MUZEUM PREHISTORYCZNE W POZNANIU za I półrocze 1947 r.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1947 R.20 Nr2/3

Czas czytania: ok. 3 min.

2. II. Zwiedził Muzeum France Autori, znany kompozytor amerykański. l. III. Zwiedził Muzeum proi'. dr Rosę, slawisla angielski. 11. III. Z inicjatywy Muzeum odbyły się w Krotoszynie 2 odczyty na, temat: "Biskupin w świetle odkryć prehistorycznych", które wygłosił mgr B. Kostrzewski, wicedyrektor Muzeum.

29. III. W ramach działalności popularno-naukowej odbył się w Muzeum jednodniowy kurs z prehistorii dla uczestników- Kursu Świetlicowego przy O. K. Z. Z. Brało w nim udział ok. 60 osób.

31. III. Muzeum przeprowadziło badania powierzchniowe w Zoniu i z ZbyszewiUich, w po w. chodzieskim, gdzie napotkano nowo stanowiska kultury pucharów lejkowa.tych, grobów kloszowych i z okresu wczesnohistorycznego.

1. IV. Ukazał się zesz. 1-2 (r. XVI), dwumiesięcznika popularnonaukowego p. n. "Z otchani wieków", organu Muzeum.

28. IV. Zwiedziło Muzeum dwóch korespondentów zagranicznych, a, mianowicie S. Ahlberg ze Sztokholmu, koresp. szwedzkiego dziennika "Dagbladet" i Lj G. Burchardt z Londynu, korespondent "Daily Express".

5. V. Z ramienia Muzeum zbadano grób skrzynkowy kultury "pomorskiej", odkryty w Owińskach pod Poznaniem. Zawartość jego wcielono do zbiorów muzealnych. Zwiedził Muzeum minister Kultury i Sztuki Stefan Dybowski. W tym samym dniu w Muzeum- gościło trzech N orwegów z Oslo, którzy również zapoznali się ze zbio. , ramI. .

9. V. Ukazał się zesz. 3-4 dwumiesięcznika "Z otchłani wieków".

10. V. Odbył się w Muzeum jednodniowy kurs z prehistorii dla Ogniska Poznańskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

15. V. Ukazał się pierwszy egzemplarz dzieła prof. Kostrzewskiego, dyr. Muzeum pt. "Kultura, prapolska", opieki zbiory po b. regionalnych muzea,ch niemieckich na Ziemi Lubuskiej (Trzcianka, Strzelce kraińskie, Gorzów, Międzyrzecz, Sulechów) .

23. V Zwiedził Muzeum prof. dr E. Romer.

28. V. Odbył się w Muzeum jednodniowy kurs z prehistorii i ochrony za,bytków dla starszych roczników Szkoły Mierniczej w Poznaniu.

3. VI. Zwiedzili Muzeum uczestnicy zjazdu Związku Muzeów w Polsce z nacz. dyrekt. muzeów i ochrony zabytków, prof. dr. S. Lorentzen na czele oraz uczestnicy Zjazdu Zw. Hist. Sztuki i Kultury.

c. VI. Dyrekcja Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu w Krakowie przekazała Muzeum 12 rewindykowanych skrzyń zabytków prehistorycznych, które Niemcy wywieźli w czasie okupacji do Grasleben koło Brunświku. Skrzynie zawierały najcenniejsze okazy ceramiki, ozdób i narzędzi brązowych i żelaznych oraz skarby srebrne.

14. VI. Uka,zał się zesz. 5-6 dwumiesięcznika "Z otchłani wieków".

21. VI. Odbył się w Muzeum jednodniowy kurs z prehistorii dla O. K. Z. Z., członków Rad Zakładowych okręgu poznańskiego. U dział w kursie wzięło ok. 80 osób. 30. VI. ' Przeprowadzono urzędowe badania w Baborówku, w pow.

szamotulskim w związku z odkryciem grobów kultury "łużyckiej" przy karczowaniu lasu. Badania doprowadziły do odkrycia śladów osady przedhistorycznej z okresu późno-lateńskiego. Zabytki przekazano do Muzeum.

WYDAWNICTWA T. P. N. w pierwszym półroczu 1947

Józef Pa cz o s ki, Bioindukcja w państwie roślinnym.

Kazimierz S t o j a, ł o w s k i, Morfologiczne badania porównawcze nad rolą układu mezenetymalnego a w szczególności sercowona.czyniowcgo w zapaleniu hiperorgicznym i gośćcowym.

x. Mieczysław D y b o w s ki, Wpływ woli i typu antropologicznego na otamowanie strachu. X. Lech Kaczmarek, Tomasz Netter. - WaJdonsij jako obrońca prymatu św. Piotra. Jerzy W. S z u l c z e w s ki, Fauna naśnieżna Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Roch K n a p o w s ki, O łupach platejskich, Rocznik Dziejów Społecznych i Gospodarczych t. IX.

J a c h o w s k i (księg. akadem.) wydaje Bibliotekę Historyczną pod Redakcją Pozn. T. P. N. I. Labuda" Studia nad początkami państwa polskiego., II. Deresiewicz. Z przeszłości Prus Królewskich.

III. Grot. Hipolit Cegielski, -

21(5

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1947 R.20 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry