Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

245 z 25, 1C an,mima: \V Poznaniu buduje się Kościół akademicki; w urze 257 z 9. XI. anonima: UprzemysIow'ić \Viellkopolskę. "C z a s" zauli'3Ś1cil lU. i. w nrze 277 z 9. X. 1938 J aila Sztaudyngera: O poecie którenm 1ickiewicz wYSla,wil pomnik w Awinionie (Std. Gar;;zyllliki): anonima: w l"r.v. poznańskim brak 58 izb zkolnych; ',v nrze 279 z 11. X a.!lJllima: Roaz.nka zalożenia T, C L. w Poznaniu; w nrze 281 z 13. XI. anonima: Poznałl ot.w.1J'zyt sezon art ystyc'Zny; 'lUonima: [ogólnopolski Zjazd 1luzykologÓw w Poznaniu; \V nrz() 22 z 14, X. [1,110nima: W.sI.Y3Cy llauozyci(JlC' na zjazd do Poznanja; w nrze 286 z 18. X, Ilnnim'L Inauguracja roku akademickiego w Uniwcrsytecie POZll[llBkim; w nrze 293 z 25. X. anonima: Sprav\i'a akademizacji \V. S. II, w Poznaniu definitywnie młatwjona; .\V nrze 320 z 21. XL :'tnouima: Og61n,opolska wY,!,taw:l Ijlafiki w Poznaniu; v; nrze 325 z 26. XI, anonima: P:}zJilań śpies.zy z pomncą bezrobotnYJ<l; w nrze 327 z 28. XI. anonima: Jubileusz Tow. l.JrzY.ia.ciół Nauk w Poznaniu; w nrz(' 3,28 z 29. XI.

anonimIa.: :'iD Jat pisma., które ogniskowało ruch intelektualny Wielkop:.I,Isłd (NowillY Lekar;;kie,); w llrze 329 z 30. XI,

anonima: Po./.,nali miasto ogrodów i zlielenip o s e n e r T a g e b l a t t zamieścił m. i. w nrze 175 z 4. VIII. i nast. 1938 r. Roberta Styry: Das unbekannte Po sen; w nrze 179 z 9. VIII. anonima: Das Posener Haus des Solda ten; w nrze 189 z 21. VIII.

anonima: Der Mythos vom Deutschen in Polen; Roberta Styry: Posen im August und September vor fiinfundzwanzig Jahren; w nrze 198 z 1. IX. anonima: dr. von Behrens: "Deutsche Familiennamen" in polnisehen und russischen Adelsverzeichnissen des 18 und 19 .Jahrhunderts. Posen 1938 (recenzja); w nrze 200 z 3. IX. Rol::erta Styry: Gang zwisehen Grabem; w nrze 209 z 14. IX. anonima: Internationaler HistOliker-Kongress in Zurich; w nrze 230 z 8. X. Roberta Styry: Von den Posener Pferderennen; w nrze 234 z 13. X. anonima: Deutsche Monatshefte in Polen; w nrze 240 z 20. X. dra A. Lattermann'a Deutsche Familienforschung in Polen; w Drze 246 z 27. X. E. Petrull'a: "La Boheme" (recenzja); w nrze 270 z 26. XI.

anonima: Vierzig Jahre Posener Strassenbahn; w nrze 271 z 27. XI.

anonima: Deutsches Theaterleben in Polen; A. Loake: Posener Konzerte; w nrze 273 z 30. XI. anonima: Ausstellung des Malers Prof. Sonnewend;

OD REDAKCJI Redakcja "Kroniki m. Poznania" przywiązując wielką wagę do prowadzonego w wydawnictwie swoim osobnego działu pt.: "Z ruchu wydawniczego", w którym za literackimi odgłosami z zewnątrz notuje sposobem kronikarskim wszelkie zauważone przejawy z dziedziny życia kulturalno-naukowego, gospodarczego i społecznego miasta Poznania, składa uprzejme podziękowanie za łaskawe nadsyłanie egzemplarzy wymiennych P. T. Redakcjom i Wydawnictwom następujących czasopism naukowych i kulturalnych oraz pism codziennych: "Przeglądu Historycznego", "Ro

5óJ

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry