MGR ALFRED ROSOCHOWICZ Dyr. Międzynar. Targów Poznańskich

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1949 R.22 Nr2/3

Czas czytania: ok. 13 min.

OSTATIE TARGI MANIFESTACJĄ GOSPODARCZĄ POLSKI LUDOWEJ

Odlatujemy z Poznania, z głębokim podziwem dla tych, którzy tworzą wspókzesną Polskę, dla robotników, inżynierów, techników i organizatorów 'Targów, którzy umożliwili milionowi zwiedzających poznanie naszych szczytowych osiągnięć.

Prezydent Rzeczypospolitej B Q l e s ł a w B i e rut.

W CI4-GU 18 pNI.

XXII, a trzecie powojenne Międzynarodowe Targi w Poznaniu osiągnęły znaczny sukces handlowy i polityczny. W ciągu 18 dni przez pawilony i hale przewinęło się według nieoficjalnych jeszcze obliczeń przeszlo milion osób. W tym ponad 5000 cudzoziemców z 58 państw. Jest to największa, nienotowana dotychczas w historii Wystaw i Tar.., gów w Polsce, frekwencja zwiedzających. W ustroju demokracyj ludowych sukces targów oblicza się nie tylko ilością zawartych transakcyj, ale przede wszystkim frekwencją zwiedzających. Na tym odcinku sukces Poznania jest olbrzymi. Międzynarodowe Targi Poznańskie stały się najlepszą szkołą pracy ludu całej Polski. Głosy prasy światowej o naszych osiągnięciach gospodarczych są wprost entuzjastyczne, a ten entuzjazm dla Polski Ludowej, który w opinii świ.atowej wzbudziły Międzynarodowe Targi jest najwyższą pochwałą naszego ustroju. Sukces polityczny Międzynarodowych Targów Poznańskich tkwi również w tym, że kraje Zachodu właśnie poprzez Poznań szukają kontaktów handlowych z atrakcyjnym rynkiem Polski. Obroty zeszłoroczne wynosiły ponad 5 milionów dolarów. Sądząc z tegorocznego zainteresowania zagranicy, należy przypuszczać, że suma ta znacznie się podwyższyła. W ciągu 18 dni trwania Międzynarodowych Targów Poznańskich Skarb Państwa zyskał z tytułu wpływów ze zryczałtowanych" procentowych opłat targowych od cen sprzedaży towarów zagranicznych, ()raz opłat akcyzowych i monopoli od sprzedaży zagranicznych win, ';'..,;, '"" '}', v'': .__.! ;tr'" ' [ :..łi' - :. . " r--< I rn .: i . . ':'.r.;j \I ,IIII l. 4JP) . . .'('- IIT ' ',; .. . u;i.. '.it .1 .. I , li'.

I "Uf .. .:t ",:g- . =.J " "'i f '." t-:._?\:-..._ :ri ,... ..... " " :-- t'. .' \;.. ..... ""*!. ...... t ':.;....- - ....;;d.., .. _ . J ;1." ,,: - .

:. . - '-,'. ...:l,,'=.\;, -'....,. '.''';-' _ 1: ----"':- - .rr-" ,:"';,_.:-"!J.; j:;-.':- -:,-:.?;" i:: . ł-:':' ', . "."> ,' '.. ' " . ... . :- :"''' '.- -''', f ' II \ ... " . 1 - _x-i'\ :. .. .....".

./ ',.... _ .. 'r''''', ' ,,-'.' ,,< ,\ i !;'-. , '...c.'" ,,' .'_ ... ł'..-';;__ ,,ł... . , .: ' ł:: :J<:,. , I , ":' J.a' l.. -....... ....

'.

.

'-,.,...'-_.

,

., ,. ,ł .. '

;.

.....

Hala Ciężkiego Przemysłu na tegorocznych MTP.

Fot. Kaczor Al.

'I I ,papierosów itd. kilkanaście milionów zł. Według prowizorycznych obliczeń zyski te są trzykrotnie większe niż w roku ubiegłym. Z tytułu opłat za wynajęcie stoisk wystawcom zagranicznym, z tytułu usług turystycznych wpłynęły do Skarbu Państwa tak cenne dla nas dewizy. Na terenie Parku Międzynarodowych Targów Poznańskich, zwiedzający nabyli najrozmaitszych towarów konsumpcyjnych i przemys'łowych, produkcji polskiej i zagranicznej, za sumę przeszło 600 mibonów zl. Największym powodzeniem cieszyły się towary włókiennicze, których w ciągu 18 dni targowych Centrala Tekstylna sprzedała za sumę 267 milionów 860.000 zl.

Centrala Spóldzielni Pracy "Spólnota" sprzedała na MTP konfekcji odzieżowej, galanterii skórzanej, jedwabi, samodziałów i arty' kułów sztuki ludowej za 43,5 miliona zlotych. Państwowy Przemysi Konserwowy sprzedał na MTP szynek w puszkach i najrozm<l:itszych konserw mięsnych za 16 milionów zl. lady, wody mineralne, kiełbaski na łączną sumę 11,5 miliona zł. "Motozbyt" sprzedał rowcrów, motocykli i części rowerowych za sumę 8 milionów 150 tys. zł.

UPOWSZECHNIENIE KULTURY.

XXII Międzynarodowe Targi Poznańskie służyły także sprawie upowszechnienia kultury. Robot. Spóldz. Wydawn. "Prasa" sprzedała na Targach w Pozmmiu książek, dzienników i czasopism za sumę 5 milionów zł.

"Nasza Księgarnia" rozprowadziła książek za sumę 500.000 zł.

"Spółdzielnia Wydawn.-Oświatowa "Czytelnik" sprzedała gazel książek za 400.000 zł. "Książka" i "Wiedza" sprzedały książek własnego nakładu, w tym literatury politycznej, marksistowskiej i beletrystyki, za 291.000 zł.

WYPOWIEDź PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bolesław Bierut, w towarzystwie Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza', wicepremiera Aleksandra Zawadzkiego. ministra Bezpieczeństwa Publicznego Stanisława Radkiewicza, ministra sprawiedliwości Hnryka Świątkowskiego i podsekretarza Stanu w Prezydium Rady Ministrów Jakuba Bermana, w ciągu 10 godzin zwiedzał bardzo szczegółowo pawilony Targów Poznańskich, oprowadzany przez wojewodę poznańskiego Stefana Brzezińskiego, prezydenta stoI. m. Poznania Leona Murzynowskiego, gen. Daniłowskiego, sekretarza KW. PZPR Józefa Olszewskiego, Komisarza Rządu dla Spraw Wystaw i Targów Mariana Kalitę oraz dyrektorów MTP. W pawilonie Związku Radzieckiego powitał i oprowadzał Dostojnych Gości radca handlowy ambasady ZSRR Małow i komisarz Rządu Radzieckiego na MTP. inż. Pawłow. Na dalszych stoiskach państw obcych, wystawiających na Międzynarodowych Targach Poznańskich witali Prezydenta Rzeczypospolitej komisarze rządów Państw, uczestniczących w Targach. Prezydent Rzeczypospolitej najdłużej przebywał w pawilonach polskiego -ciężkiego przemysłu, przemysłu włókienniczego, rzemiośle i pawilonie Ministerstwa Komunikacji. Opuszczając tereny targowe Pan Prezydent oświadczył: postępie, jaki osiągnęliśmy w ciągu ostatniego roku. Targi Poznańskie odzwierciedlają najdokładniej nasz dorobek gospodarczy. Dowodzą one, że Polska idzi\? stale naprzód, że polski robotnik, technik i inżynier lwórczym rozmachem wyprzedza innych. Zwiedzającemu jest nieslychanie trudno w ciągu jednego dnia objąć ogrom pracy dokonanej w Polsce. Jest to niezbitym dowodem twórczego dynamizmu naszego życia gospodarczego przede wszystkim w dziedzinie produkcji. Dlalego pragnę w imieniu wlasnym i wszystkich przybylych ze mną, wyrazić wdzięczność tym, którzy swą pracą i wysiłkiem, reprezentowanym w eksponatach, przyczynili się do wypełnienia treści tegorocznych Międzynarodowych Targów Poznańskich, a przecież Targi stworzyła cala Polska. Międzynarodowe Targi Poznańskie umacniają w zwiedzającym wiarę w szybki oroces uprzemysłowienia Polski, oraz przekonanie o wysokich walorach twórczych pracowników naszego przemysiu. Odlatujemy z Poznania z glębokim podziwem dla tych, którzy tworzą wspólczesną Polskę, dla robotników, inżynierów, technik,jw i IJrganizatorów Targów, którzy umożliwili milionowi zwiedzających poznanie n'1szY"ch szczytowych osiągnięć."

UROCZYSTOE3Ć OTWARCIA, PRZEDSTA'WICIELE RZ4-DU, WYCIECZKI ZAGRANICZNE.

XXII Międzynarodowe Targi Poznańskie otwarto 23 kwietnia br.

w obecności wic,epremiera Hilar,ego Minca, ministrów, członków Korpusu Dyplomatycznego, reprezentacyj zagranicznych oraz przedstawicieli świata pracy i sfer gospodarczych z całej Polski. Rano przybyli do Poznania specjalnym pociągiem członkowie Rządu, witani przez przedstawicieli władz mioejscowych. W pięknie udekorowanej i wypełnionej po brzegi sali reprezentacyjnej MTP. odbyło się uroczyste otwarcie Targów. W pierwszych rzędach zasiedli: wicepremier Minc, ministrowie: Rumiński, Dąbrowski, Gede, Dietrich, Podedworny, Dąb Kocioł, Dybowski, Ochab. Szymanowski, Skrzeszewski. Wśród dyplomacji: dziekan Korpusu Ambasador Lebiedew, ambasador Bułgarii, ambasador Rumunii, poseł węgierski, oraz przedstawiciele dyplomatyczni wszystkich państw, wystawiających na Targach.

Widzieliśmy dalej przedstawicieli życia politycznego, żyda gospodarczego, życia naukowego, generalicji. Licznie przybyli też przodow. nicznej, reprezentujących największe dzienniki, agencje. rozgłośnie radiowe i wytwórnie filmowe świata. . Dokonując otwarcia XXII Międzynarodowych Targów Poznańskich Wicepremier Hilary Minc powiedział: "Targi Poznańskie to pokaz naszych osiągnięć gospodarczych, przejaw braterskich stosunków z ZSRR i krajami demokracyj ludowych, wyraz łqczności gospodarczej z całym iwiatem, wkład w walce o pokój:' Międzynarodowe Targi Poznańskie zwiedził również Marszałek Polski, Minister Obrony Narodowej Mic!lał lymierski. Oświadczył On: "Tegoroczne Targi są piękniejsze od Tar!!.ów z 1948 r. Pawilon Ciężkiego Przemyslu jest wielkim pokazem pracy robotników, a szczególnie hutników. Zyczę Poznaniowi, aby w dalszym ciągu pomyślnie się rozwijał i organizowal co rok piękniejsze Targi:' W kilka dni później Międzynarodowe Targi Poznańskie gościły wiceprzewodniczącego Państw. Komisji Planu Gospodarczego, minir. , -

-.:.L

- -;h " ,u_ Q '} .1, \ . "

. . I

- """"'" '--

....,. ł r ; .,J!!..,i f ,1[''-, ".. ;.,(. h. ł . ' .. .. ',. ... . .J' .- .

.

. 'F;'. "., , 1Ji!M:I>.''' ! ,; ,I,: : _.!

'J

'I

I.

I \.

y ,

",.

. r . _ ;..J....LA'.

". r!.

-.j . ' . , " ,'t; i. ;; ,.-., j '" ł '" , " ,; 1" "l' f "' J ' ''. j;' .' .. ,.

" .', 1- .

, . I :--.

... .

.. .'. < ..

-IL...!' " -..,; .,....'

'ć" (

. )"

'k' I ; -.i 'J,'" .!!'; , i w" "'',1,.!" ,....:,";,. "'tki'''' 'd .... "',.." " ,...;.. 1" , .. fTn...'" , l.:'''' 'Iw

.. !t -'.. <

Przed pawilonem ZSRR. na tegorocznych M. T. P.

Fot,: Foto Van-Dp k On m. i.: "Międzynarodowe Targi Poznańskie wykazują najlepiej tempo rozwoju naszej gospodarki. Eksponaty nasze świadczą, że możemy śmiało stanąć do wspólzawodnictwa z produkcją krajów wysoko uprzemysłowionych w zakresie szeregu wyrobów. Pawilon Związku Radzieckiego z produkcjq maszyn i precyzyjnego i lekkiego przemysłu, znakomicie udowadnia wyższość socjalistycznej techniki, a szczególnie postęp dynamiczny, który ją charakteryzuje." Spośród wizyt przedstawicieli Rządu R. P na naszych Targach, wymienić jeszcze należy wizytę ministra Opiek£ Społecznej K. Rusinka, który szczególnie .zainteresował się osiągnięciami przemysłu ciężkiego oraz włókienniczego. Wśród przedstawicieli Rządów obcych wymienić należy pobyt na naszych MTP. ministrów czechosłowackich, mianowicie ministra handlu wewn. Czechosłowacji Krajcira, wiceministra Steinera i wiceministra handlu zagranicznego Dworaka. Spomiędzy zespołowych wycieczek zagranicznych szczególną uwagę zwracała grupa spółdzielców radzieckich, wycieczka Międzynarodowego Związku Robotniczego z USA "Polonia Society", wycieczka Polaków z Francji, członków sekcji polskiej Generalnej Konfederacji Pracy, delegacja inżynierów radzieckich z Muskwy, wycieczka słuchaczy Wyższej Szkoły Handlu Światoweg,o z Wiednia, grupa ekonomistów francuskich, oficjalna delegacja handlowa rumuńska, węgierska, fińska. Przez tereny targowe przesunęło się tysiące ludzi. Do rekordowych dni należała niedziela dnia 8 maja. W tym dniu Targi zwiedziło ponad sto tysięcy osób, w tym 126 wycieczek z całego kraju. Przybyły wtedy do Poznania 32 pociągi populane. NOWE FORMY MIĘ:DZYNARODOWYCH TARGóW POZNANSKICH.

Tegoroczny nienotowany w historii naszych Targów sukces wywołała bez wątpienia zmiana form Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przestając hyć manifestacją jednego tylko miasta, stały się częścią ogólnego planu gospodarczego Państwa. Włączone po raz pierwszy w system planowej gospodarki państwowej, ocIdalily się one od przedwojennego wzoru wystawy przemysłowej i rzemieślniczej, przyjqwszy charakter wybitnie handlowy.

--,, bił · L"'", "" r f ' )dkt , ; , :'" iI,,.\4:. , '::'';ł:"" ;ł)J.I:. :, . , ' f ' . ,' ', , " . . , . .;o';111'L : ,! '; j ' ' ,, !. ,., ' I ,) , "f" ;.'..., ' .I i ".. ...., ',wi"!:' "'j ;,'j'; i . ,' ';::.:,:,... :(\';' ,,;:, ,:'-.: -'. ,. '. ,.,... , , :t.:L t .f. , ,'. ,,': y JJ.';' ,,., , .

;.; '.:1!!!t .Ii" , '1" "7.=" tt ".. ,.', li\" ":ł · ",," .- , '"ilr' ."-' ,: t ...., · {>,,. < ł nCe ' · ;'\ .k ,',' , .: " 7,.,tt-- ., "'", .l'

'I ({ I ł " .

......':. ...... 'f'. > "

""".

:. 'f.. ......

Przy głównej arterii targowej wznosi się obszerny Pawilon Włókienniczy Fot,: Foto Van.Dyck

W ten sposób odegrały one najlepiej swoją wielką rolę w gospodarczej odbudowie Polski. Wyzyskano je też należycie jako aparat precyzyjny do praktycznej kontroli potencjału produkcji i towarowych obrotów z rynkami zagranicznymi. Stały się żywym świadectwem osiągnięć polskiego robotnika, technika, handlowca, w ramach gospodarki planowej, wynikającej z ustroju demokracji ludowej, w którym najccnniejszym kapitałem jest człowiek i jego praca. Zajmując przestrzeń znacznie większą niż w zeszłym roku, rozplanowane przez Komisariat Rządu dla Spraw Wystaw i Targów, na przestrzeni 225 tys. mtr. kwadratowych pokazały krajowi i zagranicy pięć wielkich grup branżowych, na które podzielono wystawców. Te pięć grup wystawców polskich to: przemysł ciężki i górnictwo, przemysł lekki, przemysł spożywczo-rolny, przemysł usługowy i wytwórczość drobna. W oddzielnej grupie wystąpili wystawcy zagraniczni, m. i.: ZSRR, Czechosłowacja. Francja, Holandia, Szwecja, Rumunia. Węgry, Wielka Brytania, Włochy.'

2* udział Związku Radzieckiego w tej naszej prawdziwej manifestacji gospodarczej, jaką okazały się Międzynarodowe Targi Poznańskie, świadczyły, że nasze stosunki gospodarcze ze Związkiem Radzieckim rozwijają się coraz pomyślniej. W tym roku ldział Związku Radzieckiego w Międzynarodowych Targach Poznańskich miał szczególnie doniosłe znaczenie, gdyż pawilon Związku Radzieckiego przedstawił '::Jsiągnięcia gospodarcze i przemysłowe potęgi światowej pracującej dla dobra pokoiu. Na XXII Międzynarodowych Targach Poznańskich po raz pierwszy zrealizowano także hasła współzawodnictwa pracy i oszczędności. W wyniku współzawodnictwa ekip technicznych, składających się tak z pracowników umysłowych, jak i fizycznych, ludzi wszystkich zawodów, prace związane z przygotowaniem Targów zakończono przed terminem. Tak zorganizowane nasze Międzynarodowe Targi stały się wielkim przeglądem osiągnięć polskiego świata pracy, budującego Polskę Ludową, kroczącą ku socjalizmowi. Ich znaczenie najistotniejsze polegało na tym, że umocniły w świadomości ogółu naszą siłę ekonomiczną, Lecz niemniej ważne jest i to, że Międzynarodowe Targi, stając się po raz pierwszy instrumentem polityki go!'podarczej Państwa, zaważyły pozytywnie na rozwoju naszych międzynarodowych stosunków handlowych. Ta wielka ekcja poglądowa naszej ekonomicznej prężności stała się nie tylko manifestacją gospodarczą Polski Ludowej, lecz także powszechną manifestacją Polski na rzecz pokoju.

"n.PO UPIORNYCH LATACH PALENIA LUDZI W PIECACH, ROZBIJANIA GŁóWEK NIEMOWLT O E3CIANĘ: I MORDOWANIA BEZBRONNYCH - NOWA, RZEźKA E3WIADOMOśc PRZEJc MUSI NAS WSZYSTKICH, NOWY ZMYSŁ KIEROW Ac MUSI NASZYMI POCZYNANIAMI. NIE WOLNO NAM, LUDZIOM MÓZGU I SERCA, TRW Ac W NEUTRALNOśCI, KTóRA JEST WOD NA MŁYN LUDZIOM PIĘ:śCI I NOżA. WRóG JEST WYRAźNY. NIECH TAK SAMO WYRAźNE BĘ:D NASZE SŁOWA, BRONC POKOJU - STANMY SIĘ: W SWYCH WYPOWIEDZIACH .JAśNI.

OTWARCI I ZDECYDOWANI."

Julian Tuwim

PRZYSZŁOSĆ POZNANIA LEŻY NA PRAWYM BRLEGU WARTY

TO NIE RZECZ PRZYPADKU...

Mówimy, że Poznań leży nad artą, ale patrząc na plan przedstawiający dzisiejszy stan zabudowania miasta zauważymy, że Śródmieście i większość naszych gęsto zamieszkałych dzielnic zgrupowało się na zachodnim brzegu Warty. Dzielnice wschodnie, stosunkowo niedawno przyłączone do miasta, komunikacyjnie i organicznie słabo z nim połączone, nierozbudowane i nieurządzone, nie stanowią z miastem jednolitego organizmu. (Ryc. 1). Tego rodzaju ukształtowanie miasta nie było rzeczą przypadku.

Historyczne przyczyny były tego powodem.

Wystarczy przypomnieć kilka 'iaz, rozwoju miasta: Miasto średniowieczne otoczone murami -obronnymi, wytyczone aktem lokacyjnym z r. 1253 dzisiejsze "Stare Miasto",. zaspokajało potrzeby mieszkańców do końca 18 wieku. Nowe mury forteczne

Wycinek z Planu stoł. miasta Poznania

..większość naszych gęstą- zamieszkałych dzielnic zgrupowało się na zachodnim brzegu Warty

Ryc l

. "?ifff; .....ł r1 "' '.

A bćJ

. , .L'

L'

WIEk XX'/1930.J

I Ryc, 2przebiegające po linii dzisiejszych "Wałów" otaczały obszar miasta 19 wieku. Początek wieku 20-tego to 'przyłączenie do miasta dzielnic podmiejskich: Jeżyc, Łazarza, Górczyna, Wildy, a w r. 1907 Sołacza. (Ryc. 2). Poznań ograniczono wówczas nową linią fortów zewnętrznych. Władze zaborcze zupełnie rozmyślnie nie zezwalały na rozwój miasta na wschodnim brzegu Warty, traktując obszary te jako przedn4 bicie potęgi milit.rnej cesarstwa niemieckiego i zburzenie fortów pozwoliło władzom polskim na rozszerzenie miasta w kierunku wschodnim. . PRZESZŁO 22,000 ha I NOWY PLAN

W r. 1925 oprócz Winiar, Naramowic i Dębca przyłączono do miasta: Główną, Komandorię, Rataje i Starołękę. Aktem tym świadomie przesuwano granice miasta na wschód. Niestety nie potrafiono gmin wIejskich przekształcić i zamienić na dzielnice miejskie. W czasach wojennej okupacji powiększono obszar miasta prawie trzykrotnie. Obszar ten liczący obecnie przeszło 22.0DO ha pozwala na doskonałe zorganizowanie miasta mającego liczyć w przyszłości co najmniej 600.000 mieszkańców. Dla miasta tej wi-elkości wykonał w latach 1945-47 Wydział Planowania i Rozbudowy Miasta nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan ten rozwiązuje zasadnicze problemy komunikacyjne, przeprowadza podział terenów na miejsca zamieszkania i miejsca pracy oraz wydziela odpowiednie tereny :>:ielone na wypoczynek mieszkańców. Plan zagospodarowania przestrzennego jest dla Gminy i Zarządu Miejskiego jakby długoterminowym programem gospodarczym. Zgodnie z tym programem muszą być układane krótko okresowe plany inwestycyjne: Wszelkie zamierzenia budowlane i techni'czne, zmiany użytkowania terenów oraz ich podział przeprowadzane zarówno przez władze, instytucje publiczne jak i osoby prywatne muszą być również uzgodnione z planem.

NA OBU BRZEGACH W AR1'Y,..

Nie wchodząc w szczegóły poszczególnych problemów rozwiązanych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta, zauważymy, że nowy Poznań będzie miastem rozłożonym równomiernie na obu brzegach Warty. Śródmieście jako ośrodek handlowy i administracyjny będzie leżało faktycznie "w ś r o d ku" miasta, a po rozbudowie dzielnic ws-chodnich nabierze swego właściwego znaczenia. . Dzielnice zachodnie są już dostatecznie gęsto zabudowane. Wymagają one jedynie odpowiedniego wykończenia i wyposażenia w parki, boiska, szkoły, szpitale itd. Tereny prz.emysłowe zgrupowane głównie na Wildzie są wykorzystane w zupełności. Na nOwe miejsca pracy nie posiadamy wniosek, że dla nowych obywateli, którzy zamieszkać mają w Poznaniu, musimy stworzyć nowe miejsca pracy, położone na wschodnim brzegu Warty. Dla obywateli tych musimy wybudować nowe osiedla mieszkaniowe, położone w pobliżu miejsc pracy i musimy założyć odpowiedniej wIelkości tereny wypoczynkowe. Realizacja planów zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczyć więc będzie ,głównie organizacji dzielnic wschodnich i cały wysiłek inwestycyjny tam przede wszystkim musi być skierowany.

REALIZACJA ZAMIERZEN... Zastanówmy się szerzej nad realizacją tych zamierzeń, które już w najbliższej przyszłości muszą być wykonane: Rzeka Warta, stanowiąca najtańszą drogę komunikacyjną dla transportu towarów masowych z całego regionu poznańskiego do Szczecina, musi być uregulowana i uspławniona w górę, aż do kanału Gopło-Wisła.

Poznań jako jeden z najw,ażniejszych punktów przeładunkowych w kraju musi uzyskać duży port rzeczny z dzielnicą składów, spichrzy i magazynów wszelkiego rodzaju. Port ten przewidziany jest w okp. licy Zawad, na wchodnim brzegu Warty. Nowe ,dzielnice przemysłowe powstaną obok dworca na Franowie i Kobylepolu. Łatwe p0łączenia kolejowe, suchy, niezabudow<:.ny, płaski teren doskonale nadaje się na ten cel. Dalsze tereny przemysłowe, umeszcz.one są na północ od trasy W-Z, w Głównej i w Czerwonaku wzdłuż Warty. Nowe dzielnice mieszkaniowe: Rataje, Zegrze, Chartowo, Starołęka, Minikowo, Warszawskie i Miłostowo, z oddzielnymi ośrodkami społeczno-kulturalnymi i hapdlowo-administracyjnymi, zgrupowano w formie nowoczesnych osiedli luźno w zieleni rozrzuconych. Dzielnice te będą stopniowo realizowane w miarę wzrostu ludności miasta. Będą one miały charakter osiedli robotniczych budowanych w ramach akcji Z. O. R. (Zakładu Osiedli Robotniczych).

PARK LEśNY I JEZIQRO MALTAN_SKIE System zieleni, rozdzielającej poszczególne dzielnice, uzupełnI duży klin zieleni rozciągający sę wzdłuż doliny rzeczki Cybiny aż do jeziora Swarzędzkiego. Klin ten, przeprowadzony w urozmaiconym terenie, krajobrazowo bardzo ciekawy, rozwiązany będzie jako obszerny park leśny. Doda mu uroku i atrakcji jezioro Maltańskie,

.' doliny. Jezioro oprócz walorów krajobrazowych i widokowych spełni jeszcze kilka innych zadań. Będzie .to dla licznych rzesz mieszkańców nowych dzielnic wschodnich i Śródmieścia wspaniałe kąpielisko letnie. Tu wśród zieleni leśnej, na południowym skłonie, zażywać będzie można kąpieli słonecznych. (Ryc. 3). Wydłużony kształt jeziora nadaje się do założenia torów regatowych o długości 2300 m. Tu będą mogły odbywać się międzynarodowe regaty wioślarskie, podziwiane przez tvsiączne tłumy widzów, rozmieszczone na obu stokach doliny. Imprezy te podniosą wybitnie znaczenie Poznania jako ważnego i wszechstronnego ośrodka sportowego w kraju. Spiętrzony poziom wody w jeziorze przyczyni się z jednej strony do uzdrowienia torfiastej części doliny, a z drugiej do przyspieszenia wzrostu drzew sadzonych na piaszczystych i bezwodnych zboczach. Całość niewątpli- . wie wpłynie dodanio na zmianę klimatu przyległego obszaru.

NOWE AP.'TERIE KOMUNIKACYJNE I NOWE MOSTY Dwie nowe główne arterie komunikacyjne, przechodz-ące na wschodnim brzegu Warty, będą wymagały realizacji. Jedną z nich o znaczeniu międzynarodowym jest trasa nasuj W-Z, arterii łączącej Paryż, Berlin, W2xszawę i Moskwę. Druga Wrocław-Gdańsk. o znaczeniu gospodarczym, połączy śląsk z portami bałtyckimi. Będą to arterie nowoczesne o dwóch jezdniach dla ruchu szybkiego, położone w pa!>mach zieleni oddzielającej je od terenów mieszkaniowych. Ażeby dzielnice wschodnie połączyć organicznie Z zachodnią częścią miasta, muszą być wybudowane nowe mosty, bez których nie może być mowy o należytym rozwoju tych dzielnic. W kolejności budowy będą to, oprócz istniejącego mostu Św. Rocha, most leżący na przedłużeniu Wałów Kr. Jadwigi, a następnie odbudowane mosty na starym szlaku historycznym przez Śródkę, O<,trów Tumski i Chwaliszewo do St.."łrego Miasta. Równoczesnej realizacji wymaga most Południowy, leżący w przedłużeniu trasy Alei Hetmańskiej przez Łęgi Dębińskie. Trasa ta połączy Górczyn, Łazarz i Wildę z dzielnicą przemysłową i dworcem na F ranowie. Budowa mostu Północnego przez oba koryta Warty będzie aktualna przy rea1iz.acji trasy W-Z, omijającej gęsto zabudowane Śródmieście od strony północnej. Mosty Winiarski, Naramowicki i Starołęcki muszą zejść na dalszy plan w realizacji zamierzeń.

Dzielnice wschodnie nie mają dotychczas odpowiedniego systemu kanalizacyjnego. Budowa głównego kolektora, kończącego się na nowej oczyszczalni ścieków przed Czerwonakiem, a osięgającego swój punkt szczytowy za Starołęką, jest już rzeczą palącą i musi być wykonana przed rozpoczęciem właściwej z.abudowy dzielnic mieszkaniowych. Bez kanalizacji, wodociągów, gazu i elektryczności nowocześnie wyposażone mieszkania są nie do pomyślenia. Budowę ulic mieszkaniowych musi poprzedzić "uzbrojenie" ich we wszelkiego rodzaju instalacje. Z pobieżnego wyliczenia potrzeb dla uaktywnienia wschodnich dzielnic miasta wynika, 'że zadanie jest pod każdym względem olbrzymie i na pewno przerastające możliwości jednego pokolenia. Musi ono być rozłożone odpowiednio w czasie i skoordynowane w planach inwestycyjnych Władz zarówno państwowych jak i samorządowych. Trzeba zaznaczyć, że przedstawiciele Miejskiej Rady Narodowej i Zarządu Mi,ejskiego zrozumieli ważność z.agadnienia. Już w roku ubiegłym zapadła decyzja budowy głównego kolektora. Budowa nowego mostu Kr. Jadwigi po długich staraniach przybiera obecnie realne kształty. Dwa nowe budynki szkolne na Ratajach i w Starołęce są już pod dachem. Jezioro MaltańskIe w większ-ości wykopane wymaga jedynie wykończenia. W dalszym ciągu prowadzi się zalesianie terenów piaszczystych i uzupełnia.nie klina zieleni. Z. O. .R. jeszcze w tym roku zamierza przystąpić do budowy pierwszego wzorowego osiedla mieszkaniowego na Komandorii. Coraz częściej zgłaszają się przedstawiciele prżedsiębiorstw przemysłowych o przydział

,.

_' "2":', -\ , -. .,. ,,, .

;::;t<:-- L:'+ '..... , 'r f::" " '.., " " .

. -

>. '" , ,#,

..'" ,-: '.. '-' 'J) -' :0.:" -r-: <! .

., " ,.., " ......)". J' - "",«;';.

l.\. :i: .';r.'ł ' ..i r . ";' , ; ''1,(: ;i" .', ' : , . "". I> j.,. .

tt.:;' ; ", . '. ,:; ,,' , ::, . ';', .r ..... ' \" I., - " . '" " (.-.,!Io..,.., A .(,. > 1" .... ". ł " . .'. =L>' ,k__ .

Poznań Jezioro Rusałka

" ", - ....'. , . ' ' , , - ł..' ""-..Joe ...... . .' ....,\':'.

': \C.o,V' . .. i71!!' ł 'ZtiłL !'!-' .,, ?'

':'

Tak samo w niedalekiej przyszłości zaroją się ludnością. spragnioną wody i słońca, hrzegi jeziora Maltańskiego

.,..

,, ,., . _. ,<-....

'". ' ','

Fot., Zarząd MiejskI sŁał m Poznania nie brak połączeń komunikacyjnych, dojazdów i uzbrojenia terenów działa hamująco na rozwój nowych dzielnic miasta. Dalsze zaniedbania w tej dziedzinie mogą ujemnie wpłynąć na rozwój miasta. Brak terenów pod budowę zakładów pracy może spowodować lokację tych zakładów w innych miastach. Wpłynęłoby to niewątpliwie na zmianę struktury społecznej mieszkańców miasta. Dobrze zrozumiały interes miasta wymaga, aby do tego nie dopuścić.

Trzeba zrobić wszy!>tko, zmobilizować wszelk:e środki i wytężyć siły, aż.eby uaktywnić tereny dotychczas planowo nie wykorzystane, jakby odłogiem leżące. Musimy przyszłym pokoleniom przekazac godną spuściznę i udowodnić, że dorośliśmy do wypełnienia wielkich zadań, jakie na nas spoczywały. Mając wytknięty w planach cel musimy konsekwentnie i wytrwale dążyć do jego realizacji. Obywatele miasta muszą zrozumieć, że przyszloś! Poznania leży na prawym brzegu Warty.

.....WSPOŁCZESNE NAM NARODOWE UGRUPOW ANIA BANKIERoW I F ABRYKANTOW BRONI, ORAZ INNE TYPY P ASOżY'ToW PRZYGOTOWUJ4- SIĘ: DO NOWEJ WALKI O WŁADZĘ: NAD EUROP4-, O NIEOGRANICZON4- SWOBODĘ: GRABIEżY KOLONIALNYCH I GRABIEżY LUDU PRACUJ4-CEGO W OGoLE. TA WALKA MA NA CELU WYNISZCZENIE LUDóW,"

Maksvm Gorkij

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1949 R.22 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry