KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

twórczych a zarazem najlepszą sposobnością do gromadzenia się miłośników pięknej sztuki muzycznej, Są festiwale o zadaniach nieograniczonych, są też festiwale o tendencjach ściśle określonych. Nasze tygodnie muzyczne nie mają ambicyj wszechmuzycznych, otrzymały przeto ramy z góry ograniczone, poświęcone bowiem będą .muzyce polskiej. Przez rok cały produkuje się na scenach i estradach utwory z literatury muzycznej całego świata, ale w tym tygodniu festiwalowym służyć chcemy wyłącznie muzyce polskiej, polskiej twórczości muzycznej. Do tego czujemy się zobowiązani i do tego tylko powołani. Inne są i mogą być gdzieindziej. A jesteśmy - tak nam się zdaje - dysponowani do wysiłków dla polskiej twórczości muzycznej jako miasto o wyjątkowej czystośei składu narodowego i wyjątkowej intensywności poczynań społecznych polskich. Wspomniany już Cyprian Norwid mówi: "Każdy naród przychodzi inną drogą do uczestnictwa w sztuce; ile razy przychodzi tąż samą, co i drugie, to nie on do sztuki, ale sztuka doń przychodzi, i jest rośliną egzotyczną, i nie ma tam miejsca na artystów". Samodzielność polskiej twórczości muzycznej jest w świetle tych słów nieodzowną narodu potrzebą. Jeżeli dla ułatwienia tej twórczości cośkolwiek uczynimy, będziemy w sumieniu naszym spokojni o zdanie przyszłych pokoleń. Na takich opierając się przesłankach, Zarząd Miejsld w Poznaniu powołał do życia przedsięwzięcie, któremu na imię Tydzień Muzyki Polskiej. Znajdą tu miejsce w przeglądzie wieloletnim kompozytorzy polscy wszystkich czasów i wszystkiej Polski, a naturalnym podkreśleniem utworów najnowszych i nieznanych lub mało znanych, aby aktualnej służyć twórczości. Wykonawcami mogą być wszyscy odtwórcy polscy, ze zrozumiałym znowuż głównym udziałem artystów miejscowych, bo żywotność ośrodka musi przy tym znaleść potwierdzenie jasne i wyraźne. Obyśmy dzieło poczęte w dobrych znaleźli auspicjach! Liczymy na rozbudzenie głęboko drzemiących w narodzie polskim umiłowań artystycznych, w szczególności muzycznych. Mieliśmy już sympatyczne, a nawet czasem rzewne przykłady przywiązania do poważnej muzyki symfonicznej w szerokich warstwach społeczeństwa poznańskiego, gdyśmy obserwowali audytorium bezpłatnych koncertów naszej orkiestry filharmonicznej w porze letniej. Mamy najlepsze mniemanie o prawdopodobnej powszechności podobnego zjawiska w całym narodzie polskim. Żywimy nadzieję, że zwłaszcza element inteligentny ze sumiennym przejęciem towarzyszyć będzie wysiłkom Tygodnia Muzyki Polskiej, Chcemy sztuką dobrą i dobrze wykonaną przyzwyczajać do większych wymagań artystycznych, aby głębsze zrozumienie muzyki było bodźcem do tym cenniejszej twórczości i tym piękniejszego odtwarzania, I chcemy głęboko wejść w serca i dusze. aby sztuka prawdziwa stała się codzienną potrzebą jak największej grupy społecznej. A którąkolwiek drogą mno

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry