KRONIKA MIASTA POZNANIAmgl'a W. Hcu:-;h: Zhhowajmy ua. zaWSZl' p'Jzo"tałości po kolebcp. Pozna nia; w nrze 20,5 z R. IX. J, Koll('ra: .,Pompeo Ferrari"; anonima: Nowy Dom ŻełnieruI bQilzie "i'Jpaniałym pomu:ikipm; w nr;o:p tW z 14. IX. J. Kollera: Xa plogu no" ego se.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

WIlU: W m'zl") 211 z l!). IX, anouim': P07lHlIl staje SIę OHl'O>!Ikipffi "nmrionet-karst,,-a polskipgo"; w urze 217 z 22. IX, Z, Gl'Ota: \V nazwclch lU-pch ulic - 109-ciu \Yielkorpolau; anonillla: Uroczyste (Itwal'cie VII Ogólnopolskich Th.,I'gci" na jęczmipii browm"ny i słórl pi\VowCl.rski; w nr.lf' 2Ui z 2.. IX. anonima: PiQkna lwnsekl'acja Ks, Biskupa Zakl'zcw>o-;kiego; w nrze 1!) z 21-, IX. anon irna: Palalc ]}zi;cly,i-skich otwif'ra swojf' ]hJdwoje: w lll'Z1 2;!{j z . X. R. PadlC\v8kiego: U l,rogu Tygodnia Muzyki Polskie.i: w nrzc 2.28 z ;). X. n. Parllcw:"kiego: Z Ratusza do auH (drug'i dzieli ,:rygo(lilia :\luzy,ki"); w nł'ZC 23G z 13, X. <tllonima: T} tI'Ulll,n)" ś. p.

Pav.-Ia Ga.ntkCJw<;kiego; \\" III ze 244 z t3. X. anof1irna: Turystyka w \Vielkopolsce; Jpiizeo Gutschego: \y, S. II. I'GZpoczyna nowy rok akadprn'ieki; Jerzego Kollera: "BaI1adYina.": anonima: ,,\Vielknpolska orgunizu,i e urlopy ,p ra cown: ('ze"; \\" Ill'Zf' 246 z (j, X. K. Tro,ezy,isldego: "Ignacy Chl'za.now-.;ki"; w nrze 248 z :28. X .r el'ZP;W Kollel'a: .,\Vieczory reatr:!.iue" (recCllzja z ,.13alla" ny"), w m'zf' 254 z 5. XI. JeJ'z.ego Kolle.ra: \Vieczory Tea,tralnp (l'f'ccllzia ..Ich czworo"); w m'zp 2)H z io, XI. Stefana StrJh!ewskiego: ..Katedra Chrystusowa": \V n1'Z(' 21i1 z 1:). XL .krzpo lCollcra: HołJPrt Boelke; w n;'z!' 261- z 18.

XI. J. Po:po\\,,,ki{.i: 0':1:.], rtni w Poznaniu \ w}"'Cil'cz,ka z prof.

(iovannim ;\lavorcm); dra \V.

Dalbora: Zagarlr.ie.nie kolon'stycznp (\;Vysta,wa yryznla.tu 'w Salonie 3»; w III'ZC 265 z 19. XI.

anonima: Akademizacja \VSH,; \V nrze 2(-)7 z 22. XI. .J. Kc-llera: \Vic-czor:l- Teatralne (recenzja z ,,\V Perfumerii"); w nrz(' 2,68 z 3, XI. J. Kollera: Czesław Kadl'n (wSlpomnienio pośmiertne); w nrze 27;3 z 29, XI. J. Kollera: Ohvarcie wyst;awy lsiążl"i; w nl'ze 274 z 30, XI. dra \V. Dalbora: Pejzaże i kwiaty; \V nrze 275 z 1. XII. R. Parllewskiego: "Gioconda" (recenzja z f'pery); w nl'ze 277 z 3, XII. K SempińskiCigo: "CzegO' r-otrzeba Poznaniowi". .,N o w y I'i: u l' i e r" zamil';;CIił rn, i. w nrze 1(j8 z (j. VU 1938 anonima: Poznań I>trzymal IW\\'Ooze.sna, pły,valni; \\. nrzp 171 z 2D. VII. a.nunim.a: POZU2,ll naI'o,;zl'il' bęrl,zio miał st::Ldion; w mz 173 z 31. VII. anonima: 2,5 milj.ulla wyda mia"to na roboty drogowe i "odnoz,ie'mln£,; w nrze 171, z 2, VIII. anonima: Zabytki w)'lwpali,;hu\Ve z Os.t.rowia Tumskiego; w nrze J77 z :i.

VIII. aftOinim,a: .Ta kip nowp g.machy będzie miał PoznalI '13Ullc'wa klasztoru i l{of,ciola 00. Dominikan6w); w nl'ze 17f1 z 6. VIII. anonima: \Vvstawu malm'stwa batalistyezn'f!'o w Oom:u ŻolnIcrz"!: w nl'ze 180 z 9, VIII. anonIma: :Nowe ulice powstnly w Poz,n3.niu; :l..Donima: :,\OW\; rłyre,ktor Ubez.p. SpoI.; anoIiima: Nie .wszystkO' złoto co się świeci {na marg,inp".;je ,V I )'walni na Solw('zu); \\' u,l'ZC 181 z 10, VIII. anonima: PoznalI me umie s'ię propaować: \\' m'ze 188 z 11. VIII. .1illonima: Kiedy Wl'C',szc.ie n'1 Dębcu zostaną uporzqdkowane uliee; w n.rze 183 z 12. VIII. anonima: Pie.rwszy dzicnnikarz litewIski w Poznaniu: anonima: PO'znański artysta grawer n pie'1<niarzu wielkopolskim \I\:. KanclJziora o Rumanie \Vilkanowiczu); w nrze 184 z 13. VIII. anonima: Poznań bierze udział w wystawie ogrodniozej w Essen; 'w nrze 185 z H. VIII. anonima: Ćwierć

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry