KRONIKA WYDARZEŃ

Kronika Stoł. M. Poznania: czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania: organ Tow. Miłośników Stoł. Miasta Poznania 1945 grudzień R.18 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

Sierpień 1945 roku 1. 8. Poznań oddaje hołd bohaterom Warszawy w rocznicę wybuchu powstania, li2.8. Zjazd Delegatów ZNP - okręgu pozn. Zakończenie dwu kursów dla urzędników zorganizowanych przez Zarząd Miejski. W Poznaniu powstaje Narodowy Instytut Postępu. 4. 8. Ogłoszenie konkursu na pomnik Bohaterów (przez Zarząd Miejski) .

Dyplomaci brytyjscy Holliday i Massey w Poznaniu. Uruchomienie Państw. Zakł.

Samochodowych.

5. 8. Polski Związek Zachodni przenosi siedzibę Zarządu głównego do Poznania. 15. 8. Rozpoczęcie cyklu wieczorów informacyjnych P. Z. Z. Pierwsze latarnie gazowe na ulicach Poznania. 19. 8. Poznań gości premiera OsóbkęMorawskiego, wiceprem. Gomółkę, zast. nacz. d-cy gen. Spychalskiego i gen. Korczyca na uroczystościach II Armii. 24. 8. W Poznaniu bawił Karol Popiel. 25. i 28. 8. Zjazd delegatów Związków Zawodowych.

26. 8. Wiceprem. Mikołajczyk obecny na zjeździe Komisarzy Ziemskich. 28. 8. Pierwszy transport UNRRY w Poznaniu.

Rozpoczęcie prac Komisji Badania Zbrodni Niemieckich. 31. 8. Uroczystość robotnicza w zakł.

Cegielskiego z udziałem wiceministra przemysłu Rumińskiego. W miesiącu sierpniu wyjechało ponad 300 urzędników Zarządu Miejskiego na żniwa. Powstaje Zrzeszenie Związków Artystycznych.

Utworzono Ośrodek Dokształcania Zawodowego (dla rzemieślników).

Ministerstwo Odbudowy przyznało m. Poznaniowi 18 milionów zł. Otwarto żeglugę na Warcie na trasie Poznań - Gorzów.

Wrzesień 1945 roku 1. 9. Uroczysta akademia w Auli U niwersyteckiej w 6 roczno wybuchu wojny. 2. 9. Akademia z okazji Dnia Więźnia Politycznego. 4. 9. Zgon śp. Wandy Górzyńskiej, zasłużonej działaczki społeczneJ. 9. 9. Wielkopolski wieniec żniwny.

16. 9. Wiec manifestacyjny na Placu Wolności O. K. Zw. Zaw.

Zjazd delegatów K,ół Śpiewaczych Wlkp. Zw. Spiewaczego. 23. 9. Wiec manifestacyjny przeciw ustawie rehabilitacyjnej. Pierwsze posiedzenie Tow. Lit." Nauk. im. J. Kasprowicza.

29. 9. Rozpoczęcie zjazdu sędziów i 1J,rokuratorów z udziałem min.

Swiątkowskiego.

30. 9. Inauguracja roku akademickiego w Szkole Inżynierskiej. D zień spółdzielczości.

Pierwszy zjazd cechów rzeźnicko -wędliniarskich. W miesiącu wrześniu Wyższą Szkołę Budowy Maszyn przemianowano na Państwową Szkołę Inżynierską.

Październik 1945 roku 1. 10. Rada Miejska zatwierdza kandydaturę dr Zygmunta Latoszewskiego na dyrektora Opery Poznańskiej. 4. 10. Wznowienie sezonu "Czwartków literackich". 7. 10. Poznań uczcił I rocznicę utworzenia Milicji Obywatelskiej. 8. 10. Premier Osóbka-Morawski w Poznaniu na konferencji w sprawie świadczeń rzeczowych. teckiej z okazji drugiej rocznicy bitwy pod Lenino. 12. 10. Powstanie Towarzystwa Przyj aźni polsko -radzieckiej. Wiceprezydent arch. Jan Cieśliński zostaje powołany na stanowisko dyrektora Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy. 14. 10. Zjazd delgatów Wlkp. Związku Zrzeszeń Kupieckich.

I Zjazd prezesów kół Związku b. Wiedniów Politycznych z Wielkopolski.

15. 10. Zarząd Miejski rozpoczął ekshumacją zwłok poległych bohaterów pod Cytadelą. 18. 10. Powstanie Towarzystwa Polsko - Francuskiego. 20. 10. 25-cio lecie pracy scenicznej i 40-to lecia pracy zawodowej dyr. Wojciechowskiego. Prezydent mgr S1. Sroka wręczył w ratuszu 222 pracownikom miejskim, będącym w służbie ponad 25 lat, dyplomy honorowe. 23. 10. Otwarcie Muzeum Przyrodniczego. 28. 10. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Z. N. P.

Święto Chrystusa-Króla, manifestacja na PI. Wolności. 30. 10. Przedstawiciele Amerykańskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu. W miesiącu październiku odbyło się pierwsze posiedzenie powiększonego Miejskiego Komitetu Oby w. Odbudowy m. Poznania. Wznowiono działalność Ligi Ochrony Przyrody. Zarząd Miejski przystąpił do poboru samoistnej daniny komunalnej na odbudowę m. Poznania.

Listopad 1945 roku 1 i 2 U. Uroczystości żałobne ku czci poległych w walce o wolność. 2. 11. Dyr. Z. Latoszewski obejmuje kierownictwo Opery.

3. 11. Akademia żałobna ku czci Ignacego Daszyńskiego. 50-cio lecie pracy scenicznej Władysława Bratkiewicza.

4 do 11. 11. Tydzień Polskiego Związku Zachodniego. 5. 11. Zmarł śp. Józef Tylko-Tylczyński, długoletni artysta scen poznańskich. 7. 11. Uroczysta akademia w Auli Uniwersyteckiej z okazji 28-ej rocznicy rewolucji w Rosji. 11. U. Konferencja przedstawicieli rzemiosła wielkopolskiego. Zjazd delegatów b. więźniów politycznych niemieckich obozów koncentracyjnych i więzień. 12. U. Zjazd delegatów cechów fryzjerskich. 17. 11. Minister Rzymowski w przejeździe przez Poznań. 18. 11. Odsłonięcie pomnika poległych bohaterów. Zjazd przedstawicieli Akademickiej Młodzieży Katolickiej. 19. 11. W Poznaniu bawił ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Mr.

Cawend ich-Bentinck.

24. 11. Uroczyste przemianowanie ulic Poznania (ul. Roosevelta Plac Hoovera) z udziałem ambasadora amerykańskiego Mr. Artura Bliss-Lane.

Inauguracja roku akademickiego w Akademii Handlowej. 25. 11. Manifestacyjny pogrzeb 47 ofiar terroru hitlerowskiego w Żabikowie i w forcie VI I.

Zjazd Wielkopolskiego Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici" połączony z akademią żałobną ku czci śp. Wincentego Witosa.

29. 11. Uroczysta akademia z okazji 115 rocznicy wybuchu Powstastania Listopadowego. W miesiącu listopadzie uruchomiono wykłady powszechne w Miejskim Ośrodku Kultury i Oświaty.

Wznowiono działalność Tow. Współpracy Kulturalnej.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Stoł. M. Poznania: czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania: organ Tow. Miłośników Stoł. Miasta Poznania 1945 grudzień R.18 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry