1aus A1berti de Poznania s. 4gr Johannes Andree de Poznania s. 4 gr Pau1us Johannis de Poznania s.

2 gr Mathias Stanis1ai de Poznania s.

2gi Petrus Va1entmi de Poznania s.

4 gr Jacobus Mathie de Poznania s.

2qr B1asius Ade de Poznania s.

4 gr Thomas Laurency de Posnania s.

Stanis1aus Stanis1ai de Posnania s . 2 gr Va1entinius Mathie de Posnas. 2gr s. s. 2gr 2 gr Os. t. s. 2 gr s. 1 grnia s. 2 gf 1530 254 Ambrosius Jacobi de Posnania s. 6 gr 1530 255 Johannes Johannis de Poznania s. 4 gr 1531 256 Amandus Gregory de Poznania s 4 gr 1531 256 Michael Andree de Poznania s. 4 gr 1531 259 Martinus Johannis de Poznania s. t.

1531 260 Stanis1aus Petri de Poznania s. 4 gr 1531 261 Nicoiaus A1berti de Poznania s. t.

1532 264 Franciseus Georgy de Poznania s, t.

1533 268 Andreas Martini de Poznania s. 6 er 1535 275 Casper Jacobi de Poznania s 3 gr 1535 276 Vincencius Pauli de Poznania s. 6 9 r Petrus Andree de Poznania s.

1535 276.. 6 gr B1aslUs J ohannls de Poznania s.

153 5 2 7 6 6 grznaniania Martinus Nicolai de Posnania Mathias J ohannis de Posnania Lucas Jacobi de Posnania Baltasar Joseph Nicolai germani de Posnania (per) totum soluerunt

Martinus J ohannis de Posnania Nico1aus Jacobi do Posnania Casper Martini de Posnania Vo1ffgangus Georgy de Posna

Rok Str.

1536 282 Franciscus Alberti de Posnania s. 2 gr 1537 284 Franciscus Clementi de Posnania 1537 285 Mathias Blasy de 1537 285 Matheus Jacobys. 2 gr s. 1 gr

Poznania Dankonisde 1538 1538

Posnania 288 Rochus Mathiae de 288 Stanislaus Andree de 289 Stanislaus Clementis. t Posnania s. 3 gr Posnania s. 1 gr de Posnania s. 4 gr 1538 290 Caspar Georgy de Posnania s. 6 gr 1539 293 Albertus Andree de Posznania s. 4 gr 1539 294 Laurentius J ohannis a Posnania s. 1 gr 1539 296 Albertus J ohannis o Posznan s. 2 gr 1540 298 Stanislaus Pauli de Posnania s. 2 gr 1540 301 Mathias Andree de Posnania s. 6 gr 1541 3J3 S bastianus Andree de Posnanla s. 6 gr

Tom

Rok 1554 1554 1556 1557

Str.

12 15 18 24

Joannes Joannis a Poznania Adam Mathie Poznaniensis Joones Nicolai de Posnania Stanislaus J ohannis Grodziczky Posnaniensis (lesuita Artium Baccalarius) Noe Andree Stiblcz Poznaniens. 6 gri gr i gr Igr

6gr

Joannes Posnania Albertus Jacobus Mathias sis Joannes Joannes

Simonis

Farbiesz de S' 1 gr Posnaniensis s. 4 gr Posnaniensis s. 1 CT Posnanien1564 1565

Alberti Gregory Climen tis

4 gr Francisci Posnaniensis sI 5 gr Mathie Margowsky Po1566snaniensis 1 gr Albertus Stanislai Chłapowski a Posnan 2 gr Blasius Martini Głowiński de Posnania s. 4 gr . Gregorius Clementis Dobrocius Ciuitatis Posnaniae 'Vir sua sorte non contentus) 4 gr S e bastian us Thome Po snaniensis 5 gr J ac o bus Emporinus Vincen ty de Posnania 3 gr Albertus Mathie Jaruchowski 1569

Posnaniensis Stanislaus J oannis de Posnania Antonius Stanislai Vadiani de Posnania 3 gr Joannes Joannis de Posnania 4 gr Adamus Marci de Posnania 2 gr Franciseus Venceslai de Posnania 3 Lucas Mathie de Posnania 3 Albertus Felicis de Posnania 3 Joannes Valentiny Dominowsky de Posnania Martin us Chris tophori Thomalowycz de Po snania Joannes Laure,icy de Posnania

2 gr 4 gs 1569 1570 1570 1570 1572s. 4 grs. 4 gr

Dutkowyczs. t.

Rok 1541 306 Nicolaus Petri de Posnania s. 2 er 1541 307 Sebastianus Martini de Poznania s. 3 gr 1546 327 Johannes Alberti de Posnania s. 4 gr 1546 327 Albertus Alberti de Posnania s. 4 gr 1546 329 Frater Jacobus a Posnania, Baccalarius sacre Theologie professus praedicatorum doraus Trinitatis Cracoviensis s. t.

1548 333 Josephas Martini a Posnania Craconczik s. 6 gr 1548 335 Simon Blasy Posntmiensis Tinloris s. 4 gr 1548 335 Nicolaus Andree Sczelusinsky a Poznania s. 6 gr 1548 337 Petrus Stanislai a Poznania s. 6 gr 1550 341 Lucas Pauli Posiianiensis s. 4 gr 1550 342 Conradus Coaradi Posnaniensis s. 8 gr

I I I .

Rok Str.

1572 83 Lucas Andreae de Posnania s. 4 er 1572 84 Joannes Aiberti de Posnania s. 8 gr 1572 84 Adamus Andreae de Posnania s. 8 gr 1572 84 Albertus Valentiny de Posnania s. 8 gr 1572 84 Jacobus Jacobi Fisen de Posnania s. 4 gr Rochus Roehi Posnaniensis (Mgr Collega minor, Senior bursa e pauperum post maior poenitentiarlus in arce Cracoviensis, notus sacerdos) 1573 Martin us J ac obi Zoleczky Posnaniensis J oannes Simonis Krokier Posnaniensis 1574 Matthias Alberti Dibaty Posnaniensis Nicolano Stanislai D1ty Posnaniensis Joannes Stanislai Medici de Posnania Andreas Petri Posnaniensis Martinus Sebastiani de Posna1576nia Albertus Matthiae Fawaiczkier de Posnania Andreas Valentin! Płaczek de Posnania Joannes Joanus Wolfangi Frambergeri Posnaniensis J oannes Fabiani Schedel Posnaniensis Albertus Martini Wyoska Posnaniensis Franciscus Jacobi Possnaniensis Albertus Marci Possnaniensis Lucas Matthiae Plewscy Posnaniensis Lucas J oannis Naspalek Posnaniensis Gregorius Baitazaris Wissyowski de Posnania Valerianus Francisci Rakwicz de Posnania 1579 1580s. 2s. 4s. 4s 4

3 gr 4 gr

3 gr 8 gr 3 grs. 3

5 gr 1586 147 Joannes Gregorii Do brzinski 1591 169 Christopherus J oannis CurowPosnaniensia 2 gr sky de Po snania 4* 1586 147 Stanis1aus J oannis Idzkowic Po- 1593 183 Martin us J oannis Pedianus Posnaniensis 6 rr snaniensis s. t. 1588 155 Thomas Thome Buczki Posna- 1595 193 A1bertus Rochi Posnaniensis 6 gr niensis 3 gr 1595 196 Georgius Petri Hyppoliti Po1588 155 Stanis1aus V a1en tin! Foltino - snaniensis 4 gr wic z Po snaniensis 1595 196 Matthaem B1asii N ininski Po5 gr snaniensis 4 gr 1590 164 Joannes Marci Lamch Posna- 1597 204 Adamus J oannis Andriassowicz niensis 4 gr Posnaniensis 3 grf) SPIS STUDENTÓW POZNAŃCZYKÓW studiujących W uniwersytecie lipskim w 1. 1409-1600. Wyciąg z "Metrica nec non liber nationis Polonicae Universitatis (Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, tom II,

1421 421 A1bertus Felker de Pozenania 1438 422 Stanis1aus Gorlicz de Pozonia 1441 422 Andreas Lyndener de Poznonia 1442 422 Simon B edermann de Poznania 1445 422 Joannes de Poeenonia 1455 423 Nico1a\ \s Bug de Posononia 1458 423 Andreas Feffgo de Posnonia 1453 423 Barthomeus de Bosnonio 1459 423 Lucas de BoznDnya 1459 423 Joannes Lyndener de Posnoya 1459 423 Benedictus Gortczky de Poszenonya 1468 423 Nico1aus Loboske de Posnania 1464 423 Mathias Nol1e de Bosononia 1467 423 Joannes Wilde de Bosononia 1472 423 J o ann e s Swach de Posznon1a 1486 424 Pau1us Gretz de Paszononia 1486 424 Petrus vexl1ifer Paszononiensis 1489 424 Joannes Bernhavdi de Posononia exe1usus propter colnam 1487 424 Petrus Borgher de Poznonia 1488 424 Joannes Kanya de Paznania maiori 1489 424 Jacobuz Jewelt de Paszenon1a 1490 424 Jeronimus Roszdraszewszky de Posnonia 1491 424 Joannes Joannis de Posnania 1491 424 Leonhardus He1dt de Posnonia 1492 424 Stanis1aus Gocz de Bosnonia 1498 425 Thomas Bedirman de Poezen 1499 425 Nico1aus Wydawszky de Poznonia 1499 425 Joseph SzuIch de Posznonia 1499 425 Sebastiarms Gerlyn de Posznonia 1499 425 Joannes Grecz de Posznonia 1499 425 J oannes Pey1os1awsky de Posznonia 1501 425 Joannes Soraunne de Posznonia 1504 425 Nico1aus Lubek de Posononia 1507 425 Nico1aus mercatoris de Posononia 1509 425 Thomas Lubreiitzki de Posznonia 1510 425 Petrus aurifabri de Po snania 1511 425 Joannes Al1ersberger de Bosnonia 1513 425 Mgr Jacobus Swet1ue de Posnania magister Crac oviensis 1513 426 Thomas Swet1uck latnie 1ucidarius de Postnania 1515 426 Martinus Mencze1 de Po ss en 1515 426 Martinus Roch de Possen

Lipsiensis" str. 409).

Rok Str.

1515 426 Petrus Koposawski (Lubome1ski) ex Bosnonia 1519 426 Walfgangus Lyndyner de Posnania 1521 426 B1asius Bia1ech de Bosnonia 1521 426 Stanis1aus Go1asgi (Po1asgi) PA<=nanus 1523 426 Martinus Se100a (Sa1oga) Posnoniensis 1525 427 Matthias Berauek Posnanianus 1526 427 A1bertus Armandus de Posnania 1527 427 Thomas Sunde1 (SmideI) ex Posen 1529 427 Thomas Seyron Posnaniensis 1530 427 Matthias Kosmider de Posnania 1534 428 Stanis1aus Unger de Bosnania 1537 428 Sebastianus Scultetus Posnaniensis 1539 428 Georgius Grane Bosnaniensis 1542429 Jacobus Berw Posnaniensis 1542 429 Dirs1aus Noskowsky Posnaniensis (Nico1aus) 1544 429 Caspar Lindner Posnaniensis 1544 429 Caspar Esporn Posnon1ensis 1546 429 Conrad a Wat Posnaniensis 1546 429 J oannes Grofe Posnaniensis 1549 429 Ju1ianus Wagorzewsky Posnaniensis 1549 429 V a1en thms Pyerszisthy Po snoniensis pauper 1550 429 Adam Sczodrakowski Posnaniensis 1554 430 Thomas Schmick1 Posnoniensis 1555 430 Joannes Parabowsky Posnaniensis (Postuatursos) 1557 431 J o ann e s Patru us Posnaniensis 1558 431 Georgius Politek Bosnaniensis 1563 433 Stanis1aus Suschka Posnaniensis 1564 433 Casparus Hyaciuthus Posnaniensis 1565 433 Georgius Graff Posnoniensis 1565 433 J o anne s Skrzetusky Po snaniensis 1567 433 Stanis1aus Sp1awsky Poznaniensis 1570 434 J o anne s N iger Bo snaniensis 1570 444 J oanne s U ngar Po snaniensis 1571 434 Thomas Slanninski Posnoniensis 1571 434 Joannes Kossuzius Posnaniensis 1572 435 Georgius Roth Posnaniensis 1580 436 Zaracharias Bath Posnaniensis 1582 436 Lucas Cosmovschk1 Posnaniensis 1596 438 Ma tt Fridericus Po snaniensis 1596 437 Nico1aus Matt fratres Posnaniensis 1594 437 Mattheus Bodoch Posnensis 1530 .1520g) SPIS STUDENTÓW POZNANIA studiujących w uniwersytetach zagranicznych w wieku XV 1 XVI sporządzony na podstawie "Notatek Kota". 1577

Adam dziekan poznański Brzeżnicki Jakób kanonik poznański

PADWA

1515 Wójcik Jan z Poznania 1520 Izdbieński Benedykt kanonik poAiańskl 1532-23/12 - Glyth Sebastian z Poznania (promo ej a) Barcz Zachariasz z Poznania Ridt Konrad z Poznania Sebastian Posnaniensis Stanisław Grodzicki 1592 1594 1596

BOLONIA

1422 -Wojciech syn Mikołaja proboszcza poznańskiego 1516 Łącki Jan kanonik poznański

WŁOCHY

Andrzej Esuriens

Łaskarz biskup poznański Erazm lekarz poznański (Gorzyczsky) Paweł, kanonik

Gorzycki poznański Albert Lan syn Józefa raj cy skiego Brzeżnicki J akó b z Poznania

poznań

FRANKFUR T 1506 1507 1508 1511 1518 1522 1524 1525 1525 1539 1540 1544 1547 1552 1553 1556 1557 1566 1568

Kribbe Joachim z Poznania Wenner Maciej z Poznania Taucheri U Tomasz z Poznania Sadowski Łukasz z Poznania Colfangers Jan z Poznania Albrecht Jan z Poznania Aurifabri Marcin z Poznania Smidel Tomasz z Poznania Zemelka Stanisław z Poznania von Watt Stanisław z Poznania Kazimierz z Poznania Minoryta Lindener Kasper z Poznania Stutzel Karol z Poznania Maciej z Poznania Brzeżnicki Adam Posnoniensis Grodzicki Stanisław "Poznaniensis" Stibitz N oach z Poznania maso Joachim z Poznania (de Bosen) Stibicz Andrzej z Poznania Riedt Krzysztof z Poznania Hieronim Ruede z Poznania Krzysztof Ruede z Poznania Zachariasz Ruede z Poznania Jan Ruede z Poznania Konrad Ruede z Poznania Schedel Andrzej z Poznania Damasławski Mikołaj z Poznania Chrościewski Łukasz z Poznania Seidel Jerzy z Poznania 1579 1580 1584

Rok 1584 1594 1599

Ridt Konrad z Poznania Schedel Piotr z Poznania Telka Tomasz z Poznania

WITTENBERGA 1536 1543 1544

We b er Maciej Z Poznania Briess Krzysztof z Poznania Aurifaber Andrzej z Poznania Mazinkius 'Męcińskif, dworzanin biskupa poznańskiego Stubinus Łukasz z Poznania Suszka Stanisław z Poznania Heintze Łukasz z Poznania Rhel Andrzej z Poznania Barth Zachariasz (w 1580 r. w Lipsku) Hempel Kasper z Poznania N ering Szymon z Poznania

,1563 1564 1565 1574 1583 1591 1597

LIPSK 1562 1564 1571

N o skowski Mikołaj z Poznania Wilhelm z Poznania Józefowicz Jan z Poznania Mnier Jan z Poznani i

HEIDELBERGi585

Ridt Konrad z Poznania

NORYMBERGA

1588 Hvdcziger Hieronim z Poznania

FRYBURG

1585 (87) Ridt Konrad z Poznania

INGOLSZTADT

1578 Iwan Fabiani Schedel Posnan

KRÓLEWIEC

1547 Crussius Jan z Poznania 1599 Schrot Jabób Posnaniensis

GRYFlA

14*1 Mikołaj Bernchaghen Posononiensis 1542 Akansen Jan Posnensis

1583 Rud Jan z Poznania 1583 Ridt Konrad z Poznania

1600 Theodo'retus Samuel z Poznania

LEJDA

PARYŻ

1548 J ohann Józef syn palrycjusza poznańskiego

W pracy tej wykorzystałam źródła znajdujące się w następujących bibliotekach poznańskich: Bibliotece Uniwersyteckiej, Bibliotece Raczyńskich, Bibliotece Zakładu Pedagogiki Rolniczej, Bibliotece Zakład« Pedagogiki U. P. oraz rękopisy Stanisława Kota znajdujące się w Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Za okazaną pomoc w udostępnieniu mi tych materiałów i korzystanie z nich składam serdeczne podziękowanie Profesorowi Wachowskiemu Marianowi, oraz Profesorowi Szczotce Stanisławowi.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1950.06 R.23 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry