KRONIKA WYDARZEŃ KULTURALNYCHwrześnia. 19,1-7 - 29 lutego 194 tycie teatralne - - premiery

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1948 R.21 Nr2

Czas czytania: ok. 4 min.

TEATR \V£ELKI 11. 10. 47 "Ha.lka" - opera Moniuszki 8. 1 t. 47 "Tosca" --'- opera Pucciniego 13: 12. 47 "SclH'herezada." - balet Rimshi,j Korsakowa 7. 2. 47 "Eligeniusz Onegin" - opera Czajkowskiego

PAŃSTW. TEATR POLSKI t. 11. 47 "Hozbitki" - J. Bliziński 3. 10. 47. "świętoszek" - .T. Mollier 15. 11. 47 .,Za.gadnienia rosyjskie" - K SimOllOW 13. 12. 47 "Słoilce w nocy" - J. Dybowski 28. 1. 48 "Pan inspektor przysze.lł" - .1. B Pripstle

TEATH XOWY 20. 9. 47 "Życie kręci się w kółko" - Somrncrset Maugham 17. 11. 47 "Pan Damazy" - J. Bliziilski 31. 12. 47. "Uczeń .ljabła" - B. Shaw 7. \ 2. 48 "Xoee gniewu" Salacrou

KOMEDIA MUZYCZNA :t 10. 47 ..Król włóczęgów" - Mc Carth' 23. l t. 47 "Księżniczka Czal'c!>lsza" - Kalhnan 31. t. 48 ,..Taś u ra.ju bram" - Benatzky

TEATn AKTOnA I LALKI 3. 10. 47 .,Lalpczha z saskiej porcelany" - M. Gerson-DąbrowsJd 2. 12. 47 "Pan Tom buduje dom" - Średnicki-Skowron](ówna 20. 11. 47 "O Tomku i Szymku i żywej wodzie" - .T. Duszyilska 20. 12. i7 "Pastorałki" - L. Schiller 7. 2. 4,7 ..Robinson Kruzoe" - Biliżanka-TommytYCIE KONCERTOWE 17. 9. 47 CPlltl'alne Biuro Koncertowe - Becital fOl'tppianowy Fr. Łukasiewicza 29. 9. 1,7 CpntraJne lliuro Koncertowe - Kon('C'rt w wykonaniu Kwartetu Polskiego 17. 10. 47 CC'lltralne Biuro Koncertowe - Koncert ,,\V 98 rocznicę' śmiprci Chopina" 29. 10. 1-7 Towarzystwo Filharmonii Robotniczej koncl'rt Filharmonii Pmskiej Dyrygent: nafad Kubplik Program: Szałowski - Uwertura Kowak - Suita z południowych Czech l\lartinu - IV Symfonia. Dworak - TaI1ce słowiailskie

6. 11. 47

10. 11. 47

17. 11. 47'

23. 11. 47

24. 11. 47

::?G. 11. 17 1. 12. 17 9. 1. 1-7

H. 12. 1-7

16. 12. 17

O. 12. 47t-J 1. 4!\

1 fiR

Centralne Biuro Koncertowe - Recital śpiewaczy Natalii SzpiIIer Centralne Biuro l\:oncertowe - Recital fortppiaJlowy 'Vandy Bropkerp-Jerzykowskiej Filhannunia Poznailska - staraniem Tow. Filhormoniii TIobotniczpj - I koncert symfoniczny Dyrygent: St. 'Visłocki Sohst'1: I{. hoczalski PI'ognun: S. l\IoniuszK.o - UweJ'tura. "Bajka" F. Chopin ---:- Kuncert fortepianowy E-moll L. Beethoven - V Symfonia .

Centra.lne Biuro Koncprtowp Hpcital skrzypcowy Klary Kau1fus8ówny Centralne Biuro Koncertowe - Koncert symfoniczny Nonetu Czeskiego Filharmonia Poznańska - II, Koncert symfoniczny Dyrygent: St. Wisłocki Solista: M.' dl' Bruchollerle Program: 'V.A. Mozart - Uwertura do "Wesela Figara" L. Beet'hoven - Koncprt fortppianuwy Es-dur S. Paradowski - Serenada, klasyczna .J Strawiński.- Suita Towarzystwo Filharmonii Robotniczej - R{'cital fortepianowy Moniki de BrocholleriP Cpntralne Biuro KoncertO\ve - Recital fortepianowy Gertrudy Kona.tkowskiej FilhaJ'monia Poznańska - 111 honcprt symfoniczny Dyrygent: St. Wisłocki Solista: Z. .Jahnke Program: H. Bprlioz Karnawaj rzymski T. Szeligowski - Epitaphium na I-imierr A. Głazunow - Koncprt skrzypcowy A. Borodin - W stl'pach środkO\VPj Azji Karola Szymanowskiego Centralne Biuro Koncertowe - HecitaJ chopinowski n. Koczaiskiego Centrahll' Biuro Koncertowe - J{oncert Czpchosło\Vackiego Chóru lJzipcięcego pod dyr, .Jana Kuhną Filharmonia Poznańska - IV koncert symfoniczny Dyrygent: Sf.. "'isłocki Solista: Z. Lisiecki Pr0gmlll: K, hurpiilski - UWPl'tura l{almoro Fr. Gpminiam - COJlcel.to grosso .T. S. Bach-Busoni - Koncprt fortepia.nowy D-moll J. Haydn - Symfonia Londyilska Filharmonia Poznailska - V koncel.t symfoniczny Dyrygent: T. Wilczak Solistka: D. 'Uanczowska Program: G. Torelli - Symfonia nr G L. Bel'thovpn - Uwertura "Coriojan" Saint Saens - Koncprt wiolonczel. A-moll 'V. A. Mozart - Symfonia C-dur (.Jowiszowa).

Fitllarmonia PoznaI1ska - I Poranek symfoniczny Dyrygent: A. Rezler Solista E. BezleI' Program: \V. A. ;\lozarl - Sel"f'llada. nr /) " - Koncert fortepianowy A-dur S. B, Poradowshi - Symfonietta op. 13 A. Liadow - 8 pipśni i tańców rosyjskich L. Różycki - A. TIpzll'r - 2 tailcP pobkie Filharmonia Poznańska - Koncel't muzyki rosyjskiej Dyrygent: .A. Hezler Program: M. Glinka - Uwertura "Rusłan i Ludmiła" P. Czajkowski- -:- Suita ..Dziadpk do orzechów" A. Liadów - 8 tańców rosyjskich \V. Mussorgski - Chowailszczyzna A. Borodin - Taiu'f' Połowieckie Cpntnllue Biuro Koncprtowl' - Rpcital fol"łppiallowy FI'. Lukasiewicza Filharmonia. Poznańska - VI. KOllCl'l't svmfonicznv Dyrygent: A. Rpzlpr Solista: St. szpinaiski Prognllll: M. KarłO\\icz Hapsodia. Litewska T. SzPligowskj .Kollcl'l"ł fortepiollO\\'y p. Czajkowki - ;o;ywfollia nr ;) op. 54 CentralllP Biuro Konrprtowe - Recita.l fortepianowy G. Konatkowskicj i n. KoczaIskiego 3. 2. 48 Filharmonia Pozmnlska - Nadzwycza.jny koncPl't f'ymfoniczny Dyrygf>llt: Program:

1. 48

19. 1. Io

24.

26. 1. 48

.30.

9. 2. M

11-. 2. loR 20. 2. 4,8 23. 2. 4,8

1. Hi

1. 48

Franco Autori .T. Brahms - Symfonia nr 4 Delio Jorio - Sympłone danc('s J. Ekier-Autori - Kołyanka J. Stra.wiński - Z III suity ,.Ognisty ptak" Berceuse Finale FiIllormonia PozllaI1ska - VII Koncert symfoniczny Dyrygent: S1. Wisłowcki Solista: .T. Ekicr Program: L. BepthovPJl - lh\oertura z baietu .

..Promet.eusz" Fr. Chopin - Koncel't fortepianowy F -lIloll J. Brahms - \Variacjf> na temat Haydna Ccntnlhw Biuro Koncertowe - Bpcital chopinow:;ki .T. Ekiero Centralne Biuro Koncertowe - Recital fortepianowy St. Szpinalskiego Filharmonia Poznańska L- VIII Koncert symfoniczny Dyrygent: St.. Wisło ck i Solista: H. Koch Program: St. \Visłocki - Kokturn :;ymfoniczny L. Beethoven - Koncert skrzypcowy D-dur P. Czajkowski - Symfonia VI H-moll (Patetyczna)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1948 R.21 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry