Z RUCHU WYDAWNICZEGOr3Jcja roku a,k3Jdemiekiego na U. P.; w nrze fi6 z 19. X .-lra .T. Ujdy: Pamiętajmy o 'zaslużonych \Vielkop-olanach (Ksa\very Liske); anonima: Z elIziojów \\'odo,;iągów w Poznaniu; W nrze 480 z 20. 1<... aJTIonima' 'Vykopaliska ,})rzf'dl1iltory("znf' w powieoie poznaliskim; T. Grahowski'Jogo. Co <;lyehać w nauI<Dwym Poznaniu; w nrzc 182 z 21. x. .T. Młodzi('jGwskigo: NiP'znane hogad.wa muzy,c::tne Pozna.nia; w lII'ze 4815 z 23. X, ano.'lima.: O rozwój turvstykl w Wielko]Jol>'.cf'; eJra :[', Gra,bowskiego: Ignacv Chrzanow<;ki honorowym 'doktorem Uniwersytetu Poznańskif'l.!!o; A Nowaczyńskiego: \y trzvc1ziości lat po Remakach; w nl'ze 488 z 25. X anonima: Sprrnvy :'ipisl\Oorawskie w Poznaniu; w nrze 490 z 2f1. X. anYllima: 'Vielkie święto nauki pol:skiej (dlJ.ktora t h. c: I/m. Chl'zano\V1skiego) ; anolIIma: Poznań i protes,tv przeciw nisz'c:zpniu Tat!'; dl'a i StaszPwskiego: Kazimierz 'Vielki nie lubił Poznania; tUl9ninJa: Ogrórl Zoologiczny w r. 1937/38; w nrzp 500 z 1. X. anonima: Po mowie wicepremiera w PO'znaniu; w nrze :"}04 z 4 XI. dra A. Rros,;iga: ,.Święty IIuJJPrt i Święty Łuka,sz" (wystawa g:rafiki myśliwskieji; w nrze 510 z 8. XI, dra K. Bros;sa: Wsp6łcz.eHni o K ar.: l u ,'oJ arcin kowskim .

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

w rrze 51:1 z 9. XI. anonima; Magistrat m, Poz:nauia przeciw niszczeniu i szpe'ceniu miasta; w llrze 514 z 10. XI. anon.ima: otwarcie Instytutu J(ulturv Religijnej; anonima: Z pohytu Nuncjusza papieskjego \\" Poznaniu; J, :\"Jrozińskieg-o: "Prvzma;t" z pierwszą wizvtą (wystawa w Salonie 35): w nrze 516 z 11. XI. dra C, Ryd!ewskiego: 11 Listopalja 1918 \v Pomaniu; anonima: Nuncjusz pa.pieski Dpuścił Poznań; anonima: N Rsz,a wszechnica prOlnieniuj€ na zie.mie z3JchoJ.nie: mgra J, Eaum

,g'arta: Jak powstało wa.żne dzieło; w nrze 517 z 11. XI. anonima: Poznall w 20 roczn.icę niepodległości; w n"ze j18 z 13. XI. anoni,ma: 'Vyższa Sz;koła Handlowa jest obecnie Almnemią Han;dlo\vą; anonima: Uroczystości 20 lecia w Poznaniu; anonima: Z \VinlkopoJlskicj Rady Gospochwc.ze,i: anonima: lusty,tut Wyższej Kullul'y Hc']igi,jHej w POI7-naniu; \, H!'ZI: ;)22 z 16. XII. cka A. Wojtkowskiego: \Va;Iia o bol1.Ltera ,,1(ultuJ'Kampfu"; w nrze 528 z 19. XII.

anonima: Trzeba \Vyciągi1lą konsekwpuc:je z uchwały Magiłitratu poznanskiego, "D ,z i e n n i k P o z n a ńs ki" zamieiScił m, i. w m'zp 164 z 21. VII. 1938 anonima: Za kilka dni projekt elek1tryfikac.ii będroie gotowy; w nrze 172 z 30. V II, anonima: \Vz,możoiTlo aktywność przeprowadzanych robót miej.. skioh; mg]' Zofii Kielockie,j: Urballi:stylm w PCYLnaniu; w nrzp 173 z 31. VII. 'I.nonima: Dom Żołnierza będzie otwarty 11 lis:topt1da h. r.; w nrze 178 z lR VIII, anonima: Dvplom 111asoll.ski wydaJ1Y w Poznaniu w roku 1810; w nrze 188 z HJ. VIII, Aleksandra Janty - Połczyńskiego: Należy stwit'ł'clzić, że tracillLY pvc:zuc:le historyc:znc i <lobry Ismali stylu nrus1z,ego mia,s,ta; w nrZl 189 z 20. VIII. anonima: Poznań w roczniku literackim; anonima: Osiemdzie.siąlt lat Profesora Bronisława Delllhillskiego; w nrze 190 z 21. VIII. anonima: Rosa Bailly w Poznaniu i o P.oznaniu; w nrze 191 z 23. VIII. A Li's()wskiego: Wielkopolska w C, O, Pie; w nFJ;e 192 z 24. VIII.

J(, Troczyńskiego: Jubileuszowe bliżnięt.a (Konkur.s powieściowy Św, 'Vojciecha w Poznaniu); w nrze 195z 27. VIII. anonima: Ś lp. Dyr. WybieraIski; J. Popow,skiej: Prof. R. P. Colman - nasz przyjac:icl: w nr7.e 196 z 28, VIII. anonima: O Teat.rze Peryferyjnym; w nrzc -- 'z J. IX,

55!)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry