Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

skiego "Szkolnictwo miejskie w P0znaniu. "Szkoły powszechne dawniej a dziś", "Szkoła wydziałowa w Poznaniu", !,Kilka danych sbtyrstycznych, dotyczących szkolnictwa miasta Poznania" i p. S. "Nauka robót ręcznych w szkob.ch miasta Poznania". liS t r a ż n i c a Z a c h o d n i a" nr. 4/1926 zawiera m. i. Dr. K. Krotaskiego "Rak 1848 w Krotoszynie".

"P l' o P o l' z e c" nr. 9/1926 oRłasza "Wilkierz Bractwa Stt.zeleckiego w Bydgoszczy" z r. 1692. "S z koł a Z a w o d a w a" zeszyt 7/1927 rozpoczyna przedruk pracy prof. J. Ptaśnika "Cechy i życie cechawe w miastach dawnej Polski". "I n f a l' m a c y j n y K a l e n d a l' z T e r m i n a w y' 1927, wydany przez "Nasz Sklep - Urania" w Wa'l"'szawie zawiera m. i spis tawarzystw miłGśników miasta. "K u r j e l' P o z n a ń s k i" ogłaszał nadal regularnie swe piękne przechadzki pa Poznaniu, a mianowicie: Nr. 10: Dawne wodociągi w Poznaniu. - Nr. 22: Oddział przyrodniczy Muzeum Wielkopolskiego. - Nr. .34: P'I"ęgierz poznański, kat i szubienica. - Nr. 46: Wielkopolskie Muzeum W ojskowe. - Nr. 56: Pałac Górków. - Nr. 68 i 80:' Zamek cesarski. - Nr. 92: Kościół Katarzynek. - Nr. 104: Muzeum Sztuki Kościelnej. Dalej zamieścił "Kurjer" artykuły: Nr. 14. Jana Suchowiaka "Bambory-Babiacy"; nr. 42. Dr. Marji Wojciechowskiej "Litkup"; nr. 64. Dr. Alfreda Brosiga "Jan Brożek, złotnik poznański"; nr. 78. Dr. Marii Wojciechowskiej "Dokoła śmieorci (kartki z przeszłości Poznania)"; nr. 98.

Dr. Andrzeja Woitkowskiego "Jan Metzig, przyjaciel' Polaków" (recenzja); nr. 112. Dr. Adama Skałko'W'Skiego ,,0 życiorys Emilji Sczanieckiej. rz dziejów pmV'stania wielkopołskicgo)" . "D z i e n n i k .p o z n a ń s k i" drukował w nr. 6. Ma!rji WicherkiewiczolWei "Z minionych chwil Poznania. Klasztor Benedyktynek"; tamże "Patkul i jego tragedja"; w nr. 51.

M. Wicherkiewkzawej ,,0 dawnych wsiach miasta Poznania. Starołęka-Nierzchów". "S t a n Ś r e d n i" drukował w nrach 7. 8 i 9. p. burmistrza Sobkowiaka "Zarys dziejów cechu garncar!skiego w Le. " sznle .

KRONIKA MIASTA POZNANIA

"P r Z e g I ą d P O' r a n n y" my 48, 50, 52. zamieszcza Dr. Jut.. jana Huberta "SamO'rząd jako aktualne zagadnienie ustroju Rpltej Pol'skiej".

M a x K O' II e n s c h e r, J ii d i s c h e s a u s d e r d e u t s c hp O' I n i s c h e n U b e r g a. n g s z e i t 1918-1925. Berl'in 1925. Str. 223.

NOTATKA.

Zamieniwszy "Kronikę" na kwartalnik, zmieniamy równocześnie datę wydania o tyle, że ,,KTonika" ukazywać się będzie rzeczywiście z końcem każdego kwartału. Dotąd data PO'dana w numerze oznaczała zamknięcie przygotowań redakcyjnych. Ponieważ obecnie data podana w numerze jest dniem, w którym ukazuje się "Kronika", zamyka się numer o dwa tygodnie rychlej.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry