KRONIKA

Kronika Stoł. M. Poznania: czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania: organ Tow. Miłośników Stoł. Miasta Poznania 1945 sierpień R.18 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

Styczeń 1945 roku 20. 1. Paniczna ewakuacja Niemców.

23. 1. W pierwszych bojach pada Ławica, toczą się ciężkie walki o f o rL 28. 1. (niedziela) Armia Czerwona zajmuje Luboń, Dębieć, Wildę, (J órczyn, Łazarz. Zacięty opór Niemców przy Wałach Królowej Jadwigi, reducie GrolImana, Domu Żołnierza (gestapo), w Domu Ezemieślniczym, Dyrekcji Kolejowej, W. S. H. i w Zamku. Odtąd następuje zdobywanie domu po domu. Niemcy wybierają gmachy zabytkowe (Bib!. Raczyńskich) jako specjalno punkty oporu.

Luty 1945 roku 9. 2. Wojewoda Poznański Gwiazdowicz mianuje P. Maciejewskiego prezydentem stół. m. Poznania. 11. 2. Pierwsze nabożeństwo dziękczynne odprawia ks. biskup Dymek na Rynku Łazarskim. 14. 2. Pozdrowienie do wiernych ks.

biskupa Dymka. 16. 2. Ukazuje się pierwszy numer "Głosu Wielkopolskiego". Przybywają pierwsze auta ciężarowe z żywnością z Szamotuł i okolicy. - 23. 2. Upadek cytadeli.

Marzec 1945 roku 2. 3. Otwarcie pierwszego gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego. Radiostacja w Poznaniu nadaje swój pierwszy program. 7.3. Naczelny Wódz Sił Zbrojnych Polski gen. broni Rola-Żymierski przybywa do Poznania. 8.3. Prezydent Bierut przybywa do Poznania.

W połowie marca ukazuje się czasopismo literackie "Zdroje".

WYDARZEŃ

-1& 3. Pierwszy poranek artystyczny w Teatrze Polskim. Otwarcie pierwszej wystawy prac artystów plastyków w Teatrze Polskim. 21. 3. Otwarcie pierwszego kina "J edność" . 22. 3. Pierwszy "Czwartek literacki" w Teatrze Polskim. 23. 3. Nauczycielska Spółdzielnia Pomocy Szkolnych w Poznaniu wydała pierwszy tymczasowy podręcznik do nauki języka polskiego pL "Czytajmy".

Kwiecień 1945 roku 1. 4. Rozpoczęcie cyklu wykładów popularno - naukowych. 8. 4. Uroczysty pogrzeb ofiar żabikowskich. 12. 4. Otwarcie zakładów Księgarni św. Wojciecha. 15. 4. Akademia żałobna ku czci prez.

Franklina Rossevelta.

17. 4. Otwarcie Miejskiego Teatru Marionetek.

22. 4. Poświęcenie sztandaru ufundowanego przez miasto Poznań Wojsku Polskiemu.

27. 4. Otwarcie sezonu teatralnego w Teatrze Polskim - , U ciekła mi przepióreczka", SL Zeromskiego.

Maj 1945 roku 1. 5. Święto pierwszomajowe: manifestacja na Placu Wolności. 2. 5. Otwarcie Ubezpieczalni Społecznej. 3. 5. Odjazd poznańskich pionierów do Szczecina. Akademia i uroczystości ku czci święta 3 Maja. 4. 5. Pogrzeb śp. Franciszka Dyzerta, prezesa okręgu P9zn. Wielkopolskiego Związku Spiewaczego. - W początkach maja rozpoczęto organizację kolonii letnich dla dzieci poznańskich. Organi wojskowe. W maju dobiegły końca prace około uporządkowania parków i zieleńców Poznania. 5. 5. Dr Feliks Widy-Wirski mianowany wojewodą pozn. 7. 5. Zmarł śp. Franciszek Krajna - właściciel Agencji Reklamowej "Par" i Drukarni Wydawniczej.

9. 5. Poznań czci święto zwycięstwa i pokoju. 13. 5. Manifestacyjny wiec PZZ w sprawie Szczecina. 20. 5. Swięto W. F. iP. W. w Poznaniu.

Święto Ludowe Stronnictwa Ludowego. 27. 5. Dzień Matki. - Uruchomienie Studia Dramatycznego pod dyr.

N uny Młodziejowskiej - Szczurkiowiczowej. 31. 5. I. Procesja Bożego Ciała na Łazarzu.

Czerwiec 1945 roku 2. 6. Inauguracja roku akad. Akademii Handlowej. 3. 6. Otwarcie Rozgłośni Poznańskiej.

W początkach czerwca bawił w Poznaniu minister Odbudowy Kraju prof. Michał Kaczorowski w tow. Stanisława Tołwińskiego, prezydenta Warszawy. Otwarto Instytut Geograficzny w obecności min. Informacji i Propagandy pułk. Matuszewskiego, min. Kultury i Sztuki ob. Zalewskiego. 16. 6. Otwarcie Zjazdu Pocztowców z udziałem ministra Poczt i Telegrafów inż. Kapelińskiego. 18. 6. Otwarcie U niwersytetu Powszechnego im. J. Kasprowicza.

W czerwcu ustąpił prezydent m. Poznania Feliks Maciejewski j ewski. 24. 6. Akademia z okazji obchodu "Święta Zwycięstwa".

26. 6. Pogrzeb śp. prof. Leonarda Sędzierskiego wychowawcy. 27. 6. Inauguracja klubu literackiego "Kukułka" .

29. 6. Akademia ku czci morza w Teatrze VVielkirn. 29. 6. Wielki Wiec Manifestacyjny na Placu Wolności z okazji utworzenia Rządu Jedności Narodowej.

Lipiec 1945 roku 5. 7. Poznań gości w swych murach wicepremiera Stanisława Mikołajczyka. 7. 7. Zjazd pracowników Informacji i Propagandy. Ukazuje się pierwszy nakład widokówek Wydziału Oświaty, Kultury i Sztuki.

15. 7. Manifestacje grunwaldzkie na Placu Wolności.

16. 7. Wybór mgr. Sroki na prezydenta stoi. m. Poznania. 16. 7. Zmarł śp. dr med. Antoni Wierusz - lekarz i społecznik. 18. 7. Zmarł śp. inż. dypl. Władysław Kołodziejski - radny miasta.

Nad Poznaniem szalał huragan, który wyrządził wiele szkód. 22. 7. Manifestacje Święta Odrodzenia z udziałem ministra zdrowia - dr. Litwina, ministra aprowizacji - dr. Sztaehelskiego, ministra sprawiedliwości Swiątkowskiego.

Za Komitet Redakcyjny: Stanisław Strugarek. - Sekretarka Redakcji: Grażyna Kalksteinowa. - Adres Redakcji: Śniadeckich 60, telefon 78-21.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Stoł. M. Poznania: czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym stołecznego miasta Poznania: organ Tow. Miłośników Stoł. Miasta Poznania 1945 sierpień R.18 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry