KRONIKA WYDARZEŃ KULTURALNYCH

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1947 R.20 Nr2/3

Czas czytania: ok. 5 min.

TEATR WIELKI - OPERA I OPERETKA

W sezonIe 1946/47 wystawiono następujące l) "Hrabina", opera Moniuszki 2) "Cavalleria Rusticana" I "Pajace" op. Mascagniego I Leoncavalla 3) "Aida", opera Verdiego 4) "Cyrulik sewilski", opera Rossiniego wznOWIenIe 5. "Winobranie", operetka Oskara Nedbala 6) "Harnasie" I "Cagliostro" balet Szymanowskiego I Maklakiewicza 7) "Sprzedana narzeczona", opera Smetanysztuki jako premiery: 21.9.46 33

9.11.46 37 12. 3. 4 7 44

19.4.47 24.5.47 24

18.1.47 12. 7. 47 10

Poza tym powtarzano następujące sztuki:

"Straszny dwór" - opera, S1. Moniuszki 10 "Cyganeria" - opera Pucciniego 5 "Faust" - opera Gounoda 21 "Rigoletto" ; - opera Verdiego . 10 "Kraina uśmiechu" - operetka Lehara 37 "Zemsta nietoperza" - operetka Straussa 36 "Wieczór baletowy" - balet 12 razem przeć stawień 312

W tym 9 przedstawień szkolnych " 50 " dla Związków Zawodowych " 2 , , popularne po cenach zniżonych poza tym 8 Akademii urządzonych z różnych okazji I uroczystości oraz 9 " obcych

PAŃSTWOWY TEATR POLSKI w sezonie 1946/47

1. "Majątek albo imię" 2. "Szczeniaki"

J. Korzeniowski 4.10.46 Roger- Ferdinand 7.11.46 67 4. "Dom otwarty" M. Bałucki 6.2.47 49 5. " Dwa teatry" J. Szaniawski 13.3.47 54 o. "Przyj aciel nadej dzie wieczorem" Companeez i Noe 29.4.47 49 7. "Wiele hałasu o nic" W. Shakespeare 21.6.47 42

ŻYCIE KONCERTOWE

27. L 47 Koncert symfoniczny - dyrygent dr Zygmunt Latoszewski solista Henryk Sztompka 17. II. 47 Koncert symfonicany - dyrygent Franco Autori 13. II. 47 Biuro Koncertowe - Raoul Koczaiski - recital -»

5. III. 47 Biuro Koncertowe Henryk Sztompkarecital

31. III. 47 Tow. Filharmonii Robotniczej Koncert symfoniczny - Dyrygent: Z. Latoszewski. Solista: Zdzisław J ahnke Program: Prokofiew Symfonia klasyczna Szymanowski I koncert skrzypcowy Rabaud Procesja nocna Ra,vcl Alborada dej grazioso - Tow. Filharmonii Robotniczej - Koncert Wykonawcy: Zdz, Jahnke (skrzypce) Wanda, Falakówna (śpiew) Gerhard Kotzur (fortep.) M. Szczesnowski (akomp.) W. Rozmarynowicz (prelekcj a).

12. IV. 47

13. IV. 47

21. IV. 47

Tow. Filharmonii Robotniczej - Koncert Wykonawcy: Zdz. J ahnke (skrzypce) Gertr. Konatkowska (fortep.) Anna Gretal (śpiew) M. Szczesnowski (akomp.) W. Rozmarynowicz (prelekcja) .

Biuro Koncertowe Nadzieja Padlewska - recital Dyrygent: Z. Latoszewski - Solista Eug. Umińska Program: Beethoven Symfonia Nr V - Cha.usson Poemat - Ravel Tzigane Siatkowski uwertura "Maria"

Biuro Koncertowe - Koncert Raoul Koczaiski - 6 recitali Tow. Filharmonii Robotniczej - Koncert symfoniczny Dyrygent: Z. Latoszewski - Solista: S1. Szpinalski Program: Mozart uwert. "Don Juan" - Beethoven koncert fortep. Es-dur - Debussy " Nokturn" Ra,vel "Alhórada dei graziosó" 21. V. 47 Biuro Koncertowe - Koncert Bolesław W oytowicz' - recital

14. V. 47 16. V. 47 17. V. 47 19. V. 47

Biuro Koncertowe - Koncert Henryk Sztompka - recital Biuro Koncertowe - Kwartet Polski

"" ątotfktda * « ivf. - .

29. V. 47 Biuro Koncertowe - Koncert Zygmunt Lisicki - recital 31. V. 47 Biuro Koncertowe · - Koncert Raoul Koczaiski (recital) 2. VI. 47 Tow. Filharmonii Robotniczej i Wielkopolski Związek Śpiewaczy - Koncert z chórami Program: Kurpiński uwert. "Królowa Jadwiga," .Dembiński "Wyleć orle" - Poradowski "Koń Świa,towida" - Szamotuiski ,,2 motety" - Nowowiejski "Tam w moim kraju", "Madrygał" Młodziejowski "Orawa" rapsod, symfon.

10. VI. 47 Tow. Filharmonii Robotniczej - Koncert symfoniczny Dyrygent: S1. Wislocki - Solista: Z. Lisicki (fortep.) Program: Karłowicz Rapsodia litewska Szyma nowski Symfonia nr IV - Honegger Pastorale d'Ete - Mozart Symfonia, g-moll.

30. VI. 47

Tow. Filharmonii Moniuszki Wykonawcy: Gertr.

Gretal (śpiew)

75-1ecie śmierci

Robotniczej

Konatkowska, (fortep.) Anna Kwartet Polski (Jan Rakowski, M. Szczesnowski, J. Młodziejowski) Program: Polonez z op. "Hrabina" - Kwartet smyczkowy - Utwory fortepianowe - Pieśni - Prelekcja 20. VII. 47 Tow. Filharmonii Robotniczej - Koncert symfoniczny Dyrygent: Z. Latoszewski Solista: Jan Ra,kowski (viola d'amore) Program: Ogiński Palester Polonezy - Stamitz koncert na viole d'amore - Mozart Serenada nocna.

22. VII. 47 Tow. Filharmonii Robotniczej - Koncert symfoniczny Dyrygent Z. Latoszewski Program: Moniuszko uwertura "Bajka" Żeleński "W Tatrach" - Czajkowski "Kaprys* włoski" Smetana 3 tańce z op. "Sprzedana narzeczona" - Smetana uwert. do op. "Sprzedana, narzeczona" - Moniuszko mazur z op. "Straszny dwór".

WYKAZ CZWARTKÓW LITERACKICH

23. I. 47 Prof. U. T. dr Konrad Górski: "O istocie poezji", słowo wstępne prof. R. Pollak.

30.

1.47 Dr Kubacki: j e n n a".

"Literatura obozowa 1 wo

6. 11.47 Jarosław Iwaszkiewicz: " W s p o m n i e n i a o Kar o l u S z y m a n o w s k i m, słowo wstępne W. Kubacki. 13. II. 47 AKazimierz Wyka: " Z a g a d n i e n i e m ł o d o ś c i w literaturze".

20. 11.47 J. E. Płomieński: "Tajemnica geniuszu".

13. III. 47 Julian Przyboś: polskiej". 20. III. 47 Prof. dr Zygmunt Szweykowski: wilizacja miejska".

"o współczesnej poezji

"Fredro

a cy

*" .

?! 27. III. 47 Dr Aleksander Rogalski: "O P r z y b y s z e w s k i m " (w Dyr. Poczt i Telegrafów).

19. IV. 47 Dr Maria Wicherkiewicz: "S y l w e t k i z d a w n e g o P o z n a n i a".

22.

Eugeniusz Morski: "Wieczór autorski".

Prot dr Stefan Srebrny: "Wyspiański 1 odrod z e n i e t r a g e d i i". 12. VI. 4 7 Prof. dr Konrad Górski: " Żer o m s k i a r o m a n - t Y z m P o l s k i".

V. 47 V. 47

19. VI. 47 Prof. dr Tadeusz Mikulski: "O z w i ąz k a c h li teracko - kulturalnych między Poznaniem i W r o c ł a w i e m w XIX w. " .

26. VI. 47 Stanisław Bąkowski: "W i e c z ó r a . u t o r s k i".

TOWARZYSTWO WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ

29. L. 47 Dr Wacław Kubacki: "O Franciszku Mauria.c'u".

5. II. 47 Jarosław Iwaszkiewicz: "Wieczór autorski".

12. II. 47 Kazimierz Wyka: "Proza polska 1939-1946".

19. II. 47 J. E. Płomieński: "Krytyka kretschmerowskiej teorii genialności" . 5. III. 47 Eugeniusz Morski: "Wieczór autorski".

12. III. 47 Julian Przyboś: "Nowe idee w plastyce".

29. III. 47 Wieczór poświęcony twórczości Karola Szymanowskiego - prof. dr Adolf Chybiński (prelekcja), kwartet polski, dr Stani Zawadzka, Zygmunt Lisicki. 28. V. 47 prof. dr Tadeusz Kotarbiński: "Zasady etyki niezależnej" . 25. VI. 47 prof. dr Roman Ingarden: "Kilka uwag o sztuce filmowej" .

WYSTAWY W SALONIE SZTUKI ZWIĄZKU ZAWÓD. POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW Al. Marcinkowskiego 28 - tel.: 99-10 l. Wysta.wa pośmiertna Po$n. Art. Plastyków od 5. I. do 17. II. 1947 r.

2. Wystawa rysunków Z. P. A. P. okr. pozn.

od 23 II. do 14. III. 1947 r. 4. Wystawa Zw. Warszawskiego - od 13. IV. do 9. V. 1947 r.

5. Wystawa akwarel Cybisa - od 11. V. do 6. VI. 1947 r.

6. Wystawa, zbiorowa S1. Szczepańskiego od 7. VI. do 6. VII. 1947 r.

7. Salon ogólnopolski na terenie Targów Poznańskich od 4. VI. do 6. VII. 1947 r.

MUZEUM WIELKOPOLSKIE 1947

27. IV. 47 Otwarcie Muzeum w całości po remoncie. Zwiedził zcum Wielkop. , referat dyr. G. Chmarzyńskiego Muzeum minister Dybowski, 1-3. VI. 47. Zjazd Związku Muzeów Polskich. Obrady w Muzeum Wielkop. referat dyr. G. Chmarzyńskiego "Muzea regionalne na ziemiach odzyskanych". 4.-7. VI. 47 Zjazd Związku Zaw. Historyków Sztuki i Kultury.

W obu zjazdach brali udział wybitni przedstawiciele muzcologów 1 historyków sztuki i kultury, oraz naczelna, dyrekcja muzeów i ochrony zabytków z dyr. prof. Lorentzem na czele. N a zjeździe historyków Sztuki referat o katedrze poznańskiej wygłosił konserwator mgr Z. Kępiński. 9. VI. 47 otwarcie w Muzeum Wielkopolskim pierwszej objazdowej wystawy, zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie pt.: "C. K. Norwid w 125 rocznicę urodzin". 10. VI. 47 Zwiedziła, Muzeum Wielkopolskie w towarzystwie naczelnika Woj. Wydz. Kultury i Sztuki dra W. Kubackiego wycieczka literatów czechosłowackich. 6. VII. 47 Zwiedził Muzeum Wielkopolskie w towarzystwie wicedyrektora, Targów Poznańskich, ob. Fr. J aśkowiaka George Piłlement, wybitny publicysta i literat francuski. L>l VII. 47 Zwiedził Muzeum Wielkopolskie wiceprezydent amerykańskiego związku bibliotekarzy, dyrektor bibl. w Baltimore p. E. Greenway, któremu towarzyszył prof. A. Birkenmajer.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1947 R.20 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry