KRONIKA MIAST A POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

13. XI. odbyły się wybory do Senatu; wybrano z Poznania: S.

Dybczyńskiego, i dr. Z. Głowackiego; Wydawnictwo "Nowin Lekarskich" obchodziło 50-letni jubileusz; 1. XII. rozwiązano loże masońskie w Poznaniu; 11. XII. w "Salonie 35" otwarto wystawę "Sztuki ludowej"; 11. XII. Poznań uroczyście witał powracające z Zaolzia wojska: 17. XII. rozpoczęto budowę chłodni miejskiej w Poznaniu; 17. XII.

otwarto wystawę "Fotografii artystycznej"; 18. XII. odbyły się wybory do Rady Miejskiej w Poznaniu według nowej ordynacji; wybrano 72 radnych; 23. XII. nastąpiła akademizacja \V. S. H. w Poznaniu; 27. XII. Poznań uroczyście obchodził 20 rocznicę Powstania Wielkopolskiego; 27. XII. miasto Poznań zostało odznaczone "Krzyżem Śląskim" oraz odznaką b. 10. pułku Strzelców Wielkopolskich; 27. XII. nagrodę artystyczną im. Kasprowicza wręczono Laureatowi prof. Wiktorowi Gosienieckiemu.

ZGONY

25. VIII. 38. śp. Bolesław WybieraIski, dyrektor Ubezpieczalni Krajowej. - 5. IX. śp. Konstanty Hrynakowski, Prof. U. P. dyrektor Oddziału Farmaceutycznego U. P. - 13. IX. śp. dr Witold Kulesza, prof. tytularny U. P" kawaler orderu Polonia Restituta. - 15. IX. śp. Ignacy Thomas, b. poseł na Sejm, kawaler złotego Krzyża Zasługi, dyrektor Drukarni Mieszczańskiej - 10. X. śp. ksiądz infułat Józef Kłos, kustosz Kapituły Archikatedralnej. - 13. X, śp. prof. dr Paweł Gantkowski, profesor honorowy higieny U. P. - 10. X. śp. Hobert Boelke. dyrektor Teatru Polskiego. - 13. XI. śp. ppłk. mgr Stepek Wojciech, inspektor Z. M. w Poznaniu. - 12. XII. śp. dr Celestyn Podlewski, wykładowca W. S. H. w Poznaniu.

HECE;..!ZJE, \V i t a I li n a l b a r, P a m IP e a F f' l' r a r i. Okało 1()(j(J-173U, - \" a.I'sza \\la 1938, O znakomitym wlo<;kim bude wnic7ym" któremu z.a.w!rl.zipczam v tvle I)jp.knycl1 zabytków m'chitel<łonic,znych w \Vielka7Jolsce, p,isaili przygadnie badacze Ilieiillieccv (F.hrenbel'g, Kfwlumen'r, B,ic.kericl1) oraz poliScy (Sakołowiilki, Pajzderki). .J est jednak zasługa, lIra WItolda Dalbora, że (lotychzaso\\"t wiadoI1łoE.ci poddał bada \\"Iozej krvtvce i na 1)od.st:nvil1 studiów arch"hvalnych - ,oraz szczP'óławl'j analizy artysty c,z:ny ch ,cle ch twórczości ustalił dam' biograficzne a FerraJ"im, ktÓre mają przekanywuja,cf1, wymawr:. Takim nowym pownikie/H jeBt I zym!'kie pachodzenie architel{ta, 7a czym przemawia jego prz)'{lamek Homa\[o IVzgL namanus na planach IJurlowlany,cl1 i w sprpUlltunzf' pa.rafi i ryrl'zyIiskiej, oraz charaktel" jega t.wórczaści, kJtÓry "..,kazuje na il1lspiracje rzym,skiego środowisk'! artyst)'lClzne,go (Bernini, BDrl'amini, l\-Ialdcl'na, Fontana). Dalej daw,iadujomy ,się d przybyciu Pompea do Polski: dr Dalbor stawia tezr;>, żr !':prowadził go do Rydzyny Rafał Le!'zczYIJJS,ki, starasta gPllcralny wielkapolski, mrclmas 1;ztuki i światowy pan Ferl'an ch"."ukrotnie, \V l'. 1678 j WS1, z(JlObył zaszczytne pierwsze miej,sce nf] l<onklH'SHich aJ"ohitektonic7nych

w lzy.mskieJ akademii św. ŁukasIza; to od,zna,czl'nie było daHtateCZ'llą łe'itymacją jega niepuspo'lHego talonu, ,,\ poni('waż nzynl ówc.ze1sny nasycany był W'ziętymli ar,chitektami, a. wogóle nie była już co robić w tym mie:=ide, przclto F('lTari wyiJ1ral się da P.olski (ok. 169\3 r,), osiadł w Hlrlzynie, tu się ożenił .i zalo.. żył radzinę. tu się ,okupił i dol.:ollal żywata., Jest więc Ferrari jedu)'m z nadoI" lic.7'l1vdl w I wieku ;[,l"tySt.ów cudzo.zielIl,..kich, których t.ak gościlInie z otwartymI rękum::L przYJmowana w Polslce \\- braku rodzimych artystów i którzy częsta polszczyli ,się i z,aslużyli około srprawy na.rodowej (Baccian>;U, orblin). Xin możemy oczywiści" m.i"ć [, :to pretensji do :Ira Da lh()nt.

żr nie nakre:=ilił takżp sylwptki człowif'ka i obywatela 1-'(,I'l"ariego w tych nader c!ck:J\\'ych czaLswch. gdy obcy przybyszC' 'nazywali się po 'polsku .,rr.zydeut. ryd<zyiłski" (Ferra!"i), a palski magnat pOHlug.iwał si tytulf'nt ,.Reichsg'l'a.f' (Sułkowski). Ni,'wą:tpli,wip i ta !'tl'CJlla życia włor"kiego art)'sity znajdZle SWf'go monogt'afistę wśród histaryków. "iJaterialów al'chiwalnyell dużo sir;> nie rlochowało, w tym okr,,sil' nies,zezęsi!1y.ch wojC'n dyna stycznych panioHła Polska nieIJowetowwne straty. \Yłaśnie IJl'aca dra DrulbrJl'a Rwiadczy, ja-o kipi trzeba staranności i intuicy,jllej \\1I1ikliwości. aby z dochowanych ulamków zbudować

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry