KRONIKA MIASTA POZNANIAczników Historycznych", "Deutsche \Vissenschaftlichp Zeitschrift fi.ir Polen", ,Deutschland und der Osten", "Jomsburg-V6Iker und Staaten im Osten und Norden Europas". "Beitl'age zur Geschichte . der Stadt Breslau", "Nowin Lekar::;kich", "Medycyny Praktycznej", "Tęcz.y", "Kultury", "Kuriera Poznańskiego", "Orędownika", "Dziennika Poznańskiego", "Nowego I\:uriera", "Dźiennika Bydgoskiego", ,,:\-1ałego Dziennika", "Głosu Narodu", "Czasu", "II. I(miera Codziennego" i "Posener Tageblatt".

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

\ - - TOWARZYSTWO MIŁOSNIIWW MIASTA POZNANIA 1. Dnia 9 grudnia rb. odbylo się zebranie Towarzystwa pod przewodnictwelll prezesa p. wiceprezydenta Z. Zaleskiego. Głównym punktem programu zebrania był ł'eferat p. dr Aleksandry Karpillskiej na temat: "Ziemia poznańska, jej ludzie i osady z czasów wczesnopiastowskich". Prelegentka na szeroko z.akreślonym tle badań ogólnych nad kulturą słowiańską prehistoryczną, przy pomocy pięknych zdjęć fotograficznych i mapek ukazujących rekonstrukcję chat dawnych Słowian, wnętrz zabudowalI, sprzętów domowych i szczegółów ubioru Słowian z czasów prehistorycznych, przedstawiła wyniki swoich prac archeologicznych z terenu Wielkopolski, mianowicie z trzech osad wczesnohistorycznych: Drobczyna, Zgniłki (dawny powiat wyrzyski) oraz Sołacza. Prelegentka omówiła przy tym charakter dawnych cmentarzysk oraz przedstawiła wyniki odkryć na Sołaczu, związane z średniowieczną kulturą rolniczą. Referat, dzięki dogłębnemu i jasnemu ujęciu przedmiotu, nie wywołał dyskusji. W wolnych głosach, w których poruszono szereg bolączek miasta, szczególnie gorąco wypowiedziano się za zmniejszeniem obowiązującej obecnie w Poznaniu szybkości ruchu samochodowego oraz za koniecznością zatrzymywania samochodów przed przystankami tramwajowymi podczas postoju tramwajów. Przemawiali m. i. pp. Berkan, Kontrowicz, dr Bross. Przewodniczący, wyraziwszy nadzieję, że ześrodkowane wysiłki Miłośników Miasta w celu polepszenia Pal).l.{J1fM stosunków wydadzą pożądane wyniki, solwował zebranie. - '" '\ 2. W poczet czionków zapiany został: 300. Sylwester Janicki z Poznania. I

Str. 332 wiersz g od góry zamiast: król Polski ma być: książę Polski Str. 355 wiersz 12 od dołu zamiast: Auguststyn ma być: Augustyn Str. 31 wiersz 12 od góry zallliast: Lauszów ma być: Lauczów Str. 388 wiprsz 13 od góry zamiast: 1370 ma być: 1373 wzgl. 137' Str. 3R8 wiersz 9 od dO\ 17(j2 ma być: 1763 Str. 34 wiersz 3 od dOr. zamiast: Patrzyca ma być: Paprzyca.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry