WYSTAWY W SALONIE SZTUK PLASTYCZNYCH ZWIĄZKU ZA W. POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW OKR. POZNAŃSKIEGO Al. Marcinkowskiego 28 1. 9.-15: 9. 47 15. 9. - 19. 9. 47 21. ,9.-22. 10. 47 :!3. 10.- - 9. 11. 47 ;W. 11.- 30. 11. 47 23. 11.- 12. 12. 47 14.12.47-21.1.48 25. 1.-17. 2. 48 29. 2.-21. 3. 48

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1948 R.21 Nr2

Czas czytania: ok. 4 min.

Wystawa Międzyszkolna Wysta.\\'R Pailstw. Liceum Pedagogicznego Zbiorowa. wystawa prac K. l\fondrala \Vystawa: HoU\yalt - Lenica - owo\\'iejskl Wystawa Heleny Cygailskiej-Wali.ckiej 'Vvstawa Grafikó\v Poznn,ńskich Wystawa Z. Z. P. A. P. Okr. PoznailSkiego - Zbiorowa wystawa prac B. BarUa Wystawa Z. Z. P. A. P. OkI'. 'Vrocławskiego

MUZEUM WIELKOPOLSKIE Wystawy :!:J. 10. 47- 1:).11.47 Wystawa dokumentarna Związku h. Więźniów Politycznych 10.11. t7- 20.12.47 'Vystawa objazdowa zorg. przez Biuro 'Vspółpracy z Zagranicą przy Min, Kultury i Sztuki pt. ,,'Vspółczesna grafika, czechosłowacka" :!O. 12.47- 19. 4.4R Wystawa Muzeum Wlkp.: "Portret polski XVlI -XVIII w." "Portret polski w grafice XVI -XVIII w." 7. 2. 1,8 - 7. 3.48 Wystawa. objazdowa zorg. przez Tow. Przyjaźni Polsko-Radzieckiej: ,,800-1ecie Moskwy" Po]mz. prac grafi£'znych Aleksa,n(h'a Orłowskif>go

MUZEUM PRZYRODNICZE \\. okresie sprawozdawczym od 1 września 47 do 29 lutego 48 lHu.;tąpiło zrf>organizowanie bibliotf>ki i pracowni preparatorskiej w nowym pa ten Cf>] wystwionym baraku. Muzeum zwiedzały liczne wycieczki szkolne, przeważnie szkół wyższych, warszawska komisja lustracyjna. Zjazd Zoologów. Gości zapoznawano szczegółowo ze zbiora,mi obrazującymi faunę polską tak z czasów zamif>rzeh łych, jak i dzisiejszych.

MUZEUM PREHISTORYCZNE Od lipca (lo końca września ub. r, przeprowadziło Muzeum pierwsze po wojnie systematyczne prace wykopaliskowe na ernentarzysku z okresu późno-lateńskiego i rzymskiego w Wymysłowie w pow. gostyilskim. 'V związku z tymi pracami urżą!lziło l\iuzeum w Krobi i w Gostyniu dwie wystawy poświęcone.

pradziejom Wielkopolski, które cieszyły się dużą frekwencją zwiedzających. Poza tym Muzeum przeprowadziło dorywcze prace wykopaliskuwe na zgłoszl'nia tprf>I1UWI' o zagrużonych zabytkach

oraz powierzchniowe badania terenowe w kilkudziesięciu miejscowościach województwa pozna!lskipgo. Badania te dały cpnne przyczynki na,ukowe do poznania pradzie.iów uasze.i dzielnicy. Muzeum wydało 6 zeszytów dwumiesięcznika popularno-naukowego pn. "Z otchlani wieków" oraz współpracowa,ło z rpdakcją roczników n3ulwwych Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego pn. "Przegląd Archeologiczny". 'V ramach działalności popularno-nau!wwe.i wygłosili pracownicy naukowi :\luzeulll kilkanaście wykładów z dziedziny prehistorii lll'zpważnip ilustrowanych przezroczami lub filmem

WYDAWNICTWA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK za III, IV kwartał 47 i I kwartał 48 Bogumił Krygowski: Za.rys 'eologiczłlo-morfologiczny południowego Polesia Adam Ska.łkowski: Aleksandpr 'Vielopolski w świpt!p a!'chiwów rodzinnych Zygmunt Lisowski: Pozrwńskip Towarzystwo PrzY'.ia.ciół Kauh.

w latach 1927-1947 Oswald Balzer: statuty Kazimiprza \\lielkiego Czasopismo Prawno-Historyczllp t. L rok 1948 Jan Sokołowski: Studia porównawczp nad ana,tomią czaszki w rzędzie ptaków śpiewa.iących Jan Sokołowski: '\Ipływ kilku substancyj na. rozwój nowotworu Ehrlicha. u mysz A. Wodziczko i l-I. Cegielski, Z. Czubillski. .T. Iaj. B. Kiełczpwski.

K Michalski, J. Sokołowski, .T. W. Szulczpwski, .J. Urh'ailski: Stepowienie Wielkopolski cz. I Bielecka J.: Kontrakty lwowskie w latach 17fi- -H.a Berger J.: Przekłady Kasprowicza cz. r J\!assf'y ,Y. A.: Fish names in the B,'itish COllllllUIl\H'aIth and thp U. S. A Steffen V.: De Somnio Herondae Cwirko-Godycki M.: Izydor Kopernicki \Vyrwicka \V.: Z bada.ń nad zewnętrzn:vwi pasożytami niektórych gryzoni Malinowski K.: Muratorzy Wielkopolscy drugiej poł, XVlI w.

r\owakowski K.: Odpowiedzialność za cudze czyny według kodeksu zobowiązań Schramm W.: Motyle okolic Olchowy Zipllli sanockipt Ołtuszewski ,\I.: Polodowcowa historia lasów połu/ł.-zach. 'Vielkopolski w świetle ana.lizy pyłkowpj 8,'zęk 1..: Studia limnologiczne nad zhiornikami w01lnymi \\ ipl. kopoiskiego Parku Narodowego Szulczewski J. ,\I.: Błonkówki cz. III Z zagadnie!l \dydaktycznych wyższew szkolnictwa t. l hnapowska \V.: a\\l'oty polskich ruchów zhro.inycn U<O 3t Otrębski J.: życ1e wyrazów w języku polskim

W POZNANIUwe wrześniu 'Występy zespołu tailca ludowego Z. S.o R. R. Igora Moisiejewa.

\V Poznaniu bawiła p. Else Kai Sass, kustoszka. Muzeum Thorwaldsena w Kopenha.dze. Specjalną uwagę poświęciła Muzeum Wielkopolskiemu, w którego zbiorach znajduje się rzeźba Thorwaldsena, przedstawiająca Ganimeda. Delegatka UNESCO p. Gurard odwiedziła Poznaii, aby zapoznać się z naszymi potrzebami muzealnymi i przedstawić je później na konferencji u:msco w :\1eksyku. Minh;ter Oświaty wyodrębnił Studium Farmaceutyczne U. P. jako samodzielny Wydział Farmaceutyczny. Dziekanem \Vydziału wybrany zQsta.ł 'prof. dr Jan Dobrowolskiw październiku \Vystępy angielskiego baletu "The Sadlers W'ells Ballet" pod dyrekcją Ninette de Valois. Uroczysta, akadcmia z okazji święta narodowego Republiki Czechosłowackiej (30. 10. 47). Uroczystości "święta zbratania społeczeństwa wielkopolskiego z \Vojskiem Polskim" przy współudziale Prezydenta. R. P. Bolesława Bieruta l' Mar;;załka Roli-Żymierskiego.

Otwarcie ponowne biblioteki T. P. N., która liczy obecnie około 100.000 druków.

J\1inisterstwo Kultury i Sztuki utworzyło w Poznaniu Ognisko Kultury Plastycznej pod kierunkiem prof. E. Kurzyiiskiego.

Ogólnopolska \Vystawa Rolniczo-Ogrodnicza, którą zwiedziła m. in. wycieczka. rolników czechosłowackiChw listopadzie \ Występ Paiistw. Chóru Z. S. R. R. pod kierownictwem prof.

A. Swiesznikowa.

Koncert bułgarskiego zespołu "Rosna Kitka" z Sofii.

Uroczysta a.kademia z okazji 30-1ecia Rewolucji Październikowej.

Zmarł znany artysta dram, \Vładysław Bratkiewicz (28. 11. 47).

Bawiła w Poznaniu wycieczka literatów i plastyków jugosłowiańskich. Wizyta rtziennikarzy norweskich Laili i Christoffera Rtihme z Oslow grudniu Zmarł nestor rzeźbiarzy polskich. jeden z naj popularniejszych artystów wielkopolskich, \Vładysław Marcinkowski. Uroczysty jubileusz 90-1ecia Tow. Przyj. Nauk - na.danie praw akademii Towarzystwu. W ramach obchodu 29 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego nastąpiło' odsłonięcie orła na nowoo'dbudowanej żelaznej konstrukcji wipży ratuszowej. Do Poznania przybyła specjalna ekipa Duiiskiego Czerwonego Krzyża, aby przeprowadzić na terenie Raszego miasta masowe szczepienia przeciwgruźlicze. Akad. Klub Włóczęgów zorganizował w kawiarni "As" wystawę prac plastyków-amatorów, studentów szkół wyższych. w lutym Zjazd wojewódzki Związk.u Samopomocy Chłopskiej.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1948 R.21 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry