KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

Po,z,na,n:ia ; anonima : PIz('d poznań.,kim świętell\ nlU'zyki polskiej; w JJ]'ze 402 z 4, IX. anonima: Żydowskie loże masońskie w Poznaniu; aJ1onirna: S.warzędz ma 300 lat; anrnima: Przedlniccie "PI'Zt:C( BI'amą \Vrucław;;ką"; dra ,J, Kostrzewskh'go: Zachowajmy n wieki gróJ Mieszka i Bole<;ława; w nrzl' 404 z 6, IX.: Ś. p, K(:łnJst.rUlty Hrynakl)\V'ski; 11nonima: \Vystawa akwariów i terrariów; w nrze W5 z 6. IX. anonima: Świętobliwi \Vlelk9polanie; &.Ilonima: Co ujrzymy w Teatrze Pol,skinI \v nowynl sezonio; ',V nl'Zt' t06 z 7, IX, anonima: Przed kongJ'(\sem mi<;yjnym w Poznaniu; w nrze 408 z 8, IX. Prof. dra St. Pigonia: Wieś wielkopolska i praca ol'g'ankr,ma; anonim,l: TyrlzilJll Muzyki Polskiej obejmie i wystawę; anonima: Pogrzeb Ś. p. 'Pl'of. K. Hrynakowskiego; w nrze 410 z 9. IX. Czeł. . Pi6korskiego: ,,\V poznan:ok1ch fabry,kach" (wraże,nie z wycieczki do C. O. P,); mgrl \V. Hensel'a: Czy Poznań był stolic<1, Po],ski od kOl].ca X wieku; ,nonima: Muzeum \Vicl,kopoI::>kic w oc1świożonej SizaeIe; dra \V. Rakuv"1skiego: Z wyshwy akwariowej w Palmiarni; 'N nrze 412 z 10, IX anonima: Powstanie li sto'PaJd 0we w opinii a.merykańskie.j (z odczytu prof. Colemana z Kolumbia University w U S, A., wygłoszonego w sali palacu Dzi:.tłyńskkh); anonima: Muzyka polska w ciągu wieków; w nrze 414 z 11, IX. mgra Chrzanowskie.go: 100 lat temu urodził się Adam Asnyk; anonima: Pl'zcd ogólnopolskim kon:gresem misyjnYlll w Poznaniu: dra A. Mikulskieg'o: Asnvk i \":'ieIkopol-ska; Krystyny GanoW'lCZ: Walka o nową kobietę; \\" nrze 415 z 11. IX. dra W. Rakowskiego: N owośd na wvgtawie a.kwaJ'iowe.i; anonima: Sezon w Teatrze Polskim otwar

ty; w nrze 44(; ,z 30, IX. (J:llaniIna: O szkołę zegarmistrzowskf\ w Poznaniu; dra ,J, Młodz,iejowskie.go: Km'ol KUl'pińHki \\' Wloszakmvicaeh; w nrze 488 z 1 X. anonima: \VYlstawa pamiqtek muz)'eznycl1; \v ,IlI'z,e 52 z 4, X. anonima: Otwarcie ogrodu miejskiegiQ na Św. Rochu; anDIlima: TydziCli :\luzyki Polski ej. am,oIl'ima: Praprmnie.ra "Damy i Huzary"; W. Noskowskiego: Damy i Huzary (relCffi1zja); w nrze 454 z 5. X. anonima: O rozbudowę przc'my,s,lu wlókienniczego w \ViolkQPol1>C('; a.nonima: KonceI'lt da"ł-nej muzyki instrumentalnej; a.nonima: POIwański tydz'ień muzvki 'Polskiej i biblioCHstwo; 'w IlI1ZC 455 z 5, X, anonima: Ułani poznańscy wkroC'zyli (lo Trzyńca; anonimd: Staropolska muzyka w wykonaniu Chóru Katedry Poznańskioj; w nrze 1-58 z 7. X. \V. NowakO\%kiego: "Straszny Dwór"; dra G, Brzęka: Pamiętajmy o zaslużollych \Vielkopolana.eh! (.Julian Zaborowski); dra Z, Sitowskiego: \V;SpółCizcsna m'Uz,YF.a ,rol,ska; w nrze 459 z ,. X. \V Noskows:lde.go: "Straszny Dwór!' (t.rochQ o wylwnaniu); w nrz,e 462 z 9, X anonim'a: Roz:budowa Zakładów U. P.; anonima: OgóLnopoLski zjad urzędnika'\\" miejskich; J. .Mro7jińskie!fm: ZaczęJiśmy sezon wY'3tawy; w nrze 1.63 z 9. X, Dra T, Szulca: Miasto Poznań l jego lotnisko; w nrze 464 z 11. X. anonima: Ś, p. Ks. Infułat Józef Kłos; w nrze 468 z 13. X, anonima: Ś, p, Prof. Dr, Paweł GantkO\Vlski; dra Tomaszewskiego: Gwara wielkopolska wel"lzła dOI liteiratury: w m'ze 474 z 16. X, dra Sitowskiego: Echa tygod.nia :\Iuzy.ki pOlskiej w Poznaniu; anonima: Tam gdzie z lmżdego kqta \vy'ziera nędza; ks. dra Klimkiewicza: Pamięci hb:toryka sltolicy prymasowskiej; w nrze 476 z 18, X. anonima: Inaugu

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry