ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

1. "S t a r y P o e t a w C i ą ż e n i u." \V nr. 2 "Kroniki Miasta Poznania (z d. 30 Czerwca r. b.( mgr Cecylia Krajewska w pracy swej "Ze studiów nad życiem i twórczością X. Jana Gorczyczewskiego" w rozdziale I obrazującym "stan badań dotychczasowych" - pisze: "pomijam n:ilczeniem utwory oryginalne n i e d r u k o w a n e: 1) mowy, bajki, sielanki, wiersze okolicznościowe i inne." Uszedł wszakże uwagi autorki d r u k o w a n y i to osobno w Poznaniu wiersz okolicznościowy, zatytułowany "Stary Poeta w Ciążeniu", który - acz wydany bez podpisu - jest niewątpliwie pióra uczonego Księdza Rektora. Iotuje go wprawdzip Estreicher2) przy Marcinie Molskim, dodany jednak w nawiasie znak zapytania wykazuje, że istniała co do tego autorstwa wątpliwość. Przyznać musimy, że w pierwszej chwili, gdy utwór tpn napotkaliśmy w zbiorach śp. dr. Bolesława Erzepkiego, sądziliśmy również, że to Molski. Zwiodła nas dpdykacja zwrócona do arcybiskupa gnieźnieńskiego [gnacego Baczyńskiego, któremu Molski tyle wierszy swych z okazji imienin poświęcił, i ten Ciążeń 3) w tytule - tylokrotnie w owych powinszowaniach opiewany.

Cóż w nas zachwiało to pierwotne mniemanie i skierowało nas w poszuki,vanin istotnego autora ku ks. Janowi Gorczyczewskiemu?

1) Podkreślenie nasze.

2) Estreicher podaje tytuł "Stary poeta w ciążeniu" - ostatni wyraz małą literą - jakby tu chodziło nie o imię własne miejscowości Ciążeń, lecz o c i ą ż e n i e.

3) Ciążeń - Ciążyń - wieś kościelna na prawym brzegu Warty.

Ciążeń był w 19 wieku kasztelanią, z biegiem czasu stał się własnością biskupów poznańskich i czołem klucza ciążeńskiego, obejmu.iącego 20 osad. Patrz E. Callier "Powiat Pyzdrski w XVI stuleciu" - Poznań 1891 - str. 46.

,'508

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry