KRONIKA MIASTA POZNANIAsię na zdolnościach dziennikarskich młodego kapłana, zlecając mu w r. 18;)f} kierownictwo wielkiego dzieła, które z czasem pięknie siQ rozwinęło i poczęło dawać niespodziewane plony. Dziełem tym było założenie w tymże 1895 r. "Przewodnika Katolickiego". W pracę tę włożył młody redaktor całą swą duszę. "Przewodnik Katolicki", jako pismo przede wszystkim szerokich rzesz ludowych i robotniczych wychowywało przez dziesiątki lat całe pokolenia uświadomionych Polaków i katolików, rozproszonych po całym świecie w latach najcięższych narodowego i religijnego ucisku. W walce tej o duszę narodu polskiego wykazał redaktor naczelny wiele hartu, samozaparcia i siły charakteru. Była to naprawdę walka o rozmiarach dziejowych, walka, w której ks. Józef Kłos był jednym z wodzów zwycięskich. Mimo rozlicznych konfiskat "Przewodnika Katolickiego", mimo szykan i ciągłych procesów, ks. Kłos nie ustawał w tej walce, nie uląkł się ani gróźb ani represji. Był on naprawdę nietylko głową, ale i duszą swego wydawnictwa, którym kierował przez lat czterdzieści. W r. 1928 zostaje ks. Kłos dziekanem, w dwa lata później prepozytem Kurii arcybiskupiej, wreszcie infułatem i protonotariuszem apostolskim. Godności te nie ostudzają jego zapału do pracy publicystycznej.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Pisuje więc liczne artykuły, a przede wszystkim doskonałe gawędy Janka Obleciświata, które jednają mu powszechny mir i uznanie.

Oceniając jego zasługi na polu piśmiennictwa rodzimego Syndykat Dziennikarzy \Vielkopolskich nadaje ks. Kłosowi godność członka honorowego. \Viele zasług na polu kulturalnym i wydawniczym położył ks. infułat jako udziałowiec i prezes rady nadzorczej Drukarni i Księgarni św. Wojciecha. Z większych dzieł, których autorem jest ks. Kłos, wymienić należy następujące: "Wyprawa na Bożą rolę", "Magnificat", "Na drugiej półkuli", "Pan Jezus przed sądami ludzkimi" i ,,25 lat przy stoliku redaktorskim". Jako wybitny mówca, otoczony czcią powszechną obywatel kandydował do sejmu pruskiego w najbardziej zagrożonych okręgach, zdobywając mandat w najtrudniejszych warunkach. Był też posłem do pierwszego sejmu w Polsce odrodzonej.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry