UROCZYSTOŚĆ UCZCZENIA PAMIĘCI POLEGŁYCH NA POLU CHWAŁY UCZNIÓW GIMNAZJUM ŚW. MARII MAGDALENY w POZNANIU (6 i 7. V, 1939).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1939 R.17 Nr2

Czas czytania: ok. 4 min.

Na dzień 6 i 7 maja 1939 r. zwołano do Poznania byłych wychowanków gimnazjum św. Marii Magdaleny celem wzięcia udziału w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej ku uczczeniu bohaterskiej śmierci uczniów tej uczelni poległych na polu chwały w latach 1918-20. Pierwszy dzień zjazdu rozpoczął się mszą św. żałobną, którą za uczniów zmarłych i poległych w walkach o nippodległość odprawił w kościele pobernardyńskim absolwent tej uczelni ks. Radoński, biskup włocławski. Wygłosiwszy po mszy św. wzniosłe kazanie dokonał ks. biskup poświęcenia umieszczonej w kościele tym tablicy pamiątkowej, u stóp której złożono następnie wieniec laurowy. Dnia następnego po nabożeństwie odprawionym również w kościele pobernardyńskim na intencję zjazdu przez b. ucznia gimnazjum św. Marii Magdaleny, ks. biskupa morskiego dr. Okoniewskiego, odbyła się w auli uczelni uroczysta akademia, w której wzięli udział: prymas Polski ks. kardynał Hlond, p. minister W. R. i O. P. prof. Świętosław ski, przedstawiciele władz państwowych, wojskowych i cywilnych, liczne duchowieństwo z ks. ks. biskupami Okoniewskim i Radońskim na czele, przedstawiciele świata naukowego i kulturalnego, instytucyj i organizacyj społecznych, delegacje innych uczelni oraz liczni uczniowie dawni i obecni. W hallu 1. piętra gimnazjum przemówił naczelnik Wydziału Zarządu Miejskiego mgr Kazimierz Motyliński następująco:

,.:-i"aród Polski zawsze zaC!lOW wat i zach{)\Vuje wdzi<;;czną i Wleczną pami<;;ć o swoich synach poległych śmiercią bohaterską na poJu walki lO ni,epodłel(lośr i hO!l{)r Ojczyzny. Stąd też wyw{)(lzą się fakty eZ"7enia pmllici po1oogle;ł;o żolni'l'r7a polskiego przez staw.ik'lnie }1mnntków tworzenie dzieł dueha w formie OIJisów hiJStorycznych wydarZl'li i dziejów.

Ka rłe tych przesl:lI1el; wyłania si" {)howiązck n:lsz wohec poleglych kole.ów. Zna("zlla iliOŚĆ b"łvch uezniliw gimnazjum n:lszego poolcglyeh hą<iź w waj nie światowej, bądź w walkach a wyz\\10lcnie i wolność Polski w latach 1918- 1920 nie wchodzi luta i w 1'.lchul)(. Byli oni howiem jn.l na s:nHod.óelnych stanawiskach wzglęrlnie micli zawód w ręku. Cho<izj,lo glówni,,, i jedynie {) tych, klórzy hezpośr"rlnio z lawy sztwlnej pas/li w h<ij jako uczniowi,e s11kalni lub jako nulurzyści wzgL P rzyszt i sudenci. Z dochadzeń moich wynika. że takich kolcgów potegło dzkwi<;ciu.

Jcst lllazliwym, że liczba ta się zwiększy, jakkolwiek lud mia m"je paujęl-e wc właściwym czasie i kicrunku nie uały lla r,I7ie podstaw uo mażności zwiększenia wyżej padanej liezhy. 'V lych warunkach Kamitet mógł z.odz.ić si" na lI("zczc'łie p:lmi':ci [J'o,leglych fundując dwie tabli'l'e p,llIJiątkowe. Jedna z nich. adslonię!.l w gimnazjalnym kośeiele pahern.1rdyńskim, m.1 up.lłnięlni(' agótawi ofiarę mlodych hahaterów; druga umieszczołhł w ginllLlzjlHn, m:, świadczyć o duchu, który w sLkde lej mimo uciku pruskicgo żył, wychowując hohalerów; ma ona świadczyć o cnlopnlnej miłaści Ojoczyzny, a zarazem być bodźcem i przyklauem db przyszlych pok{)leń, które w szko:'e tej nahywać b,,-dą podslawy wiedLY i uczyć je stużhy wobec Xaradu i Pańslwa.

'V skupi{'niu stouny {)kolo tablic IHmiątkowych. w wsponmie'liu sklndnjąc hołd hahnleroOln; w dumie szl.lchelnej p.ltrze(' IH"dziemy n:l order Potani" Hesliluta jako n:! wyraz uznania db lcgo dudla, klóry i nas ożywiał. l)'ako jednel(o pragnąć będziemy w te.i chwili. hy dla prL)"szłych pokolleń p<uuięć na.szych dzisiejszych dni uroczyslych hyla nic mniej szl'achelną dumą i prze]wnanicm że {)jcowie ich i dziadowie spdniaj,ąe wobec Ojczyzny abawiązek. zdohylfi P<lńslwo, kt<irp oni ohowią7ek mają ulł'zymać. pogłęhinć i umacnltlc. Pa!legli koledzy opmpntowali granice Polski. Polegli łHl w.<zyslki-eh fnontach dzialań wajcnnych 'Vojska Po],skiego. Pol cl(I i w wi,ośnic żyd.l! Cześć Ich Pamięci! Pana :\tinistra mam zaszczyl prosić o adsłoni,,'tic t:II>!i'cy pamiątkawej. "

Pan minister dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej przy dźwiękach hymnu narodowego, po czym chór gimnazjalny odśpiewał pieśń "Gaude Mater Polonia". Następnie zagaił akademię dyrektor gimnazjum p. Duda, a na temat wspomnień szkolnych przemówił b. uczeń gimn. św. Marii Magdaleny, b. prezydent miasta Cyryl Ratajski. Po nim zabrał

głos p. minister W. Świętosławski, wygłaszając stosowne przemówienie, które zakoilCzył tymi słowy: "Odczuwamy wszyscy największą wdzięczność dla. pracy długiego szeregu działaczy, którzy w murach tej szkoły oddawali swe siły i zdolności sprawie narodowego wychowania i kształcenia młodzieży. Czujemy wdzięczność dla licznych zastępów i wychowanków tej szkoły, którzy dla narodu polskiego pracować nie ustawali. Chylimy przede wszystkim czoła przed cieniami młodych bohaterów, którzy w walce o Polskę, Jej byt, Jej granice i .Jej całkowitą niezależność nie wahali się złożyć w ofierze swe młode życie. Cześć im i chwała potomnych! Pan Prezydent Rzeczypospolitej w uznaniu wyjątkowych zasług gimnazjum św. Marii Magdaleny w pracy nad wychowaniem dzielnych i ofiarnych obrońców Ojczyzny oraz licznych pokoleń zasłużonych obywateli nadał tej szkole wysokie odznaczenie Krzyża Kawalerskiego Odrodzenia Polski. . Pan Prezydent Rzeczypospolitej nadał również odznaczenia dziewięciu poległym w walce o Polskę uczniom tego gimnazjum". Z kolei nastąpił akt dekoracji sztandaru szkolnego Krzyżem Kawalerskim orderu Odrodzenia Polski, po czym p. minister Świętosławski udekorował Złotym Krzyżem Zasługi emerytowanego katachetę gimn. Marii Magdaleny ks. kan. Janickiego, który przez 39 lat był duszpasterzem wielu pokoleń uczniowskich. Przy dzwięku żałobnych werbli nastąpiło wręczenie Srebrnego Krzyża Zasługi rodzinom 9-ciu poległych w bojach lwowskich, na polach bitew powstania wielkopolskiego i wojny bolszewickiej uczniów tego gimnazjum: Edmunda Białeckiego, Edwarda Dybizbailskiego, Łucjana Manna, Czesława Preissa, Teofila Górnego, Edwarda Jankowskiego, Tytusa Pyszkowskiego, Mariana Trawczyńskiego i Zygm';lnta Ziemskiego. Wspólne odśpiewanie "Roty" zakończyło podniosłą uroczystość.

W południe odbył się w Bazarze obiad koleżeński b. wychowanków gimnazjum. Urocystości i odznaczenia doszły do skutku z inicjatywy mgr. Kazimierza Motylińskiego, naczelnika Wydziału Zarządu

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1939 R.17 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry