BRAOTWO KRA WJEOKIE ŚRÓDEOKIE

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

okres od r. 1555 do 1735, zniewoleni jesteśmy tylko z tego ,czasokresu ściślejsze podać informac,je o rozwoju bractwa. Księga sama pisana jest początkowo po łacinie, a następnie, mnie1jwięcej od końca 16. wieku, po pDlsku. Zawiera coprawda w zasadzie jedynie notatki o wyzwoleniach uczniów, ale tu i owdzie umieszczono w niej i inne wiadomości godne wzmianki. Braki są okresami całemi bardzo wielkie. Zapi,ski pierwotne sięgają do roku mniejwięcej 1615, potem wyjątkowo tylkO' zna,j.dzie się przygodną notatkę do roku 1671 (brak tu notatek z 49 lat). z lat 1672-1700 brak notatek 7 16 lat, a z okresu 1701-1735 brak zapisek z 19 lat. Gdy w całości z okresu 120 lat (1615 da 1735) brak zapisek z 79 lat, cały materiał Jest oczywiście wysoce niekompletny. W każdym razie pomijamy jako zupełnie prawie nieznany okres Dd 1615 do 1650. M i s t r z o w i e. Żywioł krawiecki w hrac-twie śródeckiem był zawsze polski. Z pośród 99 nazwisk mistrzów znanych wczasakresie 1555-1735 niema a.ni jednego niepołskiego. Donajwybitniejszych krawców śródeckich zaliczał! ,się w 16. wielku: Siaduła, Mięta, Cyganek, Krzesiń8ki, Prz bendowski, Sierlszonek [wyzwolił 15 uczniów), Russek, Wargaty, Bzdziuga, iPrzybyłe'k, Człąb, Cygankowski, Płaczek (Placzkowski), w 17. wieku: Bodowicz, Rajski, Pilińs'ki, Czubatka, Zachorski, w 18. wieku: Smutnie'W'cz, Nowak owicz , Nostrzycki, Miena.asiwicz. iPDSiadamy dwa spisy członków brac-twa, z r. 1555 i 1672. W r. 1555 było w bractwie 20 krawców i postrzygacz sukn, to znaczy że bractwo śródeokie przedstawiało zespół wcale znaczny. W tejże sile pozostało bractwo jeszcze na początku 17. wieku. Spis z r. 1672 wymienia 15 braci, a zatem siła bractwa cofnęła się cośkoIwiek. Potem brak spisów, brak też 'kompletnych zapisów. Sądzę, że siłę 15 do 17 członków bractwo zatrzymało do początku 18. wieku. Około r. 1730 było ich może 10. T-aJk więc bra!ctwa śródeckie, podobnie jak chwaliszewskie, osłabło mnie,;więcelj do połowy w okresie od końca 16. w. do trzedego dziesięciolech 18. wie'ku (skutkiem ciężkich i licznych wojen od połowy 17. wieku Poznań nawiedzających). Z 'Pośród 20 krawców z r. 1555 wyzwalało uczniów 11 mistrzów (51 uczniÓw). W czasie od 1555 do 1615 znamy 50 mistrzów, z których 30 wYZJWoliło 98 uczniów, w okregie 1651-1700: 27 mistrzów, 19 wyzwalających, 39 wyzwolonych, w okresie 1701-1735: 22 mistrzów, 12 wyzwalających, 22 wyzwolonych. (Wyzwolenia te sięgaą nie

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry