KRONIKA MIASTA POZNANIAw Poznaniu: w nrze 244 z 23. X, an<Jnima: Zarządzenie w sprawlie wytborów do Rndy Miej"kiej; K. Troczyńskiego: "W'ieozorv Czwartkowe"; K Troczytl!';kiego: Przed pl emierą "Balladyny"; w nrze 246 z 26, x. anonima: \Vyższa Szkoła Handlowa uczelnik akademioką; w nrze 248 z 8. X. K TTOczyń:;;kiego: Krzywd.a l'Omantyzmu recen:r..ja z "Balladyny"); \V nl1ze 250 z '10, X. K. Troclzyńskie_ go: ,.\Vieczory Clzwart.kowe"; w m'ze 251 z l. XI, E. Kwiatkowskiego: Chcl; ""as zjednać i zdobyć (1110W<I, w;wlprmuiera w Poznaniu); w nrze 25;) z 6, XI.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

R. TroczyńskiE'!:(o: "Poezja Zapols;;'iej" (recem:j z "Ich Cz.wu1'0"); an'mhna: ..\Viem:ory Cz:wartkow:"; w nrze 257 z 9, XI. Brunon Sikorski: Rola \Vielkopolski w naszej gCf3ipOdarco, narodnwej; w nrze 260 z 13. XI. anonIma: .Ja.k Pozna.iI uczcił 20-10;:ie lliiepodległości; anonima: \Viecz,!)ry Cz,wart.kowe; anonima: limarł Robert Boelkc: w nrzo 261 z 15. XI. anonima: "Miesiąc propagandy książki" w \Vielkoipol&ce; w n.rze 2ti2 z 16, XI. anonima: b, p. Wojciech Slterpek; w nrze ti3 z 17, 'XI. anonima: Herb wu]ew. Pozn. i jego historyczne uza;;adnien.ie; anonima: "W .)świa.towej kuźni" (Uniw. Powszechny im. J. I(aS'prowicza); w nrze 265 z 19. XI.

anonima: Ogólnopolska wys,tawa grafiki poświę.conej tematom wojskowym. "G ,l {) 18 N ar :J d I) w, y" z.amw.elścH m. i. w nrze. 172 z 18. IX. 1938 anonima: Listy \Vielkopolskie; w nrze 185 z 2, 'X". :unonima: \Vybory komunaln<3 W \Varza;wie, Łodzi i Poznan lU; W nrze 191 z 7. X. anonlm[\: rydz,ień Muzyki Polskiej; w lirze 196 z 12, X. anonima: Ś, p. Infułat JÓ.7ef I(łos; w Inrze, 1913 z 14, X. anonima: Ś p. prvf. Paweł Gantkowski; w nrze W!J z 15, X, anonima: \V;slzyscy llIuc.z.yciele nazjazd od Poz.uanh.; w nlze 205 z 21. X. alll:.nima: Listy \Vielko'polskie; w nrze 225 z 10, XI, anonima: Lity 'VielkoIJolslde; w nrze 237 z :!..!. XI, anonima: Ogólnupolska wystawa grafiki w Poznaniu, "M a ł y D z i c 11 n i k" z!amik...ślc,il m, i. w nrze tUi .l 23. IX 1933 anonima: Ta.t'.i .Jęoz.mi€nne w Poznaniu' w m ze 2(i3 z Z4, IX.

anonima:' Instytut ¥,'yższej Kultury Religijnej z.osta,i pow.ołany do życia w PO/znaniu; w nrze 2,67 z 2,6. IX. aJnonima: DaLslZo p.race wykopaliskowe Instytutu Prehisltoryczngo w Poznaniu, Cenne odkrycie na pl. KwtednJnym; w llrze 273 z 4, X. anonin!a.: Poznań otl-.lYmał nową :;wiątynię (kościół św. Jana Ka,nft'go); anonima: Poznań w hi,storycznym mo.

nlenclc; anoniul.l: Tydlzieil Muzyki rozpoczqł się U1'vczyseie; w nrze 2<\1 z 12. X. anonima: Odszedł wiell:i c:złowiek (ks, Inf. Kłos). anomma: Tydzień Muzvki PolskIej' w nrze 2192 z 22. X, anonima: Gosipodarcze znaezenie Wielkopolski wzrośnie po prz'.'Jprowadzeruiu elektryfikacji; w nrzo 294 z 25. X. anonima: Akademizacja W. S. H. w Poznaniu, została już definitywnie zab twiOina; w nrze 320121 z 20/21. X. anonima: ogólnopolska wystawa grafiki. w l1rze 329 z 29. XI. anunima: WlSpaniały ubilaus.z 51> - lecia "Nowin Lekarskich" w Poznaniu. "D,z i enni k B y d,g oS ki" z.amieścił m, i. w nrze 214 z 18, IX. 1908 anonima: Pięć wieków muzyki p,lskicj obejmie fe,stiwal muzyc-,my \V Poznaniu; w nrze 227 z 4, X. 'i.uonima: Otwarcie Tygodni.1 Muzyki Polskiej w Poznaniu; w nrze 230 z 7, X, A. RO'3lerla: Ty(]:zieil Muzyki .Polskid w Poznaniu; w nrze 236 z li, X, anonima: ZJwłoki ś. p. ks. Inf, Kłosa w podziemiach Kated.ry; w nrze.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry