Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1939 R.17 Nr2

Czas czytania: ok. 29 min.

czytelnika zapisek oeell0wych i pT,zepisów organizacyjnych DruZ interprela,cji tych oslatntch. Nie wynika z ['('[2;'0 h.l1ajml1icj. ż(' aulor Jnial zadanie lalwc. Przy oprnoownruach ot,resów późniejszych ezynnikielll uIrlldniająeym slaje sit; raczej n3dIniar luatcrkl.łu, z czego \vynik.1 IwnieczlwśĆ jak nnjskrllpulalni:cjsz£,\j scleticjii a z t}nl wiążą siQ trudności nalury czasowej; wreszcie malerały okresu op'ra,c'owanei() przez (h'. I\ucnera swoją niżnorod,wścią zmusmją do zagłQhiallh siQ w islolQ cal('o szeregu zj1\\'isk llo\vTh, CJ j-est zupdnie zl'ozumiałe wohee sla{.ego i ('Oraz szybszego roz\v.o.:u ż,y c;a wileków nowyclI. .\ulor wywiąz," się z zad ,m;,] hez zarzulu, Dzi,"jc org'aniz,acji \V je:.;o LI.iciu llWją jectn:! ha rdzo ważną cech: tlnią żyÓcm, a to pl"Lesądz hczspornie D warlDści opracowani,l. ŻYI,i'e cechowJ'; hył<J specjatllic hogak; jeżei weźmiemy pod uwag okres. w jakim zam)'ka siQ .opracowani,e, wid.'imy. źc lo wieI, w.elkich przemian w całyul cglo SlO\Vl znaczeniu, przcInian klÓrc \V Fdni odhi.i.il si, "\y dzialaniach, pncj i roz\\'o:u org3ni,racji. Najeiel<:lws7ą \)ezp'rz,c-ezJ1il' w pracy Kumer:! bQdzie cZQŚć pośWiQOOlU1 strolli,e technicznej ccchu: a wiQc wyszkoleniu zawod"w..mll pl:Z.\'szkg<) czeladnik.1 i mislrza (aulor L uporem używa niemilego : nnjsler_ Zaląezolle \,. lckście fologrclfie sztll.k mislrzDwskieh świadezą onielad,] pozioQllli,e lak wysikolenia, j'3Ji j[ :wy111agań k0l11isji eza]nil1::1cyjncj tego swoisl1ego "wydLi,ału archjleldury" Żałować należy. że la slron.1 działalności cechu nie doczekaLI si jeszcze opracowania przez ('Z) n.lild po\YIOlmIC z fłC.ii S\,"cgo za\,",odu. a wi«:c inż'njl'rów - archlcklów. DIKucner dużą przysług wyświa(lcz'l S\Wj pra-l':! Irchil<'ldurze prz.ez puhlikaejlQ lych zahy lków; ll1i,::jll1,y wi«:c nadzk'j«:, że w uie(\lugim c:'..lsie kl.oś z ni.eh fachowo SkOlOZ)'slcl. Poza porusJlolUj kwestią autor rozpalruje wszechslronnie z'lgadiłienia organizncyjnD-s'atulowe, SlOSU.llii wewnQlrzne cechu. slosunek wzajemnypraoodawqy i prac-oh.torey, miskzów, czeladzi i uczniów, idł wspólżycie w ranLlch cechowej hierarchii, wreszde sprawy socjalne. jak ,czas trwa, nia prncy, wynagrodzenie za prac«:. Sz,erolw rDz.p'isuje się auor równkż D slroni'e wychowawcz-o-<obyeza}o-r wej cechu. Osobnym zagadnieniem jcst slDsunck. zwłaszcza w .okresie porDzbi.orowym, władz pańsl w-owych i miejskich d-o cechu murarskiiegD, i wiążące siQ z tym warunki wykonywania zawodu, jak równteż sprawy na-dzoru hudowlaneg.o. bez,pieczeń,si'"w3 pul \i'c.z.nł[1O i l.I.rhi(n,st;ylii'.

\\"spomin:l autor '0 stałym udziah' lirz,edshlwicieli milasla, "asesorów", na zebr.mjach cechowych i ich iugerencji w sprawy wewnQtrzłl'e cechu a zwłaszcza o ich l'oli w dziedziłlle wyszk,olenia cze1ladzi. PlZY ,końcu 110'zdziatu aulor zamieścił h. deka we dane, szkoda że zhyt fragmcnlaryczn;e ujQle a dDlyczące zagadnienia nar;odośc30weg-o cechu wykazuj:le. że wiek XtX zaznaeza si wyhilnie wZl10slem [:olskiego ,eilemenlu w ramach org:1I1izacyjllych i uzasadni:l lo danymi cyfrowymi. Drugi rozdzk:ł cz«:ścj drugiej jest po'świcollY dzi,cjom ohecnej Ol' aHiz:lcji hudowiłi cz:ych "Slrzecha". \" rozdziale tym przedstawia nul.or systemem kronikarskim dzieje nowej Drganimcji a zwla.s,z,cza j,ej .zaslugi na polu hudownictwa mj,ejskicg.o w oslatnmn .okresie wi'eku XIX i pOocz,ąllku XX. Przech-odzimy do czśd trzeciej dzeła, 1'0śwjQcone.i dzioej-om Drganizacji ,czcladzi rzemtosla murarskiego. Aul-orem jest tulaj znowu Zygmunt Zaleski. Fragmenlarycznie pTZY omawianiu okr::su 176:; - 1865 poruszył 1«: dzied.zin dr Kucncr. Tulaj autor ujął zagadni,enie z punklu uslrojuwego zajmując siQ ohszerni,e aualizą urzldzeń prawnych. N I wslQpje spolykamy siQ przl'de ws,,yslkim z ;l.'eslawi,eniell1 materialu źródlowegD autenlycznego, zna.;dująeego się po dzi.. dzielI w AI'chiwUlll G.ospody Czeladzi ;\Iurarskie.i. Materiały lo ba,rdzo hogale a skrupulalne przechowanie ich świadczy o silnych węzłach z tradycją. CZQŚć trzecin dzieli siQ na

kilIm razdzialów. z tych '0 pierwszym wspalllnia,k,m powyżej; n"slęplie malllY rozdzial pt. ,GJSpo \.1 i sduulzki" - tr,lktująey a ży. ciu tawarzyszów, trzecim ciekawym l'ozdzialem jest: "Pr.lC:l i Placn", dalej sLeł"oko omawia aulor przep:sy 'Obyczaj 'Owe świadczące a wysakim poziomie mnralnym argallizacji, wreszcie mamy l'o.Ldzi'cli dotycLący dziojów cechu czeladzi murarski,ej zorganiz,owaneo w myśl ll<.>wych przepisów urzt;dawych w wielm XIX. a islni,ejąceg{) w formie niezmicniiOllej po dziel1 dzisjcjsz.,', Ostalni raLdzi.11 nosi tylut: Slatut Czeladzi I\Iurar. skiej z 1618 r. Aulor ograniczyI się do. wierneg.o przytoczenia tekstu oryginalnego. Lektura slalulu bardzo ciekawa. zwbszeza jeżeli chudzi {) s:ran<;: obycm,;ow:l, której wikszość arlykulów jesl poświ<;:can:l. ReaslllllująC z kolei wyniki praey -obu aularów chckllbym podnieść przede wszyslkim jej pinnierski' w apracawywanej dziedzinie charakter, nast<;:pnje daskanałe wykarzystanie źródel, wreszcie świelnic pr7eprowadzoną analiz UrLądze11 pmwnych organizacji. Zarazcm chciałbym zwrócić uwagę n'l pcwne drohllc nieśÓsI.ośÓ i nitdopa lI'zenhl jaJ; równicź pewnc niedociągni<;:eia we formie opraeowania; na slronie 19 należy sproslować, dom wSJlOlllni'lIle!) ,Jana Wildy wznosi,ł si" mi<;dzy domami Serwaccga Bukwjcz] ałi,!s CLj,,wy vel Czerwy i l\larcina CWPlf1a. a nie Kreppiła jak p!)cbje lekst. W tymże I'OzdziaJe radzinę ŚWiellÓW ,'el śwjczów wymienia aut{)r raz jako świaneh{lw, drugi raz j'LklJ Swanchów. T.lk samo GoczalcJ; pis:u'z miejski wysl<;:pujc w dwueh wersjach jako Guczalek i jaJw Gutczałek. Nie jasne jest {)kreśl'enie lla s:ral1je' 17 I]rzy Janie Kclramawskim "Szlachcic luicjsld", ,vrG:idle floren węgierski zawierał w sobie 30 groszy, a nic 33. W czśei II w kilku wypadkacll spatykamy niedoeiągnic;ci I stylislyczne li jlJzykowc ja;k wspmnnjanc .iuż stałe używ,an1,e n.!wy nujs:er, polier, udzielać prawo mislrzowskie (str. 81;, autur ez<;slo niepotrzchni,e s:{)suje farmę dokonaną zamiasl cz<;sloLIiwej (str. 99, 103, 113). :-iaJcży równicż źalawać, że Zygmunt Zaleski r,ozdzi,alów przez siehilc opraeowywanych nie zaapah'zył w 'Odnośniki, klóre hylyby eenną pomaeą dła innych !Jadaczy tych z.lgadni,eI1. !\'a Zak011eZenie pragnąłbym słów kilka poświ<;:cić slrani,e wydawniczej. fJ.oskanały wyraźny dnrk, dohry papiel" przejrzysty j) cslety<"Zny układ kkslu, wreszej,. d.ohre iI ust ra cj"'; ot.o cechy szczególnc no',"cgn d7icla. C'o do iluslracji jednakże malll pewlle zaslrzcżenie, zwłasn'7..a jeLeli chudzi <.> kh l'a7micszezeni,e w lekście; np'. llli<;'{lzy lopisc'm dLiejów "redlliuwiecznyeh wstawiono folografie złai .oslatnidl, ea stanowi 110waźny anachronizm :i .icst dłn czytetnika, a zwlaszeza z".miłowanego w przeszlośei, L.iawiskiem ni,czhyt miłym. Wydawey powinni hyli pomyśleć o adl'Q\viednim jeh raZ!mi'eszczeniu. N a tym loończYlllY ruzważania na tem.lt tej llil'codzil'nnej książki -- ohy podolmych przyby wal0 jak najwięcej. Lech Cyfrowicz

.,Wiadom aści Sp{)łecznc" D\\'nllli'esiQcznk POs,,"H;cony sprawom {)pieki spoleezncj. Organ ur/da wy Wydzialu Opieki Społeczncj tarządu ;\lie.;skiego w l'oz:lanlll. Wydawea: Z"r7:ld !lHejski \V Ponl'''liu, KI' 2, 3, -I Huk I.

\Y ł'aprzcdnjm numerzc ,.Krilniki" sygn",tizowaliśmy ukazanie siC; pierwszc!-ro nr. ..\Yiad.oJ110Śei Spuł('("zny("h", Ohccnie mamy już JH'zed soh:1 dabLc lrzy numcry tego haTllzo regularnie IIkazliQ't<,go l. si dwumiesi<;eznIkia.

,łak dolychczas pismo to spełnh\ Sw.ojc 7ad'lUie .iak najlepi<\i. Swoją bagatą t reść dzieli na trzy znsadl i:zc dzialy, I. Zarządz'enia ZarLądu l\Iiejskj,ega. II. Art)'kuły i llI. Kr,onika. Z przyjcn1l10śeilt maLua slwicnJLić, że Redakejn p-olrafiła pazyl",ć współprae,awników j zmobiUzować faclwwców ezy specjalistów w t.óżnych dziedzinach pracy spolecznej. w t-eż zamieszczane art)'kuły odznac7ają sil.' wysokim po/iomolll są ci,eka\\ i.c napisane. \V 1lI111l('}"ze drllgim Ih'dakcj<l lak określa swojp 7.1Jllicł-7.enia i d,!Żl:Od: NlIn('r drugi Wiadomości S; Dłeezn: eh poŚWL,cc11llY opieee n,ld dLiel-mi 1 1Jll!,od:zilżą. WIświelIajqc lo 7(Ip;adui'.'nie z pUllktll \vidzCllia togÓlnegK>:, ;':lk rÓ1włIh.'ż pl'zedslawiajqc w)siIld Zarz:,du t:'.cjski('...IJ \V Poznaniu, zllii!..r7.ajqcc do roz.l()('7enia jcllm 'jwyd Ililj('jSZ['j i naj hardziej cdowej upieki nad młudym pokul<,nicm. Oczywiśeie zagadni,enic tD jest bk Dhszernc, że uj(.Tie go \v jednyul JHlllll'I'7C hyohy Ilielllożliwe. Spr.I\\"Q tQ t'orusz liśmy r{'wlli,cż w pi('rws/;'Jll illlmCł'ZC "'iadomośei SI ,oleczn\ ch, w któr m Czy le'lnwy znakżli llli("(lzy iuuymi 'lł'lvl,uly'D lic,iskiJll IOI;lileci, pomo;'y tJ7ikciolll i 1I",d7f,"i;y, .hlllHCkich II uCeach Pracy iłd.

\\' nUl1lt'ł'Ze niiliejszYlll )1Iodajt'my tcksl lIehwały ..K.Jll<\rt'su [)zicck,,", uwagi o d7ialalnoścj Zar7qdll Miejkiq..:;o \V ł'akrl'sic lHnnoc-y dziceioOl11 i mlod7i-ei;y DruZ 'lrlytmły D ot,i 'ce nad dLil'ćllli w ,ochrollk:I'c:h i v mal'c(' nicślnhnej. \V następuych nalmuiasl ulllncrach zmllierzamy omówif przede ws.zysl kim proh'lelll pr7ygo[owallLI 7l1wod,,\\"cg,o 111łodzif'ży, () ld()rynl oheenk }[dynic ws.pomujeliśmy pJhieżliic'.

sl'rawQ kolnnii leLnich, ,a wreszci,e omówimy akcjI.' mejskicgo Komilelu Pomocv Dzieciom i l\I!odzicżv za ,okres t ()38!3J. " Poniewflż sprawy upi,.ki n'ld mlndzi,eż:l slanowiq ohccni,e naczelne zadania opieki spoJlecznej, hQdzkmy sic sLar:lł,i w dalszych W:vd'lllL1Ch t,,;gL<,:hjać 1ll17icJ.Olle cillfonn:e}e, jak "'Iwn;eż rozszerzal- Je, hy w całym Im'll1pJ.cksi'e arlykulów przed.sbwit: krM:k()., 1,()cz wszeehy;lr,ouni,c ca!ot,s7Lall teo lJ'k hm';lzo akllullnego 7aadl1i'cni,a.

\V IrLech Q.mawi.lllych lu num/'\"aeh zuajdujelllY Il"sl«:pujące _lrlykuI': !\I' 2 Ks. dr Ko/ł,owski: Prohlemy p,olilyki Sl){)łeeznej i opi,el,j społeeznŁ-j u Piusa XI. \Yituhl Karp,ow1ez: Uwagi u dzj,lI.tlllości

Zarządu l\fi.ejskie!jo w Pozn:mill w zakresic ponl{)cy dzieciom i ll1l!mtzinż" - SI. PosarJzowa: Opicka nad dziecmi w oehronkaeh. -. Dr \Y IIlda Szuman: O matce nieśluhllcj. Nr 3 mgr \\'. Marz:m!Dwic.7ówna: ,\kcja 'De;nia dla 'rlzr,3ci :mlmtzi€Ży. - Mgr \Y. Ta liej Iw : Por11!injclwo zawoduwe jalw w,lżny eZYl1ilik opi,eki SpDleczJ1('j nad llllodzieżą. Ks..t. Jasiński: Świellli'ee dla mlodzieży hezmholnej, Dzia,Llhwść l\hejskiego Komitelu P,,,nocy dzr,'ciom i mtvdzieży \'" Poznaniu. POZihliislii Tcalr l\lar:mlC:,ek. Nr 4 B. Kuźlt"ka: 0rieka nad ,Izi,t'ckjcm 7tecona rodzi(OUl sp.olo'ewn:oOuym. i ołT) nn. - !'II.

Zamarslw: PoOzycjn dziecka "pnozczmwpo w projekci(' nowej ustawy ,o ulatwienin przysJlosohini''1 mał{\ :l'e!n i.eh" - .I. Smeja: Wywi.ld opickUllczy - ZasilId rll',1 rod7in osóh. odhywaJących CZYlllH' służh wojS 1\:)0 \\' '1. Poza LYUl \V nr. 2:. olos ,mo dwa L,<lrządzenia larz\du Ik;skicgo: 1) WspÓł<ILiaLollie 7 l\łi'1'jską Porartnią dl'.l sp'aw ,1I1,'oboli7J1111. i 2) Prz,echowywauie i Iwylwr7ystywalli,e materiałów nsl:rnt",y: !.ly,dl i informacyjnych.

M, Snchacki

,Y u z n a ń" In f u r m a t u r T u r' s.. l Y c z n y. Wydany pr7ez Związ['k 1'.) pierania Turystyki w P07uaiłiu z zas;llm Zarządu Iiejskiego w POLnaniu. t.:"ldad graf,iczny i iJlulslrdcyj:ny ,J Kilarsldcg,), f,o[,ografic R Ulnl.owski ego, lekst: \V. Stranzówna, odbitJ w Zaktadach Gr.lf. Ksi<;:g\u'n,i i Drukarni Św. \YoOjÓecha w Poznaniu. :\"arrawdę za wiclce szcz«:śhiwy pamysI uwnżać nateży wy,bnie LIf'Jrmal,ora Turys:yczne,o pn PnzIUłił:U. Brak elementarnych wiatbmości D warnl1kach pohytu w P07naniu hył dla eliemcnlu lurystycznego nic,mllą przeszkodą, ,a zarnzem dz.kl!O sil.' to z(' sLlwd.ą dla miasln, ho nioohezn:lny ze śru-cI.u\viskieul \vyci,eczkv\vj:cz 1 w dodallnł nieraz ezluwi'('k niczhvl przcdsiQh.torczy, padająe CZQSlokl1,ofial'q j.\kichkotwi-ek nllli'.'j milyeh przygód \V n:1szYJn grudzi'e \vY\Voził ze sohą wrażeni...1 nicdUlhlne, an;'e llłlucFle jn'Z)TLyn a;l lizować w cZ,J'lllhul nier"lz poh;pial Iłlhslo. milsLkm\e,Jw itd. )'{)'yelle7asowl' przewo<ln;td po PoznaniLI lite W) CLł'l,YW'lły cl1l(1ksz:l1lll zagadnjenj,a pohytu w mieścj'e W celach turyslyczno - luajloz,nawc.zyeh.. Dając mniej lub wicej dokbdnc wiadolllości z dziejów mi.lsla {)ra? ,opisy zahytków i rzeczy g"dnych widzenia pomijały wwsze prohłemy h doniosłej wagi dla lurysty, jak s :rona malerjaln:l wycieczki: 11 wilt;c k"szly noclegu, ]wmunikacji miejskil'j, wyżywienia. rozr)'wek. ilp, Lilki le wypełnia w zupdności świeżo wydany inforlllalur. Zanim zagl<;hi<; si w szczeglily tekslu, pragnąłhym. si zająć 3troną zewn<;Irzn'l wydawnielwa specjalni,t, g,odllą uwag,i ze wzgl<:du lU! jej W)''H'e cslelyczne walOl'y, Co przy cha,'aklcrz<' propag:lI1dowo-popuhry.. zac.vjnym infoł-1nal{)ra odgrywa nieJi'ośledni,! roll;', a (O uzysk:l1lo drog" zupetnie niewyszukanych melod i środków. lecz jedYllie dzięki odwhinie dohrej woti a zwLtszcza poczuciu odpowiedzialności: to wszystko zaprawjonl' do hrym snllllkicm wydawców. przy odpowieltnim dohorze wspr"llpraeowników i trOlfnYln wyhJrzc inslylucji graficznej d.llo w re7uIlacje nul", wąską ksi"żoczk. skromnie a z"llo n.ułzwyez:lj efeklownie wyglą,hjąq l iu[,ełTs'uj,,C" swym doskonatym wykonallicm.

pocz)'nająC' od świelnie pomyśl'liIl'j okładki a kOllcZ'IC na Injdrohniejszych szczegółach eałości. Kr,">lłd, lreśc.iwy wsb;p hisloryczny nie zanudza JUulmbrem szczegółów Inrysly czLn\'i'ekot z' lutnry lZel'7.Y eierpi;[ceg{) Ill hrak (,ZISll: rÓ\Yllki. mz<tział pod tylułem ,,PrzewOlIniI, po Iym. 00 najw'łżlliejsze" a bdąey OpiSClIl rzc-czy najodnilc.iszy('ll \\"i{henia w Pozn:lłliu odznacz:l się tn.'śeiwości'l i ścisłością zamkn1ięl" \\ ranl stylu Lel'cgrafie7Iu.go nit>nlilicj "ysoce poprawnego.

Informator L:lwiera killun.lście zd:<:" najc;ekawszyeh hudowli. wnętrz zahy\lwwych i pięlmych zał,ątków Poznania.

.\u:orzy hał'dLo cłowcipnie skrócone ,opisy zastąpili maleriałem ilousracyjnym, klÓry więcej przemawb SW,! wyrazislością do zwiedzającego i harrlÓrj plO(lujeca dekawość niż na.ihanl.ziej Ir,'ściwy i nnjbarwnj'lfjszy opis, Xajwnżniejsze: zdjIJeia z.nnieszl'z,one S<! Lnakomite; odhilki fotogrolf'ij na ,ogół wypadają njezbyl UlLllnie. lu jednak m:uny napr.lwdę st,Ullczoue , majslersztyłd" sztuki grolfiezllej o tlnskonałej plastyce, a przy lym dohÓr zd,<:ćl uad;wYl'.z,lj traf,n:" dodajl' inhrlllalorowi nicmato wartości, Doskonale i hardz-o szezeg<'>lo\\'o j-l'st pu,lrclklowany dział illorm",cyjuy, ('Q zrszlą wynika zał.ożeni", wydawnictwa, ,\nlorzy. ni,e skąpili Il"IL!low ażeh\" przyszł"m rzcs'zom zwiedz,;j'!eym . w calym' teg{) stowa znaczellin rohyl w Poznaniu nlalwie. llo:ele. [J'{'nsjouaty, reshuraej e, jadłodajllie_ komunili:l.'j.1 miejsIn i livj rozkłacł, tealry, lill i iune rozrvwkj wn'sy6e obsze'l"lle inf{)rmac.f.l' dl)'ez,!c'-' hanków, inslylneyj hantlJJwye!l, hospod<n"czye:h, przomyst,owych, naslępnie apleki, pogolowia. s7p'iłrrłe pomoc n'{'lmrl"'( i ('o. Iy sz,er,'g inuych da ych, lak dla lm"J y koui,ecznych, z alazły swe mie."s e w ranl.lch infoł"ln" lora. B,og,ll'lwo maleriatu sprawiu, ie 111e .tylko turysla ałe rÓwnież handl'awiec cZY prz(.IIl):sl,owiec wzgl<;dni,e c,dowj{lk dla ceLÓw urLętlvwych czy jakichk,olwiek i'unych zjawi:lj,!cy si!) w Poznaniu znajtlzj,e w informal-orze na,;do!dndn:e.:sz? a prz' tym naj m}:'z' i ni,.'zawodll ź"Ó,łlo wS7eIJdej inf"oł-1na.eji. Prz\"bysz Z:!op,alrLony w luk,! mas!) szczegóiÓw d{)skonale zehranyeh i przl'jrzyście rozlllil'SZC1]onych na kjłknnasln z"ltedwie kartkach inf",rnUllora przesianie ez\\(' si!) \\' PozIlalliu -obcym - skazanym na informacje przech,,,lniów. ,Jesz'eze jedno: szereg informacyj' dolyczą'eych cell wyżywienia. nOI']eu. rozrywek iII', pozwala przygo:oW1lĆ 11.lprzÓd hudż,et wyprawy i to w I"am"e!l {)d najskromniejszych włącznie do luk

SUSII. ; Liga nOiP'i,erania Turystyld dal.1 :t)'m wydawniclwelll dow6lt, żc doln'L{' wypdnia swe z:Hlan.a. a ludzie, klÓrych prae I zt.ożyb si.; na powslallic tej naprawd.; eennej puhlikacj'i, wykazali swe wysokie kwalifikacjoc i na"e wszysl.lw L\"ozumIcnic psychiki i pu-Irzeh lury,.ty. Lech C'frowicz

CZASOPISl\L\

.)1 e d y.p y n a P r a I( t Y c Z Jl 'l" 7:1llljeszeza m. i. w nr:a.cb/: 2 z 31 l :':3 dl'. K. Brosr.;a: Sluż''''' 7drowi" w P,owslanju P,oznmlskim 1848 r.; w "7 2K II. dr. K, Grossa: W imj" pra\ydy. H nllrginsk.' ,iO-leci'l N'o\viu Ldwrskieh; w li 7 30. III. dr. K.

Brossa: Lisl' 1\ Irob lII:trdnlwwldl'giO do .r {Jzefa ł.nkasz-c,vicza i II ipolila r:l'giclskiq(o.

. N a S z e 1'.0 ki III Ś w i e c i e" zamie, szc:za w nrze 2;4 \Z t, \'1 39 .1Il'onina: Poznanie P{)zn.ani:a.

,'przegląd Wielk{)p,olski" zamieścil m. i. w nrac.\t: 1 z s,ly.c,z,Ukt t!J3!J r. Ił. l\lolskicg.o: Poznall, jako ośrodek 'ImIluralny; w 3 z llln'ca l!t:m r. H,'. I"ske: }>.ospotilsze g..Llnntd ryh W"rlY i w('cI ,okotieznych 1'0znanill; w 1 z kwi,elni:ł 1!J;:O dr.

\\, Balwws,kicgo: Pozn Iłl p<Jsimbl najwi.;kszą palmiarni.; w Ellrope; w 'il z naja In:!!! 111. Siuchniłlsldego i r.. C'frowi'cza: (;rasanÓ. ..proslu 7 Mos I u' zalllieszrza w nrze I!J z 7 lllaja 39, (numer specjalny p"śwj.;pony P"zilalliowi: ,I. Ki,6'i,el(,wlskieo: !\a (lrog'Jcll ])nznania; A. Rogalsldego: Życic Ntcr3Ckic Poznania; K. T:ro'czYI1lkll(rgla.: Poznałl nie jest mi.\sLnn tC"łtralnym: 1\. Sosnowsldei\{J: Pozn,lń d l Badl;: A. Fidlera: P'OZlllń("zycy za m Jrzallli; K, R(.gamey: Zycic muzycznI' P{)znania: T. Czyżewskig"l1: .\rlyśej plasly('y Poznaniu; A. l'o,va(,zYI1ski('go: ł'{)zlIańczycy w WarsLawic; S. Pjgwy: ,\negd.oty p.ozna(łskie; T. Krcłszew.

sldego: Koch:nn Poznall; prÓc7. lr lyku16w numer zawiera poeLje i jloweIe pióra W. nąka. K. 1J0hrzyńskiego, St I\rflkowskEego, J. Szlaudyngera, J. Popowskiej', J. Drzezillski'cj. SI. Halickkgo or.lz il'uslracje F Klemińsk.ogD i W. I;aw.;dzkieg-o ;

"K u r ile r Poo z n a ń s l( i" z<unieścill m. in. \V nrach: 11;) z t1. III 3!J. anonima: Front lwmioenicz,ki pr:y ul. Zydowskiej uZllany zosbl jaku zahytek; anonillla: Przcd podptsanic m układu zhii'Jrowego pracy dla zakładów miejski'ch w Poznaniu: anonima: Z ohrad Pozuańsldego \Vydziatll Wujewódzb?g{); w 117 z 12. III J !\lrozińsldcgo: Ahy zosLllo w pmnii ludzkIej (wyslawa proC. Gosiellj.eckje,o w lIIuzeum :.\Ii'cjskjmj; w II!! z U, nI. anoujm:l: \Vi'ecz(Jr I.użyckj; :moninl"l: PosiedzellEe Rady .\licjsliiej w Poznaniu; allonill1la: UI'Zczenie zaslug ks. prohosze7a Chilomer,\ w Glównej; anollillla: Zj,.lzd pogo[.o\vi rallłnl\:o,,ych \v Poznaniu; w 12t z 1:>. III. anoninu: Dwaj 1.111reaci f,\. NJwilczyń;ski i K. IJnhrzY11 ski,;: mwnima: FI'yd{"ryi, ChJdpin 11 .\nlulli,eg.o RatlLiwjlLI; anonima: Ziemia grom:utzi prochy (rceeuzj,I': w 123 z lIi. 111. anonima: Zmhm, na slanowiskn dyreklora Zakładu lJhezpiecz,eń \Vzajl'mn ch; ,1ll00uima: 2:> r'Jeznica z.ljś(. w lo.lhieie (r"lacja wspó!czcslla Kuri:'ra Puzn.ańsldcgo, anoninul: Uja\vniają s:ę hraki komisarycznej gospod.włd llli".'jskiej w Puznaniu; w 121 z Hi. lU, anonima: Ruta Iic.blw odmhia k,lmisan'czne załegtoścj; w 12:> z 17. III. {II-. Z. SitowskieglO: Chopin \" sati :\poO:lc.ona (recenzj:ł z kOllcerlu;: \V. oskowskieo: Slówko o NowacZYllskim; ...",1. Kł'asz('wskiqw: Kons!anly DohrzYllski; w 130 z 19 III anonima: \V 20 rocznie.; pom,ocy P.oznanja - Lwowu; w 131 z 21. 111.

W, l'k)skow[sk){g,o: Dzi,ewezyna z lasu (recenzja); an()ntll:\: Prymas. Kanady w Polsee; anoniJua: l'oświQecnie szlwly P. C, K.; anonima: Olwarcie ..Dolllu Zotnierza" w Poznanju; an,onim:l: ZakOll('Zclli" Zjazd.. Slatyslyków, w 13:1 z 22. III. dr.

J, SlasLewskicgo: N lpoleoll w Poznaniu; allonim a : K:lrd. \'iHell'euvc z

Kanady w Poznalliu; T. Grabowski1eglo: Spra\va gUliny CcYJltO\,"Y (reC'cllzja); w t3;) z 23. lIt. an,onim:l: Śp. pmf. dr .lali Sl.lsilbki; w t:17 z 21. ILI. pruf. dr. .J. Koslrz('w"ki"/!", Połska powsla'a w dorzeezu Odry anonim:l: \Vezol'ajszy odezyt Adolf I XJ\\'H"Lńskjc;:o (recenzja; dr. Z.

Si:uwsldC'goO: X. Kouce,.[ SymfonicZIIy; w 1:19 z 2;). III. anonim.l: Z Palaell Dzial liskieh ; anunmi I: Ldzial \Viellwpo1ski w koniuklllrz:: ospodareze.i; w III z 2G. ILl. .I. Iroziliskiego: Co noweo w arlysty{'/llynl Poznaniu; \\r. Nosko,vkjcgo: 2iJ lal pe<la,ioc:iki (juhj]'eusz l.mlwi!ki Ial"ek - Onyszkjewiezowe.i); dl". G.

Brz.;]w: Od 10 l.lt h:uLullY jezioro kirrskie; anQnim,l: Islola kryzysu rolncgo w \VioI1Iwpolsee; w 1t2 z 2(; III. anoninu: Z \\"dzi"lu Woje\\:bd7k('cgo; anonilnn: \Yznovionc ..Damy i łluz.lry"; w 1\3 z 2R lU.

nnonima: IIIn lifcs:aeyjllY zjazd rolnicl\y:.J ,vielkorvlskiepo; anoiliJlla: Akad('mia dla up.llni.;lnielli.l 23-loecia wTadkow moahjckich; w 1\:> z 29. LII. anonima: XVII sesja Sejmiku \Vo.:cwódzkieg., otwarta, an,m;UlI: Ze Związku Literalów; Hnonima: Zę, Związku Stowarzyszeń l'r"lcownil;6w ał1lorutdu \Vojewódzlieg"; anoili ra: J>,owsla}.o Zrz,eszcuie l'r,\("oowlli'ków .\dminis:ra,cyjnyeh; \V Xosk"wskie g'o: Koncerl Juhileusww'y P. L. i\IarC'l; - OnyszkjewiC'zo\\"Cj; w nrze 1t7 z :30. lIl. anonima: Ohr.uly nad hudżelem ,z posiedzl'uia Sejllliku Woj-ewódzkil'gQ); anonima: Czy Puznań sianie si.; QŚI'odkicm pnclllYsiu j-edwahnjezegu'!; dr. Z. Silowskiego: \Viecz<ir muzyki kl.1w('s:ynowej; Cz, I'iljehmvstdego: Ksigi pOLlwńslde w '" Szweeji; lJl.onjma: PrQgram zjazdu Pogolowi Ralunko\VTh; \V I:>t z I. IT. :monima: Nowa Iuslytueja lU gnmcic POZll.1'nj I; L. JcsLki: "Bal w 'op('rze"" (recellzjaj; anonima: W Związku Lekarzy (okr,g \Yiellwpolski ; anonima: lzha WojewÓdztw zalwierdzila IHKlżet m. Puznanja; -a'lonjma: Zdaje się, że temu hlulu nie p,oradzj nljsilnioCjs""e sl,,,ńe'e; w 1';):3 z 2. IY. J. troziI1skiego: Tytu Czyżcwski wczoraj i dziś

(z w's:a\Vy zhiorowcj u Przyjadł->! Szluli Pil)lmych); aIWlljlll,l: I;imnazjum, klÓre ehluhnie spclniło swe llal'odu\\ e I ,osłan,liel\\o 'św. :\brii I\fagda-,cny \v Fr07nanL."; lnvnJlu'l: \\" Po-ł'nanh garlJuje się .kÓry ,vży dusicieli. w!..;) z I. IY. anon:1ll1. Zjazd ddegJtÓw Po go l11\V i H:olunkowyeh H. P.; anolIinu: Odczwa TQw. Pom''''y :'\au Iwwcj im. KlI'oh l\1a.rcillko,vI",ijf1o; auouiIll:ł.: Z.illzd rrz(''llstawiei-cli rz.cll1osla W Pozlłanin: w 1..7 z 3. IV. dr. Z. SitowskjegQ: Jutro ,.Slworze1l1e Świat.... :audycja l\onse1"\\"a'lorimll IlIzyczI1cgv: anollinl I: Slraly llłd!1()(.i,o\\Tc P,l}lski podcz:lls woj-ny świ.IlU\;,>j; ,rl'l"erul lllgr. \Ycłsz II; I lU' Lje7..dYi,.

S:a!yslykó\\ '. w t30 z U. tV. dl' Z. Sj'lowskiego' KOIH"'rl Symfoniniemy; \\" lliO z 6. 1\". \)', !'\osko\\"skiego: Ciezmy sj żydelll ,rce('nziaJ; w 162 z 7. IV. anonima: Poznali daje 2;)0 lysi('y (Bada' Mi,cjska na l'. O. P.); w W3 'z 8. 1\. ,anonima: Czy jeszcze jedne JarlTIartd wclny; \V 1Gt z 9. IV. L. Turkowski('go: Pojedynek Pozn.ani,l z n"e'ud,IIYlll rywalem (wsI;1)mnienie historyezne z XVI wicku); w lGS z 13. ty. allOllillla: Ile zarahhją r"dziny robotnicze \v Poznaniu; aHoni'lu3: Przenl sl Wie1kol"'o'ski w cyfra eh ; anonima: PQslpy pr,l('y n.1 hudo\\"li kośeio!.1 św. B,ocha; w 170 z: 1t 1\'. an:JIlinw: Sarc cnl'nł3rz'r- 1'LUUiCllkl się wrcszcie na I):lrki,; dra l;. Brz!;!",: O pi.;knie Frzyrody widlwpolskiej; \\' 17t z 1 I IV. anollillll: Ze Zjazdu Mk'rniezyeh Przysi,.;glyeh; w 172 z 1';). ty. anonim,l: Odczyt Z. :\'o\\:lkowskiel!io; w 17 z tli. 1\'. J)Tcldol' Kolei Jnż. Krzyżanowski przcehodzj \V slan sp{)C'zynku: L. l;onN,ka: roct l i żuldcrz (R szant BeJ"\viń I,i" w 17G z 1K 1\". W. Xoslwwsld,'go: 1'. Sławn Ol'lowska-Czerwills.lia j.II", Aida (l"l'eenLj:l); w 11\[) z ::'00. IY. ullonilllla: Pi,el"\'I\.,Z.ł linia Ś1TIIII iHrwr.t \v PCJzn:Jlliu; :lnOni'lHH: I\.olL({'rl Orkil's{ry SYIlIL)]I:'CZ1]{j luia:.;La [>o1nani,,; \V t8 z 21. IV. ano.lh1w: Sejmik \Voje\\"(Jdzki u Zwjązkll Bcwizyjnym Samorn\du Tcrylori,lIncgo; w 181 z 22. JV. anoninn: Z I () dniolwareie Targuw; w l1i z 2:!. LV. anonima: ,.Zim:ljerk,l' i PUl.n",ń IwsI"Omnienie puśmjerL.lC u Auo!fink Zim:ljer); J. l\Truzińskiegu: POZ1laniowi przedslawia sil) nowy mabrz (Slanislaw Zall'wski); unonima; 1'0wiksza sil) i ulepsza sladi<Jll plywa('ki na SolacLll; w 188 z 2:i. [V W. Noskowskieg,o: Wieczór jednoakl{Jwd Fredrowskich; w 192 z 27. IV. r (;raho,,"sldegu: J. p,oznańskim warsztacie naukowym; w 1!):1 z 27. IV. anonima: 2U-loeei-e Bady lie.isk1e.i 111 }>.OZ)hlUia ailoninla: Polonia R"sljlula dkl (iilllluzjum św. l\1arii [agdaleny; w 19 I z 28. IV a. nQnima, Za lrzy dlli olwarcie Targów Poznańskich; w lOG z 2!J. IV. anolIima: Z Tuwarzyslwa IIlitośllików miasla Poznani<ł; anonima: Zehronil' Zrzl'sz,enia Kupców Chrześcijan w I'oznnlliu; anonillla: Bozhudowa pawilonów IW Targach Poz1l:lIlskieh: L \Vujez,"'a: T"rgi P07nański,e a przedslawil'ide hanll'lowi i kUI:ey po<lróźu jący; anonim,\: Przed wiclkillli dni"lIui św. II[ Ir,ii :llagdal'eny: w 1!)7 z 2!) IV. anonim,\: Sprawa nQwcj nr:erii komuilikaeyj ;ej \\' Badzie l\łiejskiej; w 1!J8 z 30. IV.

anOnlllla: Targi POZil'1l1Skie a wyd:lrzl'nia ,ohecnej dohy; anoni,ma: PullUUI m'\, IJSll'lll zjCłj1)rI{JW; ,a\noni'm>l: Slan możliwości rOLwoju przemyslu w Widkopol\Sce; mgr. l.azinki: Przemysl i rzemilOl;l,o w pierwszej poJowie XIX wil'ku; alKJilinu: XL\ Targi PoznaIlslde: dr. Z. Silu.

wskieg'o: Wesułe Kumoszki .z "'indsorlI (l"-('ccnziI); anonima: Za,lcsi:l' sil; Qlwlice Poznani:!; dr. J. Ujdy: Józef Fnmcis7ck KróUik:n\'ski (w.

setną rocznje śmierci); w 199 z :10, IV. dr. W. Bakows\kjegu: XOW pensjon.arinsze w P07ll:niskim Zwierzyńcu; w 200. z 2. V. anonim:l: IIladan1C' Uullerfly (recenzja l: W. Noskowsl<ieg,o: Król hrydi:owy Ireeenzja); allonima: Wlaśejdele nienłelwmości radzą, anonima: Imponujący Zjazd ln:'ol1ekico S:mvarzyszenia Kohi'el; anonima: Z ohrad zj'll.du pracowników llmyslowych w haildlu i prz,emyśk; w nrze 20t z 2, V. mwnima: Przechadzki po Targach: w 202 z 3. V. T. Z. Hernesa: Odwag,1 i dzi,e!nośl- majslra pozn'lński,ego (zdjcic korony pruskiej z glo\vy orla raluszlo\veo); allollinLl: Ohrady pS7ezelarzy wielkopul:;:kieh; J. Mr-uLillskicgQ: Akwareliści wars?uwscy w Pozna.HIll; w 203 7 3. Y anonima: Olwarcie wystawy gr.lfiki wojskowej: w 21U z J. V. anonim.]: l\"aród z armi,ą (urol"7ystvści li!. maja w Poznaniu); w 2tJIi z G. Y. T. Kraszewskiego: Sk.1lmierzallld (reeen7ja z ,opery); w 2.18 z 7. V. J. KoslrzewstdegQ: Jak powslnł Ulliwcrs Id P.oznański; anonima: I'ral"_1 "Komisji. Uniwersyleektej" nic hyła lalwa; dr. A. Wojtlwwskieg,o: Uroczys:vśd gimnazjum św. l\Lu'ii :\1:1gdaleny w Poznalliu; anonima: \\",1lny Zjazd delcgalbw l\",l: IIti!.1sWiellwpolsk.i; anonima: BOZpOl"7,;cre uroeLyslośei gimnazjum św. :\Lu.ii i\Iagdaleny; A, ]'\owaczyńskiego: H:.ld pruski w Poznaniu; w 210 z!). \". anonima: Zjazd prezesów Akcji Kal,olickiej; anonima: Zjazd de}.egatów Okrgowego Wicll"opolskiego Związl,u śpicwnezego; w 212 z lU. V. anOllima: Zj Iz.d Lekarzy \Yelery"aryjnych n. P.; w 214 z 11. \'. anoninu: Prof. Dr SLefan Dąbrowki reklvrem Uniwl'rsylclu Poznańskieg,o; w 2lU z 12. Y. anonima: Świąlynh lm ez..; Królowej Korony Polskiej; w 211-\ z 13. V. anonima: Bealizuje si", arteriI) średnioową; w 220 z 14. \'. anQuima: PubtieLne l:osiedzenie Tow. l'rL"j. l\"auk; anolIima: Ce.ll1Y uahytek Ins.lyluln Prehi'sloryeznego w PiOLnaniUł; l, l\lrorz.his,IÓeIg1o: Orl(ż w zwiereiedle sztuki (Wyslawa (;nofiki Wojskowej); anonima: W muzycznym PQznaniu; w 221 z 17. V. dl' J. :lll.odzejdwsldQgJ(): Jllh:i.1e'11SZC ,vicdz)" 1"lcg'1onulnej; .:lnoniJu::l: Pierwsza wycieczka Zaolzhn w Poznaniu; w 226 z 18. V. dr. Z. Si,:owskiego: XIII. loncert SYlllf.alli,czny ,recenzja,; ano-nima: 20-lecioe Pulku im. króla Karo'la II., w 228 "l 20. V. anonjmn: Zjazd Narodowych odnye:l z ealcj "'ielkopo'J'siki; anonima: Śp. l\Iareeti Lukolllstd; w 230 z 21.

V. anonima: Osi,erllc przy Dr,oclzc Dęhjńsldej, które uależy usuuąl-; anonima: Piknie jal{o calvść wygląda leraz Iwściól św. Jann; Z. Gal'kowskiego: Laureat InowrQclawia (!\Igr St. Waszak); J. l\Irvz1ńsldego: Tk:Ininy artyslycLne w S:łlvnioe 3':>; w 231 z 21. V. anonima: l\hllis:er Spraw \Vewnęlrznych a wybór prezydenta m. Poznania; w 233 z 23. V. anonima: Poznań subskrybował P. O. P. na kwotę 10 877040 zł; anonima: Pierwszy dzieli uroczystości pułku króla Karol'a II.; anonima: \V dniu święla bohatersk pułku;w 231 z 24. V nnonima: \Vspaniale uroczysl.:lści w }Julku piechoty im. KarQ!a II.; anonima: Zmiana na stanowisku wQjewody poznal1skieg,0; dr. J. Staszew. sld,egQ: Na pa,zn:lńrsldch warszlataeh naukowych; anonima: Co slychać w naszej Bibl10teee Uniwersyteckiej; w 23:5 z 21. V. ,monima: Ostatni dzień uroczystości pułkoiJwych; anonima: 20-lecie Foznańskiego pułku artylerii 'ł'ekkiej; w 2:JU z 25. V. anonima: Na Targach Pozllm'Lski,ch uis,tawjono nowe Idosld rzeźnickie; w 238 z 26. V. nnonima: Z Tow. Polslw-Czelskoslowackiego; anonima: Dzisiejsze świ-ęto poznańskiegJO Imllm arlylerii lekkiej; w 240 z 27 V. anonima: Pamiętny akt 23 majn 1919 r.; anJnima: Wystawa, którą należy zwiedrić (glo.spvd:ł)'slwo na wypadek wojny); w 212 z 28. V anonima: O remoiltadl i przebudowach gmachów i komi,enic w Poznaniu kilka uwag; anolIima: Zjazd królkofalvwców z calej P,olsld; w 218 z 2. VI anonim:l: Urocz'slości w łmonip pancernym; anonim:l: 1'0w1ększenie pawilonn d'h zHkaźno chorych w Szpitalu Iiejskim; allOnima: Od trzydzi,estu lat nie byłQ tak dżdżysleg,o miesiąca; w 2:;0 z 3. VI, anonima: \V slużbe wychodźstwa (Stow. Opi,eka P.olsU",,); anonilma: Swięlo pozn. Dyonu Art. Konnej; w 2:;1 z 3. VI. anonima: Sejmik Spóldzielców wil!łtwpolsildch w PoZnani'll; 'W 2;)2 z 4. VI. anonima: Drugi dzień obrad Sejmiku spółdzielców; anonima: \V Archikatedrze wyświęcono dziś 51 kapłanów; w 234 z 6. V, nnonima: Z Qbrad Pań l\Iiłosierdzi,lI; nnoni,ma: \V",paniały dar P. C. K.

dta armii; anonima: 20-1ede bohaterskiego pul ku czwarlaków WielkopuIskich; anonima: Studio mar. ivnclkarsade (Placówka Komisji 0świnly Pozaszkolnej w PQznaniu.

,,0 z i e nnI k P Q Z n a ń s k i" zamieścił m. in'. 'W ,l1mCl: W 59 z 12. 111. 39 A. P.aszwińskiegv: Główna KoiJm,enda QkłanUłla naród nielluecki; w 61 z 15. 111. l1lonima: Kultury polskie} nic mogą lWQrzyć ludzi,e duchem nam ohcy; mlOnima: \V Poznaniu musi powslać instylut badania z-ag,adllień lliellleckich; R. P.adlewskili:gQ: "'znowiellie "Mign,on" Thomas (recenzja); J, Kol'lera: WIzja dawnej sztuki Wileńszcy.yzny i jej związki z Pm1lo0rzem oraz Widkopotslq .recenzja .odczytu dr. Morelowskiego). K. Górskiego: Książka ,o początku Polski;. w nrze 63 z 17.

III. B. Padlewsldegoo: Chopin w salt napQll'-ońslde} (recenzja z lwucerlu); {lnonima: nada Miejska mlWll'. jf sie do lllillistra spraw wewnętrznych (sprawa pl. \\"olności; w nrze G:i z 19. III. auollillla: ,Iubileusz scnim'a Czepezyńskiego; w 66 z 21. Ul. anonima: DunHI Poznania jest jego Dom 20lnIerza; w G7 z 22 lU. J. KvUerH: Wiecwry te.llralnc: H. Pa<1lewskiego: ,,!\l:\(lame Bullerfly" (recenzja'; monillla ,.W cienin mi,ecza" (recenzja z audy'cji radiowej'"'; dr. K. SillllUa: O pumnikach przyrody w Wielkopolsce; .T. KoHera: C. O, P. w lilcralurz(' współczesnej; w 68 z 23. III. H. PadJ.ewst<iego: Bl'spighi-PrQk,ofioew (recenzja z lWllccrlu); :an,onimn: Już W tYlll mIm stanie w Poznaniu chlodllia i hale targowe; w 69 z 24. lU. dl'. W. Dalbora : Wlaslimil IIoflll:ln i matarze poznańscy; w 71 z 26. III. .I. Popowsldej: Wczoraj i dziś w Towarzyslwie Przyjnciół l'>'auk; alWllima: \Viele jeszcze rąk trzckł zatrudnić w Wielkopolsce; w 72 z 28.. III. allonillla: Boluicy wielkopolscy zapQminają nawet o swych bolącz.. kach, gdy chodzi <O ,ohronę grallj,c; a!wnima: Budown zakładu higieny w Poznaniu; fłlwnima: P.uhcy z zagranicy w Pozuaniu; anonima: Nesl,orowi naszego kupiectwa ,oddałv {)slalni:t przyslug" społeczeńslwo Poznania (śp. J. Czepez'ńsld1: anonim:" Pozmni uczcił wypadki moabicki'e; w 7:! z 2tJ. HI. anonilll:l: Sejmil, W,ojewódzki ohraduje; anonima: Z ulic" Slaszica zrohiono 'ekspcryment uwcnv nidorluuny; H. Padlewski['go: Odkrycie komp,ozylora; w 7;' z :!1.

Ul. anonima: Wśród niesłychanego entuzjazmu Rada lIIjejska spdniI.1 swój patrilOt'czny vhowią7ek; \\'. LUl{)sła wsldeg{): Przcd "czwarlki-em"' Ks. Jakuhisiaka; ,I. Koll'er.t: SzluI,a a kulLura dohy oheenej; dr, \\", Dalbora: Skarby szlll'ki rodzimej: anouima: Palron dr \Vl od Z i'lll ierz SeydlilL; w 78 z ł, IV. J. Popmvski,ej: Laurcalom warsz,l\vski'lll \\Tcza nagrody Pozn'1I1; w 79 z 5, IV. an{)nima: I uzeum :\liej skie ulegIl i,c rozszerzeniu; w 80 z 6. IV. J. KoHeru: W ohronie jednoslki (recellzje m1c7ylu Ks. J'lkubisk,lw); w 82 z 8. ,IV. R Padlewskj,rfh>io,: \\"(lePki dyryg,ent; w 83 z 9. IV. Dworzaczka: Jak P{)ZnUil rósł i rozwijał sil) na przesłrzeni lat 18:>8 d{) 19'318; w 84 z 12. IV. J. Żółlowskiegv: Zasłużona inslytucja (Tow. POIn. Xauk. im. l\larcinkowski,eg{); w 85 z 13. 1\' mgr. M. Sohieskiego: \Vicczor muzyki klawesynowej (receuzja z kOll,cerlu p. Schłc-l\llchalke}; dr. W.

IJalhvra: Wystawa {)hrazów Tylusa Czyżewskiego; unonimu: Gimnazjnlll, lil{,rc ehlubnie sI elnilo swe uarvdo\\"c posłauniclw{); a!wnimu: Już w tYlll roku rozszerzą sil) ,.}Jłuea dzielnicy lazarsldcj'"; w 8(; z tł. IV. mgr. Zofii Kieleddej: Wczoraj i dz,iś nll Ralajneh; anonima: Czy sladion będzie sladwnem; anonima: Zaezął sil) zjmd llliernkzych; w 87 z 1'3. IV. anonima: KOll1'pozytor.7Y i wykonawcy; nnonima: Zygmunt NowlIkowski w P{)znaniu; anonima: \Vażne pr{)blemy na fvrum Slowarzyszenia Pul'sk{)-Jug{)sł,owiańs'kliego; ml{)nima: Jubileusz pracy pedagogicznej p. Ludwiki Marek-Onyszkit-wkzowC'j; HlWnjma: .1.11, ni,ewidzialna n;>ka zapał'l świaUa w alej łeh (u o';wie[Q'eniu Poznania); w XI> 7 Hi. tV, anonim,,, Juhileusz w TealrLc Wielkim (E.

Zalcsldeg{)'. anonima: Kto wszedł do Fvzn:nbkiego Komitelu P. O. 1'.; w 90 z 19. IV. anonima: l\łlll. Świ,:losławski przyhywa do Poznania lU ul'oezyslośloi gi111Uazjulll ś\v. .\tu"ii Ma.gdaleny; nnonima: Ważne pr{)bl'ClllY i dmli,osłe uchwały na wnlnym zehraniu przemysłowc{,w. w 91 z 20. IV, anonima: Posłowie wieIlwpoł'sey trzymają rękI) u:! pulsie życicl g{)Spodarczego i polityczncgo kr:-\ju; R. Padlewskiego: XII. Koncerl S}'Illf,oniczny; w 92 z, 21. 1\'. .I. Kvllera: Psy choa}J[1 lutogia tremy w Teatrze l'ecenzjl3. z odcz lu Z, NuwakowsMiego); a110Uiilua: Orgaili.z,lCj,l sprzedaży ralalnej lO-l.ecic firmy "Kredyl"); anonima: Pvznańsey .Irlylełerzyśei ul'i"'mją sil) szkohl na pogrulliezu, ,u1{.hliula: J_lk prac(nVałł najwiksza gi,elda zbożow.l w 1'001sce: w 93 z 22. 1\'. R Padlewskiego: X owa sala koucerow,l i nowy zespól orkieslrowy; A. Poszwińs1degn Tradycje u:łszej - Marynki; w 91 z 23. IV. anonillla: Poznańskie j:u'marki weluy pbcą z'lwsze wyższe ceny; w 9(; z 26. IY. .I. Kol1'cra: \Viecz,orv tealratne' R:ułość n f'oez:l3.' .anonima': DnLl 6' i 7 lWlj3 Zjad byłych uczniów gimnazjum św. l\larii Magdaleny; w 97 z 27 IV. alDuima: \V ysoldl' odznac.zelli,e p. Prezydcnta n. 1'. dla gjmJlazjum w Poznaniu: w 99 z 29. IV, anonim'l: O Ijstaeh ,,\VojlusLl z Zawad": w 100 z ;30. IY. anonima: OgólllY l"Zu! ,oka na Targi P{)zllnńskj.e; I. \Vlljcmka: Przedstawiciel h,md!owy i Ikupiel' I>ouróżujący poszerzają i1 UZllpelr]')3jrą skutec:zniie I'oJI) Tal-ów, P,oznańskich; all{)llima: Czego jeszczc na. Targach nie było i co wartu ,obecnie zobaczyć; anonima: Idziemy na Tnrgi; anonillla: \VielIwpol«.lu Spółka Komunikacyjna; .I KolLel'a: Orzel hiały nad brzegami Odry (,recenzja z odczytu SI. \Vllsylews,kicg'J); w 102 z 3. V. anonima: Zwi,edz'lIllY Tal'gi; anonima: RzemIoslo chce sj wzorować na organiza,cji r{)luictwa ,'ohrady Wlkp. Zw. Rzemieślujij,ówChrześcijlan); anoninu: Zjazd Izb Prz,{'o)uys]'owo-IJ"n(1. w 1'.0ZlKll1iu H. Pa<lłl'wskil'!jo: W ['sołe kllnl{)szkiz \Vindsoru (recenzja w 103 z 5, y. anollima: 3 ,\taj w Pozluni,u: allonima' Przed uroezys[.:Jściumj gimna7jllm św. l\I.trii l\Ll/;daleny; anonima: Do Zotnierza najlepiej pnemawiaj[! ohrazy (wysLI\v.1 grahki ,,-ojslwwej); anonima: 1'0;1 wkepl'e mier Kwwtkuwskj zwiedz:! Targi POZllańskje; w lOt z. 6. V. A. Lisowskieg.o: Czy alu'ja osiedteńcw \Yi(',kOJ'ol:lIl dała doln'e czy złe wyniki,'!; A. pDszwińskiegD: .\ Duch nam helmanił. w lOJ z 7. V. .\. Poszw'ińskjego': Wjl'lIde tradycje hislorye7ne t'lIiwl'rs\'telll w l'uznanill: .I. Gulschcgo: . \Vszcchnlca dohrzc Z"Słlh żona; anoIlima: śp. Bufin Pibtowski; anonim.l: Wielki'e UI'oczyslości w Gimuazjllm św. LIl'ii Madaleny: w 107 z 10, V. ano.. ima: Doradca l\ticki,ewjcw. śp. .JÓzef KróI'iko\\ski w lU) r. ?mi,rci . w JOB z 12. V. anonim.]: Kowy rl'klor T T ni\\"lTsvlelu l ){)ZiHll1.kil['gIO: IHullima: Z:'lIwi','rdzellie dr. Cełidwwskieg,o na prezydenla mi.. sla; K. Troczyńsldeg,o: POLl1311slii-e no\vości h(cradde; dr, \\'. D.,łbora: \Vysl'I\\'.1 akw:Il'eJislów w Salonie Tow. Przyj. Szluk l'iQknych; \V 111 z H. V. al1oolIi;ma: .:\ilezwy k.tel \OfJ.nl odpra',w.1 , mlkr.,'wcom" \Viellwi:-o:ski (na marg art l\I. Sjuchnińskiegu L. Cyfro\vicza pl. , f;rsanci'., z,fłJllitsz("/,. \'" I'r"l'głądzje \Vll, p'. zesz. Vi1 !)3S t..} w 112 z 17. V. anonima: Troch o S.olaczu; w 1t t z 11>. V. H. Padlewskiego: XIII-ly i 'oslatIli KOHeert symfoniczny; T. Jahlońsldl'go: Wojskowa Ilwnspiracjn 1'. O. \V. w \Vielkorołsee; Z. Kiel:ecki'ej: P,oznml przy wodLic; w 11;:; Z :?U. V. auuni'ilu: Dyr \Vas?:!I, laurealelll tnowrod.l\via; w 1 J(j z 21. Y. anonima: PIk. UDeiańskj )'o7nańsliinl \yojc\volht; allolli'lnn Ś\Vi:o pul ku pioeelloOty im. I\r{,\a l\arula II. jest świlem I'ozu llli'a: w 117 z 23. V, anonim:!: Wi,elkie dni pulku im. Króla KarD'I'1 II-go; w 118 z 21. V. anonima: Kup,i.cctwo wiellmpo!skie uchwaL, nowe formy Drganizacyjne: anoninn: SJm P.Q'zllall dał lla p. O, p. 10 milionów złDty-ch; HnDnima: Co si, dzj"t-o wczoraj i dziś na dziedzińcu putku im. KróLI Karola II.;

_N o \v y K li r i c r" 7lJnjcś('ił In. i.

w nrach: i9 z 12. III. :19 anonilll:1: Ohszar i ludność mL.sla PDLnani.l; w (jIJ z 14. lU. anOnillla: lbda l\hejska wniesie odwoł.mic przeciIwOm n'ezalwiercł7enin przelllim,owania Pl. \Vołności na Pl. H. IJmuwskiq.jo; anolIima: W przyszłą aj,edzielę p'Jsw'eeni'e "IJmnu Żołnierza"; w Gl 7 1'J. lU. anonima: r;,uH'k p'od:'.i'l1lny z X VII. wieku odkopano tll"7Y ul. Zycbwski-ej, an{)ilinu: Zjazd PJg-otowi BatunkowTh w PDzn:ltl,iu; w 02 z 16. III. ,I. Zagkrskkgo: I1isl-oria wyehodLlwa l'otski,cg-o w :\"i"ll1czech (rl"Oellzja): w O I 7 tK lU K. TroczyńskiesD: \Vicc7.;Ury czwar:kowc; anonim,l: Zj:lId sL,lystyk(l\\ mń"jskich w "'"znan.iu; anUllJm,ł: DziałalnDść Kula p!'zTO(łni{"Zo-kr ,joznawcz,eg,o przy U. 1'.; w Gi z I!). III. I\. Troczyńskicgo; Prztd premi,rą Szalliawslde;o; ano,]illl.l: Chł,..<lni'l i ha"c targo\ve \v rozn lniu; tłU nidła: Cmenlarz IJ,,,halt'rÓw w Poznaniu: K. Tl'IUczvńskieqo: Wi'ecz,ory CzwaJ"lkowe; w"'lio z 21. III. anonima: DumnI' inicjały.! P. I'" "Bomu Zolnierza", anonima: N Dwa szkol a pielgniarslwa p, C, K. w Poznaniu; w . 67 z 22. III. K, TJ'oOe.zYllskiego: Dramal i inl( q:ntaeje: anonima: Dom P,owslańca \V(1Iko,p'OIG:.,ki,ego powfi.

nien hy(o w 1'0Z1lani...; w 68 z 2:-1 III. anonima: \V l'uz'laniu [l'owsało no ,vc zrzl'slcnie {OI.g.a.1 ii/Hej.... pre.ciOWnik(,w adminislraeyjnych'; w 69 z 2\. III. A. Sch,cdlin-Czm(li:ńskieg.o: Chopin WŚ!"ld nas; w 70 z 2J. III, molliJwl: ŚI), .I {YZL'J Ozcl'ezyński: anOninI..l: Ho('zllie[l zgonu K. Zyndranu '\Iaszłwwskjcg,o; w 72 z 28, III. allonima: Ibluicy WidkJl'o!sey gulu\vi są do \valki o IhJlIVr, gOdlh...ś6 i in teres V nar",dll (zjazd W. T. K. H. w Pozn;niu); nUDnillla: XVII. SCS:fł Pozn:uisldegD Sejmiku Wojew.; anonima: Odszedł 11.1 wieczny sp.){'zynck lll's!nr kupi"('l\va poznaI1s1iicg.) p. J. CzepczYlIski; w 73 z 29 lU anOllima: H7CC.ZOWY przehieg walnego zgromadzenia (lcłegal"'w Zwi'IZku St'ow. Prac. S.Il110rz. \Vujew,; anoninn: lIarcerslwo wil'lkorDHs'kje Ha straży lli!enarUS.l,lłlności gl.anic; :.l HOI1.iun:l :

Zjazd UCZI1l0W Gimnazjum św. l\l,u.ii . lagdal'eny; nnollima 11 miejscowości wojew"dLlwa )'OLlwliskiego uznanych zoslalo zn "wczaSQwiska n ; K. TrucZYllski,ego: Wieewry czwartkowej w 7t z :,0. HI. anonima: Sejmik woj{'w"c!tki manifl'sluje na rzccz ZjednocLenia t'o.arodowego; w 75 z :{l. lU. anonim,,: W ohliczu powai chwili w Radzic 1\hejskiej ucichły swar,\': anolIima: Uchwaly Sejmiku \\"ojcw"dzkicgD w Poznauiu: w 76 z L IV. anonima: tlt'd:,et miasla Poznani,l na mk l!J:m '-tO z:J.twi,ercłzDil) przez lzh!; WojewódLką: w 77 z 2. IY. anonima: WicIkopoIska spcIni swój palriQlyc7ny obowiązek: anonima: 2:J-lede pracy dr. \Vłmt7imier7a Sey(Uilza; K. TrucZY11sl<iego \Yiec7Ury czwarlkowe; A. SchedlinCzarlińskiegQ: "Dal w Opcrze" (recenzja'; w 79 z 5. IV. anonima: Caly Poznm't p'Ddpisuje pożyczkę na dozbm}enie przcciwlQlnicze; anonima: Ohrady oólno-(1'olskiego zjazdu delegal"w p'Dgolowj ratunk.; w 8:1 z 9. IV. anonima: Pożyteczna dziatalność Jjniwersytelu Powszerhnego illl. Jana Kasprowicza w Poznnniu; w 87 z 15. 1\. anonima: Ogólnopu'!Iski zjazd mierniczych przysiwłych w P,oznaniu; w 88 z W. IV. K. TroczyńskjegQ: \Yieczory czwartkowe; anonima: Rozwój dzj,llalnuści Sp'ÓIdzielni Budowllal1Cj Urzędn. Pmlstw. w PQznaniu; w 95 z 25. IV. A. Curliński'eI!O: Koncerly; K. Troczyń5,kiego: \Vieczory czwarllwwe; w 9G z 2G. IV. K. TI'OCZYllskiego: Fl'edru nie dla smakoszów; w 98 z 28. IV. anonima: Gimnazjłm św. i\Iarii Magda!eny ,odznac7UłlC- orderem Odrodzenia; anonhna: Targi Poznański,e stanly wohec konieczności l'ozlmdowy pawilonów targDwych; anonima: UQni,osle uchwaly H:ldy i\lkjskiej; w 100' z 30. IV. anonillla: Krótka historia Targów PQzuańskich; 1\1. Sokoluwskiego: Narzędzie celowej propag,andy gospm!arczej; an'Dnima: Dudowa gmachu B. G. K.' 1\l!!r. J. Lazinki: h,mdet i rZI'\lli,slo w Księstwie Poznallskim przed stu laty; anQnima: II. Ogólnop'Dl'ski Zjazd Dekoniarski w Poznaniu; anonima: 1'0

żegnanie dyr, \Vlmlzimicrz:l KrzY.lanowskiego; w 101 z 2. V. anolIima: Pochwałn wiellwpolskiej przedsięhi,orczuści (olwal'ck XIX. Tanów PQZn.); K. Troczynskiego: Wieczory czwHrlkowe; w 102 z 3. V. K. Troczyńsldeg,o: Targo\va prenliera ('[9C... cenzja); w 103 z 5. V. anonima: Otwarcie wystawy ,.\Vojslw Polskie w grafice"; anQilima: \Vieeprell1er Inż. E. Kwialkows,ld nn uroczystościach 3-m"jowych w Poznaniu; w 10 1 z 6, V. anonim:!: i\ly chccmy (;dańska (Qthrzym:a nnnifestacja w Poznaniu); a!1{)nima: Z p,osiedzcnia p'oZl1ań\,iej Rady :\liejskjej; w 11);') z 7. V, anunima: Co widzietiśmy na Targach: anonima: Zmarl szlachclny czlowick śp. dyr. Bufin PiłaIDwski; w WG z 9. V. 1l1onill1a: "PQlonia Besl.iluta" na szlandarze gilllnazjum św. 1\1arii Magdaleny w Poznaniu; an-onilnn: :-JIj.-lccic prncy s('e. nicznej Edlll. Zalewski'ego; w 1IJ7 z 10. V. anonima: Poradni:1 psychologilezno'-wyohowawcza; w 108 z 11. V, anonima: \VybÓr dra C<-lieho\vskiego zahvierdz,ony :.la icden rok próhny; w 109 z 12. V. anonima: Pruf. dr Stefan Dąhrmvski t'eklorem U. P.; anonima. Hurcerze poznuńscy w !wldzi,e Janowi Kas[J]",owiezowj; w 111 z 14. V. anonima: \V ohrmlłe kullury (na marginesie sluclwwiska Bad ia PQZllallSkiego).

"c z a s" zamieścił m. in. w llI'ach: 7:5 z 16. III. 39 anonima: PQznnń opiekuje się ubogimi: w 7G z 17. III. anonima: Wi,elki zjazd pupi,erniczy w PQznaniu; w 77 z 18 III. anonima: Związek Lo,kalorów w 1',07.nanin przcciw lichwie mi,eszkani,owej; anonima: Tcatr Poznański na przygraniczu; anonima: Incydenty w poznańskiej Radzie 1\liejski'Cj (spraw;u, pl. W.olności); w 82 z 23. lU. anonima: Z głośnildem na p'Dranicze zachodnie (akcja rozgłośni poznańskiej); anonima: Pół milioona złotych na hudowę najwikszej clIłodni w Polsce; w 87 z 28. III. anonima: Z T,ow. Phlsko.-Cz'cchosłowaeIdego w Poznaniu; w 89 z 30. III. anonima: Poznań walczy o u

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1939 R.17 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry