POZNAŃ NA PIERWSZYM MIEJSCU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1948 R.21 Nr4

Czas czytania: ok. 4 min.

Wojewódzki Komitet Odbudowy Warszawy i Poznania przesłał do Miejskiego Komitetu Odbudowy pismo następującej treści: "Wojewódzki Komitet Odbudowy Warszawy i Poznania w Poznaniu zbilansował wyniki akcji "Miesiqca Odbudowy Warszawy 1948" i z zadowoleniem stwierdza, że Mi ej ski Komitet zaj qł w aJf.c j i te j I mi e j sce ':V skali wojewódzkiej j wyraża na tej drodze serdeczne podziękowanie. Wojewódzki Komitet jest przekonany, że Miejski Komitet nie ustanie w wysiłku propagowania akcji świadczeń na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy i z entuzjazmem kontynuować będzie stałość i powszechność świadczeń na odbudowę Stolicy i Poznania. W akcji tej Wojewódzki Komitet życzy Miejskiemu Komitetowi Odbudowy \Varszawy i Poznania pomyślnych wyników". Z wyników tych ofiarność poznańska może być prawdziwie dumna. Akcja ta, związana z działalnością władz miejskich przyinosła wynik nie tylko że pozytywny, ale wręcz przekraczający optymistyczne oczekiwania. Akcji tej poświęcono cały wrzesień i już dziś możemy podzielić się konkretnymi jej rezultatami. Celem odpowiedniego i sprawnego przeprowadzenia akcji propagandowej i zbiórkowej na rzecz Odbudowy stoI. m. Warszawy i Poznania w Miesiącu Odbudowy, Miejski Poznański Komitet Odbudowy Warszawy i Poznania już w dniu 18 sierpnia br. zwołał specjalne zebranie. Pod przewodnictwem Prezydenta Miasta przedstawiciele partyj politycznych, wszystkich organizacyj społecznych i sektorów zgosili swój gremialny udział w "MIESIĄCU ODBUDOWY WARSZAWY". Przedstawiciele prasy miejscowej zobowiązali się rozpocząć odpowiednią akcję propagandową, którą też w ciągu całego miesiąca września konsekwetnie, tak wszystkie miejscowe pisma, jak i Radio przeprowadzały, umieszczając i ogłaszając odpowiednie artykuły i apele do społeczeństwa i wzywając nieustannie do ofiarności na rzecz odbudowy. Z góry przy tym zaznaczyć trzeba, że Miejski Poznański Komitet Odbudowy Warszawy i Poznania, podobnie jak i w latach ubiegłych, okazał się Komitetem ze wszech miar 24 miliony złotych, na odbudowę Warszawy i Poznania znalazł się on w rzędzie naj aktywniejszych Komitetów w woj. poznańskim. W Miesiącu Odbudowy Warszawy i Poznania prace Komitetu szły nadal w kierunku zachowania swego przodującego stanowiska, które udało się utrzymać. I tak w ostatnim tygodniu sierpnia br. Prezydium Komitetu rozprowadziło wśród organizacji poznańskich znaczki wartościowe na sumę 4.223.000,- złotych oraz 1500 plakatów propagandowych, które rozmieszczono na słupach miejskich w witrynach sklepowych, w gmachach wszystkich szkół, fabryk, przedsiębiorstw itd. Akcją propagandową objęto dosłownie całe miasto.

W każdą niedzielę września odbywały się na nasZYrn terenie akcje zbiórkowe. W pierwszą niedzielę września zbiórka uliczna, w której brało udział przeszło 1000 urzędników Zarządu Miejskiego z Prezydentem Miasta na czele, przyniosła 221.320,- zł. 12 września - w drugą niedzielę kwestowali w Poznaniu na rzecz odbudowy członkowie partyj politycznych i urzęd"nicy państwowi.

W wyniku zbiórki osiągnięto sumę 177.677,- złotych.

19 września - w trzecią niedzielę zaopatrzyli się w puszki pracownicy wielkicn zakładów przemysłowych, członkowie organizacyj społecznych i związków zawodowych. Plan zbiórki wyrażał się w dniu tym cyfrą: 194.444,- zł.

26 września - w ostatnią niedzielę września do zbiórki stanęły organizacje młodzieżowe, uzyskując sumę 142.172,złote. Same więc tylko zbiórki uliczne przyniosły dochód wyrażający się cyfrą: 735.613,- złotych. W ciągu całego miesiąca wpływały na konto Komunalnej Kasy Oszczędności sumy uzyskane ze sprzedaży znaczków wartościowych. W dniu 30 września kwota, uzyskana z tego tytułu wynosiła: 2.615.954,- złote. Mniej więcej w połowie miesiąca września dała się zauważyć wzmożona ofiarność społeczeństwa poznańskiego na rzecz Odbudowy Warszawy i Poznania. Niewątpliwie był to skutek nieustannych apelów, zachęcających społeczeństwo do coraz większej ofiarności.

"332 powzięta w dniu 16 września br. przez poznańską Miejską Radę Narodową. Uchwała .ta brzmi: "Miejska Rada Narodowa działając w myśl wytycznych Naczelnej Rady Odbudowy Warszawy i chcąc ugruntować na terenie miasta Poznania powszechność i stałość świadczeń społeczeństwa na rzecz Odbudowy Warszawy i Poznania, vcllwala poprzeć wszelkimi do jej dyspozycji stojącymi środkami, działalność Wojewódzkiego i Miejskiego Komitetu Obywatelskiego Warszawy i Poznania i zachęca do czynnego udziału w tej akcji swych członków. Miesiąc wrzesień poświęcony specjalnie corocznie akcji, mającej na celu poqularyzację zagadnienia odbudowy stolicy, winien \'\1- roku bieżqcym dać w rezultacie pełną powszechność świadczeń w formie stałych składek wszystkich warstw społeczeństwa, wpłacanych do Miejskiego Komitetu Obywatelskiego Odbudowy Warszawy i Poznania. Miejska Rada Narodowa apeluje do obywateli miasta Poznania o składanie jak największych ofiar na rzecz odbudowy Stolicy j Grodu Pl'Zemysława".

Równocześnie w miesiącu wrześniu odbył się na terenie miasta Pozania cały szereg imprez, z których zysk przeznaczono na Odbudowę Warszawy i Poznania. Obok z góry ustalonego dwu-procentowego opodatkowania wszystkich normalnych imprez sportowych we wrześniu, zorganizowano staraniem Komitetu, imprezy, z których całkowity dochód netto zasilił fundusz odbudowy. W czasie tym odbywały się również imprezy artystyczne: koncerty symfoniczne, poranki artystyczne,- przedstawienia filmowe, z których dochody przeznaczono na odbudowę Warszawy i Poznania. Każda organizacja polityczna, społeczna i młodzieżowa, wszystkie zakłady pracy, szkoły niższe i wyższe, wszystkie związki zawodowe urządziły specjalne akademie na rzecz Odbudowy Warszawy i Poznania. Na specjalne wyróżnienie zasługują pracownicy firm: H., Cegielski i J. J. Stempniewicz, którzy swe wynagrodzenie za ponad godzinową pracę w kwocie 1.800.000,- złotych oddali na fundusz odbudowy. Stwierdzić też trzeba, że poznański Miejski Komitet Obywatelski swą aktywną działalnością pobudził ofiarność spo Warszawy i Poznania.

Wrzesień - "Miesiąc Odbudowy Warszawy i Poznania" minął. Nie znaczy to, że z końcem września zakończyła się akcja świadczeń na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy. Wrzesień podol;mie jak w latach ubiegłych, był tylko miesiącem wzmożonej propagandy na rzecz Odbudowy Warszawy. Wynik zbiÓrki w miesiącu wrześniu br. wyraża się sumą 20 i pół miliona złotych. Poza Poznaniem, który zebrał 3 i pół miliona złotych, pierwsze miejsce zajął powiat Wągrowiec, którego społeczeństwo zebrało na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy ponad 2 miliony złotych. Zebrana w tym miesiącu wrześniu br. suma złotych 20 i pół miliona nie jest ostateczna, bowiem dojdą do niej sumy za sprzedane znaczki wartościowe. Pamiętajmy, że w bieżącym roku musimy zebrać na Społecżny Fundusz Odbudowy Stolicy na terenie województwa poznańskiego 200 milionów złotych. A każdy zebrany milion na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy to 600 tysięcy złotych na odbudowę miasta Poznania.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1948 R.21 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry