ZMIANA NA STANOWISKU KONSULA FRANCJI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1947 R.20 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

W dniu 30 stycznia dotychczasowy konsul francuski w Poznaniu, p. Andre Gailliard złożył---pożegnalną wizytę Prezydentowi miasta, ob. mgr. St. Sroce. W zastępstwie nieobecnego Prezydenta gości francuskich, konsula Gailliard i jego następc;ę, p. Charles Blista, przyjął II wiceprezydent ob. Al. Swierczyński. W serdecznych słowach podziękował p. Gailliard za pomoc okazaną mu przez Zarząd Miejski, dzięki czemu mógł w krótkim czasie dokonać remontu willi przy ul. Libelta, w której znalazł godne pomieszczenie Konsulat Francji. Ze szczególnym uznaniem podkreślał p. Konsul Gailliard sprawność Urzędu Stanu Cywilnego m. Poznania, do którego pomocy często się uciekał, pragnąc ustalić los jeńców francuskich, którzy przebywali w Poznaniu podczas okupacji. Wyraził żal, ze zbyt krótko bawił w Poznaniu. W tym mieście każdy Francuz będzie się czuł dobrze, gdyż społeczeństwo poznańskie najlepiej poznało Niemców. Ta okoliczność najwięcej ułatwia wzajemne zrozumienie się Francuzów i mieszkańców Polski. Na dobre samopoczucie wpływa w niemałej mierze i fakt, że Poznań odbudowuje się bardzo szybko. Wśród zniszczonych miast środkowej Europy Poznań osiągnął najlepsze wyniki w odbudowie i jest miastem najlepiej uporządkowanym (la viII e la plus ordonee). Opuszcza Poznań, aby objąć stanowisko konsula Francji w Warszawie. Stanowisko konsula Francji w Poznaniu objął p. Charles Blista, dotychczasowy wicekonsul Francji w Zurychu. Nowy konsul w rozmowie z wiceprezydentem zaznaczył, że, jak każdy Francuz, jest przyjacielem Polaków. Do Polski przybył po raz pierwszy i znalazł się w środowisku dla siebie zupełnie nowym. Prosi więc Zarząd Miejski, by okazał mu tę samą życzliwość i pomoc, jakiej doznawał jego poprzednik. Sam dążyć będzie do tego, aby stosunki między Konsulatem a miastem były nie tylko poprawne, ale prawdziwie serdeczne. , Wiceprezydent Swierczyński podziękował obu konsulom jako przedstawicielom Rządu francukiego za pomoc, jakiej doznały Targi Poznańskie przy urządzaniu stoisk polskich na Targach w Lyonie i Paryżu, nowego konsula zapewnił o niezmiennych uczuciach miasta, rzenia Rządu koalicyjnego we Francji i konsolidacji stosunków wewnętrznych, co pozwoli Francji na szybkie zabliźnienie ran, zadanych jej przez wojnę i również przyczyni się do stabilizacji stosunków w Europie. Fr. J.

Z TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MIASTA POZNANIA

Urząd Wojewódzki Poznański zawiadomił zarząd pismem z dnia 20 marca 1947 r. nr SPP. II - Viii, że Towarzystwo Miłośników miasta Poznania zostało wpisane w dniu 27 lutego 1947 pod nr 15 do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego. Ogłoszenie o rejestracji towarzystwa zostanie zamIeszczone w Monitorze Polskim.

Fr. J.

ANKIETA INSTYTUTU ZACHODNIEGO

Sekcja dokumentacyjna Instytutu Zachodniego w Poznaniu zwraca się do społeczeństwa z prośbą o dostarczenie materiałów źródłowych, dotyczących dziejów miasta Poznania p o d c z a s o k u p a c j i i d n i w y z w o l e n i a 1945. Takimi materiałami są dokumenty poniemieckie, obwieszczenia, fotografie, wspomnienia, pamiątki, ciekawe prywatne listy itp. Instytut prosi również o składanie pisemnych i ustnych informacji, przy czym chodzi przede wszystkim o następujące zagadnienia: l. Wiadomości i przeżycia z okresu od l do 10 września 1939 r. kiedy Poznań rządził się sam, informacje dotyczące Straży Obywatelskiej, działalność prezydenta Ratajskiego itp. 2. Obozy wysiedleńcze w Poznaniu (dokładne sprawozdanie z Głównej i innych punktów zbornych). 3. Żydowskie obozy pracy przy wielkich zakładach przemysłowych. 4. Akcja przerzucania Polaków z własnych mieszkań do cudzych, polskie dzielnice mieszkaniowe, warunki mieszkalne. pracy) . 6. Sprawa "Leistungspole''''.

7. Dokładne wyliczenie przydziałów aprowizacyjnych dla Polaków i Niemców. 8 . Niszczenie kul tury polskiej (burzenie pomników, usuwanie napisów, niszczenie książek). 9. Praca niepodległościowa (organizacja, nazwa, zadanie, założyciel, liczba członków, spełnione zadania, prasa, ofiary w ludziach). 10. Postawa społeczeństwa wobec okupanta (na ulicy, w miejscu pracy, dowcipy, rysunki, tzw. nasłuchy opinii polskiej, prowadzone przez gestapo itp. 11. Wiadomości z walk o Poznań w okresie od 23.1. do 23.2.1945 r. (Podać tylko własne przeżycia, nastroje Polaków, niemiecka akcja podpalania budynków, wreszcie szczegółowo udział Polaków w zdobyciu Cytadeli) .

Instytut zobowiązuje się dostarczone materiały zwrócić posiadaczom, o ile tego pragną, po sfotografowaniu względnie przepisaniu dokumentu. Szczególnie pożądane są fotografie, rysunki i dokumenty, (odnoszące się do punktów od 1 do 11), które Instytut gotów jest nawet zakupić. Tak samo poszukiwane są egzemplarze prasy tajnej, ukazującej' się w Poznaniu (ale nie pozamiejscowej). Materiały można składać w Instytucie codziennie od 8-15, w sobotę do l4-ej, a informacje ustne od 13-15 względnie w soboty do l4-ej. Zebrane tą drogą źródła posłużą do opracowania historii okupacji miasta Poznania w ramach prac Obywatelskiego Komitetu Krzewienia Wiedzy o Poznaniu. Praca ta ukaże się we wrześniu br. Dlatego poparcie tej akcji dokumentacyjnej jest obowiązkiem całego społeczeństwa.

Instytut Zachodni Poznań, ul. Chełmońskiego l, II p.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1947 R.20 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry