DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Jeżeli chodzi konkretnie o wskazanie takiego momentu przełomowego w rozwoju kultu Jana Kasprowicza we Wielkopolsce, momentu, który stanowi zamknięcie pierwszego okresu kultu, a który zarazem otwiera okres nowy, to trzeba go widzieć w fakcie sprowadzenia z Harendy biblioteki wraz z całym urządzeniem pracowni poety do Poznania i skrupulatnym odtworzeniu jej w ramach Muzeum Miejskiego. Od tej chwili kult Jana Kasprowicza nie WISI już, że tak powiemy, w powietrzu, ale zyskuje realne oparcie, które musiało wycisnąć nowe piętno na jego dalszym rozwoju. Zrozumienie doniosłości faktu sprowadzenia biblioteki poety do Poznania i roli, jaką ten fakt może odegrać w dalszym rozwoju kultu Kasprowicza we Wielkopolsce, znajdujemy w przemówieniu wiceprezydenta Z. Zaleskiego przy otwarciu Działu Kasprowiczowskiego w Muzeum Miejskim: "Pokoje Jana Kasprowicza będą nam cennym skarbem, którego wartość, dzisiaj ogromna, wzrastać będzie z pokolenia na pokolenie. Pragniemy stworzyć ośrodek zbiorów i pamiątek, o których składanie... prosimy, przekonani, że tylko w tej drodze uchroni się przed zatratą wiele rzeczy dla przyszłości wysoce ważnych. Pragniemy równocześnie zogniskować kult wielkiego poety i wspierać badania nad jego t wór c z o Ś c i ą. Z b i o r y s ą p r z e d m i o t a m i m u z e a In y m i, a l e p r a w d z i w i e p o waż n a p r a c a z n a j d z i e tu niejedną podnietę wyjaśnienie". W słowach tych znajdujemy zapowiedź dalszej akcji, która w oparciu o zbiory kasprowiczowskie miała się rozwiną,ć. Toteż w lutym 1935 r. powstaje w Poznaniu z inicjatywy wiceprezydenta Zaleskiego Towarzystwo Literackie im. Jana Kasprowicza. lVIotywy, jakie kierowały twórcami Towarzystwa, wyłuszczył p. wiceprezydent najpierw na zebraniu miłośników poezji Kasprowicza, a później także w audycji radiowej. Chodziło mianowicie o to, aby w oparciu o Dział I{asprowiczowski Muzeum Miejskiego w Poznaniu, który zawiera, oprócz wspomnianej biblioteki i pracowni poety, także pokój pamiątek, osobne archiwum rękopisów i pozostałej korespondencji oraz jeszcze specjalną bibliotekę dzieł Kasprowicza i o Kasprowiczu, stworzyć ognisko badań, kultu i 'propagandy Kasprowiczowego tworu, stanowiącego nie tylko cenny rozdział

5JD

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry