Z RUCHU WYDA WNICZEGUwiecze dyskusji Ulas0l1skiej "V Poznaniu; K. Kanll!ziory: Nieprzebrzmiałe echa (ze wlom,l1ień o Ty.tusie D:zjiał,y:i1skim).; w nrze 186 z 17. VIII. anonima: 100 IJsób z 17 krajów ULiZp,stniczy w kurlsie \v;akacyjnym dla cudzoziemców; w nrze 187 z 18. VIII. anonima: Dźw,igamy Polskę (budo"\a p'u'ku Kasprowlczowskiego); w nrze 188 z 19, VIII. anonima: \-V Poznaniu powstaje teatr ubjazdowy; w nrze 194 z Z5. VIII. anDnima: Uroczyste przyjęcie wycIeczki Słowaków; w nrze 195 z Z'i. VIII. Jerzego KwieciI1skiego: ś. p.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

Boles!aWl \VylJieI'a.lski; anonima: PoznalI będzie 1I1ial referat turystyczny; w nrze 197 z 30. VIII, anonima: Pogrzeb bp. Bolesława "TyhicraI,skiego; w nrze 198 z 31. \- III, K. Troczyrll5ki eg.o: Przed nowym ,sezonem teatralnym; w nrze 199 z L IX. anonima: Co \Vielknpolanie widzieli w C. o. P.; w nrze 2OO z Z. IX A, Basińskiego: Ud.ział Wielkopolski w Pow.staniu 1863; w nrze 201 z 3. IX. 3-11onima: Za miesiąo Tydzień Muzyki Polskiej; w nrze 202 z 4, IX. anonima: Przed wy.s't,wą akwariów i terrariów; anQnima: \V Po. znaniu buduje się mDtDykle; w nrze 203 z 5, IX, anonima: ś. p, Prof. W. Hrynakow.sld; w nrze 204 z 7. IX, anonima: Poznaiiska rewia muzyki ,polskiej; anoninla: Przed rozpDczęciem noWergD sezonu jeatralnąlo; w nrze :;06 z 9. IX, anonima: Ostatnia droga śp. prot. HrynaJmwskiego; w nrze 208 z 11. IX. annn;rna: Adam Asnyk; w l1ł'ze Z.16 z 21. IX. anonima: ..Popltrsic Karola Kurpińsklega stanic w Te3Jtrze \Vielkm; w nrze 220 z 25. IX, :ulonima: Z Pałacu DziatyńJskich, anOlluua: \Vif'lkie premiery operowe; J. Gerżabka: Przy ogn:sku J UJłaków. J. Kilarskiego: Od Ttr po Wielkopolskę; w nrze 222 z 28IX. K Troczyi1ó>kiego: "Talenti Kultura" (wy,,;tQP R Gopa.ht); w nrze 223 z 9. IX. I. Sz,czt'l'bowskiego: Przewodnik ,po \ViC'Ikopolsce; w nrze 226 z 2.

X, anonima: Tydziell Muzyki Polskiej w Poznaniu; anonima: Jarmark w8ł.niany w Poznaniu; a!nonima: Puświęcenie ldas'ztoru 00. D;nninikanów; \V nn" 2Z8 z 5. X. Z. Zalpskiego: Wy-.

ścig w służhie k11l,tury (przernowienie wygloszone na otwar<Ciu Tygnduia Muzyki Polskiej): K, Troozyrlskk.J: Bah',t Parnella; anonima: ".1 esteśmy lniastem rOlzpifc)wan) In"; anOniIIla: \Vystawa pamiątek muzycznych w Muz,oum Miejs,ldul; w nrze 2!j9 z 0, X. anonima: \Vy.stawa h: hurpilł"lkiego; anoninra: L. Ka.lnieJlski n "Damadł i Huzarach"; w nrze 230 z 7. X, anonima: Pl'z('(l zjazdem pracowników mrie.l'31dch; w nrze 231 z 8. X, anollirna: Kto będzie dyrektorelll BiblJOteki Uniwersyteddej w P()Znaniu; Stot. Balickiego: "D.my i Huzary" (recenzja (l opery); \V nrze 232 z 9. X. anonima: Zakończenie "Tygodnia Muzyki Polsldej"; K. Troczyński e.go: " \Vieczory Czwartkowe"; anonima: "Z Tygodnia. Muzyki Polskiej"; K. Troczyiiskiego .,Kost,ki żle wyrzuconp" (re'cl1zja ze 'sztuki ,,6-te Piętro", granej w Teatrze Polskim); w llrze 2;35 z l3. X.

anonima: Ś. p. Prnf. Dr. Pawel Gantkowski; anullima: ,.\Vystawa w Pracowni" (JubileUis,z pracy art. 8tef. :SoIlnewenda); w nrze 237 z 15. X. anonima: Kandydaci na posłów z \Vielkopolski; anonima: Da}',.;i kandydaci na posłów In, Poznania; w nl'ze 238 z 1o, X, K Troczyr1skiego: ,,\Vieczory 'oz,wa,rtkowe"; w nrze 239 z 18. X. auonima: Dzie'je lJDznańskiej fabryki prnt.ez; w nrze 240 z 19. X. anonima: Poświęcenie wytwÓrni protez w Poznaniu; \V nrze Z43 z 2t, X.

anonima: Inauguracja lnstytuItu Wyższej Kultury ReUgijnej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry