KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Jpdnym z głównych wydarzel1 "Tygodnia" była pm-premiera opery "Damy i huzary" Łucjana I\:amiel1skiego. \V przeddziel1 premiery odbyła się w Pałacu DziałYliskich prelekcja autora o utworze, poprzedzona wstępem p. wiceprezydenta Zaleskiego o Łucjanie Kamieńskilll. Libretto tej opery " typie komicznym oparł autor o tekst znanej komedii Fredry. Krytyka i publiczność odniosła się do dzieła muzycznego prof. I\:amiellskiego z gorącym uznaniem. Premierę zaszczycił swą ohecnością Min. \V. R. i O. P. prof. Wojciech Świętosła",ski. \V dniu otwarcia "Tygodnia" odbyła się w godzinach popoludni owych jeszczp jedna uroczystość, świadcząca " kulcip I(urpil1skiego w stolicy Wielkopolski. Było to poświęcenie i otwarcie Ogrodu im. I(urpillskieyo na Miasteczku. Nazwę t.;' uzyskał dawny Ogród Bractwa I(urkowego. Przemńwienia w czasip tej uroczystości wygłosił inż. Jan Skotarek, decernent OgrodÓw Miejskich i ks. proboszcz Heyducki.

Dnia następnego o godz. 17 urzadzono w stylowej Sali Odrodzenia w Hatuszu koncert dawnej llluzyki instrumentalnej. Przy blasku świec odegrano szereg kompozycji Zielf'il!'kiego, Jastrzębskiego, SzarzYliskiego, Mielcze\vskiego, "Dumę" Anonymusa z XVI w. oraz szereg staropolskich polenezów. Koncertowali pp. \VI. \Vitkowski, Konatkowska, Ciechański, Danczewski, Jalmke, Szulc. I<oncert ten i herbatkę wydaną następnip przez Prezydenta miasta zaszczycił swą obecnością Minister W. R.

i O. P. prof. \V. Świętosławski. \Vieczorem tegoż dnia odbył się w auli rniwersytetu koncprt chórowy polskiej muzyki religijnej we wspaniałym wykonaniu chÓru katedralnego pod dyrekcją ks. dr. \Vacława Gieburowskiego. Na wieczór koncertowy złożyły się utwory Szamotuiskiego, Gorczyckiego, Gomółki, Szadka, ZieleJlskiego, Szarzyńskiego, Gieburowskiego, Pękiela, Kromolickiego i Szeligowskiego. Solistą wieczoru był organista katedralny p. Pawlak oraz art. opery dr Wanda Roe,,;sler-Stokowska.

Trzeci dzień "Tygodnia" wypełniły dwa koncerty muzyki współczesnej: jeden w Pałacu Działyńskich. drugi w Teatrze Wielkim.

Sala kolumnowa dawnej rezydencji DziałYl1skich w dniu tym rozbrzmiewała dźwiękami muzyki kamemlnej. \V pierwszej części

5J!2

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry