KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 5 min.

..8 p l' 3. W a o c h r o n y z a b y tków Poznania". Na pc,w'żbZY tomaJt wygloHił referat pr£'ze'8 S, A. R. !J, inż,-al'ch. :\larian PospieS'zalski na zehran iu przedstawi.cieli Insty,tucj'i ZWHlzków Kulturalnych w f',1hu'u Działyliskich w Poznaniu. Prz£,mówien.ie to ukazało się jako osO'bna broszura. f', POIlpipszalski rzuca w swym l'eferacie cały szereg śmiałych projpJ;.{Ó\V. Na wstępie :5twiel'dza, że \V dzip,dzinie ochr'JllV za.bytk6w, :t pl'z(\Llf\ W''i,zystkini w cł-zied2'inie umiejętJ'Jego wyzy,skania ich wal.Jrów architf'ldonicznych dla celów w'hanistyc:znych, dla osią:gil1ięcia sw"i,tego a j('dn{)litego chara,tkeru milt3ta - Poznań pOzo3taje w tylr' już nietylko poza pOll o', mymi usillJwaniami wielkich miast z:('ranicznych, a lo nawet. nie dOl:ó\vnuje innYlIT wielkim m;iatOIn pulskim, jak \Var'3zawa, Kmkow i \'\'ilno, 'Jra.z mnipjszym, jak LubHn i Zamość, \V Z/,' iązku z tYlll autor rzuca kilka projektów dotyczących: 1) Ratusza - Starego Rynku i jego otcC'zpnia, 2) Ba'3zt i murów mio.jskich, 3) Nowej artl'Tii orl \V,'ocław>,.kioj do :\łr)sltowej i 4) 1(0ścioła ś,v. \Vojciecha. i Ostrowu Tumlskiw.w Za właściwy organ dla pocljt;cia tVl'h p ':0.1 I' i{tów uważa autor nip Ur/.a.rl 1{(.])5.prwatorski, alp 7arząfI "lic'jski. który musiałb:,r się oprZl'c' na Opiilii i działalności i'puJ,pczellstwa. \V'szolkip za'; ofiary, wedlg 1 oferenta. opłaca ><ię pl kzdym wz.glt;dpm, z jl'd'llPj boWlent strony przoz \\zr(};;!. IIHpływu turystów i \Vycicc-:rp.k skorzystają lII<1.\.:azyny.' hotl']p i l"f'st: 1 uracjo, 7. drugiej za.::: - Poznań zrzuci nall'ciaJości ())cPgo budowni.hva i za([.,kumf'ntuje takżo i w fl:zip'llzinip architektoni CZI1l' i swq ucl!wh',c7ną ,polskość.

:\'1. Suchocki.

,,\-1 a t p r i a. ł y ci o Ił i s 1. o ri .\ n't e l, \V i p l k o )I o I s k I C h;" 10m II. Apteki Prowincjonal1w, OPl',1 cowai Lpona.rd J{ostI'Z('ll;;ki, rrzygotow1l1 do druku \V'ilold Głowa,cki. \Vars,zawa 1!1:)6, nakł. Fr. Herod,.. II tom pracy Ko".tl'z"(I,ldc'.gu w typie nie odbic!-!"<I od wydallPgo w m2n r, tOIllU I p. 1-. Apt-.'ki Pozn",liskie, j ylko makl'ial zawarty w nim jP,s1. !Ja.nlziej różnorcdny, zebrany bowiem zo,tał 7. szerszegu torenu, Dzieło KOSt.l'Zpńskif",o zamyka VI 'swych ramach IwmpJe-tny materiał Hl'chi wahlY do,tyc,zqcy dziejów aptekarstwa wiplkopnlkil'go. .JeiS,t to jC(llwk malPri:Jl bardzo surowy i pl"ZYCl.ły badac'Z, który by ;:,iC; zajął opl'a.cowallif)llI iakipgoś wycinka z dziejów apteka.rstwa w \Vie-lkopolscl', miałby poważne trudności, zwłaiszcza, je,żeli chodziło ])'1' o <;1roll o.J.g'anizacyjm\ j oby'clz',j(".wą zaw;Jdu, IJI'ak !bo""ip'lll d:Jnych z tej dziedziny. Zrr to his.toJ'ia apteki inko pl'zed<;ięhiul"stwa Jwz.ed;:,tawia się nam w źródłach hfł.1'rlzo wyraźnie, Benedyl{tyńska }Jł"lCa połączona z dużą l'I'udvcją i r.najomo'icią, tak mBtody jak i opra00 wywanoj dzie.rlziny. om c,zynniki, którp złożyły się na P')W' tanip t('!go \val'tości3wew, dzie, ła. ldó,'p n.1Pwą1Ipliw.ie ;;t::lJIio się connym przewodniJdem w n:kach dziejopisów JHI'3z.'g:} a.ptl,kars.twa. St"ona forlllHJna wydawnictwa lIip ZHWSZ(' stoi na 1l0l7..iOlnie trości, urlf'rzają :1€WIlP niedociągnięcia językowe (pl'owinc.ionalizmy) oraz blędy w k'}, rekcip, ale brai,i tn nil' W'plvwają w na.imnipj.,.,zym stopniu na wartość całości. Lech Cvfl'owicz.

"II i ,s t o a' i H. \V", c' li () <I z t w iŁ Polskieg.o w l'\iemc z e c h'" nakładem \Vydawnietwa: "Historia \Vychodrztwa Polskiego IV Niemczech". Poznań 1938. Dnlldem .T. Kawalera IV Szamotulach. Str, XXXII + <121. ogzemplal'z oprawny w iJłótno angie>lskie Zp, zł,ocmiami, cena 4,75 zł. Lech Cyfrowicz,

CZASOPIS;\IA.

"P l' Z e g l ą (l Ił l 'S t o t' y C Z n y", tom 31, \Yarszawa 1!J3R r. zawi{-ra w tckś{',ie m. i. Pa.pro('kie!w Fra,llciszli:a: ŻródJa do dziejów pow-.;tania styn:niowf'go IV Archiwulll Płl}stwowvm w Poznaniu: \Vojtk,J\,'skiego Andrzeja: Zabór pruski w powstaniu styezniowym; Tl'u",zkowskiego - Fiec}llf'ra \Vacława: \Vykaz \Vielkopolan. UC:l'p'st,ników powst:..tnia styczniowego. "K u r i e r P o z n a ń s k i" 7anlieścił m. in, w nrzp 338 z dnia 2R. VII. 1938 anonima: \Vybol'Y w Poznaniu: anonima: Hal'ce,rze polscy z Holandii w Poznaniu: 'IV lHZP 310 z 29. VII, anoTJima: \Yal obronny odkopano na Ostrowiu rum6Idm; w nrze 341 z 31. VII, anonima: Stwórzmy jedyne w swoim rodzaju muzeum (wał ochronny odkopany na Os,trowie Tumsldnl); L('ona Prauzillskiego: I(OI} p07młl},ski najlepszym wi('.rz;cho\\'cf'm kawaleryjskim; Krystyny Ganowiczównl'j: "Przyja,eiel Ludu" (z dziejó\v kultury wiellwpolskicj); dra.T anuS'z.a Stas7t'w'S,kiego: Czy iest potrzebny ,.Ins'tytut Wielkopolski"; w nrze 346 z 2. YIII. anonima: Naukowa wvoipczka angielsk.l w Pol6ce: w nrze 350 z 4. VIII. dra Lecha icmojewskiego: "Dusza" miasta. Parvż i PoznaIl: anonima: Gcografówie poznańscy na zjeździe w Amsterdamifo; anonima: Prof. Groddecl{ (> wil'lkopoiskich humanistadl; w nrzn 352 z 5. \'III. anonima: 20 nowych ulic w Poznaniu otrzvmało nazwy; w nrze 350 z 7.

VIII. anonima: Zapomniany działacz wie,lkopollski n il Rusi Czerwonej (ks, Roman Czm'toryski); A. Nowac;zyIl»kkgo: Nie doez1kał Bi,skupin.:1 (Józef Przyborowski) ; w nl'Zc1 :360 z lO, VIII. anonima: POZna.ll IOtrzyma pomnik Karola Kurpińskiego; w nrze 362 z 11. VlJI. anonim'!: Ks. pr'l.ł. Tadem',z Zakrzewski hiskupmn-sufraganem w ł,Olnży; anonima Pla7a 1'0mantyzme'm o'.viana (wy5pa E. Ra:ezY11sklqgo w Zani{'myślu); \V m'ze 366 z 13. VIII anonima: Ks. bisku)} Tadeusz \Vyskotq,Zakrz{'\w,ld; w nrze 308 'z 14.

VIII. anonima: Jutro zjeżdżają do PO:i')na nia ..kursgci"' za,graniczd: dTa. .r 'lnusza Sta:9zew "kiego: Nestor his:toryl{ó;\" pol,s.kieh (Prof. Dr Brollislaw Dl'mhiIski); KrYocityny Ganowicz: () Przeglądzie Poznańskim; w nrze 370 z 17. VIII. Ka.rola Sld, Fryoza: Sierpień mip/.;il!!(; Hoen(\- \Vmń3ki e,gv : w m'zp 371z UJ. VIII. anon ima: Rosa Bail'lv w Poznaniu; dra .T Stasze skiego : "K1'ollil{a;' r07.szer'Za tiWÓ.; horyzont: w nl'ze 3'.'6 z 20, VIII, Aleksandra Jant.v - Pol l"zyńskie>go: O wiQkszy 'pietyzm dla, zaiby1:kó.v hibtoryeznyc:h Poznania; w lirze 278 z 21. YIII.

a.noninla.: ;Nowa stacja wodociągów w Poznaniu; Adolfa Nowaczyń",kiego: Fronte'm do Leszna; w nrzp 384 z 25. VIII.

Zy,gmunta \VasilowlSkiego: A(lam Asnyk, Poznari. Kujawy i Tatry; w nrze 3R5 z 25. VIII.

anontma: Prof. A. P. Coleman w Poznaniu, w nrZ'J 386 :z 26. VIII anonima: Ś. p. Bdlesław \Vyb:cralski; w nrozc P.O z 28.

VIII. anonima: :Vlhsln Poznali na wystawie ogrodniczej 'IV Fossen; lIlonirna: Z prz;(':8złośoi Poznania; Mariana TUJ'wirla: Li:st z Ha.remly; w nrzp 3[91, z 31. VIII. ::monima: Ja,gnogórs.kie śluhy rolnic.tw'l \Viclkopolskiego; w nrze 398 z 2, IX. anonima: O czysty wygląd zabytków

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry