DZIAŁ BIEŻĄCYłaczkowskiego. Wśród materiałów znajdujemy: prof. Romana Pollaka: "Kasprowicz a Włosi", Jana WypIera: "Kasprowicz a Śląsk", Stanisława Waszaka: "Ulubione piosenki ludowe Kasprowicza" i "Nieznany wiersz" oraz "Zapiski bibliograficzne". Poza tym w dziale recenzyj i sprawozdań omówiono następujące prace: Janiny Szweminówny": "I<asprowicz a średniowiecze" - (rec. Zygmunt Zaleski), Franciszka Surówki: "Charakterystyka "Hymnów" Kasprowicza" - (rec. Konstanty Troczyński), Pawła Czarneckiego: "Młody Kasprowicz a grupa warszawskiego "Głosu" (rec. Mieczysław Suchocki) oraz audycje Kasprowiczowskie w Radio Poznańskim. Kronika pierwszego tomu "Rocznika" obejmuje sprawozdanie z działalności Towarzystwa Literackiego im. Jana Kasprowicza, £ rejestracji badań oraz innych objawów kultu (wieczory litel'ackie - nabożellstwa żałobne itd.). W tomie drugim (I. 1937/38) znajdujemy: Wykłady uniwersyteckie Kasprowicza zatytułowane "Prometeizm w poezji" \V opracowaniu prof. Jana Bergera. Wśród materiałów - pracę Stanisława Wasz ak a pL: "Dział Kasprowiczowski Muzeum Miejskiego w Poznaniu" oraz zapiski hibliograficzne i inne. I<ronika przynosi znowu sprawozdania z działalności Towarzystwa Literackiego im. Jana I<asprowicza, ze współpracy z innymi placówkami naukowYlłli, dalej - wyjaśnienia i rejestrację objawów kultu poety. "Rocznik Kasprowiczowski" dzięki swemu bogactwu i różnorodności oraz szeregowi wartościowych pozycyj spotkał się z bardzo przychylnym przyjęciem. O "Roczniku" pisali m. in.: Balicki St. W. w "II. Kuricrze Codziennym", prof. Tad. Grabowski w "Życiu Literackim", Helsztyński SL w "Nowej l(siążce", Rantak K. w "Rnlturze", Pif'chal .\1. w "Gazecie Polskicj", prof.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Pigoń w "l(urierze PoznalIskim", Troczyński K. w "Dzienniku Poznańskim" i "Nowym Rurierze", Magr w "prager Presse", prof, Sinko w "II. Kurierze Codziennym".

Ale działalnoś(; Towarzystwa nie ogranicza się tylko do redagowania "Rocznika". Towarzystwo prowadzi szeroką korespondencję, nawiązując kontakty, rejestrując badania itd. Poza tym odbywa swoje zebrania, na których nie tylko omawia się sprawy organizacyjne, ale wygłasza się i referaty naukowe. Referaty te obejmowały m. in. nastpujące tematy: mgr SL \Vaszak -

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry