Z.\PISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1939 R.17 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Na kilka lat przed wielką woj ną 23) ukazała się pOWIeSC niejakiego Maxa B erga, mająca za temat Stary Rynek. Czas już, aby Polacy wyręczyli w tym innych . ., W rok natomiast po wybuchu wojny jakiś nieznany autor w "Revue de Pologne" pisze, że nadeszła pora oswobodzenia Poznania i Poznańskiego spod jarzma teutońskiego, bo - jak stwierdza - "ta cicha ziemia jest kołyską narodu polskiego i jego tysiącletnim gniazdem". W numerze lutowym tegoż miesięcznika z r. 1916 pisze Jerzy Bienaime: "Poznańskie jest w większości polskie, podobnie jak i kraje mazurskie". O aspektach gospodarczych lub kulturalnych piszą inni. 21 - 28 ) Tak więc Hem'yk Grappin w styczniowym numerze "Revue de Pologne" z r. 1916 interesuje się naszym stanem posiadania: "Na Śląsku i w Poznańskiem własność ziemska polska na przekór okrucieństwom prawodawczym nie zmniejszyła się, natomiast rozwinął się jeszcze więcej patriotyzm. Najciekawsze jednak słowa o Poznańczykach znajdujemy u pewnego słynnego publicysty angielskiego, który bawił w Polsce i w Poznańskiem. .Test nim 29 ) dr E. J. Dillon, autor książki

"") I Ikrg pspurl.: Kiispherg): Am Allen Iarkt zn P"sen. Poleuronun.

LI sZl1u 1!J07.

2') ,.La Pologne cQnlemporniue" Paris. Ed. E. PćUcłan. 190." Xa str. 3(i: ,,1\ ruszwica, GniezuD et Posnanił' (PDslw.n) ont ćtć les troi", premiCl's capiblc<; de Pnlognc" cle. Xa str. 70: "P,osen {Durni! un ex('mplc> frapp:ml de cetle po'onisaliun. Ce:le cilć anlique, rćsidence des premers rois... (,01nple d" auj.ourd' hui... ea KiP!o des PDlonai" Na sir. 9ł: ,.,. .en IJ:lrlieulLer d.ms DucIlI' de P,osen la eh'ilisaliun lllorlerne c' esl parf,aitemellt lh;en greffće.' 25) \V n-rze kwieln,owYIll 1!J1.. r. pisze nieznauy au!or \V Re\"llC de P,ologne. że czas już Ds\Vobodzić z jarzma teulońsldego Poznań i Poznańskie.

ową cichą z.emi, kołysk narodu polsldego i je);o gnuazdo tys;ąclclnie, 26) \V "He\"ue (d,e l'o,lugne" z lulc!,o l!JHi GeOl'ges 13ieuailllć: La Posnanic test C'l majorilć polollaise.. ' 27) tamże 1-1. Grappin (nr. sl)'czniowy): .... .en Posn;anie 1.\ proprietć f'olld..r polonaise eil depil des ferocites lćgislaLi\"es, n' a pas diminue; et quant au [lalri'otisme li n' a fait que SP dć\"elopper". 28) .J. Baim'ille: Les oousćqucnee3 pDiiliques de la luix. slr,H1:J. 170.' PHr:s. 1920.

29) Dillon, dl' Elllile, .JDseph. KouferencjH PD]wj{)\Va w Paryżu 19m, Tlum. L L ,Urywki niniejsze w U. aulDra art.) \V -W.I, PC'l"Zynski - Kiklewic2; 1921.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1939 R.17 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry