KRONIKA MIASTA POZNANIAdo omawiania klórych co jakiś czas hdziemy p.owracać na Lunach "li.rolliki u .

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1939 R.17 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

Lech Cyf1'owicz

Z dziejów budowniczych poz n a ń s k i c h, POznał'! 1938 r. Kaklad,em l\iorpor.aicji bud'Do\vni,czych poznańskich "Strzccha". Opraeowawani,e: Zygmunt Zaleski i dr AU1'ed Kucner.

W llliar posuwających si'ę lat od chwili vdzyskania ni,epodlegtvści. spr.a",va 'SZCZJegóło\vych {)prłJ('oU\\'ań dziejów Poznania p.ostępuje zwolna naprzód. \Vyrazem ..zwolna" hynH:miliej nie mam z:lmiaru zaprzeczyć dunivs]ości wysHków eałego Z"lstępU 7aslużonych na polu badań przeszl,ości nasz,cg.o grodu prac.ownil\:ó\v, ani zapoznaj owoce ich dorDhku; wskazując na powolność dzialani.ł rohj,; [,o dla kontrastu, ażeby wykaz.le. że chociaż zrobiono bardzo dużo, jedIluk \vobec ogr0111U zagadllicni.l \\" rczullacie nicwiele. Chodzi mi. glównie o opracowani'l syntelyzująec kompleksy pewuych Dkresów rlziejowyeh, a tych braI, nam chwiI.owo, (zasadniczo rlzielełll Q charattcrze synt.etyc'ZI1)'łll j'Ir.,t jeszcze zawsze tylk.o ,.Obraz hislD' l'yczno-s;atystyczny P.oLlwnia" pilir, Lukaszewicza).

\Vzrosla zal.o pokaźni£> iloś':' .opracowalI pierwhlsllwwych dolycząeych poszczególnych dziedzin życia miasa w przeszlości, a tD jest objawem godnym speejalnej uW3gi, bo opracowania te w niedalekiej przyszlDści słaną si nuezawodnie fundamerlitcm i to kapitalnym dla prac .o syntetycznym zakroju. Z prawdziwII więc radością witamy nowc dzjd.o poj-awi[łjące si w witrynach księgarskich, przynoszące nam rozwikłanie j-eszcze jednego węzla dzieJowego. Dwie cechy zasadni'Cze charaklp, ryzllją pracę z dziejów hudowniczyeh poznańskich. Pi,erwsza: ż. .jest .owocem inicjatywy niehistvry' ków - badaczy - tym więcej zastuguj-e na U\Vlgę, świadczy bowicłll v alrakcyjnośei zag..ulnień hislDryeznyeh w s:erok[{'h sferach (p.owslało dzil:ki staraniom ,org,lni.zacji zawodowej hudowniezych pozn:lń. ski ch, pranych z,ankeoenlow",ć cswo je silne węzły z chwalehną Pl'ZI'jL' łością swego zawodu,. Drug,! cechą wybilną jest tv, że inicjalorzy nie pos:di wzorem panoszących si!: ostanl10 złych obyezacLajów dawHnta w n;ee "P' lrlae/yszturaczy" telllatow naukowyeh (kil. ka lakich przykrych wypadk,iw Lanolowan.o oslatnio), lecz w lllyśl zasad lradyeyjnych. .L.e lytko mi. s:rzowi przynależy rzemit:slplll wh. ściwym lUU par:lć s1ę", wytwnanic cal.ości zloży li w o(trowicdllie dl{)llie, .\ulol"LY (jl sl kit dwóelt) na Jurcie lylul,owej liiI' figurujl!; 7najdll,j.emy ieh Iwlejno dop.;'ru po 7'lglęhjelliu Sil: Vi Il'\dlll'ę Są uimi Zyglllunł Zalesli. aulor całego szeregu prac z dziej6w I'olllanja. i dr .\Ifrcd Kuc ner. mtody historyk znany ulm do. łyell(,Las ra{'zcj jako hi.upr If. ktbrC"g.J ]WaCd lu lym więl'ej nas z Id!'lu\\'i.l.

że jest (khiulem w te,i dzietlziufe. Tekst dzj.cla pOt1r",lcrlził k;r'ó,l1w przeclmowa prezesa Korpo'l'aeji Bu dl1wniczych Poznańskich śp. n. \I:t.. no\\'sl\i'eglo. godna 7 _lnolo\v.alltil z llwa.gi na lo, że mllor jj wniluqł świl'lllie \\' warnnki praey hi,sl,,ryka na l-erenie poznański]u ohrLlzujlle trudności spowodowane br:lldelll lak Iwni-eezl1ych wydawnidw źródł.owych. Sam teksl dziel:l sklada się z trzpch CSCl zasadn i('Lyeh: I -szcj poświconcj dziej{)lTI bmtowlliczych poznań!kich w okresie średniowioecznym; aulorem jest ZYlUuUt Zaleski. Czść pierwsza .obejmu.je trzy roldzialy. Cz<;ść druga 7ajmuje się dLic.iami dśli i murarzy poznańskich w ,okresi'e od 176.J -1ro:J o,r:lz zawiera osobny rozdział lhlyC7ąCY nowej organizacji zawodowl'j budowniczych ,.Strzecha" powstalej w t Rn r. i dlO dziś dnia i,slniejąccj Autorem tej części jest dl' I'Hcner, ""reszcie część trzecia pióra Z. Za.

ll'skiJegv jClst poświ!:cona dziejUIn

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1939 R.17 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry