KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Molski jako człowiel{ świecki o pretensjach do prebendy (czasy Kochanowskiego minęły) nip byłby wspominał - a "Despro" to już teren wyłączny Gorczyczewskiego, który satyry jego tak znakomicie przetransponował na polskie. Oto dane przemawiające - zdaniełIl naszym - za autorstwem Gorczyczewskiego - zaczerpnięte z t r e ś c i wiersza. Co do f o r m y to zasób najczęściej przez G. wspominanych postaci ze świata mitycznego (Euterpe, Alcyd), wyrażenia takie jak "ustyrknie" (w. 20G) - porównaj "ustyrkać" - Satyra II w.8. - albo "rozkoszna p o s a d a Pyz dr, Lendu" (w. 35, 5H) - por. "w czaruiącej nad Wartą p o s a d z i e Bomblina". - "List odpowiedni G. na wiersz Chrzanowskiego" w. 14) oraz tamże "rozkoszna błonia tego w zaciszu p o s a d a" - (w. (1) - i inne, przytoczone w odsyłaczach pod tekstem, umocniły nas w naszym twierdzeniu tak, że nie wahamy się w "starym poecie" uznać Gorczyczewskiego. Nie ma tu "przymiotników składanych i dziwnie uformowanych", o jakich jako o charakterystycznych cechach stylu Gorczyczewskiego wspomina w swej pracy mgr Krajewska - że jednak zaznacza tamże wyraźnie ubytek ich w p ó ź n i e j s z y c h utworach G. (konstatując to już w trzecim wierszu okolicznościowym Zł'. 1782)potwierdza to jedynie, że "Stary Poeta w Ciążeniu" nie liczy się do utworów z doby młodości autora. Kiedy utwór ten powstał? Znamy jedynie datę wydania.

Autor w tekście czyni kilkakrotnie aluzje do swego "pochylonego wieku" (ur. 1751 r.), ubolewa, że "Pegaz nawet przed starym Poetą ucieka", wyznaje, że przeżył już lat "dwarazy trzydzieści" (w. 131), że "lata gnietą siódmym krzyżykiem Wenę" (w. 192) itp.

Określenia ocz'wiście mało dokładne. \Viadomo jednak, że Ignacy Raczyński złożył godność arcybiskupią w r. 181R a ingTes jego odbył się w r. 1810, Gorczyczewski zaś bywał w BąbIinie już jako emeryt, a więc po r. 1812. - \V tym więc okresie wiersz nasz umieścić należy. "Stary Poeta w Ciążeniu" wydany jest w Poznaniu drukiem Dekera i Spółki 1819 r. - w formacie 8-ki - z tytułową kartą liczy kart 8, wierszy trzynastozgłoskowych 212. Podajemy tekst w wiernym odpisie.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry