Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

Dodajmy tu uzupełnia jąco. żc litografie z widokami Poznanb z r. 1833 (Mi.nutoli) po raz d'rugi ZDstały ,"vyodane w r. 1917. o ile się Hie mylę, i nie są UłOWU tak \\'h'lką l'zadkością.

Przyznając Ferral'icllill nie(H'z('dę.tny talent, uryginalnośći świeżq irLwencję art:vtyczną. n i e IIwżeillY też nie uznać, ŻU nie,którc jego Jlomysly nie moI!'ą poz,y,.;klI' na,<;z('go uŁlwnia \nl;. proJckt kościol'l, tab!. 14, jJI'ojpki, pałacyku, hbl. 17 Zp sterczqcymi wydłużonym pionell! \\ ic'żyezkami, cl.lle,i brak harIIIoni i lnięrlzy przyzimni('ll1 a piętrami '"" projekcie palacu, tab!. lli). Ale poniew::tż to sa tyl, ko pl'ojckty, nic wykcnanc' njgdzi(, pr,zeto mają tylko teore1yczne zna.czenie.

TrU!lno rlać tu pelny przegląd ",",h,zyst.kich nuw) ch zdoby. ('zy badai) dl'a Dalbora; I'untovną, wnikliwą analizę niemal na .ka(l(',i stroni.. '"" idlzimy, a kOI'onq całCigo dzieła ,1CSt. dobitna synt.eza dorobl;u FUTaricgo. Sam zros,z,t.ą nakladca i popal'cie finan.sowe Mi.list.m1::>twa sa wskaźnikiem piel'w;.zorzędIl(' i wartoś.c; t.ej Iłlonag.rfii. Odda ona usłi nic tylko b'ld1Iczom. architektom i hist.orykom sztuId. ale lakże miłr.fniit{!))(l ,przcszło:::'oi naszego kraju. \Vydan;\ starannie i z,aolpatl"zollla w obfitf' I'ep;,oduhcje (jak.kolwJek nie wszystkie fotografie sq wyraźnie odbite, ale to już wina maszyny), b,tanowi pokaźny nabytek w naslZej literaturze naukowe,i, Pod wlZ,ględem formalnym podpada,. że w publikac.1i z roku 1938 zastosowano je,szeze starą pisownię. Dr Marian l'aluszkicwi-cz.

"T y d z i e ń 1\1 u z v k i P o l - 8 k i l' j", brosz'Ira wydana nakładl'm Komitetu "Tyg,rodnia"', str. 32, Zredag-ował ją Witold Noslmwski. Współpracowali: Adam Miętus. Jerzy Młodziejowski, Felicja Niemczew:s.ka,

Roman F-adlewski, \Vładysław Raczkow.ski, Zygmunt Sitowski, Marek Sobieski, Stan. \Viechowicz. ader \St'uanną i;,.zatę gra.fieznq nadała teJnu wydawnictwu DrukaJ nia Rolni<c:za J. I{ ug'liua, a tl'l'ŚĆ broszury składa się szere,g' działów. Artykuł wstępny 11.- t "Pierwslzy tyc1z.icil" wyszedł ,;poOd pióra wic:prezydenhl miasta Z, Zaleskiego. Nft.."tę,pt:je później sł.:Jwo o 7. Latosze"w-lli.im. D'Lll'j ])ar<; kró-t kich artykułów Ipod zbiorowym tytułem "Poznań ja.ko contl"Ulll muzyczne", krótki lIrograt"p "Tygodnia", wl'e,slZ.cie Itrzon boro., szury stanGwi dz,iał "Twórcy i d'ziela". \V dziale tym zum.ies'zczonu ;;,zerc.O' sylweteJ{ muzyl{ó\V, biorącycll udział w "Tygodniu" lub kt.órych dzil'ła muzyciZnc bły tym czasie odtworzonf', pOllaJą,c Ż-yciOl'yisy. podobilZny i do-robek aJ"tysty,clzny kompozytorów. Prz edsta,w io 11 o w ten spOlsób Kazimier.z<t \Viłkom1rskiego.

Karola Kurpiilskiego, Feliksa Nowowicj;;kil'go, l,uc.iana KamieńkiCJgo, ks. \Vaeława GiebUl'nwskiego, Tadeusza Szeligow:kiego, ,J. Kromoliekipgo, Ignacego Paderewskiego, Tudom:ir:J. Różvckiego ,Roma.na PadIew"kiego, Stefana Porarlmvskiego, Jana Maklakie,wicza, Stanisłalwa Monius'zl{ę, Tadl'uB'la Jareckiego, \Vitolda "lal is'le.wskiego, Karola SzymaTlO'wskii'go. Zygmunt.a S:tojowski'l}go. ApoHna.rego SzeIutę, tanisława Wiechowieza i B.-allek\Valf'wskiego. BrOls;zurę o.zd{)biono 8zregiem rycin, fot.ografii autografów, rękolpi,sów partii muzycznych itp. Z,miCisz,c7ono też a,rtykuł o ChÓl'Zf' katedTaInym i dawnej rpolskie.i muzy'cf' instrumentalnej, Cenna ta broSizura winna ,!'ię znaleźć w rękach każdegc miłośnika muzyki i to nietylko w Poznaniu.

J. T. Dybowsk.i.

555

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry