Z RUCHU WYDAWNICZEGOto w pismach swych zajmuje głos w licznych kwestjach wychowania: rozbie'ra k,ierunek wychowawczy Kamisji Edukacji NaTOdawej, ocenia niezbędność języka ojczystego w wychowaniu. wartość histarji i filozofii w nauce szkolnej, znaczenie religji, estetyki i damu w wychowaniu, zajmuje głos w sprawach paszukiwania talentów wśród ludu, specjalizacji, racjonalnego przygotowania do rolnictwa, walczy o zasady demokratyczne, o rozwój organizacyj, o podniesieme materjalne, o poznawanie kraju, a wszystko zdTadza niepaspoIite wartości wychowawcze libelta, któregO' autor słusznie zalicza do największych wychowawców narodu. Ponieważ dotychczas histarja' wychowania nie doceniała Ubelta, dobrze się stała, że Libeltowi; o którym zwykle mówimy tylko w dziejach hLstorji, literatury i filazofji, i z tego punktu widzenia słała się sprawiedliwość w tej bardzo cenne! książce. - Ponieważ Andrzej Wajtkowski pracę tę traktował jako część przygotowywane'j biografji Libelta. spodziewamy się, że w nie dalekim czasie uzyskamy pełny wizerunek tego zasłużonego Poznańczanina. Z. Z.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

K a I e n d a r z D U'S Z P a s ł e r s k i n a rok 1 9 2 7 P ar a f j i B o ż e g o C i a ł a w P o z n a n i u. WyjąkO'wa. sympatyczna i cenna książeczka, jakich życzylibyśmy sobie więcej. W zasadzie kalendanyk parafjalny, al'e równocześnie kilka dobrych widoków pięknego kościoła Bożego Ciała i jego wnętrza oraz najważniejsze daty z dziejów kośdoła i jego przynaleźnaśd, podane przez ks. proboszcza Leona Rankawskiego.

S p r a w o z d a n i e M i e i s k i c h Z a kła d ó w Z a o p at r y w a ri. i a War s z a w y z a rak 1 9 2 5. 4° . Str. 148. Zawiera prócz dokładnego sprawozdania Clirtykuł o zadaniach aprowizacyjnych samorządu miejskiegO'. Wykaz Statystyczny Miasta rorunia. Za rak 1925. Toruń 1926- 8°. Str. 48.

W i a d O m o Ś ci S t a t y IS t Y IC Z tl e M i a s t ja K a t a w c.

Nr. 1/1927. Z zadowoleniem notujemy powstanie nowego miesięcznika z dziedziny statystyki miejskiej. "S a m o r z ą d M i e j s k i" nr. 12/1926 zawiera m. i. Dr. Kazimiena Windakiewicza ,.Społeczne instytucje kredytu i osz,czędności w Pol,sce (Komunalne Kasy Oszczędności)"

KRONiKA MIASTA POZNANIA

"- a nr. 1/1927: Ka.rola Rollego: "Zmierzch samorządu małopolskiego" . "K l' o n i k a W CI. r s z a w y", Nr. 10/1926 Eugenjusza OIechnowicza "Zagadnienia ruchu ulicznego w Warszawie"; Jana Chmielewskiego ./Pomiary ruchu w Warszawie w latach 1925 i 1926". Nr, 11/1926 poświęcony muzyce w Warszawie: B. Szarlika "Szopen a Warszawa"; M. GIińskiego "Dzieje Filharmonji Warszawskiej"; relacja o działalności muzycznej wydziału ośwIaty i kultury magistratu waTszawskiego. "D e u t s c h e W i s s e n s c h a f t l i c h e Z e i t s c h l' i f t f ii r p o l e n", Zeszyt 8/1926. Zawiera m. i. D. Dr. Theodor-a Wotschke "Aus den Berichten eines WarschaueT Ges.ndten" (do historji dyisydentów w początku 18. wieku. głównie wielkopolskich); Dr. Manfreda Lauberta ..Die Errichtung der Posener Provinzialsteuerdirektion"j Dr. Alfreda Lattermanna "Uebersicht der polnischen VeriJffentJlchungen von 1925 ZUT Geschichte Polells" (bardzo cenne!); D. Wilhelma Bickericha recenzja "Warschauers Lebenserinnerungen", (Temu ostatniemu, który zaczepił o "Kronikę". słówec:oko.

Sam Warschauer pisze. że przedsięwzięcia niemieckie nie szkodziły Polakom, lecz wywoływały konkurencję żywiołu polskiego. Ja twierdziłem. że to, co w ostatnich 30 czy 40 latach bvło wartościowem dla kulturalnego rozwoju Poznania. jest w przewadze wynikiem konkurencji obu narodowości. Niewielka w za&adzie rl)żnica. Punkt ciężkości w tern, kto pierwszy daną akcję wszczął. i w tej dziedzinie twierdz:iłem, że dopóki nie było aktywności po stronie polskiej, głucho było i po niemieckiej stronie, Spór zredukuje się może do kwestji. po której stronie są początki poszczególnych ruchów. Zaznaczę je:szcze, że wspomnienia Warschauera nie wnoszą niczego nowego do dyskusji o pracy obu narodów dawniejszej. a więc 1793 do 1870, kiedy Poznań był słaby, Skądinąd nie kwestjonowałem nigdy oryginalnego znaczenia niemieckiej pracy historjograficznej w Wielkopolsce, ale ta zdaniem mojem należała - w czem jądro niezgody - do wyjątków, - Zygmunt Zaleski), "P l' z y j a c i e l S z koł y". dwutygodnik nauczycielstwa polskiego. wychodzacy w Poznaniu. poświęcił nr. 1/1927 szkolnictwu miasta Poznania. Podnosimy artykuły p. J, Popraw

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry