KATEDRA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1949 R.22 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

Prace w Katedrze postąpiły znacznie naprzód. W prezbiterium zrekonstr-uowano całkowicie galeryjkę try.. feryjną oraz okno gotyckie w oktogonie prezbiterialnym. Wybudowano chór muzyczny, nie podparty filarami, dzięki czemu już od portalu głównego wzrok wchodzącego do Katedry może bez przeszkód objąć piękno gotyckej nawy głównej. Organy rozmieszczone będą na bokach chóru, by nie zasłaniać wielkiego okna ściany szczytowej. W kaplicy Górków zrekonstruowano nagrobek M. K. Załaszowskiego oraz nagrobek biskupa Nowodworskiego za ołtarzem głównym. Na zewnątrz rozpoczęto murowanie szczytu pomiędzy wieżami. W wieży południowej wykuto cztery okienka romańskie, które posiadała wieża do końca XVIII wieku, tj. do czasu jej runięcia. Betonowe łuki oporowe ajdujące się na południowej stronie katedry ob...: murowano cegłą. Wykończono dachy nad nawami bocznymi na przestrzeni pomiędzy wieżami a latarniami (wieżyczkami otaczającymi prezbiterium). Latarnię południową rozebl ano, a północną odbudowuje się na nowo pomurowanych trompach. Obydwie będą otwarte od dołu ( dotychczas zakryte były barokowymi sklepieniami), dzięki czemu dawać będą światło ambitowi (obejściu chóru). Dużym sukcesem jest ukończenie budowy sklepienia krzyżowego nad eałym prezbiterium. Sklepienie to posiadać będzie ZWorniki ozdobione .rnamentami kutymi w Kamieniu w kształcie liści winogron. W nawie I'łównej pozostawi się jeszcze przez 2imę sklepienie barokowe, ponieważ ze względu na porę roku jest jużza późno na rozpoczęcie budowy sklepienia gotyckiego. Największym osiągnięciem jest ustawienie nad całym korpusem katedry żelaznej konstrukcji dachu wykonanej według projektu iInż. Br. śmigaja z P. D. O. W przyszłym roku dach otrzyma pokrycie blachą miedzianą. Zmontowana konstrukcja dachowa nadaje Katedrze tak charakterystyczną dla gotyku wysmukłość sylwety. Wobec znacznej wysokości dachu, nadm.urowane zostaną obydwie wieże o cztery metry.

KOśCIóL BERNARDYNóW

Po odrestaurowaniu i oddaniu do użytku kaplicy Loretańskiej, przystąpili 00. Bernardyni do odbudowy wnętrza kościoła, które zarusztowano na całej długości. Ponad chóreni muzycznym ukończono już roboty murarskie i tynkarskie. Szkoda, że w trakcie tych robót zatarto ślady gotyckich początków kościoła, które w postaci ostrołuków okiennych w ścianie zachodniej odsłoniły się na skutek zniszczeń wojennych.

KoaCIOL PANA JEZUSA

Kościół ocalał szczęśliwym trafem z pożogi, która strawiła kamienice otaczające go z dwóch stron. Jednakże żar bijący z bezpośredniego sąsiedztwa jak i wstrząsy towarzyszące waleniu się dachów, stropów i murów spowodowały uszkodzenia fresków, zdobiących sklepienia i ściany kościoła. Freski te są dziełem franciszkanina poznańskiego, Adama Swacha. świadczy o tym napis na ścianie nad chórem. Odnowienia i częściowego odtworzenia uszkod.zonycl1 fresków dokonał artysta malarz Kazimierz Ltsiecki. We ny kościoła, a z zewnątrz otynkowano kościół od strony południowej.

KOśCIOŁ śW. JANA W odbudowanym kościele św. Jana pozostały do wykonania drobne re,boty porządkowe na elewacji południowej. Roboty te, a mianowic1e odbicie tynków oraz uporządkowanie otworów okiennych, zostały wykonane. W przyszłości trzeba będzłe jeszcze zmienić dachówkę na rzymską.

KOśCIóŁ śW. MARCINA Kościół św. Marcina doczekał si'.) rozpoczęcia robót. Dzięki funduszom żEbranym przez Parafialny Komitet Odbudowy Kościoła przystąpiono do przemurowywania bardzo zniszczonego lica ;murów i skarp. Używa się do tego cegły formatu gotyckiego, któ1'11 muruje się wiązaniem krzyżowym, odpowiednio do charakteru murów, zachowując częściowo znajdujące się w przyziemiu głazy. Wymurowano całą ścianę zachodnią wraz z portalem i okne;m gotyckim. Przystąpiono również do murowania ściany połudnIowej.

KOśCloŁ śW. WOJCIECHA Ukończono rekonstrukcję elewacji frontowej w oparciu o odnalezione, po odbiciu tynku, elementy. Przywrócono kształt ostrołukowy portalowi głównemu i osadzono w nim nowe oddrzw:iJa. Przy dokładnym badaniu okazało się, że iPr2iedłuźeme okna gotyckiego nad portalem głównym nastąpiło stosunkowo niedawno, gdyż odnaleziona laska wykonana była z kiepskiej cegły pruskiej, a fryz, utworzony z cegły ukośnie kładzionej, został przez wybicie dolnej części okna przerwany. Obecnie odtworzono fryz na całej szerokości fasady. W zachodniej ścianie kruchty (<:Jawnej wieży) zaznaczono drzwi i okna gotyckie przez wybranie zewnętrznej warstwy cegły. W odmi-enny od dotychczasowego spos6b omurowano wnękę, w której znajduje się boczne wejście do kruchty. Reasumując wyniki całorocznej pracy, możemy z zadowoleniem stwierdzić, że zgodnym wysiłkiem ramion robotników i umysłów architektów ratujemy od zagłady tysiącletni dorobek naszej kultury. Witold Maisel

Redakcja "Kroniki mIasta Poznania" prosi wydawców i autorów, którzy życzą sobie, aby ich książki omówiono w dziale "Recenzje", o egzemplarze recenzyjne, które nadsyłać należy na adres: Zarząd Miejski, stoł. m. PQznania, Wydział Oświaty, Ęultury i Sztuki, Poznań, Aleje Marcinkowskiego 21. Odbiór książek red. potwierdzi w rubryce: "Książki nadesłane".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1949 R.22 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry