Z WYDAWNICTW "Na straży przyrody" Niestrudzony bojownik o zachowanie pierwotnego stanu rodzimej przyrody, profesor Uniwersytetu Poznańskiego dr. Adam Wodziczko nie ustaje w swej pracy. Dzięki niemu i "sztabowi" jego najbliższych współpracowników potrafiliśmy się już zorientować zarówno w stopniu zniszczenia dawnych polskich obiektów przyrodniczych, jak też i dowiedzieć się, ile nowych rezerwatów dała nam wojna zwycięska. Ale indeksy strat czy zysków - to jeszcze nie wszystko. Trzeba dobrze wiedzieć, na jakich zasadach opierać się powinna racjonalnie rozumiana ochrona przyrody, trzeba wykształcić zastępy młodych i najmłodszych narodu. I takim właśnie celom służy wydana w tym roku, nakładem Spółdzielni Pomocy Szkolnych "Oświata" w Poznaniu mała, 36-cio stronicowa broszurka pod tytułem: "Na straży przyrody". Są to w zasadzie informacje i ogólne wskazania z dziedziny ochrony przyrody. Zgrupowane w szereg treściwych rozdziałów przedstawiają się następująco: rozwój ruchu ochroniarskiego i główne kierunki pracy, przegląd rozmaitych zadań ochrony przyrody, zadania konserwatorskie, gospodarczo-ochronne, wreszcie zadania "uprawy krajobrazu". Rozdziałki o prawodawstwie ochronnym i organizacji państwowej oraz społecznej tej ważnej dziedziny zamykają treść nader pożytecznej książeczki. Powinna się ona bezwarunkowo znaleźć w rękach każdego ucznia i uczenicy szkół nie tylko średnich ale i powszechnych również. Trzeba bowiem młodzież w tym duchu od zarania jej życia społecznego wychowywać. Nie będzie wtedy bezmyślnego niszczenia przyrody, łamania gałęzi, wybierania gniazd ptasich i innych objawów zniszczenia. Czas żałować róże, bo lasy na szczęście jeszcze nie płoną - rzekli byśmy, trawestując znane przysłowie, (jmł)

Kronika Stoł. M. Poznania: czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania: organ Tow. Miłośników Stoł. Miasta Poznania 1946 czerwiec R.19 Nr2

Czas czytania: ok. 4 min.

KRONIKA WYDARZEŃ

Styczeń 1946 roku 8. 1. Akademia w Auli U. P. z okazji drugiej rocznicy utworzenia Krajowej Rady Narodowej. 13. 1. Akademia w Auli U. P. ku czci św. Rodziny - z udziałem ks. kard. Hlonda, prymasa Polski. 15. 1. Zebranie Organizacyjne Cytadelowców. 16. 1. Wiec młodzieży z udziałem wiceministra Oświaty Bieńkowskiego. 17. 1. Akademia w Auli U. P. ku uczczeniu I rocznicy oswobodzenia Warszawy.

Pierwszy wieczór Towarzystwa Współpracy Kulturalnej.

18. 1. Zgon śp. Feliksa Nowowiejskiego. 21.-24. 1. Obrady komisji dla spraw zabudowania Poznania.

22. 1. Uroczysty pogrzeb śp. Feliksa Nowowiejskiego.

24. 1. U chwałą M. R. N. włączono do obszaru m. Poznania gminy i gromady wcielone już w czasie okupacji. 27. 1. Pierwsza wycieczka po mieście Poznaniu zorganizowana przez Tow. Mił. m. Poznania i Polskie Tow. Krajoznawcze.

30. 1. Pierwsza środa muzyczna w Białej Sali Urzędu Wojew. W miesiącu styczniu M. R. N. uchwaliła daninę na rzecz najbiedniejszych. Otwarto konsulat amerykański w Poznaniu. Konsulem jest p. Howard A. Bowman.

Luty 1946 roku 3. 2. Akademia w Auli U. P. z okazji rocznicy wkroczenia pierwszych oddziałów Wojska Polskiego - Zjazd delegatów oddziałów Zw.

Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego i Użyteczności Publicznej z terenu całego województwa. 7. 2. W Zakładach Siły, Światła i Wody odbyło się z okazji pierwszej rocznicy podjęcia pracy uroczyste zebranie sprawozdawcze pcłączone z poświęceniem nowej świetlicy. 8. 2. Wielkie zgromadzenie młodzieży w sprawie Łużyc, zorganizowane przez akademicki Zw. Przyjaciół Łużyc "Prołuż" w a,uli A. H.

12. 2. Uroczysty obchód dwusetnej rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki w a uli Collegium Minus. 17. 2. Otwarcie wystawy "Pamiątek Kościuszkowskich" .

23. 2. Inauguracja uroczystości rocznicowych oswobodzenia Poznania. Uroczyste posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej w sali królewskiej ratusza. 24. 2. Pierwszy dzień obrad Pierwszego Wojewódzkiego Zjazdu Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację. Akademia w Teatrze Wielkim ku uczczeniu rocznicy oswobodzenia Poznania. 25. 2. W Poznaniu bawił wiceprezydent Krajowej Rady Narodowej i wiceprezes Komitetu Centralnego Stronnictwa Demokratycznego ob. Wacław Rarcikowski. 26. 2. Rozpoczęcie cyklu wykładów organizowanych przez Muzeum Prehistoryczne w Poznaniu. Prelekcję na temat: ,.0 pochodzeniu i praojczyźnie Słowian" wygłosił prof. dr J. K ostrz ewski. W m. lutym Za,rząd Miejski postanowił wznowić Targi Poznańskie. Utworzono Radę Kultury i Sztuki przy Poznańskim Urzędzie Wojewódzkim.

I W sali Riblioteki Miejskiej w Poznani u odbyło się pierwsze zebranie informacyjne Związku Powstańców Wielkopolskich z r. 1918-19arzec 1946 roku 3. 3. Uroczystość przekazania muzealnych zbiorów wielkopolskich zdobytych w Rzeszy niemieckiej i zwróconych władzom polskim przez Armię Czerwoną. U roczystość w Drukarni św.

Wojciecha z okazji pierwszej rocznicy podjęcia, pracy, z udziałem ministra S. Matuszewskiego. 10. 3. Uroczystość poświęcenia i odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Głównej (ku czci poległych i zamordowanych w obozach koncentracyjnych) . 16./17. 3. Pierwszy Zachodni Kongres Dziennikarzy pod protektoratem min. S. Matuszewskiego. 18. 3. Akademia żałobna ku czci Feliksa Nowowiejskiego 26. 3. Uroczyste posiedzenie w Sali Królewskiej Starego Ratusza z okazji pierwszej rocznicy powołania do życia Miejskiej Rady N arodowej stoi. m. Poznania.

31. 3. Festiwal świetlicowy w Domu Kultury zorganizowany przez Miejski i Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy. L nagrodę Prezydenta stół. m. Poznania otrzymała świetlica Koła Śpiewaczego w Dopiewie, II nagrodę otrzymała świetlica Drukarni św. Wojciecha w Poznaniu. Wiec manifestacyjny na PI. Wolności w sprawie granic zachodnich jako odpowiedź na mowę Churciilla.

W miesiącu marcu Zarząd Miejski (Wydział Pracy i Opieki Społecznej) zorganizował referat walki z żebractwem i włóczęgostwem. Utworzono konsulat radziecki w Poznaniu. Konsulem jest p. Owsiejenko.

Kwiecień 1946 roku 9. 4. Uroczyste posiedzenie w auli U. P. w pierwszą rocznicę ukonstytuowania się Wojewódzkiej Rady Narodowej.

20. 4 Otwarcie "Palmiarni Poznańskiej" w Parku Wilsona. W miesiącu kwietniu Prof. dr. Jan Czekanowski, antropolog światowej sła został mianowany przez Prezydenta K. R. N. profesorem antropologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. J. E. Ks. Kardynał dr August Hlond Prymas Polski został mianowany przez Stolice. Apostolską Metropolitą Warszawsko - Gnieźnieńskim. Metropolitą

Poznańskim został mianowany J. E.

ks. arcybiskup Walenty Dymek. Zespół Polaków ze wsi Dąbrówka Wielka pow. Międzyrzec, odwiedził nasze miasto w czasie świąt wielkanocnych. Dąbrowszczanie zaprodukowali swe pieśni i tańce regionalne w Teatrze Wielkim.

Za Komitet Redakcyjny: Stanisław Strugarek Sekretarka Redakcji: Grażyna Kalksteinowa Adres Redakcji: Śniadeckich 60, telefon 78-21

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Stoł. M. Poznania: czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania: organ Tow. Miłośników Stoł. Miasta Poznania 1946 czerwiec R.19 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry