ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1939 R.17 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

ściółek NMPanny i przede wszystkim groby pierwszych książątkrólów chrześcijańskich, pierwszych w tej połaci Europy. Nie są to wszystkie opinie cudzoziemców o Poznaniu i Poznańczykach.: n - 34) Nie muszę się chyba z tego usprawiedliwiać ani tłumaczyć trudności takich bibliograficznych poszukiwań na własną rękę. Można by tu jeszcze dorzuf'ić kilka nazwisk [jak np. Maurycego MiUioud (Gazette de Lausanne z lipca sierpnia 1919 r.), jak mjra Bugnet (En ecoutant le mar. Foch), Soulange-Bod in (Revue hebdomadaire X. 1925), Rajmunda Recouly (Gringoire VI. 1935) lub wreszcie dr. A. P. Colemana 35 ), naszego gościa z grudnia ub. roku], - ale natrafiło by się tu na rzeczy albo mało istotne, albo zbyt świeże i - chociaż cenne - ale bez perspektywy historycznej; zresztą wiele z nich (nie wymienionych także)36) nie dotarło w ogóle do Poznania. Zatem będzie II nich czas jeszcze napisać, kiedy się jak "figi scukrzą i uleżą".

Witold Powel

:II) H.'ger ,",oi;l - Iayer :\o:re l'"lo;!i1e. 1'1I y \!J:J2' opblljc I'cwukl). 7a,hwyea sil,] uhl ni. maI, zda\\alo hy :s:ę. pr'. S,II1. ie: ",. .żadna wys:awa nl śwjcc:c nic 1ll0Ż się L ni'l porJwnnć" ho, j.lk lwienlLi. ż;lden n.lród po 1.j(},.lcln.k'.i nie\\ .,Ii ni zdohyl si<;j lak pt'<;,Lko lU takic dÓclo. \\'ysbwa czyni 'HI nim' wrażenie hajki o perskim jarnw'rlm, l'ozll>Jń zaś nazywa miaslcm czyslośei i spokoju ,J") \\ lymże plŚlllic, w cykln , Pł'omelHuJes cn PoIog,lt" ,\l'hut II uhcr! s:wienlza. j; już ealy świ.ll. poz:! p.)lL:rlymi a Ll:b.llui. l",z'wa Pozcl;lti - "uzn.ani,enI a nic 1Pus('n" o!re PuL grudz. 1H:J)" ..To j e... L n:1jslll"S.l,(', ]uia.-}ln i pi. rws/a s:olica Polski" Ill""vi, kreś!,ąc hislorję l'o7n'lni.l. \\'spontin:l o Tar!!,aeh POLll.u1.skieh, z uznaniellł poduoSZ(ll", 1'.-'2 zjeżdżają się n.l nie IUł\ycL k u pc' 7 :\ iuuicc. ,',:; Tau że, .,vrH l!J:I':" p. 231 2:1,) : rlykul p:.: ,Pozn"ń' pi,',r" Piol'l',1 FrancasLi z widoki.'Jll ColI. J\linus. Ci:'(,awszy wyimek: ..Elle pcul POZWIl1, do)!., re,'clldiquer le Ii:rc de prr'emierc capi lale Ilu pays". ,II, Lallglad{' .r. I. A. ..l.cs {)euvre fran,::,;s il Po/naJ1 el en Polognc oeeidenlale" POLllml 1!)21. ,",) Biulelyn krylyk lilcraddch CO:llmhia 1'lli\,ersily. !locz,lik 1\ 1lI' 1: ...\s I lo(),,,k al lhe IlCW 1'01:lih Boo.ks" z dn. 10 tyc.Jli:1 HU!I. Opisu)e ośro:łld naukow!' P'J7na,lil, miejsl".1 ZPhl'clń i dyskllsyj li-leraeldeh i 1I.Iświ!:ca []"och<; uwagi naszym wydawllielw,11ll poznań.skim. ", Zacyluję lu tylko nazwiska kilku anic1,kich rod....ż lik"'w I'u wsp,',I('zcslll'j Polsc,' w formie przykbdu, j'lk oci<:ż,tłc dochod7>l ,h iLlS wy,Llwniclw.l i rul,likal'je dn,kowane /.:1 grcl.lil"il " p:Sl>We o nas: Iiss (;. Jlulllphrey, IIrof. d,. .1. Paltl'rsou, B. Iachray, B. ,,"cwm'\J1 i i.l. Uh. także: z!,l;Howski: .,\\'alk.1 " Baltyl,.', . UJ /0 ni<,dosłępuych n;kopis.lch, orclz Lozil1ski: '.,Jelll'''cll.l (I{)nlonu paluiętnik'-.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1939 R.17 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry