CYRYL NOWAK

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1949 R.22 Nr2/3

Czas czytania: ok. 11 min.

PIERWSZY MAJ W POZNANIU

1 MAJ - TO SWIĘ:TO MIĘ:DZYNARODOWEJ WALKI PROLETARIATU.

Prawie już od sześćdziesięciu lat obchodzi to święto klasa robotnicza całego świata, pod tymi samymi czerwonymi sztandarami. Co roku klasa robotnicza demonstrująca pod czerwonymi sztandarami wysuwa również i nowe hasła, wyrastające ze zmienionej sytuacji politycznej, odpowiadające wymaganiom danego okresu historycznego, d.anego etapu proletariackiej walki klasowej. Na przestrzeni tego czasu zmieniały się hasła t-majowe. Niezmienione pozostało jednak hasło międzynarodowej solidarności mas pracujących w walce o sprawiedliwy ustrój społec.zny wolny od wyzysku człowieka przez człowieka, o socjalizm, o światowy pokój. Za czasów zaborów, poprzednicy nasi demonstrowali pod hasłami obalenia caratu Romanowów, monarchii Habsburgów i Hohenzollernów, pod hasłami solidarności z międzynarodowym ruchem rewolucyjnym, przede wszystkim z dojrzewającą wtedy rewolucją rosyjską. Później w latach 19t8 - t939 klasa robotnicza manifestowała pod hasłami obalenia władzy kapiialistów i o'bszarników, solidarności z socjalistycznym państwem radzieckim pod hasłami jednolitego frontu robotniczego.

POZNANSKIE OBCHODY l-MAJOWE W OKRESIE MIĘ:DZYWOJENNYM.

W okresie międzywojennym obchody t maja w Poznaniu były bardzo dalekie od wspaniałości obchodów t-majowych, jakie odbywały się w byłym Królestwie, gdzie ruch robotniczy już przed pierwszą wojną światową żył wielkimi ideami rewolucyjnymi, przenikającymi z Rosji. Poznań, do którego przynikały tendencje reformistyczne z socjaldemokracji niemieckiej nie może się niestety poszczycić tak piękną tradycją ohchodów pierwszo-majowych. jakie ma: Łódź, Warszawa czy też Zagłębie Dąbrowskie. Jednakże mimo tych wszystkich trudności, mimo że endecja miała swoją główną bazę w Poznaniu, również i u nas odbywały się obchody pierwszo-majowe jako wyraz rewolucyjnych dążeń klasy robotniczej Poznania. Już po pierwszej wojnie światowej robotnicy zorganizowani w Związkach Zawodowych Metalowców, Pracowników Skórzanych, Budowlanych i Kolejarzy ohchodzili manifestacyjnie święto t maja.

Urządzano pochody, zbierano się na wiece organi.zowane na Wielkich na Wierzbięcicach, a później na Stromej. Po wyodrębnieniu się grupy PPS-lewicy i zalegalizowaniu jej, pochody pierwszo-majowe przybierały coraz szersze rozmiary. Kiedy do Poznania przyjechał poseł robotniczy Bitner celem wzięcia udziału w manifestacji pierwszomajowej, klasa robotnicza Poznania zorganizowała wielki pochód. Maszerując ulicami z Wielkich Garbar na Wilrlę manifestanci zostali zaatakowani przez granatową policję. O bojowym nastroju manifestantów świadczy fakt, że kiedy kilka osób zostało aresztowanych potrafili oni uporać się z policją i odbić je.

1>"':;: :::.:, .

, -" .

- .:? I

"'.

-; o '- o, o' 4'.:: ' - : . } o.:",;"'> ,<.' o': - .. ' " 'II' i' -ti;.. - .,. , " "', .' . ': ' . . ...... : o { ,"-(N'" 'o-"'" (-{II o : f :"-":"'' '10 ":;.'- '. t I. r ,:. ;;;.:':,-ł.

. ..... 'Ił. : '!:J!ir v ';; 4.. ' -'" '. 'ł ł' "):!", .:'.ł' ..... o . o'. :iI ' t . do . -, .. , - ;:łiI. o " ł -o , 1 W . .

f ", " H -. " ' I;ito, ' o .,0,'-".,".. I " to n , ' . ' \t'<ł' .

J.. .Ą 'ł" .. . "4' ,, ł.

.> ;', ':'. ,. I ;, . '. ' Ol -:.. . 2 ', ' ': . s.;; - r . .. ._ . . " ...: ' r 'M , " o " .. 19" p. :.;.... ,; 'i' ; > f';;, o .

L .' "'':""::"..

Fragment tegorocznej poznańskiej defilady pierwszomajowej Fot.: Gaz. Poznańska

W ostatnich latach przed drugą wojną światową napięcie walki klasy robotniczej stale wzrastało. Pochody stawały się coraz bardziej liczne, maszerowano ósemkami. Przy pomocy działającego na terenie Poznania Bema uruchomiono tajną drukarnię na Górnej Wildzie, która drukowała ulotki i afisze wzywające masy pracujące Poznania do udziału w uroczystościach pierwszo-majowych. Robotnicy nocami rozwieszali czerwone sztandary na słupach, drutach telefonicznych i kominach. Nazajutrz granatowa policja jak opętana uwijała się, ażeby usunąć te sztandary, symbole ciągle wzrastającej fali rewolucyjnej,zadające kłam re,akcyjnej legendzie jakoby Poznań był wyłącznie ogniskiem myśli reakcyjnej.

1*lis przyjeżdżały specjalnie przeszkolone bojówki cmdeckie, które wspólnie z sanacyjną policją atakowały pochody robotnicze. Robotnicy maszerujący ulicami Stromą, Wierzbięcicami, Górną Wildą, Wałami, Placem Bernardyńskim, Długą, Ogrodową i Topolową wznosili okrzyki: "Niech żyje Republika Rad", "Precz z sanacją", "Niech źyje Związek Radziecki" i inne. U wylotu ulicy Topolowej pochód zaatakowały policja i bojówki endeckie, które ciężko raniły kilka osób. Tak wyglądały, w bardzo ogólnych ramach, pochody pierwszomajowe w Poznaniu, które były najlepszym świadectwem istnienia' ducha rewolucyjnego w stolicy reakcji Polski

DRUGA WOJNA śWIATOWA.

'IW okresie drugiej wojny światowej kl';lsa robotnicza, obchodząca pod okupacją. święto pierwszo-majowe w podziemiu, święciła ten dzień pod znakiem walki przeciwko hitlerowskim najeźdźcom, pod znakiem solidarności i br,aterskiej współpracy ze Związkiem Radzieckim, czołową siłą walki przeciwko światowemu faszyzmowi. W tej walce wzięli również udział robotnicy Poznania. Na ulicach miasta, z których w dniach pierwsza-majowych przepędzała ich policja sanacyjna i bojówki endeckie, stoczyli w 1945 roku robotnicy ostateczny bój z sojusznikiem rodzimej reakcji. Atakiem na ostatnie okopy Cytadeli przyczynili się do zwycięstwa zarówno nad krajowym jak i nad międzynarodowym faszyzmem. Okrzyk z dawnych lat "Niech żyje Republika Rad" nabrał wówczas pełnej treści przez braterski sojusz z wojskami Związku Radzieckiego, bez których wolną nie była by Polska ani Europa.

PO WYZWOLENIU.

W pierwszych latach po wyzwoleniu klasa robotnicza demonstrował,a pod hasłem obrony demokracji ludowej, pod hasłem sparaliżowania dążeń reakcji, marzącej o rozpętaniu wojny domowej, celem przywrócenia w'ładzy kapitalistów i obszarników. Demonstrowała W sojuszu i braterskiej współpracy ze Związkiem Radzieckim, którego potężna siła stworzyła możliwości zwycięstwa obozu demokracji ludowej w Polsce. ROK 1949: W ALKA O POKOJ - MARSZ KU SOCJALIZMOWI.

IW roku obecnym dwa główne hasła przyświecały naszym wszystkim demonstracjom pierwszo-majowym. Pierwszym z tych haseł: to walka o pokój, obrona pokoju, to solidarność z obozem pokoju, na naprzód - do socjalizmu, to dalsza walka klasowa przeciwko pozostałym jeszcze elementom kapitalistycznym, walka o zniesienie . w Polsce wyzysku człowieka przez człowieka.

PRZYGOTOWANIA.

Już od marca klasa robotnicza Poznania przygotowywała się, do uroczystego obchodu 1 maja. Załogi zakładów pr,acy, w zrozumieniu, że te wielkie cele: umocnienie pokoju i walkę o socjalizm, - realizujemy w naszej codziennej pracy, uchwalały na ogólnych zebraniach załóg fabrycznych dodatkową produkcję. Kiedy przez współzawodnictwo pracy wzmagamy jej wydajność i podnosimy produkcję naszego przemysłu. tym samym umacniamy pokój i przyśpieszamy nasz marsz do socjalizmu. Umącniamy pokój, gdyż przez rozwój przemysłu podnosimy zdolność naszego kraju do sparaliżowania wszelkich nacisków i szantaży ze strony podżegaczy wojennych. . Przyśpieszamy nasz marsz do socjalizmu, gdyż rozwój przemysłu, zapewniający coraz obfitsze zaopatrzenie naj szerszych mas ludowych we wszystko, co jest im potrzebne, ułatwia .nam ostateczne wyparcie warstw wyzyskujących z naszego życia. Robotnicy i pracownicy umysłowi robili wszystko, ażeby te pierwszo-rnajowe zobowiązania wykonać jak najlepiej i jak najprędzej.

FAKTY.

Oto szereg krótkich i wymownych faktów, świadczących o głębokim przywiązaniu klasy robotniczej Poznan'ia do tradycji obchodu 1 maja.

Załoga zakładów H. Cegielski wyprodukowała dodatkowo różnego rodzaju materiałów metalowych za 44 miliony 161 tysięcy z,łotych. Załoga fabryk! Stomil wykonała dodatkowo różne prace za ogólną sumę 4,723,632 złotych. Pracownicy Miejskiej Poznańskiej Kolei Elektrycznej wyremon towali przedterminowo 5 autobusów oraz naprawili 19 wagonów motorowych. Po/sM Monopol Tytoniowy wyprodukował dodatkowo za 41 milionów 300 tyięcy złotych. Goplana za. 15 milionów itd.

czynu pierwszo-majowego. dodatkowo za 307 milionów 83 tysiące zł. Do tej szerokiej akcji, zainicjowanej przez robotników, przyłączyły się również związki artystyczne, pracownicy naukowi, studenci, uczniowie i inni. Szeroki udział w akcji czynu pierwszo-majowego wszystkich pracowników Poznania świadczy najlepiej o stale wzrastającej sile obozu demokracji ludowej, o całkowitej konsolidacji ludzi pracy wokół klasy robotniczej, wokół jej przod')wniczki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zakłady pracy nie tylko nie poprzestały

' , t " ,\1L, <O', 1' , - < " ' f ' Ił... t : . ,,, i , 'I' ..... ..-.r-:. '<:., '<I" I ' ',C' 1 '. " '. ,o" .' 1 f __.l: r ,;, ',.:. . . :.': }, jł,-o , t ., ; ; ';": -'- -" ' t ' . : \: , - J ł.!'! ::1" . ' .. f:: '-1:'", . '; -lO' f,;., LI. '.. ," r-r ). Il). :. ' .... '" .;' -, / >...'( . I.

.......... o'. /

?-.;')'-: ' 1 , ,,:7 ' :. ' ;;. -. . . . '. ,. . - - -'O" , ' 1;a.I.t '; r "II,'; ;:'V;Jłl ";,"; ,,' , Ii', ,- ".' ..' ,;:'.< lIf ' , f ,r J 'i ł ..

,o; I

...... ł

. ..,..,..,:

Kwietniki przed trybuną, przy ul. Armii Czerwonej udekorowano portretami przywódców klasy robotniczej Fot" Gazeta Poznanska

na uczczeniu 1 maja przez do,datkową produ{cję, ale również rozpoczęły współzawodnictwo o najlepsze udekorowanie zakładów pracy. Toteż Poznań w przeddzień 1 maja płonął czerwienią sztandarów.

WIECE I AKADEMIE, W ostatni<::h dniach przed pierwszym maja odbywały się wiece na zakł,adach pracy, na których pracownicy uchwalali rezolucje, potępiające pakt atlantycki, pakt przygotowywania nowej wojny oraz, w odpowiedzi dla wszelkiego rodzaju podżegaczy wojennych, postanawiali jeszcze bardziej zacieśnić sojusz ze Związkiem Radzieckim, ostoją światowego pokoju, poprzez masowe wstępowanie w szeregi Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. z okazji 1 maja. (W mieście naszym odbyło się ich około 110). Wakademiach tych, przy stołach -prezydialnych zasiedli przedstawiciele partii, związków zawodowych oraz przodownicy pracy. Na wielu zakładach wręczano w tym dniu nagrody, premie i dyplomy dla najlepszych pracowników. W części artystycznej wzięli udział artyści teatrów poznańs'kićh oraz studenci wyższych szkół artystycznych, wnosząc tym samym swój wkład w ogólny czyn pierwszo-majowy.

AKADEMIA CENTRALNA.

W pięknie udekorowanej Auli Uniwersytetu Poznańskiego, wypełnionej po brzegi przez delegacje zakładów pracy, młodzieży, wojska, i organizacji społecznych odbyła się w dniu 30 kwietnia uroczysta akademia centralna. W prezydium akademii zasiedli przedstawiciel Komitetu Centralnego PZPR ob. Now.ak, I Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR ob. Olszewski, Wojewoda Poznański ob. Brzeziński, Dowódca Okręgu Wojskowego gen. Daniłowski. przedstawiciele tronnictw politycznych, organizacji społecznych oraz czołowi przodownicy pracy poznańskich fabryk. W części artystycznej wystąpiły zespoły świetlicowe, robotnicze, wiejskie, młodzieżowz oraz artyści poznańscy. Grono profesorów Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych wykonało piękną dekorację Placu Wolności or,az ulicy Armii Czerwonej, zdobiąc ją dużymi portret.ami przywódców ruchu robotniczego. Portrety wykonała Szkoła w ramach czynu pierwszo-majowego. Związek Artystów Plastyków wkład swój w święto 1 maja .zrealizował, przygotowując około 25 projektów dekoracji centralnych gmachów miasta. W przeddzień 1 maj,a miasto tonęło w powodzi czerwieni. Na wszystkich czołowych gmachach widniały portrety przywódców ruchu robotniczego: Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina oraz przywódców Polski Ludowej, Prezydenta Bieruta i Premiera Cyrankiewicza. W godzinach wieczornych około 110 reHektorów, zainstalowanych prze.z robotników Zj.ednoczenia Energetycznego, iluminowało miasto.

WZMOCNIENIE SOJUSZU ROBOTNICZO-CHŁOPSKIEGO.

W dniu 1 -maj,a od wczesnych godzin rannych na ulicach miasta p.anował ogromny ruch. Specjalnie uruchomione w tym dniu tramwaje i autobusy dowoziły mieszkańców przedmieść do miasta. Na dzień ten. celem wspólnej manifestacji pokojowej z robotnikami, przybyły do po raz pierwszy delegacje wsi zespołowych - spółdzielni produkcyjnych - Wiry i W ojnowo f które wystąpiły w obchodach pierwszomajowych w pięknych strojach regionalnych. Natomiast z Poznania na. obchody pierwszo-majowe na wsiach, wyjechały delegacje rdbotników od Cegielskiego, kolej,arze, pocztowcy i: inni. Udział chłopów w Poznaniu, or,az robotników na wsi w uroczystościach pierszo-majowych przyczynił się niewątpliwie do dalszego wzmocnienia sojuszu robotniczo-chłopskiego. Przez stałe i systematyczne pogłębianie sojuszu robotniczo-chłopskiego umacniamy pokój, gdyż paraliżujemy wysiłki agentów podżeg,aczy wojennych, zmierzających do skłócenia tych zasadniczych warstw narodu polskiego.

MANIFESTACJA, JAKIEJ POZNAN DOTYCHCZAS NIE WIDZIAŁ.

O godzinie lO-tej rano na Placu Wolności rozpoczęła się wielka manifestacja, jakiej Poznań jeszcze w swojej historii nie notował. Wszystkie przyległe uli-ce do Placu Wolności: Aleja Marcinkowskiego, Plac Wielkopolski, Babińskiego, Paderewskiego, Walki Młodych, Ratajcza'ka, Fredry, Rzeczypospolitej zajęło prawie 200.000 manifestantów, demonstrujących swoją wolę walki o pokój i socj,alizm. Na. wszystkich przyległych ulicach rozmieszczono megafony, transmitujące wyraźnie przemówienia z wiecu, odbywającego się na Placu Wolności. Na wiecu przemawiali: Przedstawiciel Związków Zawodowych ob Bartczak, który w zagajeniu swym stwierdził: "...że dzisiejsza manifestacja to dowód wciąż rosnących sil obozu pokoju i postępu, sil. które obrócą w niwecz wrogie knowania imperialistów, podżegaczy do nowej światowej wojny." W imieniu Komitetu Centralnego PZPR przeawiał ob. Nowak, mówiąc m. i.: "Święto 1 maja różni się od wszystkich świąt pierwszo-majowych obchodzonych w Polsce Ludowej. Różni się tym, że po raz pierwszy w dziejach polskiej klasy robotniczej wyszla ona na ulicę zjednoczona politycznie:' Dalszy ciąg przemówienia poświęcił mówca zdemaskowaniu podżegaczy nowej wojny, wskazując przy tym na stale rosnące siły obozu pokoju i postępu ze Związkiem Radzieckim na czele. Następnie przemawiali w imieniu stronnictw chłopkich: minister Szymanowski, w imieniu Stronnictwa Demokr,atycznego dr Choiński czenie wiecu' gromadzeni uchwalili rezolucję, w której pozdrawiają wszystkich bojowników o pokój i wolność na całym świecie. Wiec kończy potężny wspólny śpiew hymnu robotniczego "Międzynarodówki" faz odegranie hymnu narodowego. Robotnicy wznoszą okrzyki: "Niech żyje Związek Radziecki, ostoja światowego pokoju", "Niech żyje Polska Ludowa", "Niech żyje Polska Zjednoc:?Ona Partia Robotnicza", "Niech żyje socjalizm",

DEFILADA.

Po wiecu rozpoczyna się przemarsz zgromadzonych manifestantów przed trybuną, na ulicy Armii, Czerwonej. Na trybunie stoją przedstawiciele partii, władz państwowych, wojska, nauki i sztuki oraz przodownicy pr,acy. Nad nią widnieje wielki napis: "Niech żyje potężnyp światowy front pokoju i postępu ze Związkiem Radzieckim na czele". Pochód otwierają trzy sztandary: sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, szt.andar Narodowy oraz sztandar Związków Zawodowych. Za nimi maszerują trzy reprezentacyjne orkiestry Poznania: kolejowa, pocztowców i Zakładów Siły Światła i Wody. Ustawiają się przed trybuną i do końca pochodu na zmianę przygrywają manifestantom. Potem płynie niezliczona masa sztandarów różnych organizacji społecznych i stronnictw politycznych, za sztandarami młodzież, przyszła 'kadra rewolucyjnego ruchu w odrodzonej Polsce, ta szczęś,liwa młodzież, której przypadło w udzi.ale uczestniczyć w budownictwie ustroju socjalistycznego, ustroju bez nędzy i wyzysku. Kolumna, licząca około 50.000 młodzieży prezentowała się najlepiej. Niesione przez nią transparenty oraz karykatury podżegaczy wojennych, skandowanie okrzyków: "Precz z wojną", "My chcemy pokoju", "Precz z podżegaczami do nowej woiny" itp. są najlepszym wyrazem niezłomnej woli walki o pokój i sQcj,alizm. Postępujące za młodzieżą delegacje krajów demokr.acji ludowej Czechosłowacji, Rumunii, Węgier, Albanii, Bułg,arii ogół publiczności wita entuzjastycznie. Liczne okrzyki na cześć wielkiego wodza proletariatu Stalina oraz państw demokracji ludowej, świadczą najlepiej o ciągle pogłębiającej się solidarności klasy robotniczej Polski z narodami Związku Radzieckiego oraz krajami demokracji ludowej. Z kolei maszeruje długa kolumna studentów wyższych uczelni Poznania, senat Uniwersytetu Poznańskiego, studenci, członkowie Związku Akademickiej Młodzieży Polskiej, studenci niezorganizowani, ()raz pracownicy Kultury i Sztuki. Niesione przez nich transparenty z hasłami: "Kultura i Sztuka dla mas", oraz tablice obrazujące osiągnięcia wyż!;zych szkół świadczą najlepiej o głębokich przemianach, jakie zaszły w Polsce Ludowej na odcinku nauki, kultury i sztuki. Po raz pierwszy tak licznie w defiladzie wzięło udział zł?rojne ramię klasy robotniczej - Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej. Dalej maszerują "Cegielszczacy" z portretami przywódców ruchu robotniczego oraz przodowników pracy. Na czele zakładów Cegielskiego postępują czołowi przedstawiciele - przodownicy pracy. Idą w zwartej masie, w nieprzeliczonych szeregach. Najlepszy to dowód z jak wielkim zrozumieniem spotyka się wśród klasy robotniczej szlachetne współzawodnictwo pracy, ta jedyna droga do podniesienia dobrobytu mas pracujących. Niezliczone rzesze robotników Zakładów Cegielskiego wznoszą ()krzyki na cześć Polski Ludowej, Prezydenta Bieruta, Gen. Stalina, ()faz śpiew.ają swój hymn "Międzynarodówkę", Za nimi kolejarze niosą ogromną ilość transparentów, czerwonych szturmówek, portretów przywódców ruchu robotniczego i przodowników pracy oraz tablice obr,azujące wzrost produkcji. Grupa kolejarzy z F ranowa niesie pięknie wykonany model parowozu i wagonu, symbol ich pracy. W dalszym ciągu defilują zakłady pracy z dzielnic Poznania - Łazarza, Śródki, Starołęki, Jeżyc, Śródmieścia i Wildy. Idą długimi kolumnami. Nad nimi płoną setki czerwonych sztandarów, Wszyscy pogodni, uśmiechnięci. Pracownicy poszczególnych zakładów śpiewają pieśni robotnicze. Ogół żyje podniosłą atmosferą święta pierwszomajowego. Przemarsz chłopów z delegacjami wsi zespołowych Wiry i Wojnowo, w ,strojach regionalnych, wita publiczność burzą oklasków i okrzyków na cześć sojuszu robotniczo-chłopskiego. Chłopi śpiewają swoją pieśń: "Gdy naród do boju wystąpił z orężem" Za nimi długi sznur wozów udekorowanych czerwonymi i zielonymi sztandarami. Następnie j,adą samochody. Na nich różnego rodzaju makiety, modele, symbole pracy klasy robotniczej Poznania, obrazujące jej wielki wkład w budowę socj,alizmu w Polsce. Bardzo atrakcyjne makiety wykonała Poczta, demonstrując działalność telegrafów i telefonów oraz dla kontrastu przedstawi.ając dyliżans pocztowy sprzed 100 lat.

piechoty, zmotoryzowanych oddziałów artylerii przeciwlotniczej i przeciwczołgowej i wreszcie groźne kolumny -ciężkich czołgów.

PO RAZ PIERWSZY WOJSKO.

Po raz pierwszy w dziejach Polski, w manifestacji pierwszo-mawej wzięły udział jednostki wojska polskiego, dzierżąc owiane sławą bojowe sztandary spod Lenino, Kołobrzegu ; Berlina, opromienione braterstwem broni z bohaterską Armią Radziecką. Ten pierwszy pokaz sił stojących na straży pokojowego budownictwa jest wielkim dowodem związania ludowego wojska z klasą robotniczą. Przeszło cztery godziny trwał przegląd bojowych sił klasy robotniczej Poznania.

ZABAWY LUDOWE.

W godzinach popołudniowych odbywały się na terenie miasta zabawy ludowe na wszystkich dzielnicach .z udziałem zespołów świetlicowych, robotniczych zespołów chłopskich z okolic Kościana oraz artystów cen poznańskich. Na uroczystości pierwsza-majowe na wsiach wyjechały z Poznania ekipy artystyczne, zespoły świetlicowe oraz Filharmonia Poznańska. W godzinach wieczornych wyświetlano filmy na wolnym powietrzu.

,.., "'. ..... ,. .... ............,-.-.

;/"lłV::"f -...... _n', .1. '.. !Lł" ..., ..' "" . :." '-' .2, '<:' , , , ,: ' :,,.. '; ; ' '">:" .,..."";"';' :". '4>",N; '".:" ,."'J..:<'....",, ......._ f -'.. .

'>!. ' ,." ."... .......,.c.__>' ' . ,Jt':'" ,'." -.", , ,... ./" ": ..' ,,'" ;:....:'?, .: , .. , "'tL;r { .: , . , , ;... ...:- , ' , --_ , : ....... ..:. >.;"T 'f"; >: '" , .... '. -, ......,. .#r ;.". ..." ...... . : ł ._ . "",,,,' .: ,- '. :..: "', ' " .' ,-' ,", ; .', ' .' .. t'. ,', ' ,CO', '"" '. ,':' V '. -, ".' , , i i \" .. ;(...'" f . c.. .....; >':-s.... ::;71 < :. tA,:!

'<ł.;:"" r:

. J '; , ' . . " .. .

';:; . " :.:':.>

<,

;.

".: t.

,,<r: ". l"; "

.. -'"",::,: :¥

, ., ,," _-=- _"T.

.. :"/., . .., f'¥ 1-." .=- ... o,/",.,..J ..:. " ..J' .:)-"::" :(

',i,

' j ";'" , .. -, - . ,.;.

"'"

.:

. 't,,*",

'A' .;

Po raz pierwszy w tym roku w defiladzie pierwszomajowej wzięło udział Wojsko Polskie

Fot.: Gazeta Poznańska Na zakończenie uroczystości pierwszo-majowych nad Poznaniem zapłonęły różnokolorowe ognie sztuczne. Ta pierwszo-majowa demonstracja siły klasy robotniczej, najpotężniejsza w jej bohaterskich dziejach, uwielokrotniona dzięki zjednoczeniu partii robotniczych, jest dowodem, że klasa robotnicza potrafi skupić pod swymi czerwonymi sztandarami, sztandarami solidarności narodowej, bratniego sojuszu ze Związkiem Radzieckim i 'krajami demokracji ludowej, sztandarami walki o pokój i sprawiedliwość społeczną, naj szersze masy ludowe, olbrzymią większość narodu, potrafi stworz)'ć na gruncie swej rewolucyjnej walki jedność ideową narodu polskiego,

.....NASZ POKóJ JEST pOKOJEM WOLNYCH NARODÓW, WOLNYCH LUDZI WSZYSTKICH KRAJóW, KTóRZY MUSZ4- SIĘ: ZJEDNOCZYć I KTóRZY ZJEDNOCZ4- SIĘJ PRZECIWKO WOJNIE I PODEGACZOM WOJENNYM, PRZECIWKO FASZYZMOWI WE WSZYSTKICH KRAJACHWLASNYCH I OBCYCH - PRZECIWKO WSZYSTKIEMU, CO ZAGRAA WOLNOE3CI, GODNOE3CI LUDZKIEJ I POSTĘJPOWI. BOWIEM WSZYSTKO CO LUDZKIE, JEST ZARAZEM NASZE. I WSZYSTKO, CO JEST WROGIEM LUDZKOE3CI, WSP'ÓLDZIALAJ4-CEJ NA ZASADACH SPRAWIEDLIWOE3CI I RóWNOE3CI, KADY RASIZM, WSZELKIE METODY IMPERIALISTYCZNE NASZEGO CZY OBCEGO IMPERIALIZMU - 84- NASZYM WROGIEM.

NASZ POKóJ ISTNIEJE, PODOBNIE JAK NASZ SPOSóB MYE3LENIA, W WYMIARZE MIĘ:DZYNARODOWYM."

Romain Rolland

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1949 R.22 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry