39. Biernacki Idzi, ob. rolnik, Dobrzyca 40. Koźlik Michał, rob. dniówkowy, Dobrzyca 41. Mixtacki Marcin, sołtys, Strzyż ewo Kobylin 42. Wawrowski Fra,nciszek, komendarz, Kobylin 43. Kulesza Erazm, pocztarz, Kobylin 44. Kierblewski Józef, organista, Kobylin 45. Paluszkiewicz Stanisław, ob. i szynkarz, Kobylin 46. Bączkiewicz Dionizy, ob. i szewc, Kobylin 47. Poturaiski Stanisław, ob. i kuśnierz, Kobylin 48. Grobelny Józef, szewc, Kobylin 49. Pawłowski Bartłomiej, [handlarz świń. Kobylin 50. Galasiński Andrzej, szewc, Kobylin Pogorzel a 51. Kosiński Kazimierz, nauczyciel, Pogorzela 52. Prałat Jan, dziprż. - domeny, Pogorzel a 53. Dąbkiewicz Stanisław, szynkarz, Pogorzela 54. Andrzejewski Jan, gospodarz, Pogorzpla 55. Bączkiewicz Nepomucen, gc'spodarz, Pogorzela 56. Biernacki Wojciech, gospodarz, Pogorzela 57. Kucharski Ja,kub, właśc. domu, Pogorzela Według innego wykazu zawierającego te same nazwiska, Kamitet Narodowy przeniósł się z Krotoszyna, do Koźmina w dniu 10 marca, co jest oczywistą pomyłką. Jak wynika z dc'IloSU władz wojskowych, Komitet w Borku odbywał swe posiedzenia jeszcze w połowie czerwca i z tego tytułu nad członkami Komitetu rozciągnięto ścisły nadzór.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1948 R.21 Nr1

Czas czytania: ok. 10 min.

Pow. Międzychód Cha lin i Kwilcz 1. Kurnatowski ApolinaJ'Y, właśc. ziemski, Chalin 2. Reid LUdwi}{, kasjer, Kwilcz 3. Janicki A., kom. gosp., Kwilcz 4. Pągowski, dzierż. dóbr, Kurnatowice Chrzypsko Wielkie 5. Kierski E., właśc. dóbr, Chrzypsko Wielkie 6. Fenrych Ignacy, pleban kat., Chrzypsko Wielkie Z wyja,śnień landrata wynika, że Komitety te powstały na zarządzenie Komitetu Narodowego z Poznania z dn. 23. 3. 1848 r. dla utrzymania spokc'ju i bezpieczeństwa wśród ludności. Jednakże poruszenie, zwła.szcza we wschodniej części powiatu było duże, z uwagi na przeważającą 'liczbę ludności polskiej. Powstańcy. uzbrojeni na terenie tut. powiatu, przechodzili do sąsiedniego powiatu sza,motulskiego. Pow. Międzyrzecz Zbąszyń 1. Koroski, duchowny, Ohobienice 2. Szamski, gorzelany, Chobienice 3. Pietraszewski Wojciech, proboszcz, Zbąszyń 4. Junke Marcin, mansjonarz, Zbąszyń 6. Koralcwski Józef, farbia;rz, Zbąszyń 7. Warmiilski Otto, gimnazjasta, Zbąszyń 8. Niedbał Igna,cy, rzeźnik, Zbąszyń 9. Trojanowski Franciszek, krawiec. Zbąszyń 10. Wittke Karol, ślusarz, Zbąszyń 11. Schustcr Andrzej, stt'Ia;rz, Zbąszyń Inne Komitety polskie na terenie powiatu nie istniały.

Pow. Mogilno Trzemeszno Goński, b. burmistrz, Trzemeszn<T Więckowski, kupiec, Trzcmeszno Tabaczkiewicz, kupiec, Trzemesznc,' Liebek Łukasz, piwowaJ', Trzemeszno Licbck Michał, ob., rolnik, Trzemeszno Łcpkowski, ob., rolnik. Trzemeszńo Figas, chłop. Trzemżal Bogucki, właśc. dóbr, Cytrynowo Trzemialski, ob.. Trzcmcszno Koziński Antoni, ob., Trzemeszno Maria,ilski Sylwcster, ob., TrzemesznG' K ulżyński, ob., Trzcmcszno Dimming, ob., Trzcmeszno Buzaiski, nauczyciel, Trzemeszno Choliński, obyw" Trzemeszno Szczcpankiewicz Józcf, ob., Trzemeszno Wlcklińsi Stanisław, ob., Trzemesznc,' Pa,kość Wuertz. kom. Obwodu Nowacki, burmistrz Kawczyński, rozjemca Szymański, obyw.

Trutniewski, obyw.

Schubert, obyw.

GrochGwski, chirurg Roznowicz, kamela;rz Wilatowo Eichstaedt Michał, pleban SempoliÓski Stanisła.w, obyw.

Obst Franciszek, obyw.

Kuttner Rafał, obyw.

Ogurkowski, nauczycicl Gębice Gerlach, burmistrz (Na. miejsce zwolnic,'łlego Gerlacha wstąpił jako prezes - Tokarski)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1718.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

.. 28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

3fi.

Kaltwasser. obyw.

Rcjnowski, obyw.

Wysocki, obyw.

Mogilno Klupp Józef, dziekan Werner. pastGT

--(Komitet I)

. '

37. Profe, burmistrz 38. SteffeIJihagen, aptekarz 39. Śmiejkowski Ma.ciej, radny 40. Pawłowski, ka,melarz 41. Nowakowski, sołtys, abno 42. Tuchowski, chirurg pow.

M o g i l n o (Komitet II) 43. Ściernicki. właśc. dóbr, Burgrabstwo 44. Zawadzki, właśc. dóbr, Świerkowiec 45. Jungk. rolnik, Mogilno 46. Moliński, rolnik, Mogilno 47. Śmiejkcwski Jan, obyw., Mogilno 48. Tuchowski, chirurg pow., Mogilno 49. Celichowski, nauczyciel, Mogilno Cały powiat M. objęty powstaniem. Dużą rolę cldgrywa,ł Kom.

Nar. w Trzemesznie na czele z Gońskim, wyzl).aczonym na. miejsce Łubieńskiego Komisarzem Powiatowym. Odnośnie Kcroitetu Narodowego w Mogilnie wyja'śnił landrat, e Komitet I postawił sC/bie za zadanie utrzymanie spokoju. Następnie jednak obywa.tele pod kierunkiem Ściernickiego utworzyli Kom. II. Kiedy w ogólności rozpoczęły komitety "przestępczą" działalność, nie umiał landrat wyjaśnić.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Pow. Odolan6w Ostrów Lipski Wojciech, właśc. dóbr, Lewków Rekowski, właśc. dóbr, Kęszyce Czyrner, właśc. dóbr, Kwia.tków Wojakowski. właśc. dóbr, Kurów Wysoczyński, nauczyciel, Biskupice Pawłowski, obyw. rolnik, SUlmierzyce Lizak, obyw., rolnik, Ra.szków NGwacki, obyw.. rolnik, Sulmierzyce Bzyk, obyw. rolnik, Gorzycko Małe Stukowski, sołtys, Wysocko Ma.łe Rowecki Andrzej, szynkarz, Ostrów Jasiński Franciszek, garbarz, Ostrów Chiżyński, obyw., rolnik, Topola Duża Biegański, sołtys, Krępa Wrzesiński, obyw., rolnik, Odolanów Jerzykowski, prof. gimnazj., Ostrów, sekretarz Kom.

Szostakowski, prof. gimnazj., Ostrów, sekretarz Kom.

Tyrakowski, ob., rolnik, Odolanów v. Euen, kap. rezerwy, pełno dóbr, Przygodzice Fuhrmann, gospodarz, Lewków Holędry Wehlau Jacob, kupiec, Ostrów Gerstmann Moritz, kupiec, Ostrów Gerstmann Samuel, karczmarz, Ostrów Lande Loebel, kupiec, Ostrów Lorenz Ehrenfried, księgarz, Ostrów Waldek Carl, kupiec, Ostrów Dinter Teodor, kap. rez., Ostrów Frank Carl, pocztarz, Ostrów teresów swoiCh grup narodowych. Komitet lokalny utworzył się również w Sulmierzycach, ale zajmował się wyłącznie sprawami bezpieczeństwa. Wykaz jegG' członków nie został nadesłany. Pow. Oborniki Oborniki 1. Gumpert Henryk, b. landrat, Oborniki, jako przewodniczący 2. Pstrokoński Leon, właśc. dóbr, Wełna 3. Miełęcki Józef. właśc. dóbr, Nieszawa. Kom. organizacyjny dla Obw. Mur. GGŚlinR 4. Lipski Ignacy, właśc. dóbr, Ludom, j. w. Połaj ewo 5. . Hadoński Fa.ustyn, właśc, dóbr, Ninino, j, w. Rogoźno 6.- Koszutski Nepomucen, właśc. dóbr, Wargowo, j. w. Maniewo Rogoźno 7. Karczewski Paweł, kom. sąd., Rogoźno 8. Derpa Stefan, kupiec, Rogoźno 9. Cichocki Kazimierz, lekarz prakt., Rogc."Źno 10. Lamprecht Franciszek, ra.dny i destylator, Rogoźno 11. Duszyński Józef. obyw., szynkarz, roI., Rogoźno 12. Gieryn Michał. c.'byw., szynkarz, rolnik, Rogoźno 13. Kowaliński Michał, szewc, Rogoźno 14. Dutkiewicz Maciej, obyw., rolnik, Rogoźno 15. Lubomęcki Ignacy, asesor, rozjemca, Rogoźno Według wyja,Śnień landrata najbardziej czynni przy werbowaniu, zbrojeniu i zaprowiantowaniu powstańców byli. wyka.zani ad 8, 11 i 15. a z Komitetu Obornickiego wymienieni ad 2-5. Komitety IG'kalne w Obornikach, Ryczywole i Murowanej Goślinie nie rozwinęły żywszej działalności i z tego powodu wykazu członków landrat nie nadesłał.

Pow.Ostrzeszów Grabów 1. Rekowski Artakserkses, właśc. dóbr, Rudniczysko 2. Psarski Nikodem, właśc. dóbr, Doruchów 3. Belina Albin, właśc. dóbr, Borownik 4. Kołaczkowski Wojciech, właśc. dóbr. Tokarzów 5. Krzemienicki Józef, obyw., Grabów 6. Strybel Feliks, proboszcz, Grabów (wygłaszał fana,tyczne kazania i przemówienia) Pow. Pleszew PIes z e w 1. Żychliński, właśc. dóbr, Twardowo 2. Taczanowski, wła,śc. dóbr, Sławoszew 3. v. Unruh, właśc. dóbr, Szołów 4. Lisiecki. kom. sąd., Pleszew 5. Świderski Franciszek, obyw., Pleszew , 6. Pokorny Michał, doktor, Pleszew 7. Karkowski Leon, szewc. Pleszew 8. Jankowski, sołtys. Twardów 9. Raczyński, kasjer, Tursko 11. Białoskórski, porucznik, Laska,wy 12. Zaborski Józef, particulier, Pleszew Jarocin 13. Kierszniewski Ignacy, pleban, Radlin 14. Dankowski Antoni, obyw., radny, Jarocin 15. Giemza Alojzy. aptekarz, Jarocin lG. Maliński Sylwester, właśc. nieruch., JaJ'ocin 17. Paprzycki Feliks, rzeźnik, Jarocin 18. Ambrożkiewicz Andrzej, 'handlarz świn, Jarocin 19. Wronecki Karol, handlarz świń, Jarocin 20. Gorzeński Michał, właśc. dóbr, Wita.szyce, przewodniczący 21. Jerzewski dzierż. dóbr Słupia, zastępca 22. Dankc'Wski Antoni, obyw., radny, Jarocin, tajny sekretar 23. Giemza Alojzy, aptekarz, Jarocin 24. Ziemniewicz Ignacy, szynkaJ'z, Jarocin 25. Slaynitz Dominik, karczmarz, Jarocin 26. Wronecki Karol, handlarz świń. Jarocin 27. Dekubanowski Szymon, obyw., Jarc'cin 28. Ehrlich Loebel, lekarz, Jarocin 29. Sauer Ludwik. kupiec, szynk., JaJ'ocin Skład ad 13-19 urzędował od 22-23 marca Mieszków 30. Karszniewski, proboszcz, Radlin 31. Trzaska, właśc.' dóbr. ChwaJęcinek 32. Martużalski Józef, właśc. młyna" Mieszków 33. de Sabling Carl, obywatel, Mieszków 34. Kurz, gwoździarz, Mieszków 35. Szczepkowski August, G'bywatel, Mieszków 36. Świderski Antoni, cand. teoL, Mieszków Nowe Miasto 37. Pośpieszyński Zachariasz. proboszcz, Nowe Mia.sto 38. Heyner Adolf, burmistrz, Nc'We Miasto 39. Lewandowski Michał, radny 40. Zenker Piotr, radny 41. Gawroński Józef, radny 42. Brand Louis, handlarz 43. Merdaś Kazimierz, nauczyciel 44. Urbaniak Antoni, sołtys. Komorze ł5. Fiebig Mikoła,j, gospcodarz, Klenka 46. Ceracki Jan. gospodarz, Komorze Pow. Poznań Poznań \ Stefański Antoni, właśc. dóbr, Nowawieś Kęszycki Franciszek, dzierż. dóbr, Sołacz (Kom. Centr. używa go do specjalnych zada;ń) Szałczyński Tomasz, sekr. Landszafty, Rataje, j. w. na pow. Środa Węsierski Tadeusz, właśc. dóbr, Niepachanie (jako Kom.

Cywilny Powiatu) Goślinowski, dzierż. dóbr, Pawłowice (jako Kom. .9bwodowy)

1.

2.

3.

4.

5.

44 7. Skaławski Stanisław, właśc. dóbr, Strykowo, j. w.

8. Neymann, oficer landw. Lusówko (jako Komis. Wojsk. Obw.) Pic'trowo , (Nie stwierdzono, czy Kom. ten był samodzielny, czy członkowie jego byli tylko delegatami Kom. Na,rod. Centr.) 9. Sypniewski Felicjan, syn właśc. dóbr, PiotrowG' 10. Wierzchaczewski Hipolit, dzierż. dóbr, Piotrowo .. Górczyn .

11. Stefański Stanisław, nauczyciel, Górczyn 12. Palacz Jan, gospodarz, Górczyn Stęszew 13. Nowicki Andrzej, ob., rolnik, Stęszew 14. Nowicki Józef, właśc. domU', Stęszew 15. PłuciiISki Felicjan, adm. dóbr, Wierzenica, członek Podkomitetu POzn. urzęd. w Obw. 16. Jakubowski .Tan, pleban, Chojnica, Wierzonka j. w.

17. Kegel Edwa.rd, proboszcz, Swarzędz, j. w.

Pow. Śrem 1. Raczyński Antoni, dzierż. dC'Illeny, Nochowo, mianowany Komisarz Powiatowy

2. Słowiński Paweł, wika.riusz, Śrem 3. Wojtowski Nepomucen, syn dzierż., Zbrudzewo 4. \Vieruszewski Piotr, piekarz, Ś1'em 5. Bogacki Franciszek, piwGwar, Śrem 6. Hedloff Stanisła,w, kramarz, Śrem 7. Wałowski Stanisław, weterynarz, Śrem 8. Fligierski Wojciech, piwowar, Śrem Kórnik Stasiński, pełno dóbr, Bnin Akaliński, kom. dóbr, Bnin KielisiiIski, bibliotekarz, Bnin Przybył, sołtys, Skrzynki Majchrzycki, gospodarz, Pirrzchno, (gdzie indziej Mokrzycki) Janicki Nepomucen, proboszcz, Kórnik Górski Hipolit, kupiec, Kórnik AleksandrGwicz Jan, gospodarz, Kórnik pudclewicz Bonawentura, młynarz, Kórnik Gaciilski Kazimierz, młynarz, Kórnik Bilski Szymon, gospodarz, Kórnik Cohn Emanuel, particulier, Kórnik Bros Abraham, kupiec, Kórnik Schubert Benjamin, młynarz, Kórnik Goertz Fryderyk, apteka,rz, Kórnik

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18, 19.

20.

21.

23.

22.

(dwa.j ostatni wykazani na innej liście)

24. Szczeciński Micha.ł, szynkarz, Kórnik Bnin 25. Szułczyński Józef, komendarz, Bnin 26. MateIski Mateusz, obyw. i rolnik, Bnin 27. Sikorski Józef, płóciennik, Bnin 29. Gabrielewicz Wawrzyn, ob., rolnik, Bnin 30. Guse Wilhelm. karczmarz, Bnin 31. Simon August, garbarz, Bnin 32. Lehmann Jakub, młyna,rz, Bnin Mosina 33. Rost Wojciech, nauczyciel, Mosina 34. Adamski Antoni, krawiec, Mosina 35. Stefanowicz Stanisław. piwGwar, Mosina 36. Kordylewski Jan. garncarz, Mosina 37. Ruszkiewicz Antoni, garncarz, Mosina Książ 38. Budziszewski Konstanty, właśc. dóbr, Książek 39. Nieradziński Jan, nauczyciel, Książ 40. Goguiski Wojciech, garncarz, Ksią 41. Kurtz Wincenty, radny. Książ 42. Dykier Józef, rzeźnik. Książ 43. Werner Alojzy, rzeźnik, Ksią 44. Wabner Antoni, mydlarz, Książ 45. Kozik Maciej, kewal, Książ 46. Hirsemann August, radny, Książ 47. Matulke Gottlob. karczmarz, Ksią 48. Kosel August. cieśla, Książ 49. Bornstein Fabian, kupiec, Książ 50. Hirsch Jacob, handlarz, Książ Jaraczew 51. Nowicki Stanisław, obywatel, Jaraczew 52. Machowicz Wojciech radny, Jaraczew 53. Zwierzycki Sylwester, obywatel, Ja.raczew 54. Kc-lendowicz Tomasz, obywatel, Jaraczew Dolsk 55. Krasno'Cielski Hipolit. dzierż. prob., Dolsk 56. La.tanowicz Feliks, kamelarz, Dolsk 57. Obrębowicz Franciszek, ob., rolnik, Dolsk 58. \Viaranc,wski Stanisław, ob., rolnik, Dolsk 59. Stojanowski Sylwester, szynkarz, Dolsk 60. Latanowicz Antoni, szewc. Dolsk 61. v. Clausen Edward, b. burmistrz, Dolsk L62. Talarczyk Wojciech, gospodarz, Masłowe' Pow. Środa Środa 1. Radoński Anastazy, właśc. dóbr, Głębokie 2. Kegel Teofil, dziekan, Środa 3. Trąmpczyński Antoni, kom. sąd., Środa 4. Grabowski Konstanty, asesor sądowy, Środa 5. Boguliński Nepomucen, piwowar, Środa 6. Grzesiewicz Tymoteusz, komis. burmistrz, Środa 7. Grellus Jan, obyw.. rolnik, Środa 8. Jewasiński Marcin. właśc. domu, Środa 9. Kapuściński Maciej, lekarz, Środa 10. Nowak MichaJ, sołtys, Pławce 11. Nowak RG'ch, gospodarz, Pętkowo 11. Nowak Roch, gospodarz, Pętkowo Kostrzyn 13. Lewandowski Szymon, dziekan, Kostrzyn (w spisie Antoni) 14. Kirschenstein, pocztarz, Kostrzyn 15. Ołyński Józef, karczmarz, Kostrzyn 16. Wiśniewski Jakub, particulier, Kostrzyn 17. Suwaliński Józef, rzeźnik, Kostrzyn 18. Niezielski Marcin, rzeźnik, Kostrzyn 19. Wadyński Piotr, rzeźnik, Kostrzyn 20. Zajączek Adolf, rzeźnik, Kostrzyn 21. Zygarłowski Marcin, obyw., rolnik, KC'8trzyń Pobiedziska 22. Knypiński, radny. Pobiedziska 2.'1. Kleber, nauczyciel, Pobiedziska 24. KJebcr Jakub, murarz, Pobiedziska 25. Bulczyński Karol, obywatel, rolnik. Pobiedziska 26. PawłGwicz Jakub, obywatel, rolnik, Pobiedziska 27. Rakowicz Ignacy, stolarz, Pobiedziska 28. Szubert Andrzej. obywatel, rolnik, Pobiedziska 29. Schrotpr Heinrich, obywatpl, Pobiedziska 30. Praeger Wilhelm, ka;rczmarz, Pobiedziska 31. Levinsohn Gustav, kupiec, Pobiedziska 32. Licht Pincus, kupiec, Pcł>iedziska 33. Glaesmer Leopold, karczma;rz, Pobiedziska Zaniemyśl 34. Rybicki Antoni, dziekan, Zaniemyśl - prezes 35. Fredrich Jospf, prus. Kom. Obw.. Zaniemyśl 36. Taczanowski Napoleon, dzierż., Jeziory Małe 37. Rudnicki Antoni, dzierż., PG'lwica 38. Kurowski Henryk, dzierż., por., Jeziory Duże 39. Smitkowski Ignacy, obywatel. Zaniemyśl 40. Spotański Piotr. nauczyciel, Zaniemyśl 41. Kcwalski Marcin, sołtys, Jeziory Małe 42. Frąckowiak Szymon, sołtys, Jeziory Duże 43. Kowalewski .Jan, sołtys, Luboniec 44. Dopierała Wojciech, sołtyS, Kępa Komitety 10ka,Ine działalności politycznej nie rozwijały, natomiast niezwykle czynny był Kom. Pow. Średzki, sprawujący władzę na. t.erenie całego powiatu. Najczynniejsi: ad 1-3, 13 i 34.

Pow, Szamotuly S z a m o t u ł y (Kom. powiatowy) 1. Mierzyński, właśc. dóbr, Bytyń - prezes 2. Taszarski \Vincenty, proboszcz, Szamotuły 3. .zółtowski Edmund, właśc. dóbr, Myszkowo S z a m o t u ł y (Kom. lokalny) 4. Magdziński Jan, obywatel, radny, Szamotuły 5. Szramkiewicz Antoni, stG'larz, Szamotuły 7.

8.

9.

10.

11.

Pnie wy Knoliński Antoni, wikariusz, Pniewy Danysz Karol, karczmarz, PnieWy Mellerowicz Karol, karnelarz, Pniewy Bogusławski Wincenty, obywatel, rolnik. Pniewy Pietrakowski \Vincenty, nauczyciel, Pniewy Heyducki Franciszek, obywatel. rGlnil{. Pniewy

W'r o n k i 12. Moil Rudolf, kupiec i karczmarz, Wronki 13. Kromczyński Melchior, piekarz, \Vronki 14. Kromczyński Chr., piekarz, Wronki 15. Radkiewicz Teofil, kupiec i ka,rczmarz, Wronkr16. Mottek Salomon, kupiec, Wronki

Pow. Szubin S z u b i n (Komitet powiatowy) 1. Cimow, dzierż. dóbr, Smarzykowco 2. Budziński Konstanty, proboszcz, Łabiszyn 3. Olszewski, obywatel, Szubin 4. Kowalewski, gospodarz, Szaradowo 5. WG'lszleger, właśc. dóbr, Chraplewo ,6. Koma.siński Jan, proboszcz, Szubin 7. Królikowski, obywatel, Szubin 8. 'Vierfasz, gospodarz, Łachowo

S z u b i n (Komitet lokalny) 9. Brenk Julian, wikariusz, Szubin 10. Olszewski, G'bywatel, Szubin H. Wodtka, kamelarz, Szubin 12. Pyszkowski, pom. tłumacz, Szubin 13. Ludwiczak, gospodarz, Wolwark

Gąsawa, 14. Wyszomierski \Vojciech, nauczyciel, Gąsawa 15. Marczyński Toma.sz, karczmarz, Gąsawa 16. Zygmunto'Wski Jan, właśc. domu i karczmarz, Gąsa.wa 17. ,Zakow Jan. ob.! rolnik, Gąsawa } zmusze . do przystą 'enia 18. Szredziński Wojciech, pleban, Gąsawa pod grż\,ą kary śml'e1rci.

19. Berent Ignacy, właśc. folw., Gąsawa Udział brali 2 - 4 dni.

,Znin Komitet Pocztowy, utwGTzony przez MOlińskiego z Bożejewic 20. Jaskulski Jan, nauczyciel, ,Znin 21. Gabrielski Leon, karczmarz, ,Znin .

22. Stiller Benjamin, nauczyciel, 'znin Obsada Magistratu ustanowiona przez MOlińskiego j. w.

23. Kryszak Jan, karczmarz i wła,śc. gruntu, ,Znin - (jako burmistrz) 24. Jastrzębski Franciszek, naucz., 'znin - (jako sekr. miejski) Wągrowiec później L e c h l i n w końcu P a w ł o w o 1. Guttry Aleksander, właśc. dóbr, Paryż (tylko na początku, później walczył pod Mił.) 2. Seredyński Józef, wła,śc. dóbr, Chociszewo 3. WilkG'I'iski Florian, właśc. dóbr, Wapno 4. Skoraszewski Józef, właśc, dóbr., Wysoka-Glinno _ 5. Schuma,n Pantaleon, właśc. dóbr, Kujawki 6. Guttry Hipolit, właśc. dóbr, Piotr.kowice 7. Kiszewski, pom. hand!.. Wągrowiec 8. Brzeski Leonard, właśc. dóbr, Jabłkowa 9. Skoraszewski Piotr, dzierż. dóbr, Glinno 10. Grabowski Stanisław, właśc. dóbr, Wysoka 11. Brodnicki Piotr, właśc. dóbr, Miłosławice 12. Wierzbiński Józef, dzierż. dóbr, Skoki 13. Miączyński Aleksander. właśc. dóbr, PawłG'Wo Lista sporządzona. na podstawie wykazu z dnia 12. 6. wykazu dodatkowego z tego samego dnia. Pow. Września Września 1. Poniński, prezes (komendant Wrześni - Mieczkowski) 2. Śmiełowski Józef, proboszcz 3. Daszkiewicz, kupiec 4. Rost, kupiec

Miłosław 5. Mrówczyński, prezes (kom. Miłosławia - Snowa.cki) 6. Ohlert, aptekarz 7. Braun, obywatel

Pow. Wscbowa Według sprawozdania la.ndrata Komitety polskie na terenie powiatu nie istniały. Próbę utworzenia Komitetu Na.rodowego podjęli: 1. Zakrzewski, właśc. dóbr, Kleszczewo 2. Skórzewski, właśc. dóbr, GG'la.nice 3. Jarzębowski, właśc. dóbr, Krzycko Wielkie, jednakże landrat wspólnie z Magistratem m. Wschowy do utworzenia Komitctu nie dopuścili.

Pow. Wyrzysk Komitet nie został powołany do życia. Z przychwyconych pa,pierów polskich wynika - donosi landrat - że mianowani zostali członkami Komitctu: ad 1 i 2. Na, liście figuruje także Grabowski Ignacy, jako członck Kom. Pozn.

1. Sikorski Józcf, właśc. dóbr, Jeziorki jako Komis. Powiatu 2. Styma Józcf, właśc. dóbr, Izdcbki 3. GrabG'wski Igna.cy, właśc. dóbr. Bądccz (czł. Kom. w Pozn.)

Kronika Miasta Poznania 4

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1948 R.21 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry