22. IV. 1949. ODBUDOWANIE "BAZARU" - NAJWIĘKSZEGO HOTELU POZNANIA.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1949 R.22 Nr2/3

Czas czytania: ok. 7 min.

Osiem dni przed ustalonym terminem przekazano Zarządowi Miejskiemu całkowicie odbudowany, popularny "Bazar", który stał się największym hotelem Poznania. Oddano do użytku pokoje hotelowe na I, II i lU piętrze całkowicie umeblowane. W dolnych kondy.. gnacjach hotelu wykończono śniadalnię, kuchnię i piwnicę. Szybka odbudowa "Bazaru" jest zasługą robotników Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego nr 1. Z _ekipy murarskiej w'y'różniH się robotnicy: Antoni Bogdańki, Wł. Jędrzejczak i J. Rat.ajczak, którzy wykonali 554% normy. 394% normy wykonali robotnicy: A. Jura, Cz. Wojckchowski, Wł. Kotlarek, K. Golan, Si. Jackowiak, J. Brzózka, A. Skokowski, i Fr. Skrzvpcz,ak. Rekord pobiła grupa: St. K?.czID9.rek, St. Jakulak i P. Matecki.. Robotnicy ci, zajęci przy falcowaniu sufitów i ścian wykonali 786 % normy!

25. IV. 1949. ODBUDOWANY DOM ZIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW LEśNYCH I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO.

Kosztem 5,5 miliona zł, zebranych zz składek robotników i pracowników, zatrudnicnych w administracji lasów państwowych i zakładach przemysłu drzewnego odbudowano i oddano do użytku dom Związku Zawodowego Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego, Na tablicy pamiątkowej czytamy: "T en Dom, to czyn l-majowy czlonków Związku Zawodowego Pracowników Leśnych i Przemyslu Drzewnel1o, to dar śwzata prac.y w odbudowie demokratycznej Polski Ludowej''', W budynku znajdują się biura Zarządu, sala obrad, 5 pokojów dla niezamożnych studentów oraz 4 mieszkania 3-pokojowe. Odbudowa trwała 8 miesięcy. 30. IV. 1949. OTWARCIE WŁASNEJ ŚWIETLICY ZWIĄZKU ZA WODOWEGO TRANSPORTOWCóW, Świetlica jest dobrze zaopatrzona w potrzebne urządzenia (biblioteka, radioodbiornik, gry towarzyskie). Stworzyła ją inicjatywa pracowników.

T ARNYCH MINISTERSTWU ZDROWIA I POW.

ORGANIZACJI "SŁUŻBA POLSCE".

Społeczeństwo Wielkopolskie i Ziemi Lubuskiej oraz młodzież szkolna ufundowała dla Ministerstwa Zdro. wia i Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" dwa samoloty sanitarne. W dniu Święta Pracy, samoloty: "Zjednoczenie" i "Dar Młodzieży" stanęły na placu Stalina w Poznaniu, gotowe do służby.

6, V. 1949. OTWARCIE PUNKTÓW BIBLIOTECZNYCH WANTONINKU, KOBYLEPOLU, F ABIANOWIE, KRZESINACH, GLUSZYNIE I SPŁA WIU.

Punkty biblioteczne w tych mijscowościach podmiejskich otwarto z okazji "Tygudnia Oświaty, Książki i Prasy", który odbył się w Poznaniu w czasie od 1-8 maja. Poza tym w ramach Czynu l-majowego otwarto w dzielnicy Łazarz Wypożyczalnię nr 1 Publicznej Biblioteki Miejskiej. 8. V. 1949. OTWARCIE DOMU ZWIĄZKU EMERYTóW P AI\J"STWOWYCH.

Związek, liczący ponad 12 tysię.cy członków, otrzymał swój własny dom, w którym znajdą pomieszczenia biura Związku i świetlica. Projektuje się też założenie spółd2.ielni pracy. a więc warsztatów, w których zatrudnienie znajdą emeryci i wdowy po emerytach. W odbudowanym Domu urządzi się kilka mieszkań dla członków Związku, mieszkających dotychczas w szczególnie trudnych warunkach.

MGR STANISLA W SZPYTKO Inspektor Miejski

INSPEKTORA T MIEJSKI

Inspektorat Miejski, jako organ Zarządu Miejskiego w Poznaniu, powołany do zadań kontrolnych administracji miejskiej, powstał jeszcze przed wojną, w roku 1931. Po wojniE Inspektorat Miejski rozpoczął na nowo swoją działalność. Funkcję inspektorów w ciągu 3-letniego omawianego okresu pełnili ob. ob.: Baranowski Fr., Czy Szpytko Si. i mgr Świtka St.

Zakres działania Inspektoratu obejmował następujące, zasadnicze zagadnienia: planowa kontrola całokształtu działalności administracji, miejskiej, przeprowadzanie dochodzeń w sprawach dotyczących zaniedbań i nadużyć służbowych w stosunku do pra<::owników kontraktowych oraz dochodzeń wstępnych w sprawach dyscyplinowych w stosunku do pracowników etatowych, udzielanie instrukcji ustnych i pisemnych pracownikom miejskim w sprawach stosowania przepisów ustawowych i zarządzeń władz przełożonych i nadzorczych, szkolenie pracowników miejskich na organizowanych przez Inspektorat Miejski kursach, wysuwanie wniosków polustracyjnych w sprawach całokształtu zagadnień, dotyczących danego organu Zarządu Miejskiego, opiniowanie wszystkich ważniejszych spraw, związanych z działalnością administracyjną. Ponadto Inspektorat Miejski współpracował z różnymi Komisjami Miejskiej Rady Narodowej, z Członkami Kolegium Zarządu oraz ze wszystkimi czynnikami, decydującymi w Zarządzie Miejskim. W czasie swoiej trzyletniej pracy od roku 1946-1948 Inspektorat Miejski przeprowadził cały szereg planowych inspekcyj.

ROK 1946 PJerws;>;ą planową inspekcją został objęty Wyc/zial Opieki Spolecznej. Zarządzenia. jakie zostały wydane na kutek inspekcji, przyczyniły się do usprawnienia administracji wewnętrznej, a przede wszystkim do wydajności pracy oraz do usunięcia istniejących zaległości biurowych. Wydano praktyczne wskazówki przy zorganizowaniu rozdawnictwa darów z "UNRRA", 'usprawniono gospodarkę finansową, materiałową i warsztatową Wydziału. Szczególny nacisk położono na odbywanie okresowych konferencji i odpraw szkoleniowych dla tamt. personelu, a to celem zharmonizowania działalności na najniższych odcinkach pracy. Ogólna ilość zarządzeń polustracyjnych wynosiła 57 pozycyj, które wprowadzono w życie. W Wyc/ziale Wojskowym zwrócono szczególną uwagę na strukturę organizacyjną oraz na zaległości poszczególnych agend - w szczególności w oddziale zasiłków. Celem usunięcia zaniedbań wydano 19 zarządzeń polutracyjnych, które przyczyniły się do usprawnienia działalności WydzIału. wszystkim dokonali gruntownej przebudowy organizacyjnej. Z ośmiu, w chwili inspekc'ji. oddziałów stworzono 4 samodzielne Wydziały, które pracują zadowalająca dotychczas.

Powstały więc po inspekcji następujące samodzielne Wydziały: 1. Wydział Pomiarów.

2. Wydział Planowania i Rozbudowy Miasta.

3. Wydział Budowlany.

4. Wydział Nadzoru Budowlanego.

Ponadto na wniosek Inspektoratu wyodrębniono w samodzielne przedsiębiorstwa miejs'kie Żwirownię i Betoniarnię, które poprz-ednio nie były należycie wykorzystane. Ważną rz-eczą było też zlikwidowanie oddziału administracyjnego. W ten sposób 23 pracowników umysłowych i 17 fizycznych przeniesiono na bardziej pożytczne stanowiska w Zarządzie Miejskim. Po dokonaniu insp-ekcji, Inspektorzy Miejscy w dalszym ciągu współpracowali z nowymi naczelnikami w praktycznym przeprowadzeniu podziału Wydziału Techniczno-Budowlanego. Ogólna ilość zarządzeń polustracyjnych wynosiła 53, które przekazano nowym wydziałom do wykonania. Inspekcja w Wydziale Ogrodów i Lasów zwróciła uwagę na organizację Wydżiału. która w okresie początkowym była dość słaba. Ponadto Inspektorzy zajęli się specjalnie działalnością w.arsztatów, magazynów oraz lasów miejskich. Ogólna ilość zarządzeń polustracyjnych wynosiła 77 pozycyj, które przyczyniły się do ściślejszego powiązania tak różnorodnych odcinków pracy, jakie obejmuje Wydział Ogrodów i Lasów.

W okresie wojny Port Rzeczny i Przeladownia były prawie doszczętnie zniszczone. Przed kierownictwem przedsięhiorstwa stanęło poważne zadanie, a to odbudowa i uruchomienie tegoż przedsiębiorstwa. W chwili inspekcji, jaka odbyła się w pierwszych miesiącach r. 1946, stwierdzono, że kierownictwo nie st,ało na wysokości zadania. Wobec tego inspektorzy zaproponowali zmianę w kierownictwie, która została przeprowadzona. Celem usunięcia zaniedbań Inspektorzy postawili wnioski, które zostały wprowadzone w życie na podstawie 24 zarządzeń polustracyjnych. Poza tym przeprowadzono inspekcje doraźne w Rzeźni Miejskiej, w Międz. Targach Poznańkich oraz w Teatrze Wielkim, który administracyjnie podlegał wówczas Zarządowi Miejskiemu. W zakresie tępienia zaniedbań i naduźyć służbowych Inspektorat Miejski dokonał w 1946 roku - 51 dochodz.zń. Spośród dochodzeń

'J;; wzgl. narażenia na szwank interesów gminy miasta Poznania z powodu zaniedbań służbowych. Ta kategoria dochodzeń, zakończonych pozytywnymi rezultatami w roku 1946, wynosiła 26 sptaw, Na dalszym planie stały sprawy dyscyplinarne przeciwko poszczególnym pracownikom miejskim z powodu wykroczeń w służbie, wszczęte na skutek doniesień i zażaleń stron oraz władz przełożonych. Łączna ilość tych dochodzeń wynosiła w tym samym czasie 22 sprawy. Poza tym przeprowadzono w tymże roku 3 dochodzenia; dotyczące różnych incydentów i zajść służbowych. ' W zakresie opiniowania wniosków różnYl.:h władz Zarządu Miejskiego, wspołpracujących z Inspektoratem Miejskim, opracowano i zaopiniowano w roku 1946 jedną sprawę. W przedmiocie szkolenia pracowników miejskich Inspektorat Miejski zorganizował i przeprowadził w roku 1946 kurs doszkoleniowy dla 32 kandydatów, który obejmował 160 godzin wykładowych. Kierownikiem Kursu był Dr Rudkowski Stanisław, kierownik Inspektoratu Miejskiego. Po ukończonych wykładach słuchaczów kursu poddano egzaminowi, który złożyli wszyscy z wynikiem pomyślnym i otrzymali odpowiednie świadectwa.

ROK 1947

Inspekcje planowe przeprowaczono: w Wydziale Kwaterunkowym, Wydziale Budowlanym, w Aprowizacji i Handlu, w Spalarni Śmieci, w Zakładzie Oczyszczania Miasta, w Miejskiej Poznańskiej Kolei Elektrycznej.

Ponadto inspekcje doraźne przeprowadzono: w Cechu koncesjonowanych kominiarzy w Poznaniu, w Miejskim Domu Starców, w Miejskim Komitecie Opieki Społecznej, w Miejsk:ch Warsztatach Mechanicznyc:;h. Wydzial Kwaterunkowy jest organem nowym, powstałym po wojnie w konsekwencji zniszczeń wojennych j b:-aku pomieszczeń dla ludności. Poznań był w tym przykrym położeniu, że w czasie działań wojennych uległ prawie 60 % zniszczeniu. W takich warunkach Wydział Kwaterunkowy miał niełatwe zadanie. Inspekcja ,dokonana w tym Wydziale na początku roku 1947 stwierdziła przede wszystkim niedociągnięcia organizacyjne. W szczególności poważnym niedomaganiem było to, że Wydziaił nie posiadał ani dostatecznie wyrobionego administracyjnie, ani społecznie personelu. Trzeba było dokonać Nienależyta i nieumiejętna interpretacja przepisów, dotyczących zagadnień mieszkaniowych, w dużym stopniu hamowała pracę Wydziału. Po dokładnym przeanalizowaniu tych aiedomagań, inspektorzy miejscy potawili .wniosek o zwolnienie 36 pracowników, a ponadto wydali 46 zarządzeń polustracyjnych, które zapobiegły w ,dużym stopniu pogorszeniu, się dalszej działalności. Po dokonanej reorganizacji w roku 1946 Wydział Budowlany okazał w całej pełni rozmach w pracy. Szybkość, z jaką 'następowała odbudowa miasta Poznania nie pozwalała niejednokrotnie Wydziałowi przestrzegać formalnych przepisów. Toteż w trosce o należyte funkcjonowanie aparatu administracyjnego Inspektorat Miejski dokonał dokładnej inspekcji, zwłaszcza akt, dotyczących odbudowy. Ustalone usterki omówiono szczegółowo i umieszczono w 30 zarządzeniach polustracyjnych. W ten sposób nadano nowy bieg administracji Wydziału na odcinku budowlanym. Następnym z kolei nowym Wydziałem, który utworzono po wojnie był Wydział Aprowizacji i Handlu. Po dok'ładnym zbadaniu akt Wydziału ustalono szereg usterek, które usunię.ło za pomocą 51 zarządzeń polustracyjnych. Spalarnia Śmieci została na skutek działań wojennych zniszczona.

Jedyną działalnością kierownictwa Spalarni Śmieci była odbudowa budynków przedsiębiorstwa. Na skutek inspekcji postanowiono nie uruchamiać przedsiębiorstwa, ponieważ przy fam!. urządzeniach technicznych instytucja ta byłaby deficytowa. Przy tej okazji ,inspektorzy postawili wniosek, aby zgadnienie Spalarni Śmeci przedyskutowali rzeczoznawcy tak aby budynki przedsiębior<;twa można było zużytkować na c,ele pożyteczne dla miasta. Drugorzędne usterki usunięto na podstawie 5 zarządzeń polustracyjnych. , Zaklady Oczyszczania Miasta -:- prócz Zakładów Siły, Świ,atła i Wody - były piuwszymi, które najszybciej zorganizowały się, odbudowały i przystąpiły do pracy. Przeprowadzona tam inspekcja skierowała zatem swój wysiłek w kierunku usprawnienia agend gospodarczych i wpływów finansowych w dążeniu do możliwej samowystarczalności Zakładów. Niedomagania natury administracyjno-gospodarczej uEUnięto przy pomocy 45 zarząd?:eń polustracyjnych. Poważną część pracy Inspektorat Miejski wykonał też w czasie inspekcji przedsiębiorstwa M., P. K. E. Nadmienić należy, że do końca roku 1946 M. P. K. E. była 'spółką ,akcyjną, która pozostaw:ała w dość

5* przez gminę miasta Poznania nale.żało częściowo t.amtejszą strukturę organizacyjną, technikę administracyjną oraz niektóre przepisy dostosować do wymagań samorządu. Te problemy przepracowano, co znalazło swój wyraz w 74 zarządzeniach polustracyjnych. Na specjalne omówienie zasługuje inspekcja w Miejskich warsztatach mechanicznych, które zostały na skutek tego zlikwidowane. - W czasie badania całokształtu' gospodarki przedsiębiorstwa i jego działalności, inspektorzy przy wybitnej współpracy członków Kolegium Zarządu, zebrali dość pokaźny materiał, który został gruntownie prze.

analizowany. Okazało się, że dalsze utrzymanie warsztatów jest bezI;>elowe. gdyż warsztaty te przede wszystkim pracowały deficytowo.

Przy tym nie znaleziono żadnych danych, które by wskazywały na poprawę tego stanu rzeczy w przyszłości. Ponadto urządzenia warsztatowe były dość prymitywne i niekompletne. Obsada techniczna była również mało fachowa. a likwidacją warszt.atów przemawiał jeszcze fakt. że większe przedsiębiorstwa miejskie posiudały własne warsztaty mechaniczne, stojące pod każdym względem o wiele wyżej i mogące zastąpić zHkwidowć!.ne przedsiębiorstwo. Likwidację Warsztatów przeprowadził Inspektorat Miejski. Oprócz wspomnianej wyżej działalności Inspektorat Miejski kontynuował w dalszym ciągu w roku 1947 prace w zakresie dochodzeń o' przekroczenie różnych, obowiązujących przepisów. Ogółem przeprowadzono w 1947 roku - 77 spraw dochodzeniowych, zakończonych pozytywnymi rezultatami. Największą ilość pozycyj dochodzeniowych obejmują. podobnie jak w roku 1946, sprawy szkód materialnych oraz działalność niezgodna z interesem gminy' miasta Poznania. Ilość dochodzeń w tym dziale wynosiła 36 spraw. Na dalszym planie zn<ljdują się sprawy: a) dyscyplinarne w ilości 28 b) przekroczenia przepisów .pranych w ilości 10 c) różne w Hości 3 W dziedzinie pracy szkoleniowej Inspektorat Miejski, śladem roku poprzedniego zorganizował i przeprowadził drugi kurs doszkoleniowy dla 30 pracowników Zarządu Miejskiego, który obejmował 176 godzin wykładowych. Uczestników kursu poddano egzaminowi końcowemu, na podstawie którego otrzymali odpowiednie świadectwa.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1949 R.22 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry