MISCJ<JLLANEA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

1O

9. Sasnowiec 176 11. Bydgoszcz 144 10. Wilna 155 12. Drahabycz 128 Ponad 100 miljanów miały jeszcze Lublin i Toruń.

Jeszcze ciekawsze są liczby a dyskancie weksli. Paszczególne Ważne oddziały wykazują następujące pozycje w milianach złatych 1. Warszawa 510 7. Królewska Huia 66 2. Paznań 222 8. Bielska 52 3. Łódź 220 9. Częstochowa 34 4. Katowice 174 10. Sasnawiec 29 5. Lwów 127 11. Wilno 22 6. Kraków 81 12. Bydgaszcz 20 Pazycja Paznania jest niezwykle wybitna, Paza Warszawą kankurują tylkO' Katowice, ośrodek albrzymiegO' przemysłu GórnaśląskiegO'. a naczel'ne .stanawiska finansowe wśród miast palskich. Z pośród ośrodków nie mających wyraźnegO' charakteru miast przemysławych, Poznań wybija się bezkankurencyjnie na czała (apuszczamy zawsze Warszawę) miast palskich. Równy prawie cO' da zaludnienia Kraków, otoczony zresztą terenami przemysłowemi. jest zdecydowanie słabszy od Poznania. O znaczeniu finansawem Paznanb decyduje prawdopodobnie daleko posunięta harmanja gaspadarcza, oprócz bowiem wielkich działów gospadarczych, których ze względów naturalnych. geagraficznych itp. prawadzić nie może. jednaczy P.oznań w sobie tak wyspecjalizawany system przemysłowa-handlowy, jak maże w Polsce jedyna Warszawa. która zresztą łączy lwią część mniej's'zych przedsiębiarstw przemysławych rozsianych pa Kangresówce, Z. Z.

KRONIKA WAżNIEJSZYCH WYDARZEŃ".

2-go lutegO' 1927. Załażenie NaradowegO' Uniwersytetu Rabatniczega. 16-20-g.o lutegO' 1927. Prezydent Rzeczypaspolitej Ignacy Mościcki w Paznaniu. - Przy,jęcie w Ratuszu. - Raut na Zamku, wydany przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej.

27-ga luteg'a 1927. Zgan 'zasłużonej patry jatki śp. Zofii Sakolnickiej, posłanki miasta Paznania na Sejm Rzeczypaspalitej.

KRONIKA MIASTA POZA:-lIA

'W styczniu 1927 rozpoczęto pracę około przyg,otowania powszechnej wystawy krajowej w Poznaniu 1929 mku. Głównym dyrektorem wystawy mianowany został p. Dr.

Stanisław Wachowil.'k, ostatnio wojewoda pomorski.

Z RUCHU WYDAWNICZEGO.

Z y g m u n t Z a l e s ki: N a z w y u I i c w P o z n a n i u.

Bibljoteka "Kroniki Miasta Poznania". nr. 2. Poznań 1926.

Str. 104.

Wyszedł z druku m. 2 "Bibljoteki Kro11iki Miasta Poznania". zawierający odbitkę pracy Zygmunta Zalekiego p. t. "Nazwy ulic w Poznaniu". drukowanej w "Orędowniku Urzędowym Stoł. Miasta Poznania" w ciągu roku 1926. Autor przedstawia przegląd topograficznegO' rozwO'ju miasta Poznania. dzielnice i punkty tO'pografic'zne. m.słorję powstawania nazw. zestawia grupy n::tzw, daje pewne wskazówki .orjentacyjne oraz tłumaczy znaczenie każdej z o:sobna nazwy ul'icy. placu i t. d.. stwierdzając równocześnie czas powstania ulicy. jej zmiany. przedłużenia itp. Uwzględniono już także nowe dzielnice miasta. DOi książki dodano pierwszy nowoczesny kolorowy plan miasta Poznania w obecnych granicach. Dr. A n d r z e j Woj t k D W s ki: K a o l L i b e l t jak o w y c h o w a w c a. Poznań 1925/27. Towarzystwo Czytelni Ludowych. Str. 132. Duża część życiorysu wielkiego syna PO'znania. Karola UbeJta. ujęta pod kątem widzenia myśli i prac wychowawczych tego rewolucjonisty. czynnego demokraty i f.ilozofa. Autor wykazuje. że teorie wychowawcze Libelta obejmują wszystkie nieomwl dziedziny życia, wychowanie to pojęte jest jako kierowanie człowieka we wszystkich bodaj przejawach jego prywatnej i społecznej ,działalności. Zgodnie z tą tezą przedstawia autor tak praktykę w 'Szkole i na katedrze oraz teorje pedagogiczne jak w agóle zabarwienie myślami wychowawczemi wszystkich utworów KarOlla Libelta. czy to filozoficznych względnie społecznych czy recenzyjnych itp. Lihelt stale myślący o sprawach wychowania. przez krótki tylko czas może praktycznie uczyć w gimnazjum i porywać wykładami pubJicznemi, za

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry