KRONIKA MIASTA POZNA:\'IAnarouo\vi.enie g'ospodarcze; anoninla: Hc sj rudzi dzicci w Poznaniu; anonima: Ponad 2;;00 benoboln;vch zalrudniono w Poznaniu; w 102 L 14. IV. anonima: Stare cmenlarze zmi,enia się na parki; w 101 z 16. IV. anonima: Utząd Statystyczny m. Poznania; anonima: Liczba hezrobolnych w \Viclkopolsce wzrlJ.la, w Poznaniu zmalala; w 106 z 18. IV, anonima: Nowy most przez '"a1"lę; w 109 z 21. IV. anonima: \V.llka z hczdomnością w Wielkopolsce; w 137 z 19 V. anonima: Zaolzia nie zachwyceni Poznani-cm.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1939 R.17 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

,,lVI a ł y D z i e n 11 i k" zHlnicścil m. iiI.: W lirach: 7;; z 16. III. ;}U. auouima: hlrZ>ld llliasta POZlmuia wyda.;c l,r7eszł,o 2 mjl.ony rocznic na dzieci ubogich i hezmbolnych; w 80 z 2ł. Hr. anonj3na: P'OLIHlń uroczyśdc przekazał arluii DOH1 Zolnh'rza; '" Xl z 22. lU. anolIima: Kowy dzLlt przemyslu na lcgm'ocznych Targach P,ozn.; w 112 z 23. III. anonillla: 6 lysięcy l'odLin bezroholnych w Poznaniu zn.ajdujc si pod opiclq pomocy zimowej; w 83 z 21. III. anonima: Szykany ulnutniają Zjazd Rolniczy'; allonim,,: Zjazd Kmnilelu Oclwonv Przvrodv: anonim,,: Pól miliona' zlolycll otzymał PoznaJl na budowę wielkiej chłodni centralncj; w 85 z 27. lU. anonima: Fala;['ilY slai! przcm'slu w \Vjelkopolscc; w 87 z 28. III. nnonima: Tow. P,olskoCL('("hnsowucl{ie w P,oznaniu; anoninl:] : 23-1 , cl'ie Ira!.{cdii luoahicldc,i' w Pazmmiu; anonima: \ViellwpolSka prm<luje w {)rganizacji Chrzescijańsldej Sp{,łdzi"Lczoścj Rzemidlnicz'ej: W 1';11 z 29. lU. anonima: Poznml w walice o llnarod,owieni-c naszegJ handl1u, przcmy:slu i rzemiosla; w !)f z 1 IV. anonima: 300, dckgatów Kalolickiego Slow. Mżów ohradował", przez 2 dni w Poznaniu; w 103 z 15.1\'. nnonima: Zicmic Lachodni-e wykazują znaczny wzrosl ,oszczędności; anonima: Zjazd Slowa- _ rzyszeń .\licruiezych w Poznaniu; w 101 z Hi. IV. anolIima: Kollegium 1\l.al"janum w Poznaniu Luduje schron

podziemny dla dzieci; anolIima: uwe rczerwah' zielcni w Puzluniu: w 106 z 18. IV. anonima: Poznań -.: korck komunikacyjny OdÓąŻOllY hdzi,c nowym moslem na \Varcioe; w 108 z 21, IV. anonima: Jak Poznań zlikwid{)wHI bezdmnność; w 109 z 21. IV. anonima: Wadliwn pol'ilyka kredyLowa powodujc kurez,enie się przemysłu wiclk,opollSkilego; an{)nima: NajsLarszy wmtoeiąg [Jotski odl,rylo w Poznaniu; w lIIi z 21\. IV. anonima: Oslallti,p przyguLowHllia do otwarcia Targów Poznallskkh; w 122 z 4. V. anoniml: {'lworzenie kall,tlry uzhrujcllia don1<laj1! się sludcllej \Vyższ'ej Szkoły Budowy Maszyn w P,oznaniu; w 1211 z lU. V. anonima: Zj'lzd prczesÓw Akcji Kat,olieUdc.i.

w Poznaniu; anonima: Dzieje \Vszt'chnjey PozlUl/'tskiej: w t:{I z 13. V. 1Il1onilll:1: Kuwy Hektor LJuWersvlelu Poznmlskil!;o; w 141 z 23. V. Rnuuima: Imponujący Zjazd 1\lIodzicży Klll{)licki,cj w l'{)zmlłliu; anoniuu: POLIUI/I wwrem praey clwr;vlalywncj; anonima: I\icmey uicz3dow{)lcl1i z nmnjnacji now'ego wojcwody poz1l1ł1lskiq,\0; w 1-12 z 21. V. anonima: 2U-Ieeic pułku im. Król Karola n.; anonima: J'oLlldń suhslu'yh{)wał hlislóo 1t miL złolych; w l;;:! l 4. VI. anonima: Polskie Odh501l1i'ki fabryk: Hadiofon w Pozll:miu wzhudziły l{ajwikszc zaintcresowanie Ha 1\lidzyllal'odowych Targ,ach Poznańskich.

,(,.ł o s Na 1'0 d o w y'. z,amieśc.ił m. in, w nrach: 71 z t;;. III. :{9 anonima: Listy WidkopuLskie; w 76 z 17, III.

anonima; Rada 1\Ij.ejslu Pozllani-! 11,,dzi,c za twierdzlJna; w IH z 2;;. HI. anonima: Lisly Wi,elkopolskic; w 113 z 2,). IV. 1ł1wnima: Listy \Vidkopołskie; w 11U z 1. V. anonima: Otwarcjc Targów Puzn3ńskich, w 132 z 11. V. anolIima: Ljsly \ViclIwpollskic; w 110 z 22. V. anonima: WojewLlda Bociański odjechał do PoznHniaj w 145 z 27, V. anolIima: Lisly Wiclkopulskie.

"Poscner nl. in. \v

T ag c b l a ti" zamieścil' nł'ach: 59 z 12. III. A.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1939 R.17 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry