Pow. Babimost Ch obi e nice 1. MieUyński Józef, syn Macieja. właśc. dóbr, ChG'bienice 2. Bobrowski Igna.cy. urzędnik gosp., Chobienice 3. Adamczak Jan, urzędnik gosp., ChLbienice 4. Szumski Ignacy, gorzelany, Chobienice 5. Hanysz Józef, dozorca., Chobienice 6. Cloj Kasper, rob. dniówkowy, Chobienice 7. Plater Stanisław, junior, właśc. dóbr, Wrc'Ilia,wy 8. Rusinowski Józef, rolnik, Kopanica 9. Kaczmarek Andrzej, rolnik. Kopanica 10. Moder Franciszek, rolnik, Kopanica 11. Klosz Adam, rolnik, KG'panica 12. Moder Józef. rolnik, Kopanica Właściwy Komitet składał się z osób wymienionych ad 1-6.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1948 R.21 Nr1

Czas czytania: ok. 7 min.

Wykazani w spisie a.d 7-12 brali czynny udział w rozpowszechnianiu odezw Komitetu a na.dtc' wygłaszali przemówienia do ludności polskiej. Z uwagi na wczesne zorganizowanie się Niemców ruch polski nie rozwinął się nale:tycie. Na terenie powiatu dochodziło jednak do drobnych starć z Niemcami. W kilku miejscowościach powiewały sztandary polskie, odbywa.ł się werbunek i dozbrajanie powstańców. W związku z wydaniem przez Komitet niemiecki odezwy za wyłączeniem powiatu B. od reorganiza,cji odpowiedział Komitet Narodowy odezwą z dnia 22 kwietnia "Do braci Polaków w powiecie Babimotskim" w której między innymi czytamy: "...Bracia.! Bronić nas przyrzekają (Niemcy) a chcą nam na nowo rozszarpać _ ju:t po trzykrc'ć rozszarpaną naszą Ojczyznę... Z miłości ku nam ludu niemieckiego, jak Komitet Wolsztyński głosił, jeszcze dotąd nie przestała tu i ówdzie płynąć krew niewinnych bra.ci naszych, przez ich :tołda.ctwo, równające się w swym barbarzyństwie Turkom, Tatarom i innym PoganGffi przed 300 laty... Są to wilcy, którzy chcą namówić owce... aby powierzyły swą wolność, stra:ty i opiece drapie:tnych ich pazurów..... Odezwę podpisali członkowie a.d 1-6.

Pow. Buk B u k (od 20 marca - 18 kwietnia) 1. Szczaniecki Konstanty, właśc. dóbr, Brody 2. Lącki Antoni, właśc. dóbr, Lwówek 3. Zaremba, właśc. dóbr, Sa.dy 4. Matecki Antoni, dzicr:tawca, Lwówek 5. Kulczewicz Bonawentura, dziekan, Buk 6. Kazubski L.eon, komisarz, Sliwnc' 7. Kulczewicz Stanisła,w, dzier:tawca prob., Pawłówko 8. Cichorzewicz Piotr, właśc. fol w.. Buk 9. Wierzbicki Hieronim. Buk 10. Brylewski Feliks, radny, Buk 11. Gorczewski Jan, właśc. folw., Buk 12. Małecki Wojciech, wła'śc. dóbr, Buk 13. Wiśniewski NCTbert, właśc. dóbr, Buk 14. Dłu:tyński Franciszek, właśc. dóbr, Buk 15. Niezieliński Kasper, szewc, Buk 16. Chojnacki Konstanty, szewc, Buk 4. Kwa.dyński, radca sądowy, Gniezno 5. Dorszewski, wik. kat., prok., Gniezno 6. Piasecki Szymon, piwowar, Gniezno 7. Grynwald, karczmarz, sekr. sąd. Gniezno 8. Kaniewski 9. Buske Ludwik, wikariusz katedr., Gniezno 10.. Jasiński, kapelusznik, GI16ezno 11. Lange, dysp. drukarni, Gniezno 12. Biedermann, geometra, Gniezno 13. Sydow, budown., Gniezno 14. Marten Ignacy, wikariusz katedr.. Gniezno Witkowo 15. Kurewski Antoni, proboszcz, Witkowo 16. Kierski, właśc. dóbr, Małachowo 17. Krasicki, właśc. dóbr, Mąkownica 18. Sobczyński, kominiarz. Witkowo 19. Dziadkiewicz Józef, kowal, Witkowo 20. Rakowski Walenty, rzeźnik, Witkc'Wo W innym wykazie figuruje ponadto: 21. Loga, właśc. dóbr, Ruchocinek 22. Knast Józef, właśc. dóbr, Witkowo 23. Brandt, aptekarz, Witkowo 24. Heilfrom Hirsch, Witkowo 25. Goldmann Samuel, Witkowo 26. Ziętkiewicz, kra.wiec, Witkowo Powidz 27. Loga, właśc. dóbr, Ruchocinek , 28. SoczywGdziński Tomasz, obywatel, Powidz 29. Zagrodzki Franciszek, obywa.tel, Powidz 30. Kozłowski Jan, obywatel, Powidz 31. .Jarecki Jan, obywatel, Powirlz 32. Choryan Ludwik, cbywatel, Powidz 33. Cichowski Jakub, obywatel. Powidz 34. Czaszewicz, obywatel, Powidz W Innym wykazie IIgurujll nadto: 35. Lukowski, obywatel, Powidz 36. Sakowski, C'bywatel. Powidz 37. Dorszewski, obywatel, Powidz 38. Szerzycki, obywa.tel, Powidz 39. Jakubowski Hirsch, obywatel, Powidz 40. Klawitter. burmistrz, Powidz Kłecko 41. Skarzyilski Ambro:ty, dzier:t. dóbr, Charbowo 42. Dydyński Józef, proboszcz, Kłecko 43. Węsierski Albin, właśc. dóbr, Za.krzewo 44. Radoński, dzier:t. dóbr, Dziadkowo 45. Krymkowski Edward, właśc. dóbr, Popowo-Tcmkowo 46. Gertych Antoni, wikariusz, Dembnic3, 47. Brudzewski Leopold, właśc. dóbr, Popowo podleśne, org. kawalerii

3° 48. Drwęski. komornik, Kłecko 49. Szafrański, właśc., Kłccko Kiszkowo 50. Dziembowski, dzierż. dóbr, Popkowice 51. Karpiński, obywatel, Kiszkowc' 52. Szafrański, obywatel, Kłecko 53. Drwęski, obywatel, Kłecko .

54. Sławoszewski, dzierż. dóbr, Lubowice 55. Poniński Bolesław, właśc. dóbr, Malczpwo, kom. obwodowy w Innym wykazie figurują nadto: 56. Jasiński, właśc. dóbr, Witkowo 57. Kaszuński, obywatel, Witkowo Mielżyn 58. Jaxaczewski Zenon, właśc. dóbr, Miclżyn, kom. ob\vodowy 59. Giebur, oby\-Vatel, Mielżyn 60. Jagodziński, obywatel, Mielżyn 61. Wyszczyński, obywatel Figurują w innym spisie.

Czerniej ewo 62. Petrykowski, propina,tcT, Czerniejewo 63. Piotrowski, nauczyciel, Czerniejewo 64. Kropaczcwski, szynkarz, Czerniej ewo 65. Nowacki, nauczyciel, Czerniej ewo 66. Kośliński, obywatel, CerniejewG' 67. Kuchowicz, obywa,tel, Czerniej ewo 68. Gliński Ignacy, obywatel, Czerniej ewo 69. Galansowicz, rzeźnik, Czerniejewo 70. Tryburski Jan, proboszcz, Czerniejewc' 71. Alkiewicz, nadleśniczy, Czerniejewo 72. Florkowski, dzierża,wca, Czerniej ewo 73. Ćwikliński, kowal, Czerniej ewo 74. Synaczyński, sołtys, Czerniejewo Pow. Inowrocław Inowrocław 1. Miełęcki Roman, dzierż. dóbr, Mirogonicwice 2. Nowicki Edward, dziprż. dóbr, Jacewo 3. Perliński Karol, rolnik, gospG'darz, Szymborze 4. Czajkowski Piotr, właśc. dóbr, Łąkocin 5. Jaroszewski Antoni, ob., rolnik, Inowrc'Claw 6. Kaliski Fcliks, proboszcz, Jaksice 7. Tarnowski Antoni. wikariusz, Inowrocław 8. udziilSki Adam, rG'lnik, Inowrocław Strzel no 9. Laskowski Antoni, rolnik, Strzelno 10. Findeisen Karol, kaznodzieja ew., Strzelno 11. Westphal Józef, wikariusz ka,t., Strzelno 12. Wegner Wojcieoh, ob., rG'lnik, Strzelno 13. Kalinowski Andrzej, o'rganista kat., Strzelno 14.. Augustynowicz Błażej, ob., rolnik, Strzel no 16. TIoznowicz Piotr, nauczyciel, Strzelno 17. Ussorowski Wincenty, rolnik, Strze]no 18. Gortzitza Ferdynand, lekarz prakt., Strzelnc' 19. Daszyński August, ob., rolnik, Strze]no 20. Nelte Adolf, burmistrz czasowy, Strzelno 21. Bracki Piotr, inkw. prob., Stodoły 22. WielGwiejski Emil, Bławaty 23. Kuhne Fridrich, dzierż. domeny, Strzelno 24. Jamrowski Jan, kasjer, Strzelno 25. Małachowski Abraham, kupiec, Strzelno 26. TIuszkiewicz l\'Iaa'cin, sołtys, Książ 27. Jaraczewski Heliodor, właśc. dóbr, Kijewice 28. Zawadzki Jozef, właśc. dóbr, Sukowy 29. Mierosła.wski Franciszek, dzierż. dóbr, Wrc'lliawy 30. Wojciński \Valenty, rolnik go.sp., Bronisław Pow. Kościan «oś cia n l. Kwilecki Walerian, wła.śc. dóbr, Kobylniki 2. Żółtowski Marceli, właśc. dóbr, Czacz 3. Taczanowski Józef, właśc. dóbr, ChCTyń 4. Chłapowski Stanisław, właśc. dóbr, Czerwona Wieś 5. Jaraczewski Julian, właśc. dóbr, Głuchowo 6. Slmrżyński Adam, właśc. dóbr, Spławie 7. Ska.rzyński Michał, właśc. dóbr 8. Koczorowski Antoni, właśc. dóbr, Jacin 9. Szcpanowski Jan, insp. bud owI., 'KG'ściaJl 10. Gałecki Bogusław, dr med., Kościan 11. Szubert Józef, prebendarz, KościaJl 12. Wawrzyniak Marcin, gospodarz, Sierakowo 13. Konopiński Maciej, pieka.rz, Kc'ścian 14. Koczewski Antoni, szewc, Kiełczewo 15. Kotecki Ignacy, rektor szkoły, Kościan 16. Niklaus Juliusz, insp. domu poprawy, Kc'Ścian Czempiń 17. Matuszkiewicz Andrzej, ob., Czempiń 18. Iwaszkiewicz Wincenty, I radny, Czempiń 19. Dymiński Piotr, właśc. nieruch., Czempiń 20. Wański Alojzy, szewc, Czempiń 21. Osiński Ignacy, szewc, Czempiń 22. Eckert Jakub, gwoździa.rz, Czempiń Krzywiń 23. Bilewicz Andrzej, rolnik, szynkarz, aresztowany w Kościanie 24. Hertmanowski, poczta.rz. sekretarz 25. Golski Józef, rolnik 26. Dobrowolski Mikołaj, rolnik 27. Dobrowolski Kazimierz, obywatel Pow. Krobia Krobia 1. Masłowski Telesfor, proboszcz, Krobia 2. Trawiński Tomasz, radny, Krobia 4. Pawłowski Ludwik, chirurg, Krobia 5. Gintrc'Wski Karol, szynkarz, Krobia (gdzie indziej Pintrowski) 6. Neymann Jakub, piekarz, Krobia. _ 7; Wolny Karol, sołtys, Krobia Stara, 8. Furmanowski Piotr, sołtys. Sułkowice GostkoWG' (Podkomitet Krobski) 9. Goeppner August, właśc. dóbr, Gostkowo 10. Michalski Antoni. probc'Szcz, Niepa,rt Kołaczkowice (Podkomitet Krobski) 11. Gi:tewski Paweł, proboszcz, Kołaczkowice 12. Ewicz Ignacy, proboszcz, Kona,ry 13. J;łieneck Karol, dzier:t. dóbr, Sielec Skoraszewice (Podkomitet Krobski) 14. Bojanowski Kalikst, właśc. dóbr, Skoraszewice 15. Kobusiński, dzier:t. domeny, Skoraszewice , 16. Błc'ciszewski August. właśc. dóbr, Krzy:tanki (jako osobny podkomisarz)

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Gostyń Wilkoński Teofil, właśc. dóbr, Grabonóg Węsierski Mikołaj, właśc. dóbr, Podrzyn Bojanowski Edmund, particulier, Grabonóg Błc'Ciszewski Stanisław, właśc. dóbr, Smogorzewo Koliński Józef ,kom. gospod., Gola Budziszewski Prot, właśc. dóbr, Czachorowo Grzeszkiewicz Jan. proboszcz, Strzelce Du:te Werner, burmistrz, Piaski Borek Leon, właśc. domu, por. Landwery, Gostyń Kulesza Jan, b. burmistrz, kap. Wojsk Polskich. Gostyń Peskary Ohristoph, kupiec, Gc'Styń Katt Julius, lekarz prakt., Gostyń Czabajski Franciszek, rzeźnik, Gostyń Dabiński Jakub, rymarz i radny, Gostyń Szulczewski Józef. krawiec, Gostyń Tefelski Teofil, muzyk, Gostyń Wojciechowski Michał. sekr. pryw., Gostyil } tajni sekretarze Bruka:tewicz TeodcT, nauczyciel, Gola Komitetu Polsko Kornatowski Antoni, szynkarz, Gostyń (albo Konatowski, Szulczyński Atanazy, duchowny z klasztcTu, Głogówko Muszyński Antoni, szewc, Gostyń Mołkow Julius, mierniczy, Gostyń Broda Bła:tej, sołtys, Gola Szczalliecki Ignacy, pułk. łaszczyn Kramer, kleryk, GG'la Przybylski, b. burmistrz i kom.

Niestrowski, młyna,rz, Gostyń Niestrowski, muzyk, Gostyń

(stale w Komitecie, wydawał rozkazy) obw., Krobia zgłaszających się powstańców i brał udzia.ł w tajnych posiedzenich Kmnitetu. Koliński z Golf dostarczał broń i zboże do obozów powsta,ńczych, kleryk Kramer w dniu 7 kwietnia poświęcił w kościele w Gostyniu sztandary polskie i wygłósił przy tern fanatyczne przemówienie. Patriotyczne kazania i mowy w związku z powstaniem Polski głosił także ksiądz zakGllny Szulczyński. Pow. Krotoszyn Krotoszyn (od 22 marca, 23. 3. przeniósł swą siedzibę do Koźmina) 1. MycieIski Teodor, właśc. dóbr, Chocieszewice, (p. Krobia) 2. Chłapowski Micha.ł, właśc. dóbr, Sośnica (zmarł od rany postrzaJowej 19. 3.) 3. Chełkowski Józef, właśc. dóbr, Kuklinów 4. Stablewski Antoni, właśc. dóbr, Wolenice 5. Przyłuski Józef, właśc. dóbr. Sta;rkowice 6. Richter Karol, lekarz prakt., Krotoszyn 7. Pawłowski Michał, komendal'z, Lutogniewo 8. Szyperski Antoni, wikariusz i katecheta, Krotoszyn 9. Sierodzki Karol, szynkarz. Krotoszyn 10. Sikorski Walenty. rzeźnik, Krotoszyn 11. Szymoński Kazimierz, emigrant, Starogard.

12. Kokot Maciej, własc. pustk., Biadki 13. MieUyński Aleksander, właśc. dóbr, Baszków 14. Sokolnicki Nereusz, właśc. dóbr, Wrotkowo 15. Wierzbiński Wa,wrzyn, właśc. dóbr. Czarnysad 16. Gagacki Jakub, proboszcz, Koźmin 17. Rychłowski Hieronim, właśc. dóbr, Zimnawoda 18. Smitkowski Celestyn, własc. dóbr, Siedmiorogowo 19. Przeradzki Franciszek, pleban, Wałków 20. Magielski Łukasz, ob.. rolnik. Koźmin 21. Błażejewski Józef, ob., rolnik, Koźmin 22. Szczegura Marcin, gospoda;rz i ławnik, Rozdrażewo 23. Radoński Dezydery. dzierż. dóbr., Lutynia 24. Cichosz Stanisław, pleban, Koryta Borek 25. Urbański Kazimierz. nauczyciel, Borek 26. Konczyński Franciszek, piekarz, Borek 27. Bogusławski Leon, piekarz, Borek 28. Grymiński Łukasz, stolarz, Borek 29. DomagaIski Józef, kuśnierz i rzeźnik, Borek 30. Paternowski Hipolit, pom. handl., Borek 31. Szymański Maksymilian. młynarz. Borek

32.

33.

34.

35.

36.

(zginął pod Książem)' Ciciers.ki .Tadeusz, I?osodarz, Borek . } nie byli członDZlerzblCkl Józef, dZlerz. dóbr, Góreczki karni. ale barSmitkowski \Vładysław, dzierż. dóbr, Ciel mice dzo czynni Rychłowski \Valcrian, właśc. dóbr, Zimnawoda, kom.

Laferski Andrzej, pleban, Jeżewo (głosił patrioto kazania) Dobrzyca 37. Kociński Franciszek, proboszcz, Dobrzyca 38. mudziński AntGlli, nauczyciel, Dobrzyca

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1948 R.21 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry