DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Do naj ciekawszych działów wystawy należały: dział muzyki kościelnej zawierający: "Mszały i Kancjonały", "Kompozycje wielogłosowe z XVI i XVIII w.", "Dział Kurpińskiego", "Śpiewniki", "Rozprawy i publikacje", rękopisy kompozytorów polskich XIX i XX w., portrety, rzeźby, pamiątki muzyczne, instrumenty itp. Bardzo bogato były reprezentowane zbiory klasztoru lubilIskiego szeregiem białych kruków jak brewiarz akwitański, jak piękne "Missale Posnaniense" z Krakowa lub "Bogarodzica", fragment ze zbioru praw Laskiego z XVI w. Także Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu dostarczyło szereg cennych eksponatów, jak np. "Lamentationes" \vacława z Szamotuł, kompozytora wielkopolskiego z XVI w. wydane w Krakowie, świetny przyczynek do rozwoju rodzimej kultury muzycznej lub kompozycje Orlando de Lasso, własność kantora kolegiaty Marii Magdaleny w Poznaniu Jana z Książa z XVI w., świadczące o wysokim poziomie życia muzycznego Poznania złotego wieku. Bardzo ciekawie przedstawiają się kompozycje wielkopolskich muzyków XVIII w., jak szereg mszy, motetów, symfonii Wojciecha Dankowskiego, utwory religijne Ibkowskiego, Kostrzewskiego, Morowskiego, Pokornego i in. znalezione w rękopisach. Świadczą one, że twórczość muzyczna rozwijała się pomyślnie w Wielkopolsce, mimo ogólnego upadku w tym okresie polskiej twórczości. Bardzo ciekawie przedstawia się też wiek XIX. W Muzeum Miejskim wystawiono szereg niewydanych rękopisów Bolesława Dembińskiego, autora muzyki do "Pieśni o zimni naszej", ks.

Kazimierza Kleina, Oskara Kolberga, którego "Pieśń ludu polskiego" wydał Żupański w Poznaniu w r. 1842, a więc wcześniej niż Kraków, utwory kompozycyjne 3 braci Surzyńskich, romantycznego Antoniego Woykowskiego i szeregu innych, Zwrócić by też należało uwagę na wystawione pamiątki muzyczne jak "Album zbiorowe" muzyków polskich, ofiarowane przez nich Kraszewskiemu na jubileusz 50 lecia pracy pisarskiej, lub tekst pierwotny "Halki" Moniuszki. Instrumenty muzyczne wystawiał Zdzisław Szulc, a dr Babiak szereg utworów J. T. Wydżgi.

g*

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry