WYKAZ "CZWARTKÓW LITERACKICH" n. 11. 47 Prof. U. T. H. W. Zaworlziński: o war e w i a p o e z j i P o l s k i e j" 13.11. 47 \V. Karczewska,: ,,\Vipczór autorski" :W. 11. 47 Dr W. Kubacki: lIP a n T a d p u s z jak o P o e m a t o p i s o w y" 27. 11..1.7 E. Herbl'rt i St. Hebanowski: ,,\V i e c z ó r a u t o r s k j" 4. 12. 47 Prof. U. T, dr S. Srpbrny: "P o w r ó t O fi Y s s a St.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1948 R.21 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Wyspia.ńskiego" 11. 12. 47 Prof. U. T. dr K. Górski: "S z t u k a p l' o Z y" 22. L 48 Prof. U. P. dr Z. SzwPykowski: T. .J e ż jak o P 0w i e ś c i o P i s a r z h j s t o r y c z n y" 29. L 48 Prof. U. Wr. dr T. Mikulski: "D z i e ł o l i t e r a c k i e w kor e k c i e" 5. 2.4R Doc. dr W. Kubacki: "Twót'czośr Bolpsława Lpś m i a n a" 12. 2. 48 T. Breza: \V i e C z ó r a u t o r s k i 26. 2. 48 W. Żukrowski: "W i e c z ó r a u t o r s k i"

WIECZORY DYSKUSYJNE TOWARZYSTWA WSPóŁPRACY KULTURALNEJ 14. 11. 47 Doc. dr \V. Kubacki: ,,\Vspółzawodnictwo sztuk" 21. 11. 47 Prof. U. P. dr A. Peretiatkowicz: ".Jerzy Sorel, teoretyk dynamizmu społecznego" .5. 12. 47 \V. Bąk: "Zagadnienie aktualności Szekspira" 10. 12. 47 Doc. dr W. Kubacki: "Nad Don Kiszotem" 12. 12. 47 Prof. U. P. dr K. Ajdukiewicz: ,,0 sprawiedliwości" 17. 12. 47 Prof. U. P, dr J. Pajewski: "Narodziny imperializmu ameryka.ńskiego" 7. 1. 4R Prof. P. P. dr H. Ułaszyn: ,,0 rozproszeniu Słowiańszczyzny"

13. 12. 47 13. 12. 47 16. lt. 47 17. 2. 48 20. 2. 48 24, 2. 48 27. 2. 48 170

POWSZECHNE WYKŁADY UNIWERSYTECKIE 27, 11. 47 Prof. ur. T. Silnicki: "Podstawy polskiej kultury" 4. 12. 47 Doc. dr M. Sczanipcki. "Europa na przełomie" 11. 1. 47 Prof. dr Gądzikiewicz: "Zdrowie i jego zna.czenie społeczne" Prof. dr K. Tymieniecki: "Żródła ideowe pa.ństwa Zakonu Krzyżackiego" . Prof. dr J. Pajewski: "Polityka kolonia.lna wielkich mocarst\v" Dr Cz, Lat.awiec: "Szermierze naprawy Rzeczypospolitej w .XVI wieku" . Prof. dr A. Ska.łhowski: ...Józef \Vybicki" (w 200-lecie zgonu) - Dr J. Młodziejowski: "Legenda i prawda o Janosiku" Dr Z. Grot.: ,,\Viosna Ludów na ziemiach polskich" Dr B. Zakrzewski: ,.Literatura wobec przemian społpcznych i .kulturalnych"

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1948 R.21 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry