RECENZJE

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1939 R.17 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Z RUCHU WYDAWNICZEGO

,Y r z e g l ą d \Y i c l k Q P o l s k i"".

miesięeznjk p.od redakcją prof, Kra,->.onia - wyda\\ ca J. Jachowski - .

Poznnl.

Do .iakiq(.o s:opni,a ł'oznat1 {Jdczu.

wal polrzebę pisma tego typu, najlepiej .o tym może świadczyć fakT, że redakcJa momenlnlnie znalazla cały legi{)n wytrawnych pracowilików z r.oLlnaitych dzIedzin naukowych. gol.owych do zasilenia piórclll hunów nowego lniesiczllika, a nazwiska tych ludzi mówią same Z" siehie. "l'rLegtąd WielIwpoIski" jcsl p'omyI.auy jako miesięeznik mlją..y slużyć spraw um regionalnym wielk.opolskim. i nic Iylłw jako WYł"'l7. idei regionaliLlnu, ale przede wszystkim jak.o jej prop"'galor o najs"trszym ,zasięgu. Inicjatorzy wzięli na harki sw{);e lrud niemaly. Ja], dolychczas redakcja wiernie lrzyma się wy Llmięlej drogi i sąd[ząc 7. sześeiln znanych nam już nUlllerów wykauje .r.a;sIOI.\.Y l'-l1.gi")ui.l'lizun z,u.pra,,"iony przy tym pioni,crskim uporem. .. zwlaszcza odwagą, a t{) cnola rzadko dLjś w [JuIJlicyslyce spotykana. Dotychczas ..Przegląd" dustarczyl nam kilkunastu arlykulów, dotyezącyeh rDzmailych przejawów życi" regionu. dobrze opracowanych, .o ciekawej t<'matyce, nade wszystko poruszają(oych zag,adnicnia pri-Hvie nieznane względnie maloO, jak doląd, .opracowywane. Przegh!d prowadzi m. in kilka riekawyeh rubryk, z t)"eh najważlliejsze: ,.Kmnika". ..Z ruchu \vydawl1Ccgio'. \vrcszcie przcgd hjbliogmfii regionu i1 jako .ostatni:! ,.Pod pręgierz". Z rubryk tych naj

8*dekawiej prz,stawiają siEJ dwie ,osIa lnie, z których pierwsza daje nalll do !'liki cenny nuterial w postaci slaleg.o przeglądu piśmiennictwa regionu, a druga jest wyrazem czujności redakcji, jeżeli chodzi o piętll.Qwallie c.alcg-o szeregu grzcchó\v w dziedzinie kullury. nauki i innych, jaldch zwbszcza dopuszczają sil) chęblie na tym polu nasi sąsiedzi zachodni. Rubryka ta, doskonale redag{)w.ana i pr{)wadz.oua przez wytrawnych ludzi pióra. przynosi zaSLczy t wydaw'cy i locd<JI,fC:fi i j;l.l jeszeze jednym dowodem m.;skjcj p.oI:t, wy mlU(leo miesięcznika. Krytycy przyjl)li ukazanie si.; ,.Przeglądu" życztiwie ldr TroczYliki, dr Staszewski;. w królkim ezasie po jeg{) ukaLaniu się recenująe pierwsze numery na lamach miejscowej prasy co. dziennej. ..Kronika m. Poznania" z natury rzeczy jako kwartalnik nic mogla ze wzgldów techni'czlIych zdążyć z recenzją w swym pierwszym numerze w 1939 r.. dobrze się jnlnak slalo, Lo obecnie można dysponować większym malerialcm recenzyjnych (6 numerów, a na podslawie dluższeg,o jnż żyda miesi.;,cznika łatwiej wyrobić sob1e do pewnego slopnia sąd 'o jego bezspornej w,'l,ości a zw"1;.lszcza ,l przyszlym rozw{)ju. Jak d{)tychczas wszystko wskazuje na to, że przyjęlI' programem zadania wypełnIanc L'idą rz,etelnie, a tego tylko .lam potrzeba. Specjalnie milo też Llidzic widzieć nam stale dążenie do coraz lepszych wyników pracy, klórej lIa pewno nie zabraknie. 'Vydawcy i rcdakt{)l',(J1l1 życzymy powod.zenia, w realizacji szczytnych poczynań.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1939 R.17 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry